Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 02-01-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Forslag til ændring af styrelsesvedtægten - Næstformand i Økonomiudvalget (C)

Sagsnummer: 17/25514

Forslag til ændring af styrelsesvedtægten - Næstformand i Økonomiudvalget (C)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at:
 • styrelsesvedtægten for Vejen Kommune ændres, så der gives hjemmel til at udbetale honorar til en næstformand for Økonomiudvalget.
 • styrelsesvedtægten for Vejen Kommune ændres med de redaktionelle rettelser, der er markeret i udkast til styrelsesvedtægten.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget kan vælge en næstformand for udvalget til at lede møderne i de tilfælde, hvor borgmesteren er fraværende i hele mødet eller i dele af mødet, for eksempel ved borgmesterens fravær eller inhabilitet.
 
Med valg af en næstformand for Økonomiudvalget vil der være valgt næstformand i alle stående udvalg samt Økonomiudvalget.
 
Vederlaget til næstformanden for Økonomiudvalget sættes til 4 pct. og udgør dermed 40.151,72 kr. årligt.
 
I Vejen Kommune er alle besluttede vederlag fastsat i styrelsesvedtægten og ændringer kræver derfor ændring i styrelsesvedtægten.
 
Direktionen har foreslået nogle redaktionelle ændringer til styrelsesvedtægten. Beskrivelsen af arbejdsområdet for udvalget arbejdsmarked og integration opdateres, som følge af lovændringer m.m.
 
Desuden foreslås det, at formuleringen under overskriften ”Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om…” i hhv. stk. 3 eller stk. 4 under alle stående udvalg, undtaget udvalget for teknik og miljø, ensartes i ordlyden.
 
Derudover er der nogle mindre redaktionelle ændringer.
 
Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles i to byrådsmøder med mindst seks dages mellemrum.
 
Efterfølgende skal den ændrede styrelsesvedtægt sendes til Ankestyrelsen til orientering.
 
Af vedlagte bilag fremgår forslaget til den nye ordlyd. Her er ændringerne, hvor ordlyden ændres, markeret med gult. Det drejer sig om side 6, 7, 8, 10, 11 og 12.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Vederlaget på 4 pct. udgør 40.151,72 kr. årligt. Udvalgsvederlaget på 27.604 kr. årligt udbetales ikke til næstformanden.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om kommunernes styrelse.
Bkg. om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

2.Kommunalpolitisk Topmøde 2018 - valg af delegerede (B)

Sagsnummer: 17/24286

Kommunalpolitisk Topmøde 2018 - valg af delegerede (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • Økonomiudvalgets medlemmer tager stilling til deltagelse i mødet.
 • Økonomiudvalget udpeger 6 delegerede medlemmer.

Sagsfremstilling
KL afholder Kommunalpolitisk topmøde den 8. – 9. marts 2018 i Aalborg Kongres- og Kultur Center.
 
Det foreløbige program for mødet kan ses på www.kl.dk/kt2018.
 
I henhold til KL’s love § 4 kan hver kommune udpege ét delegeret medlem pr. hver påbegyndt 8.000 indbyggere. På baggrund heraf har Vejen Kommune 6 delegerede medlemmer, som traditionelt udpeges blandt Økonomiudvalgets medlemmer.
 
Ved en fordeling efter D’Hondts metode mellem partierne fordeles pladserne således:
 • V: 3 pladser
 • A: 2 pladser
 • C: 1 plads

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
KL’s love.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-01-2018
Som delegerede valgtes:
 
Egon Fræhr (V)
Morten Thorøe (V)
Jørgen Lastein (V)
Jørgen Thøgersen (A)
Frank Schmidt Hansen (C)
Yderligere 1 medlem fra Socialdemokraterne

Bilag

3.Godkendelse af nye vedtægter for Vejen Kunstmuseum (C)

Sagsnummer: 17/24743

Godkendelse af nye vedtægter for Vejen Kunstmuseum (C)


Administrativ indstilling
Chef for Udvikling og Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • forslag til nye vedtægter for Vejen Kunstmuseum godkendes.

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Vejen Kunstmuseum indstiller ændringer af Vedtægter for Vejen Kunstmuseum godkendt.
 
Bestyrelsen har gennemgået de nuværende vedtægter i forhold til Slots- og ejendomsstyrelsens vejledende vedtægt.
 
Det har givet anledning til forslag til mindre ændringer.
 
Den væsentligste ændring er, at i det første år i hver kommunal valgperiode udarbejder museets leder forslag til en 4- årig arbejdsplan efter retningslinjer fastsat af den tidligere Kulturstyrelse. Arbejdsplanen skulle godkendes af bestyrelsen og senest den 15. december skulle den godkendte arbejdsplan fremsendes til kommunalbestyrelsen og Kulturstyrelsen.
 
Dette er afskaffet, hvorfor dette er udeladt i det fremsendte forslag til vedtægtsændringer.
 
Anden ændring er, at der er sket konsekvensretninger. Hvor der tidligere har stået Kulturstyrelsen, er der sket konsekvensretninger til Slot- og ejendomsstyrelsen.

Tidligere behandling
Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Slots- og ejendomsstyrelsen vejledende vedtægt. Som knytter sig til:
Lovbekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v.
Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 19-12-2017
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Claus Grimm (O) og Henny Schøler (V).

Beslutning Økonomiudvalget den 02-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

4.Fastsættelse af mindstepriser for parcelhusgrunde 2018 (C)

Sagsnummer: 17/25136

Fastsættelse af mindstepriser for parcelhusgrunde 2018 (C)


Administrativ indstilling
Chefen for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • mindstepriserne for Vejen Kommunes parcelhusgrunde fastholdes uændrede frem til 2019.

Sagsfremstilling
Byrådet skal fastsætte mindstepriserne for alle parcelhusgrunde en gang om året. Mindsteprisen skal være det, som man kalder markedsprisen, hvilket vil sige den højest opnåelige pris.
 
De vedtagende mindstepriser vil være gældende frem til næste behandling i 2019. Oplysninger om grunde, arealer og mindstepriser fremgår af bilaget.
 
Mindstepriserne blev ved genudbuddet i 2015 vurderet grundigt, hvilket resulterede i en reducering af priserne med 20-50 %. I 2015 blev der i alt solgt 28 parcelhusgrunde, i 2016 blev der solgt 28 grunde, og i 2017 har vi indtil videre solgt 31 grunde + fire grunde, der har overtagelsesdato i 2018.
 
Der er ikke foretaget ændringer i de offentlig ejendomsvurderinger siden sidste behandling.
 
En nedsat arbejdsgruppe, repræsenteret af Borgerservice, Teknik & Miljø samt Udvikling & Erhverv foreslår, at priserne forbliver uændrede frem til 2019. En prisregulering skal altid tage udgangspunkt i ændringer på markedet. Det er arbejdsgruppens vurdering, at der ikke har været nogen markante ændringer på markedet siden sidste år, der giver grundlag for en regulering af mindstepriserne.

Tidligere behandling
Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Kommunalfuldmagten
Lov om kommuners styrelse.
Udbudsbekendtgørelse nr. 799 af 24.06.2011.

Høring
Ingen.

Beslutning Direktionen den 19-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

5.Status på salg og reservation af parcelhusgrunde (C)

Sagsnummer: 17/19933

Status på salg og reservation af parcelhusgrunde (C)


Administrativ indstilling
Chefen for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • status for salg af parcelhusgrunde tages til efterretning.
 • de nuværende reservationsregler for parcelhusgrunde bevares.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune har indtil nu solgt 31 parcelhusgrunde i 2017, og herudover er der indgået yderligere fire handler med overtagelsesdato i 2018. Det er en lille stigning i forhold til salget af 28 grunde i 2016. De 14 af grundene er solgt i Vejen på Kongevænget, mens de resterende grunde er solgt i 10 øvrige udstykninger herunder primært Brørup, Andst og Jels.
 
Reservationsregler
Efter Byrådets beslutning om ikke længere at afholde genudbud af parcelhusgrunde, er det nu muligt for reservanter at forny deres reservationer fortløbende med seks måneder uden ophør. I princippet kunne dette medføre, at nogle grunde blot forbliver reserverede igennem flere år.
 
Administrationens erfaring har de sidste mange år været, at kun meget få reservanter har fornyet deres reservationer gennem en længere periode end et år. Det er ikke ualmindeligt, at der går et halvt år, men dette skyldes som regel, den tid det tager at få huset tegnet færdigt og få finansieringen på plads. Reglerne i dag er således, at der kan reserveres en grund pr. husstand i hver udstykning, og at reservanten selv aktivt skal forny sin reservation. Sker dette ikke, bortfalder reservationen automatisk.
 
Administrationen oplever jævnligt, at reserverede grunde sælges til andre end reservanten, hvilket indikerer, at borgerne er bekendte med muligheden for at afgive tilbud på reserverede grunde.
 
Administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres på reservationsreglerne på nuværende tidspunkt, men at dette kan ske på et senere tidspunkt, såfremt det viser sig, at der opstår problemer med længden af reservationstiden.
 
Administrationen vil snarest igangsætte tiltag på hjemmesiden, for i højere grad at synliggøre, at reserverede grunde i princippet stadig er til salg, så øvrige interesserede ved, at der kan afgives tilbud på reserverede grunde.

Tidligere behandling
19.12.2017 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Direktionen den 19-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-01-2018
Indstilles godkendt.

6.Ændring af vilkår ved salg af parcelhusgrunde (C)

Sagsnummer: 17/19933

Ændring af vilkår ved salg af parcelhusgrunde (C)


Administrativ indstilling
Chefen for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at
 • det af administrationen udarbejdede oplæg til ændring af pkt. 11a i Vejen Kommunes standardkøbsaftale vedtages for fremtidige handler.
 • den foreslåede tekst til pkt. 11 i standardkøbsaftalen godkendes som en del af Vejen Kommunes vilkår for videresalg ved fremtidige handler.
 • tilbagekøbsgebyret på 10 % bevares ved fremtidige handler.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune sælger hvert år mange parcelhusgrunde. Hovedparten af disse bebygges af køberen, men enkelte købere kommer i en situation, hvor de alligevel ikke ønsker at bygge hus på den købte grund. I sådanne tilfælde kan grunden enten videresælges eller sælges tilbage til kommunen. Praksis i Vejen Kommune er, at grunde som udgangspunkt ikke købes tilbage, så derfor er det vigtigt, at køberen har klare rammer for videresalg. I dag betales et gebyr på 10 pct. ved videresalg, men de seneste år har der været tilfælde, hvor markedsprisen for den købte grund er faldet, hvorved gebyret bliver en barriere for videresalg og dermed også for bebyggelse. Samtidigt tilbyder nogle byggefirmaer en ny slags pakkeløsninger, hvor grundkøbet indgår i handlen, og i disse tilfælde synes et videresalgsgebyr ikke hensigtsmæssigt. Derfor foreslår Udvikling & Erhverv en ændring af vilkårene ved salg af parcelhusgrunde.
 
Videresalg
Af Vejen Kommunes nuværende vilkår vedrørende videresalg af ubebyggede parcelhusgrunde (Vejen Kommunes standardvilkår pkt. 11a) fremgår det, at såfremt Vejen Kommune giver tilladelse til videresalg af en ubebygget parcelhusgrund, så opkræves der et gebyr på 10 % af den oprindelige købesum. I forhold til de vilkår, som kommunen tidligere havde, så blev gebyret bl.a. indført for, at
 • forebygge spekulation i opkøb af kommunale byggegrunde med henblik på videresalg med fortjeneste, hvorved alle borgere sikres lige adgang til køb af kommunale byggegrunde.
 • den administrative sagsbehandlingstid blev nedbragt og Vejen Kommune undgik tvister.
Administrationen anbefaler, at gebyret for videresalg fjernes, og at byggepligten i stedet sænkes fra 5 år til 2 år, hvilket også tidligere har været Vejen Kommunes frist for byggepligt. Med de nuværende vilkår vil en fjernelse af gebyret ikke medføre Vejen Kommune væsentlige udgifter eller tidsforbrug. Såfremt at byggefristen ikke overholdes, kan køber fortsat søge om forlængelse af denne.
 
Administrationen vurderer, at der ikke er en forøget risiko for grundspekulation ved fjernelse af gebyret, idet Vejen Kommune har ret til at købe grunden tilbage efter 2 år, såfremt byggefristen ikke overholdes.
 
Når Vejen Kommune giver tilladelse til videresalg af en ubebygget grund, så foregår det på den måde, at Vejen Kommune tiltræder det nye skøde digitalt. Servitutten om videresalg og byggepligt aflyses ikke, og dermed er servitutten også gældende for den nye ejer.
 
Såfremt det besluttes, at gebyret skal fjernes, så vil det gælde for alle fremtidige handler samt for de afsluttede handler, hvor der ikke er sket videresalg endnu og kommunen derfor bliver ansøgt om tilladelse til videresalg.
 
Yderligere forslag til ændring af vilkåret om videresalg
Udvikling & Erhverv har erfaret, at nogle byggefirmaer tilbyder en ny form for totalpakke til deres kunder, hvor byggefirmaet ikke blot bygger huset for kunden, men også køber grunden for dem. Byggefirmaet tilbyder denne løsning, for at yde den bedste service overfor deres kunder, som oftest ikke tidligere har haft med køb af byggegrunde at gøre. Byggefirmaet finansierer grundkøbet, indtil huset står færdigt, og kunden sparer derved på renteudgifterne.
 
I praksis fungerer denne løsning således, at byggefirmaet skrives på købsaftalen som køber, men inden der sker tinglysning af adkomst til byggefirmaet, så videresælger byggefirmaet grunden til deres kunde. Der sker således tinglysning af ejerskabet fra Vejen Kommune til byggefirmaets kunde umiddelbart efter handlen, og dermed inden byggeriet er færdigmeldt.
 
Udvikling & Erhverv foreslår, at Vejen Kommunes nuværende vilkår ændres, således at der tages højde for netop denne type af handel, hvor der på købstidspunktet allerede er aftalt videresalg. Dette for at imødekomme den ændring, der pågår i byggebranchen, så Vejen Kommune er klædt på til at indgå i denne type af handler. Byggefirmaets kunde kaldet den ”kommende køber” underskriver også købsaftalen og indtræder dermed i de samme vilkår som byggefirmaet. Vejen Kommune er dermed sikret ved eventuelle fremtidige tvister med kommende køber.
 
For at matche den praksis, som parcelhusgrunde i øvrigt sælges efter i dag, foreslås det ligeledes tilføjet i vilkåret, at forbuddet mod videresalg ikke finder anvendelse ved videresalg til medejer, ægtefælle, registreret partner eller samlever. Vejen Kommune betragter ikke disse situationer som videresalg. For at synliggøre dette for potentielle købere foreslås det tilføjet til vilkåret.
 
Forslaget til den reviderede formulering af vilkåret fremgår af bilaget. Teksten, der forslås tilføjet, er markeret med kursiv og indsat i det nuværende vilkår under pkt. 11. Den tekst, der er overstreget, foreslås fjernet.
 
Tilbagekøb
Der ønskes en drøftelse af, hvorvidt det nuværende gebyr ved tilbagekøb af ubebyggede parcelhusgrunde skal bevares eller ændres.
 
Praksis gennem de sidste år har været, at Vejen Kommune kun tilbagekøber grunde, når jordbundsforholdene på grunden påkræver pilotering ved byggeri. Årsagen til at man ikke tilbagekøber alle de grunde, hvor køber måtte have et ønske herom er, at tilbagekøb af grunde både koster kommunen tidsmæssige og økonomiske ressourcer. Hvis kommunen tilbagekøbte alle ubebyggede grunde efter købers ønske, ville det desuden på sigt være svært at planlægge nye udstykninger, da restbeholdningen af grunde i de forskellige udstykninger ville kunne svinge op og ned gennem årene. Ligeledes vil det være svært at budgettere på området. Vejen Kommune har med det nuværende vilkår stadig muligheden for at tilbagekøbe grunde, der anses for værende særligt attraktive og lette at sælge igen.
 
Ifølge Vejen Kommunes nuværende vilkår opkræves der et gebyr på 10 % af den oprindelige købesum, såfremt kommunen accepterer købers ønske om, at kommunen tilbagekøber. Når Vejen Kommune skal tilbagekøbe en grund, medfører dette som sagt omkostninger for Vejen Kommune, idet der udover udarbejdelse af handelsdokumenter i forbindelse med tilbagekøbet, indhentning af matrikelkort og underskrifter fra køberen også skal tillægges omkostninger og tidsforbrug til afholdelse af et nyt udbud af den enkelte grund, da grunden ikke må sælges igen, før dette er afholdt på ny. I de nuværende vilkår er gebyret på 10 % altså med til at dække de udgifter, som tilbagekøbet medfører.
 
Køber har i øvrigt som forbruger seks dages fortrydelsesret ved købet af en grund, og skal betale en godtgørelse på 1 % af den oprindelige købesum til kommunen. Det bør derfor overvejes, om det ville være rimeligt, at køber ikke skulle betale nogen godtgørelse, hvis køber fortryder efter, at fortrydelsesretten er ophørt.
 
Sammenligner man med vilkårene på det private boligmarked, så gives der heller ikke her mulighed for tilbagekøb efter fortrydelsesrettens udløb.
 
Det er administrationens anbefaling, at der ikke ændres på det nuværende vilkår vedr. tilbagekøb.

Tidligere behandling
19.12.2017 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser
Hvis der åbnes op for at købe flere grunde tilbage, vil det være svært at budgettere på området – der vil altid være en latent risiko for, at en allerede solgt parcelhusgrund skal købes tilbage.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Direktionen den 19-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

7.Endelig vedtagelse af lokalplan 286 og kommuneplantillæg 23 - Udvidelse af omformerstation i Revsing (C)

Sagsnummer: 15/26129

Endelig vedtagelse af lokalplan 286 og kommuneplantillæg 23 - Udvidelse af omformerstation i Revsing (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • lokalplan 286 og tillæg 23 til kommuneplan 13 godkendes endeligt.
 • indkomne bemærkninger tages til efterretning, og at lokalplanen tilrettes jf. bilag ”Behandling af høringssvar – lokalplan 286”.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Indstilling til mødet i Udvalget for teknik og miljø den 21-08-2017:
 
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • forslag til lokalplan 286 og tillæg 23 til kommuneplan 13 godkendes og sendes i offentlig høring.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan 286 og kommuneplantillæg 23 har været i offentlig høring i perioden 13. september 2017 til 8. november 2017 og fremlægges hermed til endelig godkendelse. Forslag til lokalplan 286
 
Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar. Et fra Ribe Stift og et fra naboerne i lokalplanområdet.
 
Ribe Stift har forelagt planforslaget for Den kgl. Bygningsinspektør til udtalelse. Den kgl. Bygningsinspektør vurderer, at anlægget ikke vil indvirke negativt på Gesten Kirkes omgivelser eller på indsynet til kirken. Ribe Stift gør på den baggrund ikke indsigelse mod planforslaget, men udtrykker dog en vis bekymring for anlæggets visuelle påvirkning af det åbne landskab omkring kirkeomgivelserne ved Gesten Kirke. Høringssvaret giver ikke anledning til at foreslå ændringer til lokalplanen.
 
Høringssvaret fra naboerne er fremsendt af beboere på Gestenvej, Vanggårdsvej og Vandmøllevej. Høringssvaret handler i store træk om lokalisering og synlighed af anlægget, den negative påvirkning af naboer og omgivelser, bekymring for fremtidige udbygninger, muligheder for kompensation samt bekymring for støjpåvirkninger. Høringssvaret giver anledning til at foreslå følgende ændringer og præciseringer i lokalplanen:
 
 • Noten fra § 9.4 foreslås indarbejdet som bestemmelse, så det præciseres, at skovbeplantningen skal bestå af egnstypiske, høje træarter som f.eks. bøg og eg og af hurtigt voksende træarter som f.eks. ahorn, birk, el og bævreasp.
 • I ny § 9.5 foreslås det anført, at skovbeplantningen løbende skal suppleres og vedligeholdes, så den fremstår naturlig – det vil sige uden hård beskæring og sideklipning - og så den giver en hurtig, effektiv og vedvarende afskærmning.
 • Afsnit 2 i § 7.4 foreslås tilrettet, så der alene kan anvendes andre farver eller materialer end beskrevet på mindre bygningsdele som døre og vinduesrammer. Muligheden for stærke farver på ”porte, udhæng, særlige facadepartier o. lign.” udgår dermed.
 
Ovenstående sammenfatning af høringssvarene vil efter reglerne i Miljøvurderingsloven blive indsat i lokalplanens redegørelse under punkt 2 i miljøvurderingen.
 
Høringssvarene er nærmere beskrevet og behandlet i bilaget ”Behandling af høringssvar – lokalplan 286”. Se de konkrete forslag til rettelser til planen her.
 
Der har i processen løbende været afholdt borgermøder i samarbejde med Energinet og Miljøstyrelsen. Seneste møde blev afholdt den 25.10.2017 i Vejen Idrætscenter, og der har ved disse møder været en forudgående dialog med naboer i området om projektet, VVM-redegørelsen og lokalplanen med tilhørende miljørapport.
 
Kritiske bemærkninger fra beboerne i området i forbindelse med idéfasen i efteråret 2016 resulterede i, at Økonomiudvalget på mødet den 03.01.2017 stoppede planlægningsarbejdet. På baggrund af en redegørelse fra Energinet, med vurdering af tre forslag til placering af anlægget ved Revsing station, besluttede Økonomiudvalget på mødet den 28.03.2017 at fastholde placeringen øst for den eksisterende Revsing station, og at der i lokalplanen stilles krav til landskabelige og designmæssige tiltag, som reducerer omformerstationens visuelle udtryk. Herefter blev planlægningsarbejdet genoptaget med placering øst for Revsing Station.
 
Energinet har svaret beboerne i Revsing om en række tekniske forhold. Dette svarbrev er vedhæftet som bilag.
 
Sagsfremstilling til mødet i Udvalget for teknik og miljø den 12-09-2017:
Forslag til lokalplan 286 og kommuneplantillæg 23 er udarbejdet på baggrund af en konkret henvendelse fra Energinet, der ønsker at etablere en omformerstation ved siden af den eksisterende transformerstation, der ligger på Vandmøllevej ved Revsing.
 
Forslag til lokalplan 286 og kommuneplantillæg 23 kan ses på linket Forslag til lokalplan 286
 
Projektområdet omfatter del af matr. nr. 1ad af Revsing By Ejerlav, Gesten, svarende til ca. 20 ha. Området anvendes i dag til landbrugsformål, og er privatejet. Energinet er i dialog med lodsejeren om at købe arealet.
 
Formålet med lokalplanen er at skabe det planlægningsmæssige grundlag for at gennemføre det indsendte projekt og muliggøre byggehøjder i området på 24 m.
 
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til tekniske anlæg tilknyttet stationsanlægget med tilhørende bygninger, master, vejanlæg, parkering, forsinkelsesbassin samt skovbeplantning. Der må kun etableres bebyggelse, såsom omformerstation, master, administrationsbygninger og faciliteter, der er nødvendige for anlæggets drift. Lokalplanen fastlægger retningslinjer for anlæggets omfang, placering, højder og udseende.
 
Baggrunden for udbygningen af Revsing station er et forslag om at bygge en ca. 760 km lang 1400 MW elforbindelse baseret på jævnstrøm (HVDC) mellem Revsing station i Danmark og Bicker Fen i Lincolnshire i England. Elforbindelsen vil give en mere effektiv udnyttelse af vedvarende energi, adgang til bæredygtig elproduktion og øget forsyningssikkerhed. Forbindelsen vil således være en samfundsøkonomisk fordel for begge lande.
 
Da en del af området ikke er kommuneplanlagt, er der udarbejdet et tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013. Området udlægges til tekniske formål. Der har været indkaldt til idéer og forslag, før lokalplanforslaget og kommuneplantillægget blev udarbejdet. Dette er sket jævnfør Planlovens § 23c.
 
I planarbejdet har der været fokus på, at det er et meget stort anlæg, og at det visuelt påvirker landskabet. I den forbindelse har der været særligt fokus på påvirkningerne af ejendommene i nærområdet. For at mindske påvirkningerne stilles der i lokalplanen krav om, at der udarbejdes en terræn- og beplantningsplan samt om en arkitektonisk bearbejdning af bygningsfacader. Terrænet skal bearbejdes med bløde bakker, og der skal etableres en egentlig skovbeplantning. Endvidere bliver området offentligt tilgængeligt med stier og områder med frugttræer. Det vurderes, at nærområdets interesser er planlægningsmæssigt bearbejdet med disse tiltag.
 
Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg er omfattet af Miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 1, og der er derfor krav om miljøvurdering. Kravet er begrundet med, at planerne for udvidelsen af stationen er planlægning til energiformål og er anført på bilag 2, pkt. 3c.
Som et led i vurderingen er der udarbejdet en miljørapport. I rapporten vurderes det, at terrænregulering, skovplantning og en arkitektonisk bearbejdning af facader kan nedbringe omformerstationens visuelle påvirkning af landskabet til et acceptabelt niveau. Det indgår i vurderingen, at projektområdet allerede er placeret i et landskab, der er præget af tekniske anlæg.
Miljørapporten er vedhæftet som link i lokalplanen under afsnittet om Miljøvurdering.
 
Sideløbende med lokalplanarbejdet har Miljøstyrelsen udarbejdet en VVM-redegørelse for både ledningen fra Revsing til Blåvand og for omformerstationen. Indholdet og vurderingen i VVM-redegørelsen er koordineret med lokalplanen og offentliggøres på samme tid.

Tidligere behandling
03.11.2015 Økonomiudvalget.
09.08.2016 Økonomiudvalget.
28.03.2017 Økonomiudvalget.
21.08.2017 Udvalget for teknik og miljø.
05.09.2017 Økonomiudvalget.
12.09.2017 Byrådet.
11.12.2017 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 1529 af 23/11/2015 - Lov om planlægning med senere ændringer.

LBK nr. 448 af 10/05/2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring
Planerne har været i offentlig høring i 8 uger. Der er kommet to høringssvar.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 21-08-2017
Indstilles godkendt.
 
Fraværende: Nils Brøndumbo.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2017
Indstilles godkendt.
 
Afbud: Anker Ulsdal (F) og Frank Schmidt-Hansen (C)

Beslutning Byrådet 2014-2017 den 12-09-2017
Godkendt.
 
Afbud: John Agervig Skovrup (I)

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 11-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

8.Igangsætning af lokalplan 294 for erhvervsområde ved Baungård i Vejen Vest (B)

Sagsnummer: 17/18367

Igangsætning af lokalplan 294 for erhvervsområde ved Baungård i Vejen Vest (B)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg til erhvervsformål for området ved Baungårdsvej 65.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune har modtaget en ansøgning om at udarbejde en lokalplan for et erhvervs­område ved Baungård på Baungårdsvej 65.
 
Baungård har en historisk betydning. Tidligere var der i hovedbygningen en Land-husholdningsskole og Baungårdhus har tidligere været hovedbygning for Epoke. Væsentlige dele af ejendommens landbrugsbygninger er nedbrændt og forventes ikke genopført.
 
For at udvikle og fastholde muligheden for erhvervsaktiviteter og festlokaler i Baungårdhus, og for entreprenørvirksomhed med oplag og nedknusninger mod vest er der behov for at udarbejde en lokalplan for området.
 
Udover udvikling af erhvervsaktiviteter er der muligheder for, at de historiske kvaliteter kan bringes tilbage til stedet ved udarbejdelse af visionsplanen for den gamle Landhusholdnings­skole (boliger, have, landbrug, indkørsel). Indholdet i skitsevisionsplanen kan ligeledes anvendes som grundlag for lokalplanens redegørelse.
 
Lokalplanområdet på ca. 3,7 ha omfatter en del af matrikel nr. 10a, Vejen By, Vejen, der i dag ligger i landzone. Lokalplanområdet afgrænses, således at kun erhvervsrelaterede områder inkluderes i lokalplanen og overføres til byzonen. Forslag til afgrænsning kan ses på vedhæftede kort.
 
Lokalplanen forventes delt i to delområder.
 
Delområde 1 på ca. 0,9 ha – Baungårdhus. Området anvendes til let erhverv, værksted, tømrer/snedkervirksomhed, lager, udlejning samt industri, der ikke forurener. Derudover kan Baungårdhus anvendes til festlokaler, mødelokaler, foredrag, behandlervirksomhed, ambulancestation samt kontorvirksomhed m.m. Aktiviteterne svarer til de nuværende aktiviteter i Baungårdhuset. Delområde 1 ligger i landzone, og er ikke omfattet af en kommuneplanramme, og der er derfor behov for at udarbejde et kommuneplantillæg. Der skal ikke foretages idéhøring i forbindelse med kommuneplantillægget. 
 
Delområde 2 på ca. 2,8 ha – arealet vest for bebyggelsen. Området er i kommuneplanen udlagt som erhvervsområde. Arealet kan anvendes til entreprenørvirksomhed med betonknusning, sortering og oplag af nedbrydningsmaterialer m.m.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
LBK nr. 1529 af 23/11/2015 - Lov om planlægning med senere ændringer.

LBK nr. 448 af 10/05/2017 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring
Lokalplanen skal i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-01-2018
Godkendt.

Bilag

9.Flextur - Henvendelse fra Esbjerg Kommune (C)

Sagsnummer: 14/4028

Flextur - Henvendelse fra Esbjerg Kommune (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • der kan køres Flextur over kommunegrænsen til Esbjerg Kommune.

 • der ikke kan køres FlexUng over kommunegrænsen til Esbjerg Kommune.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling
Esbjerg Kommune har sendt en henvendelse til Vejen Kommune den 20. november 2017 angående kommunegrænse overskridende Flextur og FlexUng.
 
Esbjerg Kommune har vedtaget muligheden for at åbne Flextur, således at der kan køres over kommunegrænsen ind og ud ad Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune er den eneste af Vejen Kommunes nabokommuner, hvor der i dag ikke køres over kommunegrænsen.
 
Såfremt det accepteres af Vejen Kommune, vil passagerer kunne benytte Flextur til og fra Vejen og til alle kommuner, der omkranser Vejen Kommune.
 
Henvendelser fra Esbjerg Kommune indeholder også ønske om at åbne FlexUng, så ordningen kan benyttes over kommunegrænsen.
 
Det er kun Esbjerg Kommune blandt kommunerne, der tilbyder FlexUng i dag over kommunegrænsen.
 
FlexUng skal ses som et sekundært produkt, der begynder eller afslutter en transport til og fra primær transporten til uddannelse, og ikke et primært produkt, som benyttes til hele transporten.

Tidligere behandling
Økonomiske konsekvenser
Kan indeholdes i budgettet for Flextur.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om trafikselskaber nr. 412 af 11.04.2010.
Lov om ændring af lov om trafikselskaber nr. 745 af 25.06.2014.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 11-12-2017
Indstilles godkendt af et flertal af Udvalget.
John Agervig Skovrup (LA) stemte imod.
Drøftelser omkring FlexUng over kommunegrænse kan tages med i overvejelse ved arbejde omkring offentlig transport.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-01-2018
Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for teknik og miljø.

10.Fr. d. 7's Gade, 6600 Vejen - Nedlæggelse og salg af p-plads og torv (C)

Sagsnummer: 17/3227

Fr. d. 7's Gade, 6600 Vejen - Nedlæggelse og salg af p-plads og torv (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 • den ”gule” p-plads nedlægges som en offentlig p-plads.

 • det ”blå” torv nedlægges som et offentligt torv.

 • p-pladsen og torvet sælges til Nielsen & Hjort Invest ApS for den af Byrådet fastsatte salgspris af 30. maj 2017, og prisen fremskrives til aktuelt prisniveau på salgsdagen.

 • Nielsen & Hjort Invest ApS tinglyser en vejret henover p-pladsen for ejendommene
  Fr. d. 7’s Gade 2 og Nørregade 108.

 • Nielsen og Hjort Invest ApS tinglyser en sikring af stikledninger på p-pladsen.

 • Nielsen & Hjort Invest ApS overfører p-pladsen og torvet matrikulært til deres ejendom og betaler udgiften til landsinspektørarbejder, matrikulære arbejder, ajourføring af ejendomsretlige registre, tinglysning af servitutter, ajourføring af tingbøger og øvrige nødvendige deraf afledte følgearbejder.
 
 • fortov udlægges matrikulært i en bredde på cirka 2,5 meter.

Sagsfremstilling
I mail af 14. november 2016 søger Nielsen & Hjort Invest ApS om at købe den offentlige p-plads ved vejkrydset Fr. d. 7’s Gade/Nørregade, 6600 Vejen. P-pladsen består dels af matrikel nr. 2 g, Vejen by, Vejen og dels af en del af litra 7000 f, Vejen by, Vejen.

P-pladsen er skitseret med gult på Vejen Kommunes oversigtskort af 3. oktober 2017.

Nielsen & Hjort Invest ApS ejer ejendommene Fr. d. 7’s Gade 2 A og 2 B, 6600 Vejen og vil opføre nye etageboliger på ejendommene. I den forbindelse vil de benytte p-pladsen som en privat p-plads for de kommende beboere.

Byrådet besluttede på mødet den 30. maj 2017 en salgspris for arealet, hvis det nedlægges som en offentlig p-plads og sælges til Nielsen & Hjort Invest ApS.

Nielsen & Hjort Invest ApS’ ansøgning var i april og maj 2017 i høring hos berørte beboere, forretninger, forsyningsselskaber, grundejere, virksomheder med flere. Derudover var forslaget i offentlig høring i ugeaviser og på Vejen Kommunes hjemmeside.

Høringsbemærkningerne til forslaget om at nedlægge p-pladsen som en offentlig p-plads fremgår af vedlagte notat af 7. september 2017.

Med baggrund i de indkomne bemærkninger har Teknik & Miljø i efteråret 2017 haft flere møder med Nielsen & Hjort Invest ApS, ejeren af ejendommene Fr. d. 7’s Gade 2 og Nørregade 108, Buch Advokatfirma.

Møderne har udmøntet sig i aftaler om sikring af stikledninger, blandt andet til fjernvarme på p-pladsen. Møderne har desuden udmøntet sig i en aftale mellem Nielsen & Hjort Invest ApS og ejeren af ejendommene Fr. d. 7’s Gade 2 og Nørregade 108 om vejadgang til nævnte ejendomme og råderet over parkeringspladser til nævnte ejendomme. Aftalen fremgår af Buch Advokatfirmas mail af 26. november 2017 og af A1 Tegnestues situationsplan af 24. november 2017.

Udmøntningen af aftalen om råderet over parkeringspladser og vejadgang kræver, at Nielsen & Hjort Invest ApS også køber det offentlige ”blå” torv, som skitseret på Vejen Kommunes oversigtskort af 3. oktober 2017, og som de i øvrigt konkret søger om at købe i deres mail af 17. september 2017.

Det ”blå” torv er et flisebelagt torveagtigt areal med buske og træer.

Det vurderes, med baggrund i indkomne bemærkninger og møderne med berørte parter, at den ”gule” p-plads ikke har almen offentlig parkeringsmæssig betydning, at det ”blå” torv ej heller har almen offentlig færdselsmæssig betydning, at p-pladsen derfor kan nedlægges som en offentlig p-plads, at torvet derfor også kan nedlægges som et offentligt færdselsareal, og at arealerne dermed kan sælges til Nielsen & Hjort Invest ApS.

Det er som nævnt Teknik & Miljøs vurdering, at det ”blå” torv ikke har almen offentlig færdselsmæssig betydning, og at forslag om nedlæggelse af arealet som færdselsareal derfor ikke nødvendigvis skal i offentlig høring.

Der er enighed om, at ejeren af ejendommene Fr. d. 7’s Gade 2 og Nørregade 108 fortsat skal have vejadgang henover p-pladsen til sine to ejendomme. Teknik & Miljø har ingen bemærkninger til de berørte parters aftale om reservering af parkeringspladser for ejendommene Fr. d. 7’s Gade 2 og Nørregade 108.

Det anbefales, at Nielsen & Hjort Invest ApS kan købe det ”blå” torv for den af Byrådet den 30. maj 2017 fastsatte salgspris for den ”gule” p-plads.
Stikledningerne på p-pladsen skal sikres gennem en tinglyst servitut.

Fastsættelse af salgspris for p-pladsen ved eventuel nedlæggelse af p-pladsen som en offentlig p-plads og salg af den nedlagte p-plads blev behandlet i Udvalget for teknik og miljø i april måned 2017 og Økonomiudvalget og Byrådet i maj måned 2017.

Tidligere behandling
23.10.2017 Udvalget for teknik og miljø.
11.12.2017 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
Ved salg af p-pladsen og torvet tilgår salgsindtægten jordforsyningsområdet.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
P-pladsen og torvet på matrikel nr. 2 g, Vejen by, Vejen og på litra 7000 f, Vejen by, Vejen er en offentlig p-plads og et offentligt torv. P-pladsen og torvet er dermed underlagt vejlovens regler, og Vejen Kommune er vejmyndighed for p-pladsen og torvet. Det følger af vejlovens § 2 og § 7.

Vejen Kommune har mulighed for at nedlægge p-pladsen som en offentlig p-plads, nedlægge torvet som et offentligt torv og videre at sælge den nedlagte p-plads og det nedlagte torv. Det følger af vejlovens § 15 og § 127.

Vejloven – Lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Høring
Forslaget om at nedlægge p-pladsen som en offentlig p-plads var i april og maj 2017 i offentlig høring og i høring hos beboere, grundejere med flere i området jævnfør vejlovens § 15 og § 124.

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at torvet ikke har almen offentlig færdselsmæssig betydning, at torvet ikke har betydning for adgang til ejendomme med mere, og at forslag om nedlæggelse af torvet som et offentligt torv derfor ikke nødvendigvis skal i offentlig høring.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-10-2017
Sagen udsat.
 
Afbud: Nils Brøndumbo (O).

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 11-12-2017
Indstilles godkendt og ændres til C-sag.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-01-2018
Indstilles godkendt.

Bilag

11.Vand- og Spildevandsafledning (C)

Sagsnummer: 17/24321

Vand- og Spildevandsafledning (C)


Administrativ indstilling
Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 • Udvalget drøfter og beslutter principper til retningslinjer for afvandingsprojekter.

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling
I Vejen Kommune udføres der mange afvandingsprojekter. Der er mange mindre og en del større projekter, hvor der sker hel eller delvis omlægning af byer og områders afvandings-systemer. Projekterne gennemføres i et tæt samarbejde med Vejen Forsyning a-s og på baggrund af spildevandsplanens retningslinjer.
 
En del af projekterne er kloaksepareringsprojekter, hvor spildevand og tag- og overfladevand adskilles og føres i hver deres afledningssystem. Her ledes spildevandet til rensningsanlæg og
tag- og overfladevandet afledes via udligningsbassiner (regnvandsbassiner) til vandløb.
 
De fleste steder bevares vejenes afvandingssystem, som de oprindeligt er projekteret og udført med. Hovedparten af vejene i byområderne er udført med kantsten og rendestensriste med en indbydes afstand på 20 – 30 meter afhængigt af vejens fald m.v. Herved sikres det, at der sker en afvanding af vejarealet uden ansamling af vand eller skyllende vand over længere strækninger.
 
Der er behov for en generel drøftelse om ejerforhold, anlægsudgift og driftsforhold på fremtidige projekter, hvor ejendomme generelt frakobles, og der etableres selvstændige vejafvandingsanlæg i eksisterende byområder. Der skal fastsættes principper for arbejderne, som efterfølgende vil skulle afstemmes med Vejen Forsyning a-s, både i forhold til udformning af anlæg samt driftsforhold.
 
Nedenfor er forhold og problemstillinger nærmere beskrevet.
 
I forbindelse med sanering af spildevandssystemet i Sdr. Hygum, er der foreslået forskellige modeller for vandafledning fra vejarealet. Flere modeller betyder, at der i perioder vil stå vand på vejarealet, hvis nedsivningsområder ved eller på vejarealet ikke kan optage mængderne ved stærk nedbør. Udvalget for teknik og miljø besluttede her, at ændringerne på vejafvandingen ikke måtte medføre yderligere vandansamlinger på vejarealet end ved det eksisterende afvandingssystem. Argumenterne her er trafiksikkerheden samt risiko for glat føre ved frostvejr. For at imødekomme dette vil der skulle ske en ombygning af vejene med vandrender uden for vejarealet eller ske andre tiltag, hvis ikke afvandingen fortsat skal ske via et traditionelt afvandingssystem.
 
Vejen Kommune ejer og driver den del af afvandingssystemet, der afleder vandet fra vejareal, rendestensbrønd og stikledning. Herfra er systemet tilkoblet hovedledningen, som ejes og drives af Vejen Forsyning a-s. Vejen Kommune bidrager til Vejen Forsynings anlæg og drift med et vejbidrag, der i dag udgør 1.976.000 kr. (5% af Vejen forsynings anlægsudgifter).
 
Ved nye vejanlæg, der etableres, hvor der ikke er afledning via et offentligt spildevandssystem, er det Vejen Kommune, der etablerer og driver afløbssystemet. Dette er primært udenfor spildevandsplanlagte områder, og sker primært via grøfter m.v.
 
I forbindelse med saneringer, hvor alt tag- og overfladevand fra ejendomme frakobles, opstår spørgsmålet nu – er afledningen af vejvand en opgave for Vejen Kommune eller for Vejen Forsyning a-s.
 
Vejen Forsyning a-s er af opfattelsen, at ønskes afledningen af vejvand opretholdt via rendestensbrønde og en ledning, er det Vejen Kommunes opgave og udgift. Vejen Kommunes opfattelse er, at der i dag er et fungerende afvandingssystem og dette ønskes som udgangspunkt opretholdt. Vejen Kommune har via vejbidrag m.v. afholdt udgiften til anlæggelsen. Værdien af anlæggene er vanskelige at opgøre, på grund af at restlevetid m.v. varierer. Anlæggelse af et nyt afledningssystem i rør anslås til 1.000 – 1.500. kr. pr. meter, hertil kommer udligningsanlæg og driften af hele anlægget.
 
Vejen Forsyning a-s har orienteret om et juridisk notat, som en naboforsyning har fået udarbejdet – her hælder vurderingen til, at det er Vejen Kommunes opgave og udgift.
Dog påpeges det, at der ikke er afgørelser på dette og at det er en vurdering.
 
Konsekvensen af at overdrage hele afledningen af vejvand til Vejen Kommune vil være, at der skal drives et ledningsanlæg samt regnvandsbassiner. Det medfører en udvidelse af driftsbudgettet udover, hvad der i dag afholdes til rendestensbrønde og stikledninger, uden at der sker en reduktion på vejbidraget, der betales til Vejen Forsyning a-s. Hertil kommer anlægsudgiften, som vil variere efter omfang og løsninger.
 
Vejen Kommune vil miste den investering, der er foretaget i afvandingssystemet for vejarealerne, hvis der fremover skal etableres selvstændig afvanding. Den selvstændige afledning kan ske enten via nyetablerede ledninger eller via nyetablerede vandrender, hvis arealer og vejstrækninger tillader det. Omvendt vil Vejen Forsyning a-s spare anlægsudgiften til en ledning, hvis det eksisterende ledningsanlæg frakobles vejafvandingen, og fremadrettet anvendes til afledning af spildevand.
 
Der arbejdes fra central hold på en omlægning af vejbidraget, hvor det er tanken, at udgiften afspejler det areal, der afledes vejvand fra. Indhold eller hvornår det træder i kraft vides ikke. Det forventes dog ikke, at omlægningen tager højde for problematikken omkring anlægsudgiften, men udelukkende driftsudgiften.
 
I nye områder planlægges og projekteres anlæggene, så vandet og dermed også anlægs- og driftsudgifter er adskilt, og afledningen sker enten individuelt eller via Vejen Forsyning a-s anlæg.
 
Et andet emne, der har været drøftet, er ejerforhold af tekniske anlæg, pumpestationer, bassiner m.v. Ved etableringen af regnvands eller udligningsbassiner er praksis, at bassinet, som er et teknisk anlæg, udskilles i matriklen og ejeren er den, der driver anlægget. I forbindelse med selskabsdannelsen er alle tekniske anlæg udskilt og dermed er arealer og drift m.v. entydig fordelt. Hvis et teknisk anlæg er beliggende på eller under vejarealet, ligger det efter gæsteprincippet og det regelsæt, der regulerer dette. Dette forhold administreres uændret, da det er entydigt og sikrer vejen ved ændringer m.v.

Tidligere behandling
11.12.2017 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser kendes ikke for nuværende, idet det vil afhængige af de principper, der bliver besluttet.
 
Det kan få konsekvenser for både anlæg og drift.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 11-12-2017
Udvalget indstiller godkendt, at udgangspunktet skal være at bevare nuværende afvandingssystemer. Der skal altid skabes helhedsløsninger i fællesskab, hvor der er fokus på de bedste og billigste løsninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-01-2018
Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for teknik og miljø.

Bilag

12.Ansøgning om bemyndigelse af kontaktperson overfor statsforvaltningen ved ansøgning om værgemål (C)

Sagsnummer: 17/22253

Ansøgning om bemyndigelse af kontaktperson overfor statsforvaltningen ved ansøgning om værgemål (C)


Administrativ indstilling
Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at
 • Chefkonsulent Dorte Juhl Folmer bemyndiges som kontaktperson og underskriftsberettiget for værgemålsanmodninger for social- og ældreområdet.

Sagsfremstilling
Sagen angår godkendelse af Chefkonsulent Dorte Juhl Folmer som underskriftsberettiget i relation til værgemålsanmodninger på social- og ældreområdet i Vejen Kommune.
 
Jf. § 5 i lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007 kan der iværksættes værgemål for den, der på grund af sindssygdom, herunder svær demens eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred, er ude af stand til at varetage sine anliggender, hvis der er behov for det.
 
Stk. 2. Der kan iværksættes værgemål for den, der på grund af sygdom eller stærkt svækket tilstand er uegnet til at varetage sine økonomiske anliggender, og som selv anmoder herom, hvis der er behov for det i stedet for samværgemål efter § 7.
 
Stk. 3. Værgemålet kan begrænses til at angå økonomiske forhold, herunder bestemte aktiver eller anliggender. Det kan også begrænses til at angå personlige forhold, herunder bestemte personlige anliggender.
 
Stk. 4. For så vidt ikke andet særlig er bestemt, handler værgen på den pågældendes vegne i anliggender, der er omfattet af værgemålet.
 
Stk. 5. Personer, der er under værgemål efter denne bestemmelse, er myndige, medmindre de tillige er frataget handleevnen efter § 6.
 
Anmodning om værgemål fremsendes oftest fra de decentrale ledere indenfor social- og ældreområdet med begrundelse og forslag til værgemålets karakter og omfang. Efter behandling og godkendelse af den underskriftsberettigede fremsendes sagen herefter til endelig afgørelse i Statsforvaltningen.

Tidligere behandling
Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Værgemålsloven.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 13-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-01-2018
Indstilles godkendt.

13.Fritvalgspriser for Madservice 2018 (C)

Sagsnummer: 17/24668

Fritvalgspriser for Madservice 2018 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at
 • de foreslåede fritvalgspriser for Madservice 2018 godkendes.

Sagsfremstilling
På madservice-området benytter Vejen Kommune den såkaldte godkendelsesmodel - det vil sige, at hjemmeboende borgere, der får leveret mad efter servicelovens § 83, frit kan vælge mellem det kommunale tilbud og godkendte private leverandører.
 
Private leverandører skal afregnes med en pris pr. ydelse, der afspejler de kommunale omkostninger ved at levere samme ydelse. De priser, som private leverandører afregnes efter, benævnes fritvalgspriser.
 
Nedenfor fremgår de fritvalgspriser, der er afregnet efter i 2016 og 2017 samt de fritvalgspriser, der ønskes godkendt for 2018:
 
Fritvalgspriser Madservice
 
 
Regnskab
Budget
Budget
Madservice hjemmeboende pr. dag
2016
2017
2018
Almindelig hovedret og biret
59,51
56,35
58,18
Lille portion, hovedret og biret
58,28
55,18
56,97
Almindelig hovedret
47,11
44,61
46,06
Lille hovedret
45,88
43,44
44,85
Biret
12,40
11,74
12,12
Hovedret - diæt
61,99
58,70
60,61
Platte / madpakke
37,20
35,22
36,36
Udbringning pr. hovedret
4,38
4,44
4,42
 
Beløbene er i kroner excl. moms.

Tidligere behandling
13.12.2017 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Serviceloven §§ 91-93.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 13-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-01-2018
Indstilles godkendt.

14.Fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp 2018 (C)

Sagsnummer: 17/24668

Fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp 2018 (C)


Administrativ indstilling
Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at
 • de foreslåede fritvalgspriser godkendes.

Sagsfremstilling
Siden 1. januar 2003 har hjemmeboende borgere skullet tilbydes frit valg for så vidt angår ydelser efter servicelovens § 83, herunder personlig pleje og praktisk hjælp.
 
I Vejen Kommune sikres borgernes frie valg af leverandør gennem den såkaldte godkendelsesmodel. Det vil sige, at borgerne frit kan vælge mellem den kommunale ældrepleje og en række godkendte private leverandører.
 
De private leverandører afregnes efter timepriser, der afspejler kommunens omkostninger ved at levere samme ydelse. Timepriserne benævnes fritvalgspriser.
 
Nedenfor ses de godkendte fritvalgspriser for 2016 og 2017 samt de fritvalgspriser, der ønskes godkendt for 2018:
 
Ydelse/fritvalgspris
Regnskab 2016
Budget 2017
Budget 2018
Praktisk bistand
254
252
252
Personlig pleje, hverdag
330
340
340
Personlig pleje, øvrig tid
442
458
458
Nat
517
502
502
 
At fritvalgspriserne for 2017 og 2018 er helt identiske er et tilfælde. Trods den indregnede prisfremskrivning fra 2017 til 2018 holdes omkostningerne konstante.
 
Beløbene er eksklusiv moms.

Tidligere behandling
13.12.2017 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om social service §§ 91-93.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 13-12-2017
Poul Egelykke erklæret inhabil og deltog derfor ikke i behandling af punktet.
Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-01-2018
Indstilles godkendt.

15.Ungestrategien, revideret oversigt over målsætninger og indsatser (C)

Sagsnummer: 14/29712

Ungestrategien, revideret oversigt over målsætninger og indsatser (C)


Administrativ indstilling
Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen, Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen, Chef for Dagtilbud & Skole Regin Holm Nielsen og Chef for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz indstiller, at
 • Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres om ungestrategien og den reviderede målsætning.
 • Udvalget for skoler og børn orienteres om ungestrategien og den reviderede målsætning.
 • Udvalget for social og ældre orienteres om ungestrategien og den reviderede målsætning.
 • Udvalget for arbejdsmarked og integration orienteres om ungestrategien og den reviderede målsætning.
 • Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om ungestrategien og den reviderede målsætning.

Sagsfremstilling
Vejen Kommune godkendte politisk Ungestrategien i september 2014 og handleplaner for Ungestrategien blev godkendt af Vejen Byråd i juni 2015.
 
I Ungestrategien er formålet formuleret sådan:
”Vejen Kommune tager udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer, kompetencer, samt ejerskab til egen fremtid. Unge har de bedste muligheder for trivsel, læring og udvikling gennem en sammenhængende indsats. Der er gode relationer med og mellem de unge i et gensidigt og forpligtende samarbejde. Vi udnytter ressourcer og kompetencer optimalt sammen med den unge, familien og netværket”.
 
Vejen Kommunes vision for børne- og ungeområdet er:
 
”I Vejen Kommune har vi robuste unge, som kan tackle udfordringer. De unge deltager i og er en del af udviklende fællesskaber”.
 
For at kunne opnå denne vision, blev der opstillet tre delmål, som styrende for processen for Ungestrategien:
 • Unge er aktive medborgere.
 • Unge er uddannelsesparate, så de alle har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse med henblik på varig beskæftigelse.
 • Mentalt sunde unge, som trives og kan fungere i hverdagen.
 
Til hvert af disse delmål blev formuleret resultatmål med tilhørende handleplaner, opstillet på baggrund af kommissorier.
 
Udover arbejdsgrupper tilknyttet de tre delmål blev en arbejdsgruppe vedrørende det tværfaglige samarbejde endvidere nedsat. Denne gruppes arbejde har dannet grundlag for de øvrige gruppers handleplaner.
 
I forbindelse med første delevaluering i november 2016 blev der udarbejdet en afrapportering vedr. handleplanerne, som er vedhæftet sagsfremstillingen i forkortet form indeholdende arbejdsopgaver fra kommissoriet, opnåede mål og fremtidige udviklingsmuligheder.
 
Afdelingscheferne har i oktober 2017 gennemgået målsætninger og indsatser og har justeret og revideret disse. (Det opdaterede dokument ”Målsætning for Ungestrategien 2017 og 2018” er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.) Ændringerne omfatter delmålet, Mentalt sunde unge, som trives og kan fungere i hverdagen:
 • Vedr. resultatmålet, ”Trivslen blandt unge i folkeskolen øges. Bekymrende fravær i folkeskolen reduceres fra 4,73 % 3,75 %”: Her er de planlagte drøftelser vedr. registrering af fravær blandt eleverne i folkeskolen blevet vedtaget i samarbejde med skolelederne og har resulteret i udarbejdelse af retningslinjer herfor. Status og målinger følges løbende og sammenholdes med resultaterne i sundhedsprofilen om andelen af unge med dårligt mentalt helbred. Resultaterne for sundhedsprofilen foreligger i marts 2018.
 • Vedr. resultatmålet, ”At skoler og sundhedsplejersker i samarbejde udarbejder handleplan for relevante indsatser på de enkelte skoler. Dette gøres på baggrund af nationale trivselsmålinger og data fra Skolesundhed.dk”: Her er tilføjet at de planlagte vinterdialoger mellem den enkelte skole og afdelingschefen for Dagtilbud & Skole foretages i henhold til videreførelse af indsatser i drifts- og udviklingspuljen. Fremadrettet ved vurdering af evt. behov for nye tiltag tages udgangspunkt i sundhedsprofilens resultater, som foreligger i marts 2018.
 • Vedr. resultatmålet, ”Vejen Kommunes unge i alderen 15-25 år med psykiske problemer tilbydes psykologisk hjælp”: Dette resultatmål er med revideringen gjort til et selvstændigt resultatmål. Herunder opstart i 2017 af et treårigt projekt for unge mellem 15 og 25 år med psykiske problemer. På baggrund af projektets evaluering tages stilling til tilretning og evt. igangsættelse af nye tiltag. Desuden evalueredes psykologenhedens konsultative tilgang i oktober 2017, og erfaringer på baggrund heraf anvendes til videreudvikling af indsatser.
 • På mødet blev det endvidere besluttet, at den overordnede målsætning for Ungestrategien er: ”De unge skal blive til noget – og til nogen”
 
Der er blandt Reformgruppen for Ungestrategiens medlemmer udpeget tovholdere i forhold til de enkelte målsætninger, redigerede såvel som bevarede. Ændringerne i målsætningerne videreformidles via reformgruppen for ungestrategien til relevante interessenter.
Reformgruppen for ungestrategien skifter navn og kommer fremadrettet til at hedde ”Ungeindsatsgruppen”.
 
I sagsfremstillingen er medsendt den reviderede oversigt af målsætning og indsatser samt den forkortede udgave af delevalueringen fra november 2016.

Tidligere behandling
10.09.2014 Udvalget for social og ældre.
16.09.2014 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
17.09.2014 Beskæftigelsesudvalget.
30.09.2014 Økonomiudvalget.
07.10.2014 Byrådet.
18.11.2014 Direktionen.
14.01.2015 Udvalget for social og ældre.
15.01.2015 Udvalget for skoler og børn.
21.01.2015 Beskæftigelsesudvalget.
22.01.2015 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
27.01.2015 Økonomiudvalget.
03.02.2015 Byrådet.
15.11.2016 Direktionen.
07.12.2016 Udvalget for arbejdsmarked og integration.
15.12.2016 Udvalget for skoler og børn.
20.12.2016 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
03.01.2017 Økonomiudvalget.
10.01.2017 Byrådet.
28.11.2017 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
13.12.2017 Udvalget for social og ældre.
14.12.2017 Udvalget for skoerl og børn.
14.12.2017 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 28-11-2017
Orientering taget til efterretning.
 
Afbud: Claus Grimm(O)
Fraværende uden afbud: Jørgen Lastein(V)

Beslutning Udvalget for social og ældre den 13-12-2017
Orientering taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 14-12-2017
Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 14-12-2017
Orienteringen taget til efterretning.
 
Afbud: Claus Kulmbach (V).

Beslutning Økonomiudvalget den 02-01-2018
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

16.Økonomiudvalgets opgaver (B)

Sagsnummer: 17/26296

Økonomiudvalgets opgaver (B)


Administrativ indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at
 • Økonomiudvalget drøfter udvalgets opgaver og eventuelle temaer for særlige drøftelser.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalgets ansvarsområder fremgår af styrelsesvedtægten.
 
Særligt for Økonomiudvalget er ansvaret for den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.
 
Udvalget har ansvaret for kommunens økonomiske planlægning og skal udarbejde forslag til budget, som fremsendes til Byrådets behandling.
 
Udvalget har ansvaret for kommuneplanlægningen og for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver.
 
Udvalget har desuden ansvaret for den centrale bygningsvedligeholdelse.
 
Andre væsentlige ansvarsområder omfatter bl.a.
 • Indkøb
 • Forsikringer og risikostyring
 • Erhvervsudvikling og erhvervsfremme
 • Turisme
 • Borgerservice
 • IT og kommunikation
 • Opbevaring af kommunens arkivalier
 
Såfremt der er ønske herom, kan der forberedes særlig information og drøftelse af udvalgte temaer til kommende møder i Økonomiudvalget.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Lov om kommunernes styrelse.
Styrelsesvedtægten for Vejen Kommune.

Høring
Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-01-2018
Følgende emner indarbejdes i oversigten over Økonomiudvalgets ansvarsområder:
 
Bosætningspolitik
Personale
Effektiv administration
Overdragelsespapir
Planlægning
Kommunale bygninger
 
Til næste møde i Økonomiudvalget forberedes en plan for gennemgang af udvalgets ansvarsområder.

17.Køb af ejendomme (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstilles godkendt med tilføjelsen, at Borgmesteren bemyndiges til at erhverve ejendommene indenfor en økonomisk ramme på 1 mio. kr.

18.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.