Fedtudskillere

Hvorfor skal der etableres fedtudskillere?

Fedtudskillere installeres for at mindske udledningen af fedt til kloaksystemet. Dermed hindres driftsproblemer med tilstopning i kloakken, når fedtet afkøles og størkner.
Nedbrydning af fedt i kloakken udvikler desuden svovlbrinte, som kan medføre korrosion på beton, metal m.v. i afløbssystemet. Svovlbrinte kan også være til fare for de personer, som arbejder med kloaksystemet.

Hvor skal der installeres fedtudskillere?

Fedtudskillere skal anbringes hvor der udledes vegetabilsk og animalsk fedt og olie med spildevandet. Fedtudskillere skal f.eks. anvendes ved:

 • Erhvervsmæssige køkkener, bl.a. restauranter, hoteller, cafeer, kantiner
 • Cateringfirmaer
 • Grill- og friturebarer, fastfood salgssteder
 • Pizzeriaer
 • Levnedsmiddelvirksomheder
 • Bagerier og konditorier
 • Slagterier
 • Forretninger med tilberedning af varm mad
 • Forsamlingshuse og fælleshuse
 • Pladser/overflader, hvor der kan for ventes spild af olie/fedt
Krav til fedtudskilleren
 • Nye fedtudskillere skal være CE-mærkede i henhold til DS/EN 1825-1.
 • Udskillere og slamfang skal dimensioneres efter DS/EN 1825-2 og Silkeborg Kommunes retningslinjer.
 • Eksisterende fedtudskillere, der ikke er dimensioneret efter DS/EN 1825-2 kan bibeholdes ved fortsat uændret drift.
  Vejen Kommune kan i visse tilfælde forlange etablering af nye anlæg, som overholder DS/EN 1825-2:
  - hvis der konstateres forurening (f.eks. fedtaflejringer i afløbssystemet) eller er begrundet mistanke om forurening
  - ved ændringer/udvidelser af driften, der påvirker afledningen til fedtudskilleren
 • Ved større fedtudskillere, og hvis der forekommer sand/større partikler i spildevandet, skal der installeres slamfang før fedtudskilleren.
 • Der skal etableres udluftningsrør, som munder ud i det fri, for at sikre systemet mod ”hævert virkning” (hvor undertryk på udløbssiden kan suge indholdet af fedtudskilleren ud i kloaksystemet).
 • Installation af pumpesystem foran udskilleren er ikke tilladt.
 • Sanitært spildevand må ikke ledes til fedtudskilleren.
 • Fedtudskilleren skal anbringes frostfrit, og skal være let tilgængelig for inspektion og rensning.