Diger

Hvad er et dige?

Diger er menneskeskabte afgrænsninger mellem ejendomme. Diger kan være markante stensætninger men er ofte blot små jordvolde mellem markflader.

Hvorfor er digerne beskyttede?

Digerne giver dyre- og plantelivet levesteder og spredningsmuligheder, og de gør landskabet mere varieret. Digerne viser også tidligere tiders drift og ejendomsforhold. Derfor har de stor kulturhistorisk værdi.

Hvad må man?

Digerne må hverken sprøjtes eller gødskes. Træer og buske må gerne skæres ned, men rødderne må ikke fjernes, da det skader diget. Andre ændringer kræver dispensation.

Hvornår kan man få dispensation?

Normalt gives der ikke dispensation til at fjerne diger, medmindre der er tale om overordnede samfundsmæssige årsager som fx vejanlæg. I nogle tilfælde gives dog dispensation til et mindre gennembrud på diget, hvis det er nødvendigt for markdriften. Ulovligt fjernede diger kræves normalt reetableret. Hvis du vil søge om et digegennembrud skal du sende en skriftlig ansøgning til Teknik & Miljø - kontakt team natur & landskab og få sendt et ansøgningsskema. I ansøgningen skal du beskrive og begrunde dit projekt og vedlægge et kort over området. I de fleste tilfælde vil vi være interesserede i at komme ud og se stedet.

Hvilke diger er beskyttede?

Se vejledende kort over beskyttede diger i Vejen Kommune ved at følge linket i infoboksen "Mere om diger". Kontakt Natur via Digital Post, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.