Indskrivning ved skolestart

Indskrivning til en folkeskole i Vejen Kommune sker i perioden 1. november – 7. januar for børn, der fylder 6 år i kalenderåret barnet skal state i skole.

Du vil få en personlig indbydelse via Digital Post fra skolen i dit distrikt inden udgangen af uge 49. Modtager du ikke denne indbydelse, er det vigtigt, at du selv henvender dig til skolen. Det skal ske i indskrivningsperioden. Efter 7. januar er det ikke længere muligt at indskrive dit barn digitalt.

Hvordan indskriver jeg mit barn i folkeskole?

Du skal indskrive dit barn digitalt ved at klikke på linket til digital indskrivning. Den digitale indskrivning åbner den 1. november. Efter 6. januar er det ikke længere muligt, at indskrive dit barn digitalt.

Indskriv dit barn i folkeskolen

Du skal bruge MitID til indskrivningen. Har du ikke MitID kan denne bestilles på hjemmesiden www.mitid.dk

Hvis jeg ønsker en anden folkeskole end distriktsskolen?

Dit barn bliver normalt optaget i skolen i jeres skoledistrikt i kommunen.

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå i en anden skole end distriktsskolen, kan du ønske dette via skoleindskrivningen. Hvis der er plads, kan barnet blive optaget på den ønskede folkeskole i Vejen Kommune. Du vil modtage et svar på din ansøgning fra den ønskede folkeskole.

Ønsker du, at dit barn skal gå i en folkeskole i en anden kommune skal dette oplyses via skoleindskrivningen. Du skal også kontakte folkeskolen i den anden kommune for at indskrive barnet. Du skal være opmærksom på at du selv skal betale eventuelle udgifter til transport.

Indskriv dit barn i folkeskolen

Hvis jeg ønsker at mit barn skal i privat skole?

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå i en privatskole, skal skoleindskrivningen stadig gennemføres, så Skoleafdelingen bliver klar over, at der er valgt en privatskole i stedet for distriktsskolen. Du skal også kontakte privatskolen for at indskrive barnet.

Indskriv dit barn i skolen

Hvis jeg ønsker skoleudsættelse til mit barn (sen start)?

Hvis du ønsker, at dit barn skal have skoleudsættelse, skal skoleindskrivningen stadig gennemføres. Du sætter blot kryds i feltet ansøgning om udsættelse af skolestart. Ansøgningen vil så blive behandlet af skolelederen på barnets distriktsskole. Du vil få besked fra distriktsskolen efterfølgende.

Indskriv dit barn i folkeskolen

Hvis jeg ønsker fremrykket skolestart til mit barn (tidlig start)?

Der er mulighed for at barnet kan indskrives et år tidligere. Det vil sige i det kalenderår, hvor barnet fylder 5 år, hvis barnet fylder 5 år, inden den 1. oktober.

Indskriv dit barn i folkeskolen

Kan jeg søge optagelse i førskole og SFO samtidig med skoleindskrivning?

Det er muligt at tilmelde sig førskole og SFO samtidig med indskrivningen. På den sidste indskrivningsside, hvor du bekræfter indskrivningen (kvitteringen) finder du et link til kommunens Digitale Pladsanvisning. Her kan du tilmelde dit barn til førskole og SFO. Priser og oplysninger om modulordninger findes på Vejen Kommunes hjemmeside.

Læs mere om førskole

Læs mere om SFO

Læs mere om taksterne på dit barns skole

Hvordan behandles mine personoplysninger ved overgang fra børnehave til folkeskole?

Vejen Kommune har med den af byrådet godkendte sammenhængsplan for børn og unge på 0-18 års området forpligtet sig til at sikre en stærk sammenhæng mellem de politiske mål, byrådet, fagudvalgene og de øvrige afdelinger med tydelig kobling til dagtilbuds- og skoleområdet i et fællesfagligt perspektiv.

Ved at koble dagtilbuds- og skoleområdet med blandt andet byudvikling, bosætning, infrastruktur, bygningsmasse, arbejdsmarked, handicap og sundhed udfolder Sammenhængsplanen ambitionen om at skabe større sammenhæng for 0-18-års området.

Sammenhængsplanen gælder alle børn og unge på 0-18-års området uanset deres talenter, ønsker, udfordringer og behov. Det betyder, at vi forventer, at alle medarbejdere og ledere møder børn og unge ud fra deres forudsætninger og behov.

Sammenhængsplanen er udarbejdet i Udvalget for Sammenhængsplanen – et §17.4-udvalg nedsat fra september 2020 til februar 2021.

Hvad indebærer koordineringen?

I tilrettelæggelsen af én sammenhængende indsats kan der være behov for at dele oplysninger om dig på tværs af de kommunale afdelinger, du er i kontakt med. Det kan eksempelvis være i overgangen fra dagtilbud til folkeskolen, hvor Dagtilbudsloven § 3, stk. 3, pkt. 3 siger, at ”kommunalbestyrelsen skal som led i fastsættelsen af rammer efter stk. 2 og med henblik på at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgangen mellem tilbud fastsætte retningslinjer om videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange fra sundhedsplejen til dagtilbud og fra dagtilbud til skolefritidsordning eller fritidshjem og skole”.

Oplysningerne kan omfatte både almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger vedrørende enten:

 • Dag- og fritidstilbud (Dagtilbudsloven)
 • Folkeskolen (Folkeskoleloven)
 • Forebyggende indsatser (Serviceloven § 11).
 • Børnefaglig undersøgelse (Serviceloven § 50).
 • Børnesamtaler (Serviceloven § 48, § 50 stk. 3 og § 70 stk. 2).
 • Foranstaltninger til et barn/en ung med behov for særlig støtte (Serviceloven § 52 stk. 3 nr.1-9).
 • Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver (Serviceloven § 52a).
 • Efterværn (Serviceloven § 76)
 • Handleplanen (Serviceloven § 140) og/eller
 • Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (Folkeskoleloven § 3).

Når vi deler oplysninger om dig på tværs af afdelinger, vil det udelukkende være på tværs af relevante afdelinger. Der vil desuden udelukkende være tale om oplysninger, der er relevante og nødvendige at dele for at koordinere på tværs og dermed ikke nødvendigvis deling af samtlige oplysninger om dig.

Vi udveksler kun oplysninger indenfor den kommunale organisation. Er der behov for at dele oplysninger med personer eller institutioner uden for organisationen, eller oplysninger som er omfattet af sundhedsloven, vil vi indhente dit samtykke, med mindre delingen er en relevant del af den samlede offentlige forvaltning eller koordinering.

Hvad er formålet med delingen af oplysninger?

Delingen af oplysninger om dig hjælper os til at koordinere din samlede indsats. Når vi deler oplysninger om dig på tværs af relevante kommunale afdelinger, får vi kendskab til de tiltag, der er iværksat for dig, så eventuelle nye tiltag hænger sammen med disse. Delingen af oplysninger om dig skal desuden bidrage til, at vi får et bredt kendskab til dine ressourcer, eventuelle udfordringer og ønsker for derudfra at kunne iværksætte en indsats, der imødekommer flere af dine behov på samme tid.

Hvilke rettigheder giver Databeskyttelsesforordningen dig?

 • Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af oplysninger.
 • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles om dig.
 • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles.
 • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

Dataansvarlige

Vejen Kommune er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i Vejen Kommune, er du velkommen til at kontakte Vejen Kommunes Databeskyttelsesrådgiver på telefon 79 96 60 34 eller via Digital Post.

Er du utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, telefon: 33 19 32 00.