Privat pasning

Hvis du ønsker at få dit barn passet privat, skal kommunen godkende og føre tilsyn med den private pasningsordning, ud fra samme kriterier som de kommunale dagplejere. Kommunen skal godkende ordningen hvis den omfatter flere end to børn. Kommunen giver et økonomisk tilskud til pasningen, men den der passer børnene er hverken ansat eller lønnet af kommunen.

Private pasningsordninger er omfattet af dagtilbudslovens formålsbestemmelse, men ikke underlagt hverken kravet om pædagogiske læreplaner eller dagtilbudslovens specifikke formål for dagtilbud.

Tilskud til privat pasning

Indgår du kontrakt med en privat børnepasser kan du søge tilskud hos kommunen. Tilskuddet skal være søgt inden startdato.

Der er tre krav der skal opfyldes i forbindelse med tilskud:

  • I skal bo i Vejen Kommune
  • Barnet skal være mindst 24 uger
  • Barnet skal være yngre end alderen for start i børnehaveklasse

Pasningstilskuddet kan udgøre op til 75% af de faktiske, dokumenterede udgifter for pasningsordningen. I skal altså selv dække minimum 25% af de dokumenterede udgifter.

Se tilskud til privat pasning

Når du har fået bevilget tilskud, skal du en gang i kvartalet indsende dokumentation for at du har udbetalt løn til en børnepasser. Dokumentationen skal underskrives af både børnepasser og dig. Den skal sikre, at det er korrekt tilskud der udbetales, og være bevis for børnepassers løn, som indberettes til Skat.

Evt. for meget udbetalt tilskud vil blive krævet tilbagebetalt.

Undtagelser fra retten til tilskud

Disse forhold betyder at du ikke kan få tilskud:

  • Hvis du passer dit eget barn
  • Hvis forældre passer hinandens børn
  • Hvis du samtidig modtager barselspenge eller orlovsydelse for samme barn
  • Hvis barnet har en anden pasning, der er støttet af offentlige midler (undtaget ophold i legestuer)

Overgang fra tilskud til privat pasning til dagtilbud

Såfremt der ikke længere ønskes privat pasningsordning, er der mulighed for at vende tilbage til et offentligt dagtilbud med én måneds varsel pr. den 1. i måneden.  

Administration af pasningsordningen

Hvis du ikke ønsker selv at stå for administrationen af pasningsordningen (fx ATP, feriegodtgørelse, sygedagpenge etc.), er det muligt at gøre dette gennem det private firma BlueGarden. Dette medfører et administrationsgebyr til Bluegarden på kr. 149 pr. lønseddel.

Vejen kommune indberetter lønnen hver måned til Skat. Benyttes BlueGarden indberetter de til Skat og det er derfor vigtigt at orientere Pladsanvisningen om ordningen. 

Du kan læse mere om reglerne i Detaljer om privat pasningsordning.

Hvis du har spørgsmål til private pasningsordninger, så kan du henvende dig til pladsanvisningen på tlf. 79 96 63 31 eller via e-mail til dagtilbudogskole@vejen.dk

Nyttige links og blanketter

Ansøg om tilskud
Krav til dagplejere
Liste over godkendte børnepassere i Vejen Kommune
Blanket til dokumentation af lønudbetaling
 
Ankestyrelsen
Arbejdsmiljøloven
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
ATP
BlueGarden
Feriekonto
Lov om ferie
Opret CVR-nummer via Virk.dk
Sygedagpengeafdelingen

Pasningsgaranti

Du kan skrive dit barn på venteliste til dagpleje, vuggestue, børnehave m.m. Du skal tage stilling til, hvornår I har behov for pladsen.

Du kan også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, kommunen skal anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Ønsker du en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunen en frist på yderligere fire uger til at tilbyde denne plads.. I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af disse pladser.

Du har også mulighed for at søge om en dagtilbudsplads i en anden kommune.

Privat pasning

Privat pasning ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen.

Kommunen skal dog godkende og føre tilsyn med den private pasningsordning. Der må ikke være flere end fem børn i en privat pasningsordning, medmindre der er flere personer til at passe børnene.

Hvis du ønsker at benytte privat pasning, skal kommunen give et økonomisk tilskud. Du kan læse om private pasningsordninger på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.