Privat pasning

Hvis du ønsker at få dit barn passet privat, skal kommunen godkende og føre tilsyn med den private pasningsordning, ud fra samme kriterier som de kommunale dagplejere. Kommunen skal godkende ordningen hvis den omfatter flere end to børn. Kommunen giver et økonomisk tilskud til pasningen, men den der passer børnene er hverken ansat eller lønnet af kommunen.

Private pasningsordninger er omfattet af dagtilbudslovens formålsbestemmelse, men ikke underlagt hverken kravet om pædagogiske læreplaner eller dagtilbudslovens specifikke formål for dagtilbud.

Tilskud til privat pasning

Indgår du kontrakt med en privat børnepasser kan du søge tilskud hos kommunen. Tilskuddet skal være søgt inden startdato.

Der er tre krav der skal opfyldes i forbindelse med tilskud:

 • I skal bo i Vejen Kommune
 • Barnet skal være mindst 24 uger
 • Barnet skal være yngre end alderen for start i børnehaveklasse

Pasningstilskuddet kan udgøre op til 75% af de faktiske, dokumenterede udgifter for pasningsordningen. I skal altså selv dække minimum 25% af de dokumenterede udgifter.

Se tilskud til privat pasning

Når du har fået bevilget tilskud, skal du en gang i kvartalet indsende dokumentation for at du har udbetalt løn til en børnepasser. Dokumentationen skal underskrives af både børnepasser og dig. Den skal sikre, at det er korrekt tilskud der udbetales, og være bevis for børnepassers løn, som indberettes til Skat.

Evt. for meget udbetalt tilskud vil blive krævet tilbagebetalt.

Undtagelser fra retten til tilskud

Disse forhold betyder at du ikke kan få tilskud:

 • Hvis du passer dit eget barn
 • Hvis forældre passer hinandens børn
 • Hvis du samtidig modtager barselspenge eller orlovsydelse for samme barn
 • Hvis barnet har en anden pasning, der er støttet af offentlige midler (undtaget ophold i legestuer)

Overgang fra tilskud til privat pasning til dagtilbud

Såfremt der ikke længere ønskes privat pasningsordning, er der mulighed for at vende tilbage til et offentligt dagtilbud med én måneds varsel pr. den 1. i måneden.  

Administration af pasningsordningen

Hvis du ikke ønsker selv at stå for administrationen af pasningsordningen (fx ATP, feriegodtgørelse, sygedagpenge etc.), er det muligt at gøre dette gennem det private firma BlueGarden. Dette medfører et administrationsgebyr til Bluegarden på kr. 149 pr. lønseddel.

Vejen Kommune indberetter lønnen hver måned til Skat. Benyttes BlueGarden indberetter de til Skat og det er derfor vigtigt at orientere Pladsanvisningen om ordningen. 

Du kan læse mere om reglerne i Detaljer om privat pasningsordning.

Hvis du har spørgsmål til private pasningsordninger, så kan du henvende dig til pladsanvisningen på tlf. 79 96 63 31 eller via e-mail til pladsanvisningen@vejen.dk

Nyttige links og blanketter

Ansøg om tilskud
Krav til dagplejere
Liste over godkendte børnepassere i Vejen Kommune
Blanket til dokumentation af lønudbetaling
 
Ankestyrelsen
Arbejdsmiljøloven
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
ATP
BlueGarden
Feriekonto
Opret CVR-nummer via Virk.dk
Sygedagpengeafdelingen

Pasningsgaranti

Du kan skrive dit barn på venteliste til dagpleje, vuggestue, børnehave m.m. Du skal tage stilling til, hvornår I har behov for pladsen.

Du kan også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, kommunen skal anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Ønsker du en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunen en frist på yderligere fire uger til at tilbyde denne plads.. I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af disse pladser.

Du har også mulighed for at søge om en dagtilbudsplads i en anden kommune.

Kombinationstilbud

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til ’fleksibel pasning’.

Fleksibiliteten i kombinationstilbuddet betyder, at du/I kan vælge fx at lægge alle timer i henholdsvis dagtilbud og fleksibel pasning indenfor to uger, hvorefter du/I selv passer barnet i de to følgende uger osv.

Fleksibel pasning er omfattet af følgende krav:

 • Hovedsproget i den fleksible pasningsordning skal være dansk. Kommunen kan dog i helt særlige tilfælde beslutte, at hovedsproget er et andet end dansk, hvis det ikke medfører integrationsmæssige konsekvenser.
 • Den fleksible passer skal kunne dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
 • Den fleksible pasning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.
 • Kommunen skal godkende den pasningsaftale, som indgås mellem dig/jer og den fleksible passer. Kommunen skal ligeledes godkende de økonomiske forhold, som er en del af pasningsaftalen.

Hvem kan bruge kombinationstilbuddet

Det er alene du/jer med et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, der er berettigede til at få et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning

 • Er du enlig forsørger har du ret til et kombinationstilbud, hvis du kan dokumentere dit behov.
 • Hvis I er samlevende skal I begge dokumentere, at I har et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Din/jeres dokumentation for pasningsbehovet kan fx bestå af en arbejdsgivererklæring, en vagtplan eller lignende, som skal indsendes i forbindelse med ansøgningen. Hvis du/I har børn, der er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 8, er du/I ikke berettigede til et kombinationstilbud.

Forholdet mellem dagtilbud og fleksibel pasning

Kommunen fastlægger hvor mange timer deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning gennemsnitligt skal udgøre. Fastlæggelsen sker ud fra din/jeres ansøgning og dokumenterede behov, men også ud fra barnets mulighed for at indgå i børnefællesskabet i dagtilbuddet, samt dagtilbuddets mulighed for at tilbyde en god ramme for barnet.

 • Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit, og det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst fire uger.
 • Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Deltidsplads

Forældre, hvor en eller begge forældre holder barselsorlov, kan få en deltidsplads:

 • 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart
 • mod en reduceret egenbetaling
Orlov i én sammenhængende periode

Barselsorloven skal holdes i én sammenhængende periode pr. barn.

 • Hvis I holder orlov i direkte forlængelse af hinanden, betragtes det som én sammenhængende periode.
 • Hvis jeres orlov afbrydes af en periode på mere end fem uger eller på anden vis bortfalder, eller I selv ønsker at ændre deltidspladsen til en fuldtidsplads, skal I betale fuld pris.
Dokumentation

I skal dokumentere, at I afholder fravær efter barselsloven eller vil afholde fravær på det tidspunkt, hvor I ønsker at få tilbudt deltidspladsen.

Dokumentationen kan fx bestå af kopi af vandrejournal med det forventede fødselstidspunkt, en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lign.

Privat pasning

Privat pasning ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen.

Kommunen skal dog godkende og føre tilsyn med den private pasningsordning. Der må ikke være flere end fem børn i en privat pasningsordning, medmindre der er flere personer til at passe børnene.

Hvis du ønsker at benytte privat pasning, skal kommunen give et økonomisk tilskud. Du kan læse om private pasningsordninger på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.