Privat pasningsordning

Som alternativ til kommunal daginstitution kan man vælge et privat dagtilbud eller lave en aftale med en privat børnepasser.

Pladsanvisningen
visiterer til kommunale pladser. De private skal man selv kontakte. 

Ønsker du privat pasning kan der søges tilskud. 

Kommunen fører tilsyn med de private pasningsordninger.

Private pasningsordninger er ikke sidestillet med et dagtilbud og derfor ikke omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud.

I private pasningsordninger gælder følgende: 

 • Der er ikke krav om at udarbejde en pædagogisk læreplan.
 • Sprogvurderingen af barnet i 3-års-alderen eller 2-års-alderen sker ikke i den private pasningsordning. Denne foretages af en kommunal sprogkonsulent.
 • Der er ikke krav om formaliseret forældreindflydelse.
 • Der er ikke krav om at tilbyde pasning af barnet, hvis børnepasseren er syg.
 • Der er ikke krav om at tilbyde alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i private pasningsordninger.
 • Pasningsaftalen kan ophæves og barnet dermed opsiges i en private pasningsordning.
 • Tilskuddet kan tilbagetrækkes, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i et dagtilbud og tilbydes særlig støtte eller den private pasningsordning ikke praktiseres i overensstemmelse med den indgåede pasningsaftale og kravene til ordningen.
 • Der gives ikke fripladstilskud til privat pasningsordning.
 • Pladsanvisningen tilbyder at varetage forældrenes administration af pasningsordningen mod en reduktion i tilskuddet, svarende til administrationsudgiften.
 • Der findes ikke regler om optagelse, forældrebetaling og forældreindflydelse. Det er den private pasningsordning, der bestemmer hvilke børn der skal modtages.
Privat pasning

Hvis du ønsker at få dit barn passet privat, skal kommunen godkende og føre tilsyn med den private pasningsordning, ud fra samme kriterier som de kommunale dagplejere. Kommunen skal godkende ordningen hvis den omfatter flere end to børn. Kommunen giver et økonomisk tilskud til pasningen, men den der passer børnene er hverken ansat eller lønnet af kommunen.

Private pasningsordninger er omfattet af dagtilbudslovens formålsbestemmelse, men ikke underlagt hverken kravet om pædagogiske læreplaner eller dagtilbudslovens specifikke formål for dagtilbud.

Tilskud til privat pasning

Indgår du kontrakt med en privat børnepasser kan du søge tilskud hos kommunen. Tilskuddet skal være søgt inden startdato.

Du kan forvente en sagsbehandlingstid, så vi anbefaler, at du søger 6 uger før ønsket start.

Der er tre krav der skal opfyldes i forbindelse med tilskud:

 • I skal bo i Vejen Kommune
 • Barnet skal være mindst 24 uger
 • Barnet skal være yngre end alderen for start i børnehaveklasse

Pasningstilskuddet kan udgøre op til 75% af de faktiske, dokumenterede udgifter for pasningsordningen. I skal altså selv dække minimum 25% af de dokumenterede udgifter.

Se tilskud til privat pasning - intern link

Evt. for meget udbetalt tilskud vil blive krævet tilbagebetalt.

Undtagelser fra retten til tilskud

Disse forhold betyder at du ikke kan få tilskud:

 • Hvis du passer dit eget barn
 • Hvis forældre passer hinandens børn
 • Hvis du samtidig modtager barselspenge eller orlovsydelse for samme barn
 • Hvis barnet har en anden pasning, der er støttet af offentlige midler (undtaget ophold i legestuer)

Overgang fra tilskud til privat pasning til dagtilbud

Hvis der ikke længere ønskes privat pasningsordning, er der mulighed for at vende tilbage til et offentligt dagtilbud med én måneds varsel pr. den 1. i måneden.  

Administration af pasningsordningen

Hvis du ikke ønsker selv at stå for administrationen af pasningsordningen (fx ATP, feriegodtgørelse, sygedagpenge etc.), er det muligt at gøre dette gennem det private firma Visma Dataløn. Dette medfører et administrationsgebyr til Visma Dataløn på kr. 149 pr. lønseddel.

Vejen Kommune indberetter lønnen hver måned til Skat. Benyttes Visma Dataløn indberetter de til Skat og det er derfor vigtigt at orientere Pladsanvisningen om ordningen. 

Du kan læse mere om reglerne i Detaljer om privat pasningsordning.

Hvis du har spørgsmål til private pasningsordninger, så kan du henvende dig til pladsanvisningen på tlf. 79 96 63 31 eller via Digital Post

Nyttige links og blanketter

Ansøg om tilskud til privat pasning
Lønændring for private passere
Krav til dagplejere
Liste over godkendte børnepassere i Vejen Kommune
 
Ankestyrelsen
Arbejdsmiljøloven
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
ATP
Visma Dataløn
Feriekonto
Opret CVR-nummer via Virk.dk
Sygedagpengeafdelingen