Forældrebetaling og praktiske informationer

Her finder du information om forældrebetaling og andre praktiske informationer, såsom åbningstider, ind- og udmeldelse, madordning, SFO og sommerferiepasning.


Se kommunens takster på dagtilbuds- og skoleområdet

Pasningsgaranti

Du kan skrive dit barn på venteliste til dagpleje, vuggestue, børnehave m.m. Du skal tage stilling til, hvornår I har behov for pladsen.

Du kan også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, kommunen skal anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Ønsker du en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunen en frist på yderligere fire uger til at tilbyde denne plads.. I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af disse pladser.

Du har også mulighed for at søge om en dagtilbudsplads i en anden kommune.

Dagpleje

I en dagpleje passes børnene som regel i dagplejerens private hjem. Denne pasningsform bruges typisk til børn under tre år.

Dagplejeren må ikke passe flere end fem børn. Der kan dog godt være op til 10 børn i et dagplejehjem, hvis der er to eller flere personer til at passe børnene.

Dagplejerne kan være kommunale, det vil sige godkendt, ansat og aflønnet af kommunen, eller private dagplejere, der har indgået en aftale om driften med kommunen.

Du kan læse mere om oprettelse af privat dagpleje under 'Regler for dagtilbud'

Børnehave

Børn kan typisk gå i børnehave fra de er knap tre år og frem til, at de skal starte i skole. Børnehaver kan enten være drevet af kommunen eller af en privat leverandør.

Du kan læse om oprettelse af selvejende, udliciterede og privatinstitutioner under 'Regler for dagtilbud'.

Kombinationstilbud

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til ’fleksibel pasning’.

Fleksibiliteten i kombinationstilbuddet betyder, at du/I kan vælge fx at lægge alle timer i henholdsvis dagtilbud og fleksibel pasning indenfor to uger, hvorefter du/I selv passer barnet i de to følgende uger osv.

Fleksibel pasning er omfattet af følgende krav:

 • Hovedsproget i den fleksible pasningsordning skal være dansk. Kommunen kan dog i helt særlige tilfælde beslutte, at hovedsproget er et andet end dansk, hvis det ikke medfører integrationsmæssige konsekvenser.
 • Den fleksible passer skal kunne dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
 • Den fleksible pasning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.
 • Kommunen skal godkende den pasningsaftale, som indgås mellem dig/jer og den fleksible passer. Kommunen skal ligeledes godkende de økonomiske forhold, som er en del af pasningsaftalen.

Hvem kan bruge kombinationstilbuddet

Det er alene du/jer med et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, der er berettigede til at få et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning

 • Er du enlig forsørger har du ret til et kombinationstilbud, hvis du kan dokumentere dit behov.
 • Hvis I er samlevende skal I begge dokumentere, at I har et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Din/jeres dokumentation for pasningsbehovet kan fx bestå af en arbejdsgivererklæring, en vagtplan eller lignende, som skal indsendes i forbindelse med ansøgningen. Hvis du/I har børn, der er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 8, er du/I ikke berettigede til et kombinationstilbud.

Forholdet mellem dagtilbud og fleksibel pasning

Kommunen fastlægger hvor mange timer deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning gennemsnitligt skal udgøre. Fastlæggelsen sker ud fra din/jeres ansøgning og dokumenterede behov, men også ud fra barnets mulighed for at indgå i børnefællesskabet i dagtilbuddet, samt dagtilbuddets mulighed for at tilbyde en god ramme for barnet.

 • Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit, og det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst fire uger.
 • Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Deltidsplads

Forældre, hvor en eller begge forældre holder barselsorlov, kan få en deltidsplads:

 • 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart
 • mod en reduceret egenbetaling
Orlov i én sammenhængende periode

Barselsorloven skal holdes i én sammenhængende periode pr. barn.

 • Hvis I holder orlov i direkte forlængelse af hinanden, betragtes det som én sammenhængende periode.
 • Hvis jeres orlov afbrydes af en periode på mere end fem uger eller på anden vis bortfalder, eller I selv ønsker at ændre deltidspladsen til en fuldtidsplads, skal I betale fuld pris.
Dokumentation

I skal dokumentere, at I afholder fravær efter barselsloven eller vil afholde fravær på det tidspunkt, hvor I ønsker at få tilbudt deltidspladsen.

Dokumentationen kan fx bestå af kopi af vandrejournal med det forventede fødselstidspunkt, en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lign.

Privat pasning

Privat pasning ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen.

Kommunen skal dog godkende og føre tilsyn med den private pasningsordning. Der må ikke være flere end fem børn i en privat pasningsordning, medmindre der er flere personer til at passe børnene.

Hvis du ønsker at benytte privat pasning, skal kommunen give et økonomisk tilskud. Du kan læse om private pasningsordninger på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Forældrebetaling

Betaling for dagpleje, dagtilbud, førskole og SFO opkræves af den kommune man bor i, og hos den forælder barnet bor hos. Bor barnet med begge forældre, er det den forælder, der har søgt plads til barnet, der er betaler. Har man flere børn, skal man være opmærksom på, at alle børn registreres under samme betaler, for at få søskendetilskud.

I sammenbragte familier, betragtes alle børn på bopælen som søskende.

Ændres familiens sammensætning, er det derfor vigtigt, at den registrerede samlever er korrekt anført, så familiebilledet står rigtigt med betalerforhold for de børn, der bor på samme adresse.

For at søge økonomisk friplads, skal man være betaler for et indmeldelsesforhold. Der kan bevilges fra efterfølgende måned, hvori ansøgningen er modtaget.

Kontakt Pladsanvisningen hurtigst muligt, hvis der skal ændres i betalerforholdet.

Opkrævningen opkræves månedsvis forud. Forfaldsdato er den 3. i en måned. Ved for sen betaling fremsendes rykkerskrivelse.

Ved fremsendelse af rykker opkræves et gebyr på kr. 250. Hvis kravet ikke betales, sendes det til Skat til modregning i børnefamilieydelsen. Forældrebetaling for dagpleje, børnecentre og børnehave opkræves sammen, og førskole og SFO sammen. Det betyder to opkrævninger, da de skal opkræves særskilt.
Vær opmærksom på opkrævningen ved institutionsskifte, da det kan betyde ny tilmelding til PBS.

Har du spørgsmål om beregning og betaling skal du kontakte Pladsanvisningen, tlf. 79 96 50 00 eller på e-mail til pladsanvisningen@vejen.dk. Dette gælder også hvis du ikke har modtaget girokort eller forældrebetalingen ikke bliver trukket via PBS.

Spørgsmål om rykker og for sen betaling - kontakt betalingskontoret tlf. 79 96 67 95 eller via Digital Post til Opkrævning.

Takstkategoriændring

Ændring af takstkategori kan ske fra dag til dag, hvis der ønskes flere timer. Dette gøres på digital pladsanvisning under indmeldelsesforholdet.

Ønskes ændring med færre timer gælder samme regler som ved udmeldelse; 1 måneds varsel til den 1. og gælder fra den 1 i en måned. Ændring sker under indmeldelsesforholdet.

Digital pladsanvisning

Opskrivning, ændring og udmeldelse af dagtilbud og SFO, samt ansøgning/ændring med hensyn til økonomisk friplads skal ske digitalt. Dette gøres via digital pladsanvisning

Kommunal dagpleje

Vejen Kommune udgør ét distrikt, men med en målsætning om lokal pasning. Dagplejens åbningstid udgør 48 timer om ugen.
Dagplejen tilbyder fleksibel åbningstid. Det betyder, at dagplejeren - så vidt muligt og i samarbejde med forældrene - kan placere åbningstiden i forhold til forældrenes behov i tidsrummet 6.00 - 18.00. Dette sker uden tillæg til forældrebetalingen. Læs mere på dagplejens hjemmeside.

Søskendetilskud

Søskendetilskud ydes med 50% af egenbetalingen inkl. madordning til det billigste barn for Vejen Kommune til børn i kommunale ordninger og private institutioner.

Til børn i private pasningsordninger ydes 85% af søskendetilskuddet på 50%, som beregnes af forældrebetalingen for et alderssvarende kommunalt tilbud.

Børnehaver og aldersintegrerede institutioner

Tilbuddet er en fuldtidsplads med en åbningstid på 52,75 timer ugentligt. Det tilstræbes, at børn overgår fra dagpleje til børnehave, når de fylder 2 år og 9 måneder. Aldersintegrerede institutioner er for børn i alderen 26 uger og frem til skolestart.

Udvidet åbningstid

Der er mulighed for tilkøb af tidlig og sen åbningstid i institutionerne: Vorupparken, Børneborgen, Tumlehøj og Galaksen.

Tilskud til plads i en anden kommune

Der er mulighed for at benytte en plads i en anden kommune. Kontakt Pladsanvisningen for beregning af din forældrebetaling.

Tilskud til plads i private institutioner

Der er mulighed for at benytte plads i godkendte private institutioner. Vejen Kommune yder tilskud direkte til privatinstitutionen. Privatinstitutionen visiterer til pladsen og opkræver forældrebetalingen. Der ydes søskenderabat og økonomisk fripladstilskud. Friplads søges via den digitale pladsanvisning.

Tilskud til pasning af egne børn

Vejen Kommune yder pr. 31/12 2017 ikke tilskud til pasning af egne børn.

Førskoleordning

Førskoleordningen starter 1. april det år, barnet starter i skole. Tilmelding foregår via den digitale pladsanvisning og tilbuddet ophører automatisk med udgangen af juni. Juli måned er lukket, men der kan købes feriepasning. Fra august kan barnet tilmeldes SFO.

Private daginstitutioner og privat skole

Børn, der er optaget i kommunal institution og som ønsker at skifte til privat institutioner/skole, skal udmeldes 1 måned før ønsket udmeldelsesdato. Udmeldelse er altid med udgangen af en måned.

Skolefritidsordning

SFO'en er opbygget i morgen, eftermiddag og fuldtid. SFO'en er ferielukket mellem jul og nytår og 4 uger i juli måned.

Madordning

Ingen institutioner i Vejen Kommune tilbyder p.t. en madordning. Forældrebestyrelserne har netop afsluttet en undersøgelse omkring, hvorvidt forældre i de enkelte institutioner ønsker madordning i årene 2017 og 2018. Ingen har valgt at tilslutte sig madordningen.

Sommerferiepasning

I juli måned er SFO’en lukket i 4 uger (hele uger)

Der tilbydes feriepasning i de 4 uger for børn tilmeldt førskole eller SFO.

Der betales pr. uge (se priser og takster) og tilmelding foregår i SFO’en.

Udmeldelse

Udmeldelse er med 1 måneds varsel til den 1.
Udmeldelsen skal være registreret hos Vejen Kommune den sidste dag i måneden. Dette gælder også ved fraflytning.

Ret til at beholde plads ved fraflytning

Ved flytning til anden kommune har man ret til at beholde sin institutionsplads. Kontakt Vejen Kommune, da forældrebetalingen skal stoppes og opkræves af den kommune, man flytter til. Den nye bopælskommune skal beregne og opkræve forældrebetalingen efter deres tilskudssatser.