Forældrebetaling og praktiske informationer

Her finder du information om forældrebetaling og andre praktiske informationer, såsom åbningstider, ind- og udmeldelse, madordning, SFO og sommerferiepasning.

Se kommunens takster på dagtilbuds- og skoleområdet her:
priser for dagtilbud og skolefritidsordning

 

Pasningsgaranti

Du kan skrive dit barn på venteliste til dagpleje, vuggestue, børnehave m.m. Du skal tage stilling til, hvornår I har behov for pladsen.

Du kan også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, kommunen skal anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Ønsker du en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunen en frist på yderligere fire uger til at tilbyde denne plads.. I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af disse pladser.

Du har også mulighed for at søge om en dagtilbudsplads i en anden kommune.

Dagpleje

I en dagpleje passes børnene som regel i dagplejerens private hjem. Denne pasningsform bruges typisk til børn under tre år.

Dagplejeren må ikke passe flere end fem børn. Der kan dog godt være op til 10 børn i et dagplejehjem, hvis der er to eller flere personer til at passe børnene.

Dagplejerne kan være kommunale, det vil sige godkendt, ansat og aflønnet af kommunen, eller private dagplejere, der har indgået en aftale om driften med kommunen.

Du kan læse mere om oprettelse af privat dagpleje under 'Regler for dagtilbud'

Børnehave

Børn kan typisk gå i børnehave fra de er knap tre år og frem til, at de skal starte i skole. Børnehaver kan enten være drevet af kommunen eller af en privat leverandør.

Du kan læse om oprettelse af selvejende, udliciterede og privatinstitutioner under 'Regler for dagtilbud'.

Privat pasning

Privat pasning ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen.

Kommunen skal dog godkende og føre tilsyn med den private pasningsordning. Der må ikke være flere end fem børn i en privat pasningsordning, medmindre der er flere personer til at passe børnene.

Hvis du ønsker at benytte privat pasning, skal kommunen give et økonomisk tilskud. Du kan læse om private pasningsordninger på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen opkræves månedsvis forud.


Ved fremsendelse af rykker opkræves et gebyr på kr. 250. Hvis kravet ikke betales, sendes det til Skat til modregning i børnefamilieydelsen. Forældrebetaling for dagpleje, børnecentre og børnehave opkræves sammen, og førskole og SFO sammen. Det betyder to opkrævninger, da de skal opkræves særskilt.
Vær opmærksom på opkrævningen ved institutionsskifte, da det kan betyde ny tilmelding til PBS.

Har du spørgsmål om beregning og betaling skal du kontakte Dagtilbud- og Skoleafdelingen, tlf. 79 96 50 00 eller på e-mail til dagtilbudogskole@vejen.dk. Dette gælder også hvis du ikke har modtaget girokort eller forældrebetalingen ikke bliver trukket via PBS.

Spørgsmål om rykker og for sen betaling - kontakt betalingskontoret tlf. 79 96 50 00 eller via Digital Post til Opkrævning.

Takstkategoriændring

Ændring af takstkategori kan ske fra dag til dag, hvis der ønskes flere timer. Dette gøres på digital pladsanvisning under indmeldelsesforholdet.

Ønskes ændring med færre timer gælder samme regler som ved udmeldelse; 1 måneds varsel til den 1. og gælder fra den 1 i en måned. Ændring sker under indmeldelsesforholdet.

Digital pladsanvisning

Opskrivning, ændring og udmeldelse af dagtilbud og SFO, samt ansøgning/ændring med hensyn til økonomisk friplads skal ske digitalt. Dette gøres via digital pladsanvisning

Kommunal dagpleje

Vejen Kommune udgør ét distrikt, men med en målsætning om lokal pasning. Dagplejens åbningstid udgør 48 timer om ugen.
Dagplejen tilbyder fleksibel åbningstid. Det betyder, at dagplejeren - så vidt muligt og i samarbejde med forældrene - kan placere åbningstiden i forhold til forældrenes behov i tidsrummet 6.00 - 18.00. Dette sker uden tillæg til forældrebetalingen. Læs mere på dagplejens hjemmeside.

Friplads

Økonomisk friplads er et tilskud til forældrebetalingen, som kan søges via den digitale pladsanvisning. Klik her for at søge om friplads 

Ansøgning kan gælde fra efterfølgende måned ansøgningen modtages. Ved nyoptagelse bevilges fra optagelsesdato indtil første opkrævning er modtaget.

Socialpædagogisk friplads kan søges til børn, der har et særligt behov af sociale/pædagogiske grunde og hvor betalingen er vanskeliggjort. Behandlingsmæssig friplads kræver barnet er i institution af behandlingsmæssige årsager. Henvendelse til dagtilbud og skole for nærmere information på tlf. 79 96 50 00 eller via e-mail til   dagtilbudogskole@vejen.dk

Hent Ansøgningsskema om socialpædagogisk friplads

Hent skema til økonomisk beregning

For at søge økonomisk friplads, skal den aktuelle husstandsindkomst være inden for specifikke grænser. Se grænser for indtægt og tilskud til økonomisk friplads.

Kontakt Pladsanvisningen for flere oplysninger om økonomisk friplads.

Søskendetilskud

Søskendetilskud ydes med 50% af egenbetalingen inkl. madordning til det billigste barn for Vejen Kommune.

Børnehaver og aldersintegrerede institutioner

Tilbuddet er en fuldtidsplads med en åbningstid på 52,75 timer ugentligt. Det tilstræbes, at børn overgår fra dagpleje til børnehave, når de fylder 2 år og 9 måneder. Aldersintegrerede institutioner er for børn i alderen 26 uger og frem til skolestart.

Udvidet åbningstid:

Der er mulighed for tilkøb af tidlig og sen åbningstid i institutionerne: Vorupparken, Børneborgen, Tumlehøj og Galaksen.

Tilskud til pasning i andre kommuner

Der er mulighed for at benytte dagtilbud og SFO i andre kommuner. Gå til Pladsanvisning for at beregne forældrebetaling 

Tilskud til plads i private institutioner

Der er mulighed for at benytte plads i godkendte private institutioner. Vejen Kommune yder tilskud direkte til privatinstitutionen. Privatinstitutionen visiterer til pladsen og opkræver forældrebetalingen. Der ydes søskenderabat og økonomisk fripladstilskud. Friplads søges via den digitale pladsanvisning.

Tilskud til pasning af egne børn

Vejen Kommune yder pr. 31/12 2017 ikke tilskud til pasning af egne børn.

Førskoleordning

Førskoleordningen starter 1. april det år, barnet starter i skole. Tilmelding foregår via den digitale pladsanvisning og tilbuddet ophører automatisk med udgangen af juni. Juli måned er lukket, men der kan købes feriepasning. Fra august kan barnet tilmeldes SFO.

Rullende indskoling

Rullende indskoling foregår 1. marts, 1. august og 1. november på de skoler, der har rullende skolestart (se skolens hjemmeside). Udmeldelse af dagtilbud foregår automatisk.

Private daginstitutioner og privat skole

Børn, der er optaget i kommunal institution og som ønsker at skifte til privat institutioner/skole, skal udmeldes 1 måned før ønsket udmeldelsesdato. Udmeldelse er altid med udgangen af en måned.

Skolefritidsordning

SFO'en er opbygget i morgen, eftermiddag og fuldtid. SFO'en er ferielukket mellem jul og nytår og 4 uger i juli måned.

Madordning

Ingen institutioner i Vejen Kommune tilbyder p.t. en madordning. Forældrebestyrelserne har netop afsluttet en undersøgelse omkring, hvorvidt forældre i de enkelte institutioner ønsker madordning i årene 2017 og 2018. Ingen har valgt at tilslutte sig madordningen.

Sommerferiepasning

Der tilbydes feriepasning i ugerne 27, 28, 29 og 30 til de børn, der er indmeldt i SFO og førskoleordning. Der betales pr. uge, dog maks. kr. 1.298 i alt.

Udmeldelse

Udmeldelse er med 1 måneds varsel til den 1.
Udmeldelsen skal være registreret hos Vejen Kommune den sidste dag i måneden. Dette gælder også ved fraflytning.

Ret til at beholde plads ved fraflytning

Ved flytning til anden kommune har man ret til at beholde sin institutionsplads. Kontakt Vejen Kommune, da forældrebetalingen skal stoppes og opkræves af den kommune, man flytter til. Den nye bopælskommune skal beregne og opkræve forældrebetalingen efter deres tilskudssatser.