Huslejenævn

Huslejenævnet træder i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag for nævnet.

Er der tale om en almennyttig bolig, se Beboerklagenævnet - Læs mere om Beboerklagenævnet

Medlemmer af huslejenævnet er:
Steen Bøjlund (formand)
Per Kronvold (lejerrepræsentant)
Knud Fredslund (udlejerrepræsentant)

Huslejenævnet afgør bl.a. tvister om sager vedrørende uenighed om mellem lejer og udlejer om:

  • boligens stand ved indflytning
  • huslejens størrelse
  • varsling af lejeforhøjelse og opsigelse
  • vedligeholdelse af det lejede
  • istandsættelse ved fraflytning
  • tilbagebetaling af depositum
  • forbrugsregnskaber
  • betaling til fællesantenner
  • overtrædelser af husorden

Indbringelse af sager for huslejenævnet skal ske skriftligt via digital post, og der skal vedlægges en kopi af lejekontrakten.

Send Digital Post til Huslejenævnet, hvis du er borger

Send Digital Post til Huslejenævnet, hvis du er virksomhed

Huslejenævnets sekretariat har følgende adresse: Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen , Tlf. 79 96 60 62.

Pr. 1. januar 2018 er gebyret for at få en sag behandlet i huslejenævnet på 308 kr.
For sager om forhåndsgodkendelse af leje, skal dog betales et sagsbehandlingsgebyr på 514 kr.
Pr. 1. januar 2018 skal udlejere endvidere betale et beløb på 2.139 kr. til huslejenævnet i de sager, hvor huslejenævnet giver lejeren fuld medhold. 

Beløbet indbetales til Danske Bank Reg. nr. 4394 kontonr. 3737 588777.

Når nævnet har behandlet en sag, får begge parter skriftlig meddelelse om afgørelsen.

Huslejenævnets afgørelse kan af begge lejeforholdets parter indbringes for Boligretten i Esbjerg inden 4 uger efter modtagelsen af huslejenævnets afgørelse.