Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet træder i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag for nævnet.

Er der tale om en privat udlejningsejendom, se huslejenævnet - 

Læs om huslejenævnet


Medlemmer af beboerklagenævnet:

Steen Bøjlund (formand)
Peter Skousen
Per Kronvold

Beboerklagenævnet afgør tvister om:

 • boligens stand ved indflytning
 • vedligeholdelse af det lejede
 • færdiggørelse af arbejder
 • installationer i og forbedring af det lejede
 • formalia i forbindelse med varsling af lejeforhøjelser
 • forbrugsregnskaber
 • betaling til fællesantenner
 • bytte, fremleje og fortsættelse af lejemålet
 • husordensovertrædelser
 • istandsættelse af det lejede ved fraflytning
 • tilbagebetaling af beboerindskud eller depositum
 • lovlighed af beslutninger, truffet af beboerdemokratiet
 • afslag på anvisning af en ledig lejlighed.

Indbringelse af sager for beboerklagenævnet skal ske skriftligt via digital post, og der skal vedlægges en kopi af lejekontrakten.

Send Digital Post til Beboerklagenævnet, hvis du er borger

Send Digital Post til Beboerklagenævnet, hvis du er virksomhed

Beboerklagenævnets sekretariat har følgende adresse: Vejen Kommune, Rådhuspassagen, 6600 Vejen, tlf. 79 96 60 62.

Der skal betales et gebyr på 144 kr. forud for en sags behandling. Beløbet indbetales til Danske Bank reg. nr. 4394 kontonr. 3737 588777.

Når nævnet har behandlet en sag, får begge parter skriftlig meddelelse om afgørelsen.

Beboerklagenævnets afgørelse kan af begge lejeforholdets parter indbringes for Boligretten i Esbjerg inden 4 uger efter modtagelsen af beboerklagenævnets afgørelse.