Skip til hoved indholdet

Svarfrister

Vejen Kommune bestræber sig på at behandle borgernes henvendelser så hurtigt som muligt.

Henvender du dig via e-mail, vil du få svar i forhold til de svarfrister, der er gældende for de enkelte områder. Du kan se svarfristerne herunder.

Via Borger.dk kan du sende Digital Post til Vejen Kommune, og her kan du få sikker post fra Vejen Kommune

Se svarfrister i de enkelte afdelinger

Her kan du se frister for afgørelser i Arbejdsmarkedsafdelingen - Jobcenter
Emne Sagsbehandlingsfrist
   
Lov om social pension  
§ 17.2 – Førtidspension på det foreliggende grundlag 1 uge
   
Sygedagpengeloven  
§ 32-34 Udbetaling af sygedagpenge 6 uger
§ 54-55 Arbejdsgiverrefusion 6 uger
§ 56 kroniske syge, særlig aftale om dagpengerefusion fra første sygedag 6 uger
Flyttesager 8 uger
   
Lov om aktiv socialpolitik - LAS  
§ 22, 23 og 25 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp § 24 Aktivitetstillæg 4 uger
§ 27a Supplerende kontanthjælp brøkpension 4 uger
§ 34 Særlig støtte 4 uger
§ 51 Revalideringsydelse 4 uger
§ 63 Særlig støtte under revalidering 4 uger
§ 64 og 64 a Særlig boligtillæg til unge revalidender og forrevalidender 4 uger
§ 65 Afgørelse om etablering af selvstændig virksomhed 3 måneder
§ 68 og 69 Ressourceforløbsydelse 4 uger
§ 74e og 74 f Ledighedsydelse og Ledighedsydelse under ferie 4 uger
§ 81-85 Hjælp i særlige tilfælde og Ansøgninger behandlet af jobcenter 4 uger
   
Lov om aktiv beskæftigelsespolitik - LAB  
§ 44 Fleksjob- behandlingstid fra aftale om forelæggelse for rehabiliteringsteam til afgørelse 2 uger
§ 66 Løntilskud til førtidspensionister 3 måneder
§ 107 Jobafklaringsforløb 4 uger
§ 112 Ressourceforløb 4 uger
§ 115 Førtidspensionister i ressourceforløb 3 måneder
§ 116 Fleksjob 4 uger
§ 118 Afgørelse om fleksjob på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del 4 uger
§ 119 Fleks fastholdelsesjob 4 uger
§ 142 Revalidering 3 måneder
§ 144 Forrevalidering 4 uger
§ 147 Selvstændig virksomhed 4 uger
§ 162 Opkvalificering ved ansættelse og fastholdelse i fleksjob 2 uger
§ 167-170 Mentorstøtte 4 uger
§ 172-174 Undervisningsmateriale, arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning 4 uger
§ 175 Befordringsgodtgørelse 4 uger
§ 178-179 Hjælpemidler ifm. ansættelse og beskæftigelse mv. 4 uger
§ 206 Klage over offentlig arbejdsgivers beregninger ved ansættelse med løntilskud 4 uger
   
Socialt frikort  
§ 2 Socialfrikortsloven 4 uger
   
Handicapkompenserende ordninger  
§ 3 Fortrinsret 2 uger
§§ 4 og 4a Personlig assistance 4 uger
§ 14 Støtte til personlig assistance til mennesker med handicap under efter- og videreuddannelse    4 uger
§ 15 Tilbud om ansættelse med løntilskud for nyuddannet person med handicap 4 uger
§ 15 stk. 2 Opkvalificering i forbindelse med ansættelse 4 uger

 

Sagsbehandlingstiden starter på det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning. 

Sagsbehandlingsfristen forudsætter, at eventuelle ansøgninger er udfyldt korrekt og at al den påkrævede dokumentation foreligger, eller er fremskaffet til tiden, når kommunen har anmodet om det.

Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, vil ansøger få besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

Beskrivelse Frister

Optagelse i særlige dagtilbud
Lovgrundlag:
Serviceloven § 32
Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte.

8 uger

Der er afklaring inden for 8 uger.

Vedligeholdelsestræning
Lovgrundlag:
Serviceloven § 86, stk. 2
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

3 uger

Børne fys/ergoterapeuter kontakter forældre og igangsættelse af indsats indenfor 3 uger.

Fritagelse fra et sundt frokostmåltid
Lovgrundlag:
Dagtilbudsloven § 16a stk. 3
Kommunalbestyrelsen træffer efter ansøgning fra et barns forældre afgørelse om, at et barn kan fritages fra et sundt frokostmåltid, hvis der kan lægedokumenteres allergi eller anden sygdom, som kræver specialkost.

6 uger

Dokumentation fra læge vedlægges ansøgning om fritagelse.

Ansøgning om dagtilbudsplads
Lovgrundlag:
Dagtilbudsloven § 23 stk. 3
Pasningsgarantien indebærer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud fra barnets 26 uger.
4 ugers frist, hvis plads ønskes i forlængelse af barnets 26. uge.

4 uger

Vejen Kommune visiterer 3 måneder før ønsket start dog afhængigt af, hvornår opskrivningen er foretaget.

Deltidsplads i dagtilbud ved fravær efter barselsloven
Lovgrundlag:
Dagtilbudsloven § 27b
Forældre, hvoraf en eller begge afholder fravær efter barsels-loven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud.

4 uger

Kræver, at dokumentation for barsel er vedlagt.

Søskendetilskud og fripladstilskud af økonomiske hensyn
Lovgrundlag:
Dagtilbudsloven § 43 og § 43a
§ 43 og § 43 a
Kommunalbestyrelsen skal give

  • Et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning) eller privat pasning med tilskud efter § 80
  • Økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold
4 uger

Behandlingsmæssig friplads i dagtilbud og SFO 
Lovgrundlag:
Dagtilbudsloven § 43 stk. 1 nr. 3 og § 63 stk. 1 nr. 3
Behandlingsmæssig friplads-tilskud, når et barn med betydeligt og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde er indmeldt.

8 uger

Skal behandles i visitationsudvalget.

Ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud
Lovgrundlag:
Dagtilbudsloven § 43 nr. 4
Socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet.

6-8 uger

Først søges økonomisk friplads og ansøger skal udfylde betalingsoversigt inden vurdering.

SFO søskendetilskud og fripladstilskud
Lovgrundlag:
Dagtilbudsloven § 63 og § 63a
Kommunalbestyrelsen skal give

  • Et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning) eller privat pasning med tilskud efter § 80
  • Økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold
4 uger

Friplads og søskendetilskud
Lovgrundlag:
Dagtilbudsloven § 76
Kommunalbestyrelsen skal give et

  • Økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold eller
  • Socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i klubtilbud m.v. må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et klubtilbud m.v.
4 uger
Tilskud til privat pasning
Lovgrundlag:
Dagtilbudsloven § 80
Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.
4 uger

Søskendetilskud efter ansøgning (privat pasning)
Lovgrundlag:
Dagtilbudsloven § 85
Kommunalbestyrelsen skal efter ansøgning give et yderligere tilskud som søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning) eller privat pasning

4 uger

Søskendetilskud ydes automatisk, når der bevilges tilskud til privat pasning og der er et søskendebarn indmeldt.

Tilskud til kombinationstilbud
Lovgrundlag:
Dagtilbudsloven § 85a
Kommunalbestyrelsen skal efter ansøgning tilbyde forældre med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der udenfor dagtilbuddets åbningstid, et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

6 uger

Tilskud til pasning af egne børn
Lovgrundlag:
Dagtilbudsloven § 86
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud.

6 uger

Beskrivelse Frister
Her kan du se frister for afgørelser i Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forebyggende indsatser
Lovgrundlag:
Barnets lov § 30
30 dage

VISO – anmodning om udredning
Lovgrundlag:
Barnets lov § 165
4 uger ved udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse er det efter endt undersøgelse

Hjemmetræning af børn
Lovgrundlag:
Barnets lov § 85 stk. 1

4 uger efter børnefaglig undersøgelse er afsluttet, samt at alle relevante oplysninger er modtaget i sagen.


Træningsredskaber, kurser, supervision og hjælpere ved hjemmetræning
Lovgrundlag:
Barnets lov § 85 stk. 6

6 måneder efter børnefaglig undersøgelse er afsluttet, samt at alle relevante oplysninger er modtaget i sagen.

Tabt arbejdsfortjeneste
Lovgrundlag:
Barnets lov § 87

12 uger

Afløsning eller aflastning
Lovgrundlag:
Barnets lov § 90 jf. 84 serviceloven

12 uger

Merudgifter
Lovgrundlag:
Serviceloven §100 til voksne samt Barnets Lov § 86

12 uger

Børnefaglige undersøgelser
Lovgrundlag:
Barnets lov § 20 & 26

4 måneder

Økonomisk støtte, fx ifm. efterskoleophold
Lovgrundlag:
Barnets lov § 35
4 uger, fra alle oplysninger er modtaget fra forældremyndighed

Iværksættelse af hjælp

Lovgrundlag:
Barnets lov § 32

1) Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.

2) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

3) Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.

4) Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge.

5) Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unge.

6) Familieanbringelse i form af et døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie, på et børne- og ungehjem, jf. § 43, eller i et botilbud, jf. § 107 i lov om social service.

7) Støtteophold i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie, i en netværksplejefamilie eller på et børne- og ungehjem, jf. § 43.

8) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.


4 uger efter afsluttet børnefaglig undersøgelse eller at der er truffet afgørelse

Støtte til forældre med anbragte børn eller hvor børnene er involveret i kriminalitet
Lovgrundlag:
Barnets lov § 75

4 uger

Opfølgning på indsats
Lovgrundlag:
Barnets lov § 95 stk. 3

1. gang efter 3 måneder,
derefter individuel vurdering omkring tilrettelæggelsen af opfølgningen

Tilbud til unge 18-22 år – Efterværn
Lovgrundlag:
Barnets lov § 113

30 dage

Botilbud med Socialpædagogisk støtte
Lovgrundlag:
Barnets lov §§ 85/105

12 uger

Socialpædagogisk støtte
Lovgrundlag:
Serviceloven § 85

6 uger

Borgerstyret personlig assistance
Lovgrundlag:
Serviceloven § 96

12 uger

Ledsagerordning
Lovgrundlag:
Serviceloven § 97 voksne, Barnets Lov § 89

8 uger

Kontaktperson for Døvblinde
Lovgrundlag:
Serviceloven § 98

6 uger

Tilbud af behandlingsmæssig karakter
Lovgrundlag:
Serviceloven § 102

6 uger

Beskyttet beskæftigelse
Lovgrundlag:
Serviceloven § 103

6 uger

Samværs- og aktivitetstilbud
Lovgrundlag:
Serviceloven § 104

6 uger

Botilbud - midlertidigt
Lovgrundlag:
Serviceloven § 107

12 uger

Botilbud – længerevarende
Lovgrundlag:
Serviceloven § 108 (105/85)

12 uger

Krisecenter
Lovgrundlag:
Serviceloven § 109

Ingen sagsfrist, bliver løbende håndtereret

Herberg/forsorgshjem – midlertidigt husly
Lovgrundlag:
Serviceloven § 110


Ingen sagsfrist, bliver løbende håndtereret

Behandlingstid af underretninger
Lovgrundlag:
Barnets lov § 136

24 timer til vurderingen af underretningen.

30 dage til behandlingen af underretningen.


Betaling af døgnophold
Lovgrundlag:
Barnets lov § 187
Umiddelbart i forlængelse af anbringelsen

Pensionssager
Lovgrundlag:
Lov om social pension, kap. 3

3 måneder

Her kan du se frister for afgørelser i Borgerservice
Emne Sagsbehandlingstider
Beboerindskudslån 6 uger
Fribefordring - godtgørelse 6 uger
Fribefordring - ansøgning 8 uger
Hjælp i særlige tilfælde 6 uger
Ledighedsydelse 6 uger
Personlige tillæg til pensionister 6 uger
Helbredstillæg til pensionister         6 uger 


Kan den generelle frist ikke overholdes, fordi der f.eks. mangler økonomiske eller andre oplysninger, får ansøgeren besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse. 

Her kan du se frister for afgørelser i Sundhed & Sammenhæng
Emne Frist
Serviceloven § 86 stk. 1    10 hverdage til opstart
Serviceloven § 86 stk. 2 10 hverdage til opstart
Serviceloven § 101a 14 hverdage til opstart

Her kan du se frister for afgørelser i Teknik & Miljø
Emne Sagsbehandlingstider
Landbrug  
Anmeldeordning § 10-19 2 måneder
Anmeldelse af små dyrehold § 25-26 2 måneder
Tilladelse til dyrehold § 16b 90 dage
Miljøgodkendelse til dyrehold
§ 16a
90 dage
   
Industri  

Miljøgodkendelse, Bilag 1 virksomheder

180 dage*
Miljøgodkendelse, Bilag 2 virksomheder 130 dage*
  * gennemsnitstider, som tilstræbes overholdt i hver sag
   
Natur  
Anmeldelse af 15-års genopdyrkningsret 4 uger
Anmeldelse af aktiviteter i Natura 2000 4 uger
Anmeldelse af skovrejsning 4 uger
Status på naturbeskyttede arealer 4 uger
Dispensation til gennembrud/fjernelse af beskyttede diger 14 uger
Godkendelse af søer efter planloven og naturbeskyttelsesloven 14 uger
Øvrige ansøgninger på naturområdet 26 uger
   
Byggeri  
Simple konstruktioner 31 dage
Enfamiliehuse 17 dage
Industri- og lagerbygninger 34 dage
Etagebyggerier, erhverv 48 dage
Etagebyggerier, bolig 27 dage
  I øjeblikket er sagsbehandlingstiden for byggesager som ovenstående tider fra vi har modtaget alle nødvendige oplysninger i sagen, til din sag bliver behandlet.

Hvis det er nødvendigt at få udtalelser fra andre myndigheder, kan der gå længere tid, før du får et svar. Det samme gælder, hvis sagen skal sendes i høring.

 

Beskrivelse Frister
Her kan du se frister for afgørelser i Ældre & Rehabilitering
Aktivitets- og samværstilbud
Lovgrundlag:
Serviceloven § 79
1 hverdag

Personlig pleje
Lovgrundlag:
Serviceloven § 83, nr. 1
5 hverdage

Praktiske opgaver
Lovgrundlag:
Serviceloven § 83, nr. 2
7 hverdage

Madservice
Lovgrundlag:
Serviceloven § 83, nr. 3
3 hverdage

Rehabiliteringsforløb
Lovgrundlag:
Serviceloven § 83a
henholdsvis 5 eller 7 hverdage

Aflastning uden for hjemmet
Lovgrundlag:
Serviceloven § 84 , stk. 1
7 hverdage

Midlertidigt ophold
Lovgrundlag:
Serviceloven § 84 , stk. 2
7 hverdage
Hjælperordning
Lovgrundlag:
Serviceloven § 95
3 måneder
Pasning af nærtstående
Lovgrundlag:
Serviceloven § 118
3 måneder

Hjælpemidler
Udlånes i forbindelse med arbejdsmiljøvurderinger og BASH-forløb (rehabilitering), enkelte genbrugshjælpemidler som eks. albuestokke, badebænke, toiletforhøjere og toiletstole.
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112, Arbejdsmiljøloven § 38, Serviceloven § 83a
3 dage

Genbrugshjælpemidler
Eksempelvis rollatorer, kørestole m.fl.
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112
8 uger

Servicehunde
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112
16 uger

El-køretøjer / El-scootere / Cykler
Lovgrundlag:
Servicelovens § 112
16 uger

Medicinsk optiske synshjælpemidler
Lovgrundlag:
Serviceloven § 112

6 uger hos Kommunikationscentret og 3 uger hos Vejen Kommune (samlet 9 uger)

Optiske svagtsyns-hjælpemidler

Lovgrundlag:
Serviceloven § § 10, 112 og 113

6 uger hos Kommunikationscentret og 3 uger hos Vejen Kommune (samlet 9 uger)

Informationsteknologiske hjælpemidler - særlige

Lovgrundlag:
Serviceloven § § 10, 112 og 113

5 måneder hos Kommunikationscentret og 4 uger hos Vejen Kommune (samlet 24 uger)

Høretekniske hjælpemidler

Lovgrundlag:
Serviceloven § § 10, 112 og 113

6 uger hos Kommunikationscentret og 3 uger hos Vejen Kommune (samlet 9 uger)

Hjælpemidler og forbrugsgoder – midlertidigt

Lovgrundlag:
Serviceloven § 113b
2 uger

Personlige hjælpemidler

Lovgrundlag:
Serviceloven §§ 112/113

4 uger
(dog 6 uger ift. kompressionsstrømper, parykker, brystproteser og indlæg til sko.)


Forbrugsgoder

Lovgrundlag:
Serviceloven § 113
3 måneder

Individuel befordring

Lovgrundlag:
Serviceloven § 117
1 hverdag

Støtte ved hastigt fremadskridende sygdom
Lovgrundlag:
Serviceloven § 117a.
5 hverdage

Terminalregistrering

Lovgrundlag:
Serviceloven § 120
2 dage

Plejevederlag

Lovgrundlag:
Serviceloven § 119
1 uge

Hjælp til sygeartikler og lignende
Lovgrundlag:
Serviceloven § 122
1 uge

Omsorgstandpleje og specialtandpleje

Lovgrundlag:
Sundhedslovens § 131
2 uger

Boligændring mindre

Lovgrundlag:
Serviceloven § 116
2 måneder

Boligændringer større

Lovgrundlag:
Serviceloven § 116
9 måneder

Handicapbil og afgiftsfritagelse – erhverv/uddannelse

Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
6 måneder

Handicapbil og afgiftsfritagelse – trivsel

Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
9 måneder

Særlig indretning af bil uden kørekortskrav

Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
9 måneder

Særlig indretning af bil med kørekortskrav

Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
4 uger

Reparation af handicapbil

Lovgrundlag:
Serviceloven § 114
1 uge

Betjen dig selv på nettet 

Spring køen over og betjen dig selv på det tidspunkt af døgnet, der passer dig.

Besøg borger.dk

Borgerservice

Sekretariat & Borgerservice

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 13-07-2024 23.16

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen