Trafikplanlægning

NYT! Vejarbejde i Askov

Næste spadestik sker i krydset Maltvej / Estrupvej, hvor der – samtidig med, at der graves fjernvarme ned – også gøres klar til en hævet flade.

Gravearbejdet på Estrupvej påbegyndes mandag i uge 5, hvor et stykke af Estrupvej i en periode vil være spærret for trafik. I uge 8 startes der på at anlægge den hævede flade i krydset – så også her vil der være afspærring af byen og omkørsel i en periode. Vejen forventes at være åben igen i uge 11 og hele projektet ventes færdigt før påske. Dette afhænger selvfølgelig af vind og vejr på denne tid af året.

De forskellige grave- og anlægsarbejder er koordineret med Vejen Fjernvarme og Vejen Forsyning, som samtidig udfører forskellige projekter i området. De hævede flader udføres for at forbedre trafiksikkerheden på Vejenvej-Maltvej. Samtidig reduceres hastigheden til 40 km/t på hele strækningen.

Alle aftaler om afspærring og omkørsel er naturligvis lavet efter dialog med Syd- og Sønderjyllands Politi. Beredskabet, hjemmeplejen og Sydtrafik er alle informeret, og der vil være skiltet med anbefalet rute for omkørsel.

Hop på cyklen

Der er ingen tvivl om, at det i de kommende uger vil være nemmere at tage cyklen, hvis man skal til- og fra skole, børnehave og fritidsaktiviteter – eller måske handle i eller til og fra arbejde gennem Askov. Derfor opfordrer Vejen Kommune alle til at blive endnu bedre til at bruge den nye cykelsti syd om Askov.

Cykelruteplan 2021-2024

I Cykelruteplanen 2021-2024 er en række forslag til udbygning af cykelrutenettet og forbedring af trygheden for cyklisterne i Vejen Kommune oplistet og beskrevet. Det overordnede mål for Cykelruteplanen er at få flere til at cykle.

Trafik- og bymidteplan for Askov

Askov by er en af de mest kendte byer i Vejen Kommune, og fremstår med en bymidte med tydelige spor fra en stærk kulturhistorie, som kan føres tilbage til højskolebevægelsens begyndelse. Bygningsmassen i bymidten er et af Vejen Kommunes kulturmiljøer, og særligt højskolen og området omkring dammen har en særlig betydning og potentiale.

Som følge af udvidelserne i Vejen Syd, nye boliger i Askov og en udvidelse af pasningskapaciteten er der behov for en renovering og fornyelse af bymidten. Bymidten er presset af trafikken, hvilket påvirker bymiljøet og området generelt. Områderne syd for Askov er i fortsat vækst og dermed forøges trafikmængden i de kommende år.

Planen er udført i tæt samarbejde med Askov Bylaug og øvrige interessenter i lokalområdet. Planen skal danne grundlag for de kommende års sanering af bymidten, samt indretning af infrastrukturen og gaderummene.

Hele planen kan læses her

Trafiktællinger

Kendskab til trafikmængderne på kommunens veje er fundamentet for arbejdet på infrastrukturområdet.

Teknik & Miljø udfører mellem 75 og 100 trafiktællinger om året. Trafiktællingerne giver viden om, hvor mange biler der kører på vejene, hvor stærkt de kører og hvordan trafikkens sammensætning er i forhold til antallet af lette og tunge køretøjer.

Denne viden bliver benyttet, når vedligeholdsarbejdet bliver planlagt, når trafiksikkerhedsindsatsen planlægges, og når vi vurderer nye vejtekniske løsninger.

Hvis du kender en lokalitet hvor trafikken afvikles uhensigtsmæssigt, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan vurdere, om der er behov for tælling af trafikken på stedet.

Trafiktællinger udført i Vejen Kommune

Vejklassificeringsplan

Vejklassificeringsplanen opdeler vejnettet i klasser i forhold til strækningens anvendelse og overordnede funktion. Desuden opstilles retningslinjer for udformning og indretning af vejstrækninger i de enkelte vejklasser.

Kort over klassificering af vejene i Vejen Kommune.