Skip til hoved indholdet

Retningslinjer for plakater

På denne side kan du se retningslinjerne for ophængning af plakater, herunder valgplakater.

Hvad er en valgplakat?

Loven definerer en valgplakat som ”en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m².”

Der skal ikke søges om tilladelse til at hænge valgplakater op, men det skal ske efter visse retningslinjer, der er gengivet nedenfor.

For at være omfattet af reglerne, som fritager partier, kandidater og kandidatlister m.fl. for at skulle søge vejmyndigheden/kommunen om tilladelse til at hænge valgplakater op, må valgplakaten ikke være større end 0,8 m².

Ønsker man at ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v., skal der stadig søges om tilladelse hertil hos den pågældende vejmyndighed eller kommune.

Ansøgningsskema til ophængning af valgplakater større end 0,80 m² kan udfyldes i linket herover.

Hvornår må valgplakater hænges op?

Valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag (f.eks. menighedsrådsvalg), må hænges op på offentlige veje i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen kl. 12.00.

Hvornår skal valgplakaterne tages ned igen?

Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen.

Hvor og hvordan må valgplakaterne hænges op?


Lovlig ophængning - i rabat ved cykelsti intet højdekrav, når afstand 0,3 m til cykelstikant er overholdt.Lovligt opsatte plakater i rabat mellem cykelsti og vej, når afstand 0,3 m til cykelstikant og 0,5 m til vejkant er overholdt.Lovligt ophængte valgplakater i rabat, på pind fæstnet i jorden.Ulovlig ophængning på midterhelle ved rundkørsel ved vej med tilladt hastighed over 60 km/h.Ulovlig ophængning i midterrabat på motortrafikvej - dækker også over autoriseret færdselstavle.Ulovlig ophængning - højdekrav på min. 2,3 m direkte over fortov er ikke overholdt.Ulovlig ophængning – ulovligt opsatte plakater på ydersiden af bro over skærende vej


Valgplakater må hænges op på master til vejbelysningen og til brug for elforsyningen, og på offentlige veje også på vejtræer, hegn, samt på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.
 
Valgplakater skal ophænges forsvarligt på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.
 
Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den juridiske person eller kandidatliste, der har iværksat ophængningen af valgplakaterne. Oplysninger om en juridisk person skal suppleres med, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person.

Hvor må valgplakater ikke hænges op?

Valgplakater må ikke hænges op:

1) på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,

2) i midterrabatter på veje, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,

3) i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidig er nedsat til 60 km/t. eller derunder,

4) på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,

5) på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.,

6) nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,

7) lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,

8) højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten eller

9) på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændring af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Hvornår kan myndighederne nedtage valgplakater og hvem skal betale udgifterne herved?

Valgplakater, som er ophængt i strid med ovennævnte regler, skal nedtages inden for 24 timer efter, at vejmyndigheden har meddelt et påbud herom.

Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for ovennævnte frist eller er ophængt uden for den tilladte periode. Vejmyndigheden kan endvidere nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne og ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger.

Vejmyndigheden eller politiet kan altid straks tage valgplakater ned, der er hængt op, så de udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

Vejmyndigheden skal straks efter nedtagning bede den fysiske eller juridiske person, der har iværksat valgplakatophængningen, eller den fysiske person, der repræsenterer den juridiske person, om at afhente valgplakaterne. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valget, kan destrueres.

Vejmyndigheden og politiets udgifter til nedtagning af valgplakater samt udgifter til udbedring af skader på vejtræer og indretninger betales af ophængeren. Hvis det ikke er muligt at pålægge ophængeren de nævnte udgifter, kan den fysiske eller juridiske person, der er anført på bagsiden af valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning. Hvis valgplakaten ikke indeholder de nævnte kontaktoplysninger, kan den fysiske eller juridiske person, der agiteres for på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning.

Opsætning af valgplakater, der kræver tilladelse

For at være omfattet af ovennævnte regler i vejloven henholdsvis privatvejloven, som fritager kandidater og kandidatlister m.fl. for at skulle søge vejmyndigheden om tilladelse til at hænge valgplakater op, må valgplakaten som nævnt ikke være større end 0,8 m². 

Ønsker man at ophænge større valgplakater, bannere og variable valgplakater, herunder skærme med levende tekst og billeder m.v., skal der søges om tilladelse hertil hos den pågældende vejmyndighed efter bestemmelserne i vejloven og privatvejloven.

Ved ophængning af valgplakater uden for vejareal i det åbne land skal opmærksomheden henledes på Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om skiltning i det åbne land.

Ovenstående retningslinjer er lavet på baggrund af lov om offentlige veje mv. (lov nr. 1520 af 27. december 2014), lov om private fællesveje (lov nr. 1234 af 4. november 2015) samt vejledning om afholdelse af kommunale regionale valg tirsdag den 21. november 2017 (vejledning nr. 9624 af 3. juli 2017). Du kan få yderligere oplysninger ved at henvende dig til Vejdirektoratet, Juridisk enhed på tlf. nr. 72 44 31 07 eller via deres kontaktformular.

Valgplakater i det åbne land

Bannere, valgplakater og lignende må opsættes i det åbne land i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen og indtil 8 dage efter valget.

Ved ”åbent land” i naturbeskyttelseslovens forstand forstås ethvert område, som af trafikanter og andre, der færdes i området, ikke opleves som by eller er en del af et byområde. Arealets zonestatus (f.eks. byzone) har ingen betydning, da det er den umiddelbare oplevelse af landskabet, der lægges vægt på.

Selvom et areal kan virke skæmmet af menneskeskabte omgivelser i form af nogle enkelte bygninger, trafikskilte, lyssignaler m.v. eller andre tekniske indretninger, betyder det ikke, at arealet af den grund mister karakter af åbent land. Også større grønne kiler i et byområde, kan fremtræde som åbent land.


Lovlig opstilling i det åbne land.


Ulovlig opstilling i det åbne land.

Regler om valgmateriale i det åbne land

Reglerne om opsætning af valgmateriale i det åbne land findes i Naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 2, nr. 8 og tilhørende bekendtgørelse om Opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land § 12.

Valgmateriale som er omfattet af lovgivningen

Valgmateriale på privat grund i det åbne land

Valgmateriale opsat på privat område, f.eks. en mark i det åbne land er omfattet af lovgivningen.

Valgmateriale som ikke er omfattet af lovgivningen

Valgmateriale på privat ejendom i bymæssigt bebygget område

Valgplakater og -bannere som er placeret på privat ejendom inden for bymæssigt bebygget område, er ikke omfattet af hverken Vejloven, Privatvejsloven eller Naturbeskyttelsesloven.

Valgplakater på vejareal

Ophæng af valgplakater på vejareal er ikke omfattet af lovgivningen i Naturbeskyttelsesloven, men er derimod omfattet af vejloven og privatvejloven.

Valgmateriale på køretøjer og trailere placeret på vejarealet

Valgmateriale på køretøjer og trailere falder udenfor anvendelsesområdet i vejlovgivningen. Såfremt en trailer forsynes med valgagitatorisk materiale eller generel reklamering, er det væsentligt, at traileren benyttes som trailer og parkeres efter de gældende regler og ikke alene bruges som stationær reklamesølje på vejarealet.

Lovgivningen stiller ikke nogen krav til udformningen af valgmateriale i det åbne land

Valgmaterialet skal opsættes

 • så den ikke dækker for autoriseret afmærkning (fx færdselstavler, vejvisningstavler eller lign.)
 • så den ikke forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold
 • så den i øvrigt ikke udgør en fare for trafiksikkerheden

Valgmaterialet kan dog være omfattet af færdselslovens § 99, stk. 2-4, hvis

 • det virker vildledende
 • det hænges op sammen med eller i forbindelse med autoriseret vejafmærkning
 • det er til ulempe for færdslen, herunder anbringes således at de tilbagekaster lys fra køretøjerne på vejen
 • de forhindrer oversigtsforhold

Politiet administrerer færdselslovens § 9

Andre typer plakater

Med kommunens tilladelse kan du få lov til at ophænge plakater med et kulturelt eller forebyggende formål, fx cirkus, trafiksikkerhed, musik og lignende. Plakaterne må kun hænges op indenfor tættere bebygget område, dvs. indenfor byzonetavlerne. 

Du søger om tilladelse til ophængning af plakater via vedlagte ansøgningsskema.

Regler for ophængning

 • Plakater må ikke hænge nærmere end 10 meter fra vejkryds og rundkørsler.
 • Plakater må kun hænge i lysmaster.
 • Ophængning må kun ske med sejlgarn eller plastiksnore uden metalindlæg.
 • Plakaterne skal hænges mindst 2,20 m over gadeniveau med underkanten og mindst 1,50 m under laveste elektricitetsledning med overkanten.
 • Plakaterne må højst have en størrelse på 1,20 x 0,60 m og skal være monteret på pap eller lignende. 
 • Plakaterne må ikke hænges på træer, læskærme, broer, kommunale ejendomme, i rundkørsler og vejkryds eller udenfor byzonetavlerne.  

Tidsfrister

 • Plakaterne må højst hænges op 2 uger før arrangementet.
 • Plakater og bånd skal være fjernet 1 uge efter den aktuelle hændelse angivet på plakaten.


Plakater, der er ophængt i strid med ovennævnte – eller ved overskridelse af frist for nedtagning - vil blive fjernet af Vejen Kommune for arrangørens regning.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema til ophængning af plakater kan udfyldes her
 
Ansøgning om tilladelse til ophængning af plakater på statsveje, skal ske til Vejdirektoratet. 

Annette R. Nissen

Teknik & Miljø

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 13-07-2024 23.07

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen