Søg om gravetilladelse

Ansøg om gravetilladelse

Hvis du har behov for at grave ved offentlig vej eller ved private fællesveje i byområder, skal du indhente en gravetilladelse hos kommunen.

Gravetilladelse

Ved gravearbejder i kommunale veje, stier, fortove og rabatter, skal der søges om en gravetilladelse hos Kommunen. Dette gælder ligeledes for private fællesveje i byområder.

For private veje og private fællesveje i landområder gælder det, at det er ejeren af vejen, der giver tilladelse.

På motorveje og statsveje udsteder Vejdirektoratet tilladelse.

Er du i tvivl om, hvem der ejer vejen, kan du altid kontakte vejmyndigheden.

Ansøgning om gravetilladelse

Ansøgning om gravetilladelse skal indeholde følgende:

  • Beskrivelse af det arbejde der skal udføres, f.eks. udskiftning af stophane, opgravning pga. kabelfejl, nedgravning af fiber, udskiftning af eksisterende vandrør/kloak, placering af skab eller lignende.
  • Dokumentation for samgravning - samgravningsanalyse eller samgravningsannonce fra ler.dk.
  • Start- og slutdato for opgravning.
  • Afmærkningsplan

Ansøg om gravetilladelse

Sagsbehandlingstid

Ved gravearbejder i offentlig vej er der en sagsbehandlingstid på op til 8 arbejdsdage.

Send derfor ansøgningen så tidligt som muligt.

Ved større gravearbejder ønsker Vejen Kommune en gennemgang af tracéet, før gravearbejdet kan påbegyndes. Der skal ligeledes foretages en besigtigelse inden opsætning af nye skabe i forbindelse med ledningsarbejder.

Kontakt vejmyndighed på telefon 79 96 62 24, for nærmere aftale omkring gennemgang.
Gennemgangen kan forventes afholdt inden for 5 arbejdsdage, fra den dag vejmyndigheden er kontaktet.

Forundersøgelser

Forud for gravearbejder skal ledningsejer, eller dennes graveaktør, have gjort sig bekendt med, hvilke andre ledninger der ligger i jorden. Ledningsoplysningerne findes via ler.dk.

Udførelse af gravearbejde

Under gravearbejder har graveaktør og ledningsejer pligt til at:

  • Genere trafikken mindst muligt
  • Informere beboere der berøres af gravearbejdet
  • Overholde afmærkningsplaner
  • Afhjælpe situationer for borgere, i tilfælde af at gravearbejdet besværliggør tømning af affaldsbeholdere, hindrer adgang til butikker og ejendomme mm.


Færdigmelding af gravearbejde

Senest 5 dage efter færdiggørelse skal arbejdet færdigmeldes.

Retablering skal ske jf. vilkår i gravetilladelse.
Retableres gravearbejder i perioder med frost, kan vejmyndigheden, i tilfælde af efterfølgende sætninger, påkræve ledningsejer yderligere genopretning.

Vær opmærksom på, at vejmyndigheden kan nægte at give en ledningsejer/graveaktør flere gravetilladelser, hvis denne har uafsluttede arbejder.

Ansøg om graveanmeldelse - akut opstået arbejde

Ved akut skade på eksisterende ledning må der gerne iværksættes indsats som straksarbejde.

Ledningsejeren skal hurtigst muligt - og senest næste hverdag - anmelde dette til vejmyndigheden på telefon 79 96 62 24 eller på mail til lesc@vejen.dk, med beskrivelse af problem samt det igangsatte arbejde.

Efter anmeldelsen skal der laves en reel anmeldelse igennem Virk.dk som godkendes af vejmyndighed.

Hvis gravearbejdet har større konsekvens for trafikken, skal dette anmeldes til vejmyndigheden, politiet, Falck/Region Syddanmark (ambulance), brandvæsen og berørte busselskaber.

Gravearbejde i Brørup

Entreprenøren er startet op på gravearbejder på Byagervej / Stadionvej for at klargøre til fjernvarmen, som er på vej til det nordlige Brørup.

I uge 17 er der mindre opgravninger for omlægning af vandledninger, så der er plads til fjernvarmen. Fra uge 18 spærres Stadionvej ved nummer 48 og ned til Bryggerpladsen. Ligeledes er Byagervej spærret fra indkørsel til Brørup Hallerne og ned til Stadionvej – se kortet.

Det forventes, at dette arbejde er færdigt til august, derefter flytter arbejdet mod syd omkring busstationen.

Skolebørn opfordres til at benytte stier på det grønne område ved hallen. Entreprenøren og Vejen Kommune opfordrer til, at skolebørn og borgere krydser Stadionvej ved Bryggerpladsen og ved stien mellem Stadionvej 24 og 26.

Busstoppesteder på Stadionvej nedlægges i perioden og der henvises til busholdeplads ved skolen eller busstationen.

Udover fjernvarmeprojektet starter forsyningen samtidig op på at strømpefore deres kloakledninger i området. Det vil betyde, at der på Byagervej og de omkringliggende boligkvarterer, i perioder vil være indsnævret vejbane, når der strømpefores. Samt at der på stien mellem Landbovænget og boligområder på Byagervej, vil være etableret en gangbro for krydsning af ledninger i forbindelse med strømpeforing.

Der kan forventes gener fra vejarbejder i skolens nærområde resten af året.