Skip til hoved indholdet

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik på det sociale område i Vejen Kommune Social & Ældre

Lov om social service § 18

Godkendt af sammenlægningsudvalget d. 25 oktober 2006

Godkendt i udvalget for Social og Ældre d. 7 oktober 2009

Godkendt i byrådet d. 11 november 2014

Godkendt i udvalget for Social og Ældre d. 16 august 2017 

 

Frivilligpolitikken blev udarbejdet på arbejdsgruppemøde d. 20 juni 2006 og d. 1 august 2006 af:

Ib Puggaard, Holsted

Edel Kirkebæk, Holsted

Ejner Thøgersen, Brørup

Egon Pedersen, Brørup

Ulla Jessen, Vejen

Kai Østergaard, Vejen

Jørga Nielsen, Rødding

Jørgen Olesen, Rødding

Gerda Eskesen, HUSET i Vejen

 

Revideret af Frivilligrådet i sep. 2009

Revideret af Frivilligrådet i april/maj 2014

Revideret af Frivilligrådet juni 2017        

Indledning

Den socialpolitiske udvikling i Danmark har været præget af en tæt vekselvirkning mellem det frivillige sociale arbejde og den offentlige indsats.

Den offentlige sociale indsats udspringer typisk af lovgivningen, hvor kommunerne både har pligt til og ansvar for at varetage opgaverne.

Det frivillige sociale arbejde udspringer af et frivilligt ønske om at gøre noget på et bestemt område.

Selvom den offentlige velfærdsindsats i dag er meget udbygget – ikke mindst med hensyn til dækning af økonomiske behov, har det vist sig at den offentlige indsats ikke er tilstrækkelig til at løse alle opgaver.

Styrken i det frivillige sociale arbejde ligger først og fremmest på områder, hvor indsatsen ikke drejer sig om at løse økonomiske, men menneskelige behov, og hvor indsatsen ikke kræver professionalisme, men menneskelige relationer, som kan baseres på engagement og livserfaring.

Lovgrundlag

Lov om social service nr. 573 af 24. juni 2005 § 18 fra 1. januar 2007

Formål

§ 18

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige organisationer og foreninger

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde

Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse

Stk. 4. Socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning

Vision

Det er Vejen Kommunes vision,

 • At Vejen Kommune og frivillige sociale foreninger og organisationer i tæt samarbejde drøfter muligheder for iværksættelse af supplement til de kommunale foranstaltninger, når der opstår behov for det.
 • At eventuelle ubrugte midler overføres til næste år.

Målgruppe

Det er Vejen Kommunes holdning,

 • At økonomiske midler ydes til frivillige organisationer og foreninger, som udfører frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde i kommunen for alle aldersgrupper.

Målsætning

Det er Vejen Kommunes målsætning,

 • At styrke det fælles ansvar for den sociale indsats ved, at borgerne inddrages i løsningen af sociale opgaver.
 • At medvirke til at styrke frivilligt socialt arbejde og forebygge sociale problemers opståen.
 • At udvikle dialog mellem Vejen Kommune og det frivillige arbejde for dermed at skabe helhed i indsatsen.
 • At give den frivillige indsats mere synlighed i lokalområdet, så flest mulige borgere kan få glæde af de tilbud, der er, og at kommunen stiller lokaler til rådighed uden lejeafgift til frivillige foreninger og organisationer.
 • At der afholdes mindst ét årligt møde mellem de frivillige, politikerne og administrationen, og hvor frivilligrådet udpeges i valgår. Udvalget arbejder i en 4 års periode.
 • At Vejen Kommune har en fast kontaktperson til det frivillige sociale arbejde
 • At man gennem dialog og samarbejde fastholder gensidig respekt og accept af det offentliges professionelle faglighed og det frivillige arbejdes personlige engagement.
 • At der kan søges støtte 1 gang årligt – dog kan nyoprettede foreninger søge en mindre startstøtte gennem hele året.
 • At fremme aktiviteter, der er udviklende og netværksskabende for det frivillige arbejde.

Administration af § 18 puljen

Annoncering

Dato for ansøgningsfrist og afholdelse af bevillingsmøder annonceres i lokal ugeavis og på Vejen Kommunes hjemmeside.

Ansøgning

For at sikre, at den enkelte ansøgning indeholder de relevante oplysninger, er der udarbejdet et elektronisk ansøgningsskema, som findes på Vejen Kommunes hjemmeside.

For at kunne komme i betragtning til tilskud er det vigtigt,

 • At ansøgningsskemaet er indsendt inden tidsfristens udløb.
 • At sidste reviderede og godkendte regnskab, budget for ansøgningsåret samt foreningens vedtægter vedhæftes ansøgningen.

Bevillig af tilskud

Frivilligrådet er sammensat af:

 • 4 medlemmer valgt af de frivillige sociale og sundhedsfremmende organisationer
 • Lederen af HUSET – frivilligcenter Vejen
 • 1 medlem valgt af Handikaprådet
 • 1 medlem valgt af Ældrerådet

Frivilligrådet har ingen beslutningskompetence. Frivilligrådet behandler alle de indkomne ansøgninger og indstiller forslag til fordeling af midlerne til Udvalget for Social og Ældre, som træffer den endelige afgørelse.

De frivillige organisationer og foreninger har ikke automatisk krav på støtte. Eventuel økonomisk støtte beror på Vejen Kommunes vurdering samt på råd og vejledning fra frivilligrådet.

Årlig redegørelse

Der udarbejdes en årlig redegørelse med beskrivelse af, hvilke foreninger der er ydet tilskud til og hvilke der er meldt afslag til og med hvilken begrundelse.

Claus Frost Jensen

Sundhed & Sammenhæng

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 16-07-2024 15.41

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen