Sløjfning af boringer

Hvorfor sløjfning?

Boringer og brønde fungerer som forbindelsesled mellem jordoverfladen og grundvandsmagasinerne. Derfor er risikoen for forurening af grundvandet altid større omkring boringer og brønde.

Af den grund skal ubenyttede boringer og brønde sløjfes efter gældende regler. Sløjfningen må kun foretages af en brøndborer.

Du kan få tilskud:

Vejen Kommune giver op til 4.000 kr. i tilskud til sløjfning af brønde og boringer. Send Digital Post til Jord og Grundvand. Skriv navn, adresse og dit telefonnummer, når du beder om at få tilskud. Vi giver forhåndstilsagn efter først-til-mølle-princippet.

Når du har fået tilsagn, skal du selv få fat i en godkendt brøndborer til at sløjfe din boring. Efter boringen er sløjfet, sender du en kopi af regningen og sløjfningsskemaet til Vejen Kommune – så udbetaler vi tilskuddet til din Nem-Konto.

Find en liste over godkendte brøndborere på GEUS hjemmeside: Brøndborere og firmaer.

Hvilke regler gælder?

  • Du må ikke selv sløjfe din brønd eller boring. Arbejdet skal udføres af en brøndborer med A- eller B-bevis.
  • Brøndboreren forsegler boringen og sørger for, at vandstandsende lag retableres med bentonit.
  • Brøndboreren skal sørge for, at sløjfningen registreres i De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.