Grundvandssænkning

Tilladelse til grundvandssænkning

Ved bygge- og anlægsarbejder kan det være nødvendigt at sænke grundvandet. Større sænkninger af grundvandet kræver tilladelse fra kommunen, ligesom den efterfølgende afledning af vandet også kræver en tilladelse.

Hvorfor skal der søges om tilladelse?

Det forlanger lovgivningen af hensyn til miljøet, naturen og anden vandindvinding. Formålet er blandt andet at sikre, at skadelige stoffer i grundvandet, som f.eks. jern, ikke ledes til vandløb, ligesom der er særlige hensyn at tage i områder, der er specielt beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Hvornår skal der søges om tilladelse?

Normalt skal kommunen give tilladelse til oppumpning og udledning i forbindelse med grundvandssænkning.

Der er dog visse undtagelser:

  • Statslige bygge- og anlægsarbejder: Her kræves ikke tilladelse efter vandforsyningsloven, men det aftales med kommunen, hvordan arbejdet med grundvandssænkning udføres.
  • Bagatelgrænse: Grundvandssænkninger på maksimalt 100.000 m% om året i højst to år kan foretages uden tilladelse. Dog må der ikke findes vandforsyningsboringer inden for 300 m fra det anlæg, der skal bortlede det oppumpede grundvand.
  • Hvis der er fare for skade på vej- og jernbaneanlæg: Vand kan bortledes uden tilladelse.

Udledning til vandløb og søer samt områder, der er specielt beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven, kræver altid tilladelse.
De nærmere regler for, hvornår der skal søges tilladelse til oppumpning og udledning står i vandforsyningsloven §§ 20, 26 og 27, i miljøbeskyttelseslovens § 27 og i naturbeskyttelseslovens § 3.

Søg om tilladelse, hvis du er i tvivl

Vejen Kommune anbefaler, at der altid søges om tilladelse til grundvandssænkning, hvis der er tvivl. Det kan være svært at vurdere, hvor store mængder vand der reelt bliver tale om at pumpe op, og om der skal søges om andre tilladelser og dispensationer. Desuden kan det blive nødvendigt med en dispensation efter naturbeskyttelsesloven. Ved udledning på bevokset areal, f.eks. græsmark, er det nødvendigt at konsekvenserne for arealet bliver vurderet.
Søg tidligt i planlægningsfasen og søg om den mængde, der maksimalt kan blive tale om. Hvis tilladelsen skal tilpasses, er der færre problemer i at sætte den tilladte mængde ned end med at sætte den op.

En ansøgning skal indeholde oplysninger om:

• Den samlede vandmængde (m%)
• Pumpeydelse (m%/time)
• Varighed (timer, dage, uger, år)
• Oppumpningssted (beskrivelse og især kort)
• Udledningssted (beskrivelse og især kort)
• Ved udledning til vandløb, søer og havet: Kemisk analyse af det ukendte vand (pH, total jern, opløst jern).
• Skønnet påvirkning af grundvand og vandstand i vandløb og søer (kort beskrivelse).

Kravene til vandanalyse kan ændres eller udvides, hvis de lokale forhold taler for det.

Hvor lang tid går der inden tilladelsen kan udnyttes?

Der går mindst 4 uger fra modtagelse af ansøgning, til tilladelse kan meddeles. Dertil kommer afklaring af tvivlsspørgsmål. Når tilladelse er givet, er der 4 ugers klagefrist. 
Der går altså mindst 8 uger fra modtagelse af ansøgning til en tilladelse kan udnyttes.