Vandforsyning

Vand er vores vigtigste ressource

Alle er afhængige af en god og stabil vandforsyning. Da vi har gode grundvandsressourcer i Danmark er vores vandforsyning baseret på en indvinding af grundvand.

  • De dybe grundvandsmagasiner leverer drikkevand til borgere og erhverv

  • De øvre grundvandsmagasiner leverer vand til vanding af landbrugsafgrøder

  • Og sidst, - men ikke mindst, - udgør grundvandsmagasinerne den stabile vandforsyning til vandløb, søer og anden våd natur.

Men de gode grundvandsressourcer er ikke ubegrænsede. Grundvandet skal beskyttes mod forurening og vandindvindingens størrelse skal reguleres, så også målsætningerne for vandløbene og den våde natur kan opfyldes.

Vandforsyningsloven

Vandforsyningsloven indeholder bestemmelser om

  • Grundvandets beskyttelse

  • I hvilken rækkefølge vandindvindingen skal prioriteres

  • Sikringen af en god og stabil drikkevandsforsyning.

Kommunerne har ansvaret for løsningen af disse opgaver.

Gennem kommune-, lokal- og indsatsplaner skal kommunen sikre, at der fortsat dannes tilstrækkeligt grundvand af god kvalitet.

Hvis du ønsker at etablere en boring og indvinde vand, skal du altid søge om tilladelse hos kommunen.