Spildevand på landet

Skal du ændre eller have nyt spildevandsanlæg?

Hvem skal have forbedret rensning?

I særligt udpegede områder i det åbne land stilles der krav om forbedret spildevandsrensning, fordi forskellige stoffer giver problemer i vandløb og søer.

Områderne ses i spildevandsplanen.

Spildevandsløsninger?

Der er flere forskellige typer af spildevandsanlæg. Fælles for dem alle er, at spildevandet skal for-renses i en bundfældningstank. I bundfældningstanken sker en mekanisk rensning. En bundfældningstank skal kunne rumme mindst to tusinde liter spildevand. Tanken skal være meldt til kommunens tømningsordning. Tanken vil normalt blive tømt en gang årligt. Efter bundfældningstanken ledes spildevandet videre til yderligere rensning.

Nedenfor kan du læse om de mest almindelige anlægstyper til rensning af spildevand.

Nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg består efter mekanisk rensning af en fordelerbrønd og to eller flere sivedræn. Sivedrænene skal dimensioneres efter vandmængde og jordbundens evne til at nedsive spildevand. Et typisk anlæg består af 2 sivestrenge på hver 15 meter.

Både jordbundsforhold, høj grundvandsstand og afstand til fx drikkevandsboringer kan betyde, at der ikke kan etableres et nedsivningsanlæg på ens ejendom.

Minirenseanlæg

Minirenseanlæg er små renseanlæg beregnet til at rense spildevand fra en eller to husstande. De er opbygget som små automatiske anlæg, der renser spildevandet efter samme principper, som kendes fra de store renseanlæg. Det rensede vand fra anlægget ledes efterfølgende til dræn, vandløb eller nedsives.

Andre anlæg

Der findes også andre typer af spildevandsanlæg fx pileanlæg, beplantet filteranlæg, rodzoneanlæg og samletank.