Projekter

Kragelund Mose

Naturpris - Kragelund Mose

Et ambitiøst naturforvaltningsprojekt

For egne midler har Martin Sandager påbegyndt et ambitiøst naturforvaltningsprojekt med det formål at genskabe en lysåben hedemose med værdifulde og sjældne planter og sommerfugle. Han har fortsat stor fokus på de særlige naturværdier, der er i Kragelund Mose, og han målretter sin naturpleje derefter, i samråd med Vejen Kommune og med SAGRO.

Vejen Kommune har indstillet ham til prisen på baggrund af hans store indsats og tilgang til det store naturplejeprojekt. Michala Thomsen, der er projektmedarbejder i Natur & Vandmiljø i Vejen Kommune fortæller hvorfor:

Martin har lavet et kæmpe arbejde, som vi aldrig selv ville være nået i mål med. Kragelund Mose var nærmest helt tilgroet med træer og buske. Martin har blandt andet opsat 300 fuglekasser og har lavet græsningsaftaler med lokale lodsejere, hvis arealer hans dyr afgræsser i løbet af året. Det har krævet mange kopper kaffe med naboer og andre lodsejere i området.

Martin Sandagers arbejde med at etablere helårsgræsning som forsøg på at skabe et ekstensivt og holdbart plejeprogram kan være banebrydende for indsatsen for den trængte biodiversitet i tilsvarende områder.

Hans initiativer har blandt andet medført, at planten otteradet ulvefod er fordoblet i antal. I 2007 udpegede Miljøministeriet den otteradede ulvefod som en ansvarsart for Vejen Kommune. Det betyder, at Vejen Kommune skal beskytte den og gennemføre pleje af de områder, hvor den findes. Det gøres blandt andet med græsning.

Jeg er selvfølgelig både glad og enormt ydmyg over at modtage den flotte pris. Jeg er drevet af en stor kærlighed til naturen. Den har givet mig utrolig meget, og på den her måde har jeg kunnet give lidt igen, fortæller Martin Sandager. Jeg håber, at jeg kan være med til at inspirere andre til at gå i gang med at gøre en indsats for naturpleje og biodiversitet.

Kragelund Mose

Kragelund Mose er beliggende sydøst for landsbyen Bække i den nordlige ende af Vejen Kommune og udgør i alt ca. 280 hektar. Kragelund Mose er en hedemose, der har ligget uden drift i mange år og er derfor under tilgroning. Kragelund Mose er udpeget som et hovedindsatsområde i Vejen Kommunes naturkvalitetsplan, da det er et stort sammenhængende naturareal med fine, men truede naturværdier.

Mosen særlige biodiversitet er især knyttet til naturtypen fattigkær, som er hjemsted for både den sjældne plante otteradet ulvefod, klokke-ensian og dagsommerfuglen mose-randøje, der er opført på rødlisten som næsten truet (NT).

Klebæk Høje

Klebæk Høje

Normalt klippes hele området ved Klebæk Høje fem til seks gange om året. Nu klipper vi kun skibssætningen og stier og lader vegetationen gro, så der kommer en masse vilde blomster.

De oprindelige hærvejsspor, der går gennem skibssætningen, bliver også fremhævet på denne måde.

Forslag fra kommunens naturplejere 

Det er kommunens naturplejerne, der har foreslået den nye klippeplan. De kunne se, at området stod i fuldt flor om sommeren, når den skulle klippes. De har selv været med til at bestemme, hvordan der skal klippes og de glæder sig til at se det kommende resultat, når det står i fuldt flor. Det bliver helt sikkert meget flottere end det plejer.

Græsset i området høstes og fjernes til efteråret.

Vores vilde vanddrager

Stor vandsalamander

Stor vandsalamander er en truet art i hele Europa. Vi ved, at den findes nogle få steder i Vejen Kommune, derfor har vi brug for borgernes hjælp til at få et bedre kendskab til dens udbredelse.

Når vi ved, hvor stor vandsalamander lever, kan vi bedre beskytte den og lave nogle plejetiltag for den. Stor vandsalamander er en af 20 fokusarter i kommunens strategi for biodiversitet.

Projektet ”Vores vilde vanddrager” er et af Vejen Kommunes bidrag til konkurrencen "Danmarks Vildeste Kommune".

Det er lavet i samarbejde med Museet Sønderskov, Vejen Kunstmuseum og Vejen Billedskole. 

Læs mere om projektet her. 

Skab liv med blomster

Du kan selv gøre din have lidt vildere – der blev hentet gratis frø på det lokale bibliotek

En af de ting du selv kan gøre, hvis du vil hjælpe biodiversiteten på vej, er netop at så flere blomstrende planter.

Mange blomster i haven kan give nektar og pollen til sommerfugle, svirrefluer, bier og andre insekter. Særligt de vilde danske arter er gode, for det er kun dem, som sommerfugle kan lægge æg på og larven leve af bladene. Mange insekter er kræsne og kræver helt særlige værtsplanter. Sommetider indgår det i deres navn – et eksempel er planten Blåhat, der bl.a. er vært for blåhatblomstertæge, blåhatjordbi og blåhat-langhornsmøl.

Derfor er det en god ide at så vilde danske planter i din have, hvis vi skal sikre arternes overlevelsesmuligheder.

I efteråret kunne der hentes frø på alle biblioteker i Vejen Kommune. I brevet er frø af 28 forskellige vilde blomsterplanter, blandt andet blåhat. Frøene rækker til 5 m2. Frøkampagnen kommer igen til foråret.

Blandt arterne er bl.a. liden kokke og almindelig kællingetand, der er superarter, når er gælder om at tiltrække hhv. humlebier og sommerfugle.

VILDT godt samarbejde

Mange aktører medvirker til vores vilde projekt

Biblioteket har til biodiversitets-temaet samlet blomster- og sommerfuglebøger i en lille udstilling, hvor du kan få inspiration. Biblioteket medvirkede også til vandsalamanderudstilling i projektet Vores Vilde Vanddrager.

Socialpsykiatrisk Center, Platform, hjælper med at pakke frøene og med at naturpleje ved Vejen Å. Her har de også bygget flere brændestakke, der er super insekthoteller.

Vejen Kunstmuseum er samarbejdspartner i Vandsalamander-projektet ”Vores Vilde vanddrager”, hvor de udleverer rygsække med udstyr.  Kunstmuseet er også drivkraft for Buketturene, hvor der hver måned sammen med DN og Haveselskabet inviteres på ture ud i naturen – hvor det er natur og kultur i området der formidles.

Virksomhedscenter og Grønt Nyttecenter er et aktiveringsprojekt i Vejen Kommune. Her kommer der borgere henvist fra Vejen Jobcenter.  De har bygget insekthoteller til kommunens daginstitutioner.

Rod i parken

Kommunen har lagt en kæmpe rod fra et egetræ i Grønvangsparken. Ved at placere et dødt træ i parken tilføres et nyt levested til området. På et gammelt egetræ kan der være tilknyttet helt op til 1000 forskellige arter.

Dødt ved er vigtig for biodiversiteten. "Dødt ved" er en betegnelse for træ der ikke er levende. Dødt ved kan være grene og stammer i skovbunden, stående døde eller døende træer.

Når træet dør åbner der straks et biodiversitetshotel. Træets forsvarsmekanismer forsvinder og et stort antal svampe, insekter og planter kan flytte ind. De nye beboere lever af at nedbryde træets ved, mens andre bruger det til skjule- eller redested.

Dødt ved er vigtigt for mange svampe, insekter, mosser og laver, men også fugle og flagermus. Fugle finder deres føde i vinterhalvåret i form af insekter i dødt ved og flagermus kan bo under den løse bark.

Solar spiller med

Stisystem med vild eng samt træer og buske skaber mere biodiversitet

SOLAR er en af byens store virksomheder. De vil med deres store udenomsarealer (16,5 ha) gerne være DEMO-areal for andre virksomheder og inddrage byens borgere og skolebørn i projektet. Vejen Kommune har sammen med SOLAR lavet en helhedsplan for området. Her skal vises mange forskellige biodiversitetstiltag.

Omlægningen kommer til at ske i etaper hen over 2021 og 2022 i takt med, at SOLAR også færdiggør udbygningen af lagerfaciliteter.

Solar vil:

  • Øge biodiversiteten og genskabe vegetationen og dyrelivet i mest muligt omfang
  • Skabe et uderum som medarbejderne kan bruge i deres dagligdag
  • skabe et læringsmiljø, hvor andre virksomheder, borgerne og kommunens institutioner kan få inspiration til biodiversitetstiltag eller bruge dele af arealerne til ude-undervisning.

Solar og biodiversitet