Vil du grave en ny sø?

Vandhuller er vigtige yngle- og levesteder for en lang række planter og dyr. Små vandhuller med lavvandede områder er særligt vigtige som ynglesteder for frøer, tudser og salamandre. Både selve søen og det fugtige område med vand- og sumpplanter rundt om søen er beskyttet.

Søer og vandhuller i Vejen Kommune 

Der findes en masse små søer og vandhuller i Vejen Kommune, og antalsmæssigt er dette den største registrerede naturtype. Søer og vandhuller i Vejen Kommune udgør 0,4 % af kommunens samlede areal. De største søer i kommunen er Jels-søerne samt Skærsø, der ligger på kommunegrænsen mellem Vejen og Kolding kommuner. 

Vil du grave et nyt vandhul? 

Det er en god idé at lave et vandhul. Vandhuller er med til at skabe variation i landskabet og skabe levesteder for padder, fugle, pattedyr, insekter, vandplanter m.fl. ud over at glæde naturen bliver et vandhul på ejendommen ofte til stor glæde for ejeren. Både oprensning og nyetablering af vandhuller kræver en tilladelse.

Kort fortalt kræver etablering af nye søer i landzone næsten altid kommunens tilladelse efter planloven. Hvis søen ønskes på et areal, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven, kræves der også dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 
Send en skriftlig ansøgning til Teknik & Miljø - kontakt team Natur & Vandmiljø og få et ansøgningsskema. I ansøgningen skal du beskrive og begrunde dit projekt og vedlægge et kort over området. I de fleste tilfælde vil vi være interesserede i at komme ud og se stedet sammen med dig.

Visse steder med værdifuld natur kan der ikke gives tilladelse til at grave vandhuller, men som regel kan lodsejer og kommunen i fællesskab finde frem til en placering, der ikke volder problemer.

Et af Vejen kommunes vilkår for at etablere småsøer/vandhuller er, at man ikke må udsætte eller fodre fisk eller ænder. Det vil forringe vandkvaliteten i søen, eftersom der tilføres næringsstoffer og ødelægger det naturlige dyre- og planteliv.

I folderen "Gode råd om anlæg og pleje af søer" kan du læse om, hvordan man bedst anlægger en sø. Du kan også rekvirere folderen hos Teknik & Miljø.