Vil du ændre på natur?

Hvad er beskyttet?

  • Moser, ferske enge, heder, overdrev, strandenge og strandsumpe er beskyttede, hvis de hver for sig eller i sammenhæng med andre beskyttede naturtyper har et areal på mindst 2.500 m2.
  • Søer og vandhuller er beskyttede, hvis de har et areal på mindst 100 m2.
  • Alle vandløb er omfattet af vandløbsloven, og en stor del af dem er også omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Er dit naturområde beskyttet?

Det er et områdes nuværende tilstand, der afgør, om det er beskyttet. Områder, der ikke tidligere har været beskyttede, kan derfor "vokse ind" i beskyttelsen. Se vejledende kort over beskyttet natur i Vejen Kommune ved at følge linket i infoboksen "Mere om beskyttet natur". Ønsker du at ændre på et beskyttet naturområde på din ejendom, skal du søge om dispensation. Kontakt Natur via Digitalt Post, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Hvordan søger du en dispensation?

Send en skriftlig ansøgning til Teknik & Miljø - kontakt team natur & landskab og få et ansøgningsskema. I ansøgningen skal du beskrive og begrunde dit projekt og vedlægge et kort over området. I de fleste tilfælde vil vi være interesserede i at komme ud og se stedet sammen med dig.

Hvordan klager du?

Du kan klage over kommunens afgørelser og vurderinger. Klagesager bliver behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Læs mere om klagereglerne på nævnets hjemmeside.

Aktuelle afgørelser offentliggøres på hjemmesiden under "Høringer og afgørelser".