Natur

Vejen Kommune er myndighed på en lang række regler indenfor naturbeskyttelsesloven.

Kommunen skal derfor blandt andet sikre at:

  • der tages hensyn til sårbar natur, dyr og planter
  • påvirkningen af landskabet vurderes, hvor der er beskyttelseslinjer eller fredninger omkring sø, å, fortidsminder, skov eller kirke
  • skiltning i det åbne land tilpasses omgivelserne
  • offentligheden har adgang til naturen


Kommunen har desuden driftsopgaver i forhold til:

  • fredede arealer, fortidsminder, sten- og jorddiger
  • naturstier og primitive overnatningspladser
  • offentligt ejede naturbeskyttede arealer
  • naturinformation og friluftsliv, samt
  • info-skilte, foldere, udstillinger mm.