Underretninger

Meld underretning vedr. børn

Handlevejledning ved bekymring for et barn eller en ung

Når du er bekymret for et barns / en ungs trivsel

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du er bekymret for et barns udvikling og sundhed, eller hvis du formoder, at barnet kan have brug for støtte. Der er forskel på, om du underretter som offentligt ansat eller som borger:

  • Offentligt ansatte har en skærpet underretningspligt for forhold erfaret under arbejdet. Underretningen skal som udgangspunkt være skriftlig, og du kan ikke være anonym.
  • Borgere (herunder offentligt ansatte i fritiden) kan underrette skriftligt, telefonisk, ved personlig henvendelse eller elektronisk og har mulighed for at være anonym. Ønsker du at være anonym, skal du ikke oplyse navn telefonnummer eller andre personlige oplysninger. Ved elektronisk henvendelse skal mailen sendes fra en anonym mailadresse. 

Hvad sker der, når du underretter?

Når Børn & Ungeenheden i Familie, Handicap & Socialpsykiatri modtager en underretning, bliver der inden for 24 timer foretaget en vurdering af, om barnets / den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om underretningen har givet anledning til at iværksætte akutte foranstaltninger.

Herudover vil barnets / den unges forhold blive undersøgt. 

Du vil senest seks hverdage efter, at vi har modtaget din underretning, få en kvittering for modtagelsen af din underretning.

Som privatperson har du ikke aktindsigt, og vil derfor ikke høre mere til sagens behandling. Har du derimod som offentligt ansat foretaget en underretning om forhold erfaret på arbejde, vil du, som udgangspunkt, blive orienteret om hvorvidt underretningen har givet anledning til at iværksætte undersøgelse eller foranstaltning for det barn, underretningen vedrører.

handlevejledning kan du læse om de handlinger, du som ansat skal foretage, hvis du er bekymret for et barns/en ungs trivsel, sundhed og udvikling.

OBS – Hvis din bekymring/mistanke/viden omhandler fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb, se da også beredskabsplanen.

Når Børn- og Ungeenheden modtager en underretning om dit barn/ung

Når Børn- og Ungeenheden modtager en underretning med en bekymring for dit barn/ung, er det Fronten der som udgangspunkt behandler alle underretninger – både skriftlige underretninger og ved deltagelse i bekymringsmøder med dialogbaserede underretninger. Underretninger kan både være navngivne og anonyme.

Fronten registrerer og screener underretningerne indenfor 24 timer efter modtagelsen – i weekends og på lukkedage er det rådighedsvagten, der screener de modtagne underretninger.

Screeningen betyder, at socialrådgiveren i fronten vurderer, om underretningen giver anledning til at der skal iværksættes akut støtte til jeres barn/ung eller jer som familien eller om underretningen skal behandles efter normal procedure – normal procedure betyder, at I som forældremyndighedsindehaver kontaktes skriftligt og orienteres om underretningen og indkaldes til et møde hvor underretningen gennemgås og der er mulighed for at kommentere på indholdet.

  • Hvis I som familie i forvejen har en sag i Børn- og Ungeenheden videregives underretningen til den sagsansvarlige socialrådgiver efter at fronten har registreret og screenet underretningen.

Fronten laver vurdering af om jeres barn/ung tilhører målgruppen for Servicelovens bestemmelser for særlig støtte til børn og unge. Til brug for dette kan følgende finde sted:

  • Socialrådgiveren indhenter skriftlige beskrivelser omkring jeres barn/ung fra f.eks. sundhedspleje, dagtilbud eller skole m.fl.
  • samtale med jer som forældremyndighedsindehaverne og som udgangspunkt også med jeres barn/ung

Hvis socialrådgiveren vurderer, at der skal udarbejdes børnefaglig § 50 undersøgelse, overgives sagen fra modtagelsen til en socialrådgiver i baglandet

  • Den samarbejdspartner, der har underrettet får besked om, at der vil blive udarbejdet en § 50 undersøgelse.
  • Fronten beholder sagen, hvis det er tilstrækkeligt at iværksætte en korterevarende støtteindsats efter Servicelovens § 11.3

Hvis der er tale om underretninger om vold eller overgreb afholdes der oftest først en samtale med barnet eller den unge,  og umiddelbart i forlængelse derefter en samtale med forældrene.