Underretninger

Meld underretning vedr. børn

Når du er bekymret for et barns trivsel / en ung under 18 år

Du har pligt til at underrette kommunen hvis du er bekymret for et barns udvikling og sundhed, eller formoder at barnet kan have brug for støtte.
Der er forskel på om du underretter som offentlig ansat, eller som borger.
Offentlig ansatte har en skærpet underretningspligt for forhold erfaret under arbejdet. Underretningen skal som udgangspunkt være skriftlig, og du kan ikke være anonym.
Borgere (herunder offentlig ansatte i fritiden) kan underrette skriftligt, telefonisk, ved personlig henvendelse eller elektronisk og har mulighed for at være anonym.
Ønsker du at være anonym skal du aldrig oplyse navn telefonnummer eller andre personlige data. Ved elektronisk henvendelse skal mailen sendes fra en anonym mailadresse. 

Hvad sker der når du underretter

Når Sundhed & Familie / Ungekontakten modtager en underretning vil der umiddelbart blive foretaget en vurdering af om barnet / den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger.

Herudover vil barnets / den unges forhold blive undersøgt. 

Du vil senest 6 hverdage efter at vi har modtaget din underretning, få en bekræftelse herfor.

Som privatperson har du ikke aktindsigt, og vil derfor ikke høre mere til sagens behandling.

Har du som offentlig ansat foretaget underretning om forhold erfaret på arbejde vil du, som udgangspunkt, blive orienteret om hvorvidt underretningen har givet anledning til at iværksætte undersøgelse eller foranstaltning for det barn underretningen vedrører.

Alle har underretningspligt

Alle, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Det samme gælder hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

Når du underretter kommunen om et konkret barn eller en ung, skal kommunen inden for seks hverdage sende en kvittering på underretningen.

Som underretter bliver du ikke part i sagen. Du får derfor ikke efterfølgende oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte, kommunen vælger at give barnet.

Offentligt ansatte og personer, der udøver offentligt hverv, har en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til bekymrende forhold. Fagpersonen får som udgangspunkt en orientering om, hvorvidt underretningen har ført til opfølgende undersøgelser eller foranstaltninger.

Underretningens form

Du kan kontakte kommunen på den måde du vil.

Du kan:

  • gøre det digitalt
  • udfylde en blanket
  • skrive et brev eller en e-mail
  • ringe
  • møde frem osv.

Underretningen kan også ske anonymt, hvis du ønsker det.

Kommunen skal undersøge forholdene

Når kommunen modtager en underretning, har den pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets forhold.

Inden for 24 timer skal kommunen vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

I sager om overgreb mod børn og unge kan myndighederne udveksle oplysninger mellem kommune, politi og anklagemyndighed samt mellem de involverede myndigheder, hvor et børnehus benyttes.

Ankestyrelsen kan også handle

Hvis du ikke oplever, at kommunen handler tilstrækkelig hurtigt og alvorligt på baggrund af din underretning, kan du underrette Ankestyrelsen om din bekymring. På Børne- og Socialministeriets hjemmeside kan du læse mere om underretningspligten.

Rådgivning om underretning

Er du i tvivl om et barns trivsel, kan du ringe og få rådgivning hos ForældreTelefonen hos Børns Vilkår. Den gratis rådgivning er en anonym service for forældre, bedsteforældre, venner, naboer og andre i barnets eller den unges netværk.