Pasning af egne børn

Fra dit barn er 24 uger og indtil 3 år, har du mulighed for at søge et tilskud, hvis du ønsker at passe dit eget barn/dine børn. 

Fra 1. oktober 2023 er ordningen udvidet til 2026 til at gælde fra dit barn er 24 uger og indtil barnet har skolealderen.

Følgende betingelser, skal være opfyldt for, at du kan godkendes til ordningen:

  • Du skal være bosat i Vejen Kommune, og bo sammen med dit barn
  • Du skal have en NemKonto for at kunne få udbetalt tilskuddet
  • Du må ikke modtage offentlig overførselsindkomst eller have en arbejdsindtægt i den periode du modtager tilskud
  • Du og barnets anden forældre må ikke modtage barselsydelse vedrørende samme barn, samtidig med at der udbetales tilskud til pasning af eget barn for samme periode.
  • Børn der passes under ordningen, er ikke omfattet af reglerne om søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud.
  • Du skal kunne dokumentere dine danskkundskaber ved at fremvise at du f.eks. har gennemført 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået "prøve i Dansk 2" eller tilsvarende
  • Du har opholdt dig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Ophold i Grønland og Færøerne sidestilles med ophold i Danmark.
  • Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber og om ophold gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

Ansøg om tilskud til pasning af egne børn

Ansøgning om tilskud til pasning af egne børn

Nedenfor kan du få svar på en række spørgsmål. Har du fortsat spørgsmål er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen.

Hvem kan søge tilskuddet?

Tilskuddet kan gives til retlige forældre, herunder adoptanter, plejeforældre samt samlevende til barnets forælder i husstanden, der opfylder betingelserne for at modtaget tilskuddet.

Hvad får man i tilskud?

Du kan se her, hvad du kan få i tilskud før skat.

Hvordan søger jeg om tilskuddet?

Du kan ansøge om tilskuddet på Vejen Kommunes hjemmeside.

Tilskuddet kan tidligst gælde fra den dag vi modtager ansøgningen.

Du kan forvente en sagsbehandlingstid, så vi anbefaler, at du søger 6 uger før ønsket start.

Kan jeg få tilskud til flere børn?

Du kan max søge om tilskud til 3 børn i samme husstand. Der må gerne søges tilskud til flere børn samtidig.

Hvor lang tid kan jeg modtage tilskud?

Tilskuddet kan søges for en periode på minimum 8 uger og kan maksimalt bevilges 1 år pr. barn. Tilskudsperioden kan deles i 2 perioder for det samme barn og ligeledes kan perioden deles mellem forældre.

Hvor gammel skal barnet være for, at jeg kan få tilskud?

Barnet skal være 24 uger for at du kan få tilskud. Tilskuddet kan udbetales indtil barnet har børnehavealderen.

Må barnet være indmeldt i dagtilbud, når jeg får tilskud?

Nej, hvis dit barn allerede er optaget i et dagtilbud, kan du først få tilskud, når barnet er udmeldt. Er dit barn optaget i en privat pasningsordning eller privatinstitution skal udmeldelse ske i dagtilbuddet.

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker kommunal plads efter tilskudsperioden?

Du skal skrive dit barn på venteliste på Digital Pladsanvisning. Det er vigtigt at du skriver dit barn op, så snart du ved, hvornår du skal bruge plads.

Kan jeg forkorte tilskudsperioden?

Du kan forkorte tilskudsperioden, hvis du f.eks. har fået nyt arbejde eller dit barn i anden pasning. Dog er tilskudsperioden minimum 8 uger.

Hvornår får jeg tilskuddet udbetalt?

Tilskuddet er forudbetalt og pengene går ind på din NEM konto den første dag i måneden.

Skal jeg betale skat af tilskuddet?

Ja det månedlige tilskud beskattes som A-indkomst. Vi bruger dit skattefradrag, og beregner skat af resten.

Kan jeg søge om tilskuddet hvis jeg ikke bor i kommunen?

Nej du skal være bosat i Vejen Kommune for at kunne søge tilskud hos os.

Må jeg få feriepenge udbetalt, mens jeg får tilskud?

Ja, feriepengene er optjent året før, og berører derfor ikke tilskuddet.

I hvilke situationer kan jeg få afslag på tilskuddet?


Du kan få et afslag, hvis du ikke opfylder betingelserne for at modtage tilskud eller hvis Vejen Kommune vurderer, at ordningen ikke fremmer barnets trivsel.

Kan jeg søge tilskud, mens jeg er på ferie i udlandet?

Tilskuddet kan gives til forældre under almindeligt ferieophold af kortere varighed i udlandet forudsat, at tilskudsmodtageren passer barnet under udlandsopholdet.