Fleksibel pasningsordning

Vejen Kommune tilbyder fleksible pasningsordninger :

Kombinationspasning

Kombinationspasning i dagtilbud

Ansøg om kombinationstilbud

Den 1. juli 2018 tilbydes forældre muligheden for et kombinationstilbud i dagtilbud. Det er et tilbud, der henvender sig til enlige forældre og forældrepar, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Kombinationstilbud skal give jer som familie mulighed for at kombinere en plads i dagtilbud med en fleksibel pasningsordning uden for dagtilbuddets åbningstid. Et kombinationstilbud kan ikke samlet overstige hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud. For at det kan være et kombinationstilbud skal den del, der handler om behov for pasning uden for dagtilbuddet være på mindst 10 timer om ugen i gennemsnit over 4 uger.

Formålet med kombinationstilbuddet er at tilgodese de behov, I som forældre kan have, for fleksibilitet i forhold til at skabe en bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv.

Formålet er videre, at kombinationstilbuddet skal give mulighed for, at dit barn kan forblive i sine vante og trygge rammer i dagtilbuddet og f.eks. blive passet af en for barnet kendt person i hjemmet, når du som forælder har arbejdstider, der ikke kan dækkes af dagtilbuddets almindelige åbningstider.

Den fleksible pasningsordning kan ske ved at du som forælder indgår en aftale med

A) en fleksibel pasningsordning som er selvstændig erhvervsdrivende

B) en fleksibel børnepasser, som du selv ansætter og hermed er arbejdsgiver for.

Det er jer som forældre, der skal ansøge om et kombinationstilbud. I den forbindelse skal Vejen Kommune godkende den fleksible pasningsordning. Det sker på lige fod med godkendelse af øvrige private pasningsordninger i Vejen Kommune. Læs mere om private pasningsordninger

Før du/I vælger et kombinationstilbud skal du/I være opmærksomme på, at en fleksibel pasningsordning adskiller sig fra de muligheder, der betegnes som dagtilbud. Dagtilbud omfatter den kommunal dagpleje og kommunale/private institutioner.

Det betyder, at

 • de støttemuligheder der f.eks. er til et barn med særlige behov i en kommunal/selvejende daginstitution/dagpleje ikke tilsvarende kan finde sted i fleksibel pasning.
 • der ikke stilles de samme faglige krav som til et dagtilbud
 • der ikke er pligt til at stille anden pasning til rådighed ved sygdom, ferie, kurser eller lignende, hvilket betyder at du selv skal finde alternative løsninger når den fleksible børnepasser holder fri
 • Vejen Kommune ikke har forpligtigelser i forhold til kompetenceudvikling og lignende
 • tilrettelæggelse af hverdagen, indholdet og samarbejdet alene er et anliggende mellem den fleksible pasningsordning eller den fleksible børnepasser og forældre.
 • der er en gensidig opsigelsesmulighed af pasningsaftalen. Aftaler der indgås mellem en fleksibel børnepasser/fleksibel pasningsordning og forældre, sker på et privatretligt grundlag, og er derfor gensidig juridisk bindende.
 • der ikke kan ydes økonomisk fripladstilskud til den del, der ikke sker i dagtilbud

Indmeldelse i kombinationstilbud kan tidligst ske fra ansøgningsdato med løbende måned + 1 måned. Det forudsætter, at den fleksible pasningsordning, pasningsaftalen mellem forældre og den fleksible børnepasser samt arbejdsgivererklæring skal være godkendt af Vejen Kommune. Derudover skal barnet være indmeldt i et dagtilbud.

Vælger du at benytte et kombinationstilbud, er det vigtigt at du går i dialog med dit dagtilbud.  Personalet i dagtilbuddet har ansvar for at sikre dit barns trivsel, læring og udvikling i de timer barnet opholder sig der, det er derfor vigtigt at I har et tæt samarbejde om barnet, og personalet kender til dit barns mødetider, så de kan tilgodese dit barns behov i dagtilbuddet.

Det er vigtigt at I sammen får afklaret praksis omkring mødetider:

 • Hvorledes dit barns timer i dagtilbuddet opgøres og registreres
 • Opstår der nye behov for dit barn ud fra den nye pasningsramme– hvordan samarbejdes der bedst om dette?
 • Er der pædagogiske tilbud, som dit barn ikke vil kunne deltage i grundet mødetidspunkter

Er dit barn indmeldt i kommunal dagpleje, skal du gå i dialog med din dagplejer.

Er dit barn indmeldt i vuggestue/børnehave skal du gå i dialog med afdelingens /daginstitutionens pædagogiske leder.

Ønsker I at ansøge om et kombinationstilbud eller har spørgsmål til ovenstående, kan I kontakte Pladsanvisningen pladsanvisningen@vejen.dk

Deltidsplads ved forældre- og barselsorlov

Vejen Kommunes retningslinjer for deltidspladser til børn med forældre på orlov efter Barselsloven

Ansøg om deltidsplads

Dagtilbudsloven siger:

Forældre, der afholder fravær efter Barselsloven, mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til husstandens børn i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.

Alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner, kommunal dagpleje og privatinstitutioner kan benytte tilbuddet, såfremt forældrene lever op til kravene for retten til en deltidsplads.

Deltidspladser på 30 timer om ugen er omfattet af blandt andet dagtilbudslovens generelle regler, herunder pædagogiske læreplaner. Det indebærer, at børn, der har en deltidsplads 30 timer om ugen, også skal have mulighed for at deltage i de planlagte pædagogiske forløb og aktiviteter, som foregår i løbet af dagen i dagtilbuddet.

Taksten for en deltidsplads vil fremgå af priser og takster 

Hvem er berettiget til en deltidsplads?

Forældre der afholder fravær efter Barselsloven har ret til at få en deltidsplads i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. Muligheden omfatter også forældre, der vælger at genoptage arbejdet delvist.

I hvilket tidsrum er deltidspladsen placeret

I alle kommunale/ selvejende dagtilbud skal deltidspladsen på 30 timer aftales med institutionen i respekt for aktivitetskalenderen. Ændringer i mødetid skal aftales 2 måneder før ændringen ønskes.

Ansøgning om deltidsplads og krav hertil

For kommunale/ selvejende dagtilbud samt privatinstitutioner gælder, at inden forældre kan ansøge om en deltidsplads, skal følgende krav være opfyldt:

 • Barnet/børnene skal enten være optaget eller have modtaget et tilbud om en heltidsplads.
 • Forældre skal kunne dokumentere, at de afholder fravær efter Barselsloven.
 • Forældre der vælger at genoptage arbejdet delvis skal som minimum afholde 7 timers fravær om ugen for at kunne modtage en deltidsplads. Dokumentation for genoptagelse af arbejde med minimum 7 timers fravær om ugen skal indsendes til Vejen Kommune.

Tildeling af en deltidsplads sker efter ansøgning vedlagt dokumentation for barsels- og orlovsperioden.

Ansøgningen skal indgives til kommunen senest 2 måneder + løbende måned før deltidspladsen ønskes. 

Eksempel:
Ansøgning modtaget 31/12 = Start fra 1/3
Ansøgning modtaget 1/1= start 1/4

Forældre skal i ansøgningen angive den maksimale periode de ønsker at anvende deltidspladsen i, da ansøgningen ikke kan forlænges men kun afbrydes.

Der kan kun søges for én sammenhængende barselsperiode, som kan deles mellem forældrene. Det betyder, der kun søges én gang pr. barn.

Deltidspladsen skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fravær udløber.

Afbrydelse/ophør af deltidspladsen

Når den angivne periode ophører, bortfalder retten til deltidspladsen og pladsen konverteres automatisk om til en fuldtidsplads i det dagtilbud barnet er optaget i fra den 1. i efterfølgende måned.

Retten til deltidspladsen bortfalder hvis forældre afbryder deres ret til fravær efter Barselsloven eller hvis retten til fravær efter Barselsloven ophører på anden vis. Dog vil en afbrydelse på mindre end 5 uger ikke betyde at retten til en deltidsplads bortfalder.

Afbrydes orloven har man pligt til at give besked til Pladsanvisningen senest 1 måned før afbrydelsen påbegyndes eller fraværsperioden ophører.

Ovenstående gælder for både kommunale/selvejende dagtilbud og privatinstitutioner.

Deltidsplads i anden kommune og i privatinstitution

Forældre der ønsker en deltidsplads i en anden kommune eller i en privatinstitution skal ansøge Vejen Kommune om pladsen. Ansøgningen skal indgives til Pladsanvisningen senest 2 måneder før, forældrene ønsker deltidspladsen.

Spørgsmål til ordningen kan rettes til Pladsanvisningen.