Kommuneplan 2021-2033

Foto: Vejen Fotoklub ISO6600

Vejen Byråd har den 14. december 2021 vedtaget Kommuneplan 2021-2033 for Vejen Kommune og Trekantområdet.

I Kommuneplan 2021-33 fastholdes mange rammer og vilkår – både for virksomheder og for udvikling af byer,  landsbyer og det åbne land. Men kommuneplanen indeholder også en række nye tiltag:

  • Markante skridt for at forebygge udfordringer med oversvømmelse i fremtiden – det gælder både fra vand, der kommer oppe fra og nedefra.
  • Erhvervsarealet langs motorvejen i Holsted målrettet til produktionsvirksomheder.
  • Sikring af at både naboer og landskabet indtænkes i planerne, når der skal udlægges store solcelleparker.
  • Ny strategisk landsbyplanlægning med fokus på, at der skal være plads til bosætning i hele kommunen – og i både byer, landsbyer og på landet.
  • Ny udpegning af historiske kulturmiljøer.
  • Styrket lokalt fokus i lokalplanlægningen af boligområder, så lokalplaner i endnu højere grad kan tilpasses lokale forhold og dermed sikre nye attraktive boligområder i hele kommunen.

Se Kommuneplan 2021-2033

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er byrådets overordnede plan for den fysiske udvikling af byerne og det åbne land i de kommende 12 år.

Kommuneplanen viser f.eks. hvordan byerne kan udvikle sig med boliger og erhverv eller hvor der må rejses ny skov. I kommuneplanen fastlægger man retningslinjerne for arealanvendelsen, herunder f.eks. mulighederne for at bygge nyt i det åbne land eller for at opstille nye tekniske anlæg som solceller. På kommuneplanens kort kan du også se f.eks. naturudpegninger og hvor der kan være risiko for oversvømmelse i fremtiden.

Kommuneplanen består af:

  • en hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen
  • retningslinjer for arealanvendelsen for en række emner
  • rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte områder i kommunen
  • forudsætningsredegørelse, der bla. beskriver de væsentligste ændringer fra sidste kommuneplan

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøvurdering og en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen jævnfør miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen er godkendt endeligt sammen med kommuneplanen.

Du kan læse mere i Kommuneplanen under afsnittet Miljøvurdering.

Planens retsvirkning

Byrådet er forpligtet til at virke for kommuneplanens gennemførelse og kommunens planlægning, lovadministration, anlægsvirksomhed mv. må ikke stride mod kommuneplanen. Inden for byzoner kan byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan. Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Klagevejledning - Kommuneplan og Miljøvurdering

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål.

Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder kr. 1.800), som du betaler med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen.

Gebyret tilbagebetales også, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen. Du kan læse mere om klageprocessen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der uden særlig grund kommer uden om Klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Vejen Kommune.

Anmodningen sendes via Digital Post til Teknik & Miljø eller til Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen.

Vejen Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.