Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Byrådet

Mødedato: 13-04-2021

Mødested: Teams

1.Vejen Kommune årsregnskab 2020 (C)

Sagsnummer: 21/4169

Vejen Kommune årsregnskab 2020 (C)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • Årsregnskab 2020 afgives til revisionen.
Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Årsregnskab 2020 afgives til revisionen.

Beslutning Direktionen den 24-03-2021

Indstilles afgivet til revisionen. Der udarbejdes et notat om udgifter vedrørende covid-19.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2021

Økonomiudvalget indstiller, at årsregnskab 2020 afgives til revisionen.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, og regnskabet skal inden den 1. maj afgives til revisionen.

 

Formålet med regnskabet er dels at give et overblik over den økonomiske udvikling og status, dels at opfylde de formelle krav i ministeriets regelsæt.

 

I årsregnskabet beskrives kommunens økonomiske virksomhed i det afsluttede regnskabsår, herunder større afvigelser mellem budget og regnskab.

Anlægsregnskaber, der er afsluttede i 2020, og som var over 2 mio. kr., fremgår af et bilag til årsregnskabet.

 

Der skal knyttes følgende overordnede kommentarer til regnskabet:

 

Økonomisk udvikling og status

Den skattefinansierede drift viser et overskud på 133,5 mio. kr.

 

Det samlede resultat på det skattefinansierede område (drift og anlæg) er et overskud på 74,9 mio. kr.

 

Kommunens almindelige langfristede gæld er i 2020 faldet fra 380,9 mio. kr. til 365,4 mio. kr.

 

Den reelle kassebeholdning, korrigeret for overførsler, er i 2020 steget fra -16,3 mio. kr.

til -6,0 mio. kr.

 

Samlet vurderes det, at regnskabet for 2020 ser fornuftigt ud.

 

Budgetoverholdelse

Helt overordnet viser regnskabet, at de skattefinansierede driftsudgifter blev 88,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Heraf forventes 68,2 mio. kr. overført til 2021.

 

De skattefinansierede anlægsudgifter er 84,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Heraf forventes 78,1 mio. kr. overført til 2020.

 

Covid-19 merudgifter i regnskab 2020

Der er vedlagt bilag vedrørende opgørelse af Covid-19-relaterede merudgifter i regnskab 2020.

Tidligere behandling

24.03.2021 Direktionen.

06.04.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om kommunernes styrelse.

Høring

Ingen.

Bilag

2.Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2020 til 2021 (Økonomiudvalget) (C)

Sagsnummer: 21/2983

Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2020 til 2021 (Økonomiudvalget) (C)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • der foretages en gennemgang af forslag til overførsler på Økonomiudvalgets område.
 • der foretages en afsluttende indstilling til Byrådet om de øvrige udvalgs indstillinger.
 • forslag til overførsler fra 2020 til 2021 godkendes.
 • en andel af driftsoverførslerne hensættes i en central pulje til finansiering af Corona-relaterede merudgifter, jf. den beskrevne model.
 • de i bilaget beskrevne bevillinger vedrørende salgsindtægter godkendes.
 • de i bilaget beskrevne anlægsbevillinger vedrørende anlæg godkendes.
 • puljen til afbødning af likviditetstræk og overførselspuljen nulstilles.
Beslutning Direktionen den 09-03-2021

Indstilles godkendt.

 

Direktionen besluttede, at information om model for andel af driftsoverførsler, der foreslås hensat til central pulje til finansiering af Corona relaterede merudgifter gives til institutionerne. Økonomi udarbejder informationen.

 

Afdelingschef Niels Poulsen Riis deltog i punktets drøftelse.

 

Afbud: Egon Fræhr

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 23-03-2021

Overførslerne indstilles godkendt, Økonomiudvalget opfordres til at vurdere om ”Ekstraordinær reduktion af driftsoverførsler til 2021” skal genovervejes i forhold til placering af midlerne.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 23-03-2021

De foreslåede overførsler på Udvalgets område indstilles godkendt.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-03-2021

Overførslerne indstilles godkendt, Økonomiudvalget opfordres til at genoverveje modellen for ”ekstraordinær reduktion af driftsoverførsler til 2021”.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-03-2021

Forslag til overførsler på Udvalgets område indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Udvalget for social og ældre den 24-03-2021

De foreslåede overførsler på Udvalgets område indstilles godkendt. Forslaget til den ekstraordinære reduktion i overførslerne oversendes til Økonomiudvalgets behandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2021

Økonomiudvalget indstiller, at

 • overførslerne godkendes med undtagelse af overførsel af midler til ombygning af områdekontor Brørup, som ikke godkendes. Ombygning af Områdekontor Brørup indgår i budgetlægningen for 2022.
 • model for ”ekstraordinær reduktion i driftsoverførsler til 2021” gennemføres.
Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet et samlet forslag til budgetoverførsler fra 2020 til 2021. Forslaget vedrører drift og anlæg for alle udvalg samt finansforskydninger og finansiering.

 

Direktionen har behandlet overførslerne på møderne den 2. og 9. marts og indstiller forslaget til godkendelse.

 

Efter Direktionens behandling har forslaget til overførsler været behandlet i fagudvalgene med henblik på gennemgang og udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget.

 

Skattefinansieret drift

I forhold til driftsoverførsler gælder det, at institutioner og afdelinger omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring har adgang til overførsel af mindreforbrug/merforbrug mellem årene. Der kan maksimalt overføres et mindreforbrug på 10 procent af institutionens/ afdelingens budget, mens merforbruget højst må udgøre 5 procent.

Herudover er der efter ansøgning mulighed for adgang til overførsel, hvis der helt konkret kan peges på aktiviteter, der er udskudt eller er blevet forsinket.

 

Direktionen afgør, hvilke ansøgninger der kan indstilles til godkendelse i Byrådet.

 

Det samlede mindreforbrug på driftsområderne udgør 88,3 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 2,648 mia. kr. Heraf udgør mindreforbruget på serviceområderne 93,2 mio. kr.

 

Forslaget til driftsoverførsler udgør i alt netto 68,2 mio. kr. Heraf vedrører 45,2 mio. kr. områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. I 2020 udgjorde driftsoverførslerne 39,5 mio. kr., hvoraf 16,3 mio. kr. vedrørte områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring.

 

Overførslerne under Udvalget for skoler og børn og Udvalget for social og ældre er henholdsvis 17,2 og 14,1 mio. kr. højere end sidste års overførsler.

 

Af de samlede driftsoverførsler foreslås 1,383 mio. kr. overført til anlæg.

 

Ekstraordinær reduktion af driftsoverførslerne i lyset af Corona-situationen

Stigningen i driftsoverførslerne kan primært henføres til en stigning i overførslerne blandt institutioner med drifts- og udviklingsaftaler. Det vurderes, at Corona-situationen på flere områder har været medvirkende til det forbedrede driftsresultat. På mødet den 02.03.2021 bad direktionen derfor Økonomi om at udarbejde en model til ekstraordinær reduktion af driftsoverførslerne.

Det overordnede princip i modellen er, at der foretages en reduktion i overførslen for de institutioner og afdelinger, som har en positiv budgetoverførsel til 2021, og hvor budgetoverførslen er højere end overførslen fra 2019. Modellen er beskrevet i det vedlagte notat.

 

Reduktionen af driftsoverførslerne udgør i alt 9,8 mio. kr. Det foreslås, at beløbet afsættes som en central pulje under Økonomiudvalget til finansiering af Corona-relaterede merudgifter.

 

Anlæg

Det samlede restbudget på det skattefinansierede anlægsområde er på 84,5 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 143,1 mio. kr. Overførslerne på det skattefinansierede anlægsområde fra 2020 til 2021 udgør 78,1 mio. kr.

 

I overførslen på 78,1 mio. kr. indgår et forslag om at overføre uforbrugte midler vedrørende byggemodning på 7,1 mio. kr. til 2021 med henblik på realisering af boligudstykningsstrategien.

 

Herudover overføres -0,8 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet. 

 

Finansiering og finansforskydninger

Forslaget til overførsel af finansforskydninger og finansiering udgør i alt 50,0 mio. kr. Heri indgår blandt andet overførsel af låneoptagelse på i alt -11,8 mio. kr. Desuden overføres 4,8 mio. kr. til forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2020.

Desuden overføres budget på 47,8 mio. kr. til delvis indfrielse af feriepengeforpligtelsen.

 

Samlet forslag til overførsler

Samlet udgør forslaget til overførsler 195,7 mio. kr. I 2020 udgjorde budgetoverførslerne 110,6 mio. kr.

 

Samlet opgørelse af overførsler fra 2020 til 2021

 

Område

Beløb

Skattefinansieret drift:

 

Udvalget for teknik og miljø

1.221

Udvalget for arbejdsmarked og integration

1.382

Udvalget for skoler og børn

13.768

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

7.283

Udvalget for social og ældre

21.179

Økonomiudvalget

23.364

I alt alle udvalg – skattefinansieret drift

68.197

 

 

Forsyningsvirksomheder - drift

148

 

 

Anlæg:

 

Skattefinansierede område

 

Udvalget for teknik og miljø

39.025

Udvalget for skoler og børn

9.768

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

1.197

Udvalget for social og ældre

9.506

Økonomiudvalget

15.379

I alt alle udvalg – det skattefinansierede område

74.875

 

 

Ældreboliger

3.240

 

 

Forsyningsvirksomhed

-769

Total anlæg i alt alle udvalg

77.346

 

 

Finansforskydninger og finansiering:

 

Økonomiudvalget

50.026

 

 

Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering

 

Drift

68.345

Anlæg

77.346

Finansforskydninger og finansiering

50.026

I alt

195.717

 

Efter behandling i Direktionen vil forslagene til overførsler samt de bagvedliggende institutioners regnskabsopgørelser blive behandlet i fagudvalgene. 

 

Nulstilling af pulje til afbødning af øget forbrug af overførsler samt nulstilling af overførselspuljen

I forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 indarbejdede Byrådet en pulje på 39 mio. kr. i 2021 under finansforskydninger på konto 8.59. Puljen blev indarbejdet som følge af forventninger om, at overførslerne fra 2020-2021 ville være ekstraordinært høje, og at der derfor – i takt med at overførslerne nedbringes – vil være et ekstraordinært likviditetstræk i de efterfølgende år. Puljen i 2021 nulstilles i forbindelse med genbevilling af budgetbeløb fra tidligere år og tilgår likvide aktiver.

Desuden nulstilles overførselspuljen på 17,5 mio. kr. på konto 6.76. Overførselspuljen udligner den tilsvarende balancepost på konto 8.59.

 

Bevillingsansøgning – anlæg

Af hensyn til muligheden for at aflægge retvisende anlægsregnskaber foretages i forbindelse med regnskabsafslutning en bevillingsmæssig opfølgning på de faktiske salgsindtægter i 2020 vedrørende bolig- og erhvervsgrunde.

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 1,583 mio. kr. i indtægter vedrørende øvrige boligområder samt erhvervsområder, jf. den vedlagte specifikation.

 

Der søges desuden om samlede anlægsbevillinger på i alt 1,943 mio. kr. vedrørende en række mindre projekter som følge af budgetoverførslerne til 2021. De enkelte projekter fremgår af den vedlagte specifikation. Herudover søges om anlægsbevillinger på i alt 0,934 mio. kr. vedrørende færdiggørelsespuljen på byggemodningsområdet.

 

Anlægsbevillingerne har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.

Tidligere behandling

02.03.2021 Direktionen.

09.03.2021 Direktionen.

23.03.2021 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

23.03.2021 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

23.03.2021 Udvalget for skoler og børn.

23.03.2021 Udvalget for teknik og miljø.

24.03.2021 Udvalget for social og ældre.

06.04.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 195,717 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.

 

Bevillingen som følge af overførsler kan specificeres således:

68,197 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift

0,148 mio. kr. vedrørende drift på forsyningsområdet

74,875 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg

3,240 mio. kr. vedrørende ældreboliger

-0,769 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet

50,026 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.

 

Ud af driftsoverførslerne på 68,197 mio. kr. hensættes 9,847 mio. kr. i en central pulje under Økonomiudvalget til finansiering af merudgifter vedrørende Corona.

 

Der gives anlægsbevillinger til salgsindtægter vedrørende boligområder og erhvervsområder på 1,583 mio. kr.

Der gives anlægsbevillinger til en række mindre anlægsprojekter på i alt 1,943 mio. kr. samt 0,934 mio. kr. vedrørende færdiggørelsespuljen på byggemodningsområdet.

 

Af de overførte driftsmidler flyttes 1,383 mio. kr. til anlæg.

 

Af de overførte midler under finansiering og finansforskydninger flyttes 0,120 mio. kr. til drift.

 

Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2020 189,7 mio. kr. Heraf udgør overførslerne til 2021 195,7 mio. kr.

 

Der gives en negativ tillægsbevilling på 39 mio. kr. til puljen vedrørende ekstra likviditetstræk som følge af nedbringelse af overførsler. Beløbet tilgår likvide aktiver.

 

Der gives en negativ tillægsbevilling til konto 6.76 på 17,5 mio. kr. og en tilsvarende positiv bevilling til konto 8.59 vedrørende nulstilling af overførselspuljen.

 

Det samlede likviditetstræk inkl. overførsler udgør 156,7 mio. kr.

 

Efter de foreslåede overførsler er den beregnede kassebeholdning reelt forbedret med godt 25 mio. kr. i forhold til den forudsatte kassebeholdning ved budgetlægningen for 2021.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Regler for overførselsadgang mellem regnskabsårene for institutioner med drifts- og udviklingsaftaler.

Principper for lønsumsstyring i administrationen.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Driftsoverførsler til 2021 - Samleark Anlægsoverførsler til 2021 - Samleark Overførsel af finansiering og finansforskydninger - Samleark Salg af jord - boliger og erhverv. Omplacering af rådighedsbeløb og anlægsbevilling Anlægsbevillinger som følge af overførsler til 2021 Anlægsbevillinger vedrørende byggemodning - færdiggørelsespuljen Notat vedrørende Områdekontor Brørup - bygningsmæssige ændringer mv. Driftsoverførsler - Udvalget for arbejdsmarked og integration Driftsoverførsler - Udvalget for skoler og børn Driftsoverførsler - Udvalget for sundhed, kultur og fritid Driftsoverførsler - Udvalget for social og ældre (ældreområdet) Driftsoverførsler - Udvalget for social og ældre (social-området) Driftsoverførsler - Økonomiudvalget Notat: Ekstraordinær reduktion af driftsoverførsler til 2021 Ekstraordinær reduktion af overførsler - specifikation

3.Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark (C)

Sagsnummer: 20/4501

Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark (C)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektør Ole Slot indstiller, at

 

 • Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvordan kommunes forventede øgede beføjelser til at lukke kommunale institutioner mv. skal håndteres i Vejen Kommune.
Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2021

Behandles som C-sag.

Økonomiudvalget indstiller, at beslutningen om at lukke kommunale institutioner træffes af Borgmester og Direktion.

 

Afbud: Frank Schmidt-Hansen (C)

Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Den 22. marts indgik Regeringen og 8 øvrige partier en rammeaftale om plan for genåbning af Danmark.

 

Parterne er enige om, at det kommunale niveau – som supplement til de beføjelser de statslige myndigheder har i dag – skal have bedre muligheder for at iværksætte tiltag og restriktioner lokalt. Det betyder, at kommunerne skal have beføjelser til f.eks. at lukke kommunale institutioner mv., når der sker en lokal stigning i smitten. Aftalepartierne er enige om, at Regeringen tager initiativ til hurtigt at sikre kommunerne disse beføjelser.

 

Vi har ikke modtaget information konkret indhold i disse beføjelser, men er vidende om, at der er et arbejde i gang med at udarbejde bekendtgørelser.

 

Det vil være nødvendigt at have kompetencefordelingen på plads i forhold til anvendelsen af disse forventede beføjelser.

 

Såfremt der modtages bekendtgørelser eller lign. inden Økonomiudvalgets møde, vil disse blive eftersendt.

Tidligere behandling

06.04.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Den kommunale styrelseslov og forventet ny bekendtgørelse.

Høring

Ingen.

Bilag

4.Kommuneplan 2021-33 (C)

Sagsnummer: 20/22311

Kommuneplan 2021-33 (C)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektør Ole Slot indstiller,

 • at forslag til Kommuneplan 2021-2033 godkendes og udsendes i høring i perioden 4. maj til 30 juni 2021.
 • at Miljørapporten af januar 2021 og Miljøscreeningen af marts 2021 sendes med kommuneplanen i høring.
Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2021

Indstilles godkendt.

Hvis det er muligt, afholdes borgermøde.

 

Afbud: Frank Schmidt-Hansen (C)

Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Godkendt med tilføjelsen fra Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden udgangen af byrådsperioden vedtage en ny kommuneplan. Den delvise revision af kommuneplanen sker på baggrund af den af Byrådet i oktober 2019 godkendte Planstrategi 2019.

 

Med kommuneplanen fastlægger Byrådet politikken for byernes udvikling og for det åbne land. Kommuneplanen består af en hovedstruktur, rammer for lokalplanernes indhold og retningslinjer for arealanvendelsen inden for en række temaer. Planlovens § 11a oplister en lang række lovpligtige emner for kommuneplanens retningslinjer og arealudpegninger, herunder retningslinjer for udlæg af arealer til byzone og beliggenheden af arealer til landbrugsformål, fritidsformål, natur, skovrejsning, infrastrukturanlæg og tekniske anlæg. Kommuneplanen indeholder også rammerne for lokalplanlægning, ligesom retningslinjerne udgør et grundlag for kommunens administration af planlovens landzonebestemmelser, og for kommunens administration inden for anden lovgivning – herunder naturbeskyttelses-, miljø-, bygge- og vejlovgivningen.

 

Vejen Kommunes kommuneplan er digital og forslaget kan se her: https://vejen.viewer.dkplan.niras.dk/plan/65#/

 

Kommuneplanen består i lighed med tidligere år af flere dele. Hovedstruktur og retningslinjer udarbejdes delvist i fællesskab med de andre kommuner i Trekantområdet, og hovedstrukturen er generelt helt omskrevet i forslaget.

 

I forslaget er det aftalt med kommunerne i Trekantområdet, at flere områder end tidligere udarbejdes lokalt i den enkelte kommune, så derfor indgår hele 30 lokale retningslinjer i forslaget – mange af disse er dog indholdsmæssigt uændrede i forhold til Kommuneplan 2017-29. Hovedparten af de lokale retningslinjer vedrørende kapitel 2 om byernes udvikling. Lokale retningslinjer er i forslaget markeret med VK.

 

I forslaget er indarbejdet nye retningslinjer omkring:

 • Arealer forbeholdt produktionsvirksomheder og tilhørende konsekvensområder
 • Større sammenhængende landskaber
 • Ferie og fritidsanlæg (sammenskrivning af to retningslinjer)
 • Solenergianlæg
 • Arealer belastet af lugt, støv og anden forurening
 • Strategisk landsbyplanlægning
 • Håndtering af regnvand og terrænnært grundvand i lokalplanlægning

 

I forslaget indgår generelt en revision af arealudpegningerne på alle områder. Ændringer i arealudpegninger er beskrevet i kommuneplanens afsnit om forudsætninger. De væsentligste ændringer i arealudpegninger vedrører:

 • Kulturmiljøer
 • Større sammenhængende landskaber
 • Områder forbeholdt produktionsvirksomheder og tilhørende konsekvenszoner
 • Områder i risiko for oversvømmelse (nye data fra staten omkring grundvand søges indarbejdet inden udsendelse i høring)
 • Lavbundsarealer
 • Områder hvor skovrejsning er ønsket/uønsket
 • Grønt Danmarkskort som følge af ændring i udpegning af særlig værdifuld natur

 

I forslaget indgår fortsat en række retningslinjer uden arealudpegning – det gælder

f.eks. retningslinje om vindmøller og den ny retningslinje om store solenergianlæg.

 

Ændringer i arealudlæg er beskrevet i kommuneplanens afsnit om forudsætninger. De væsentligste ændringer er udlæg af nye boligrammer Vejen syd og i Gesten samt ændring af ramme i Vejen midtby angående byggeri i højden. Kommuneplanens rammer er som udgangspunkt indholdsmæssigt uændrede i forhold til Kommuneplan 2017-29, men der er en række tekniske ændringer jf. nye statslige krav til opgørelse.

 

Inden forslaget sendes i endelig høring, vil administrationen foretage enkelte redaktionelle rettelser, herunder opdatering af kortbilag.

 

Miljørapport og miljøvurdering

Jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommuneplanrevisionens ændringer vurderes nærmere. COWI A/S har for Trekantområdets kommuner udarbejdet en vurdering og miljørapport for de dele af kommuneplanen, som er fælles for kommunerne i Trekantområdet. I rapporten er medtaget vurdering af nye byudviklingsarealer og de øvrige justerede arealudlæg, der er sket overvejende for udpegninger i det åbne land (natur, landskab mv.). COWI A/S har for Vejen Kommune udarbejdet en miljøscreening for de lokale dele af kommuneplanen. Rapporten omfatter de ændringer, som ikke allerede er varetaget i den miljørapport, der følger Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet.

Miljørapporten og miljøscreeningen skal følge kommuneplanforslaget, når det fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger, hvorfor Byrådet også skal godkende rapporten til offentlig høring.

Tidligere behandling

30.06.2020 Byrådets Temamøde.

12.11.2020 Byrådets Temamøde.

15.12.2020 Udvalget for teknik og miljø.

26.01.2021 Udvalget for teknik og miljø.

05.01.2021 Økonomiudvalget.

02.02.2021 Økonomiudvalget.

06.04.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Eventuelle udgifter i forbindelse med høringen afholdes inden for eksisterende budget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Planloven.

Høring

Forslaget til de fælles dele af kommuneplanen har i november-december været i høring i alle 7 kommuner i Trekantområdet.

 

Høring af forslaget til kommuneplan vil blive annonceret ved offentliggørelse på plandata.dk, og med annoncering på kommunens hjemmeside og i Ugeavisen. Hvis forsamlingsforbuddet omkring corona tillader det i høringsperioden, overvejes desuden afholdelse af et borgermøde og en åben udstilling på rådhuset.

Bilag

5.Fastsættelse af mindstepris for erhvervsareal v. Industrivej Vest, Vejen (C)

Sagsnummer: 21/5866

Fastsættelse af mindstepris for erhvervsareal v. Industrivej Vest, Vejen (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Mindsteprisen for erhvervsareal v. Industrivej Vest, Vejen – del af matr. nr. 41 b, Vejen by, Vejen og omfattet af lokalplan nr. 51 fastsættes til 56,00 kr. pr. m2 eksklusiv moms og eksklusiv tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber
   
 • Økonomiudvalget indstiller mindsteprisen til Byrådets godkendelse. 
Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2021

Mindsteprisen indstilles godkendt.

Der udarbejdes notat om ejerforhold og plan for fremtidig vejbetjening.

Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har fået en henvendelse fra en interesseret køber, som kigger på arealer ved Industrivej Vest, Vejen. Vejen Kommune ejer matr. nr. 41 b, Vejen by, Vejen, som kunne være interessant for en potentiel køber.

 

Arealet er ikke prisfastsat og er dermed p.t. ikke offentligt til salg. Salgsarealet fremgår af vedhæftede kortbilag.

 

Det samlede areal for matr. nr. 41 b, Vejen by, Vejen er 6.607 m2. Arealet er omfattet af to lokalplaner. Den ene halvdel af arealet, ca. 3.300 m2 ud mod Industrivej Vest, er omfattet af lokalplan nr. 51 – For et område ved Industri Vest. Den anden halvdel ca. 3.300 m2, er omfattet af lokalplan 298 – Område til centerformål ved Vejen Vest – Aflastningsområde for udvalgsvarebutikker ved Asbovej og Esbjergvej, beliggende ud mod Esbjergvej. 

 

Af lokalplan nr. 51 fremgår det, at områdets anvendelse er til lettere industri- og værkstedsvirksomhed samt mindre lagervirksomhed. Området må endvidere anvendes til service-, kontor- og forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv.

 

Erhvervsarealerne i Industrivej Vest, Vejen er fastsat til 56,00 kr. pr. m2 eksklusiv moms.

Teknik & Miljø foreslår derfor, at grundprisen fastsættes til 56,00 kr. pr. m2 eksklusiv moms og eksklusiv tilslutningsafgifter til forsyningsselskaber for den del af arealet, ca. 3.300 m2, som vender mod Industrivej Vest. Vejen Kommune afholder udgiften til landinspektør.

 

Forud for et eventuelt salg, skal arealet i offentlig udbud.

 

Til orientering er det resterende areal mod Esbjergvej ikke med i denne prisfastsættelse. Prisen her vil afhænge af de omkostninger, der vil komme i forbindelse med en ny vejadgang til området til aflastningscenteret generelt.

Tidligere behandling

06.04.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle indtægter tilfalder puljen til salgsindtægter, som i år 2021 er budgetteret til 13,995 mio.kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 396 af 03/03-2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Høring

Ingen.

Bilag

6.Frigivelse af anlægsbevilling til energirenoveringsarbejder 2021 (C)

Sagsnummer: 21/5872

Frigivelse af anlægsbevilling til energirenoveringsarbejder 2021 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der frigives et rådighedsbeløb på 4,261 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til udførelse af energibesparende foranstaltninger i 2021.
   
 • rådighedsbeløbet på 4,261 mio. kr. finansieres af det afsatte beløb på investeringsoversigten 2021 under pulje til energibesparende tiltag.
   
 • sagen fremsendes til Byrådets godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 10. oktober 2017 vedtog Byrådet at investere 4 mio. kr. årligt i 10 år på energibesparende foranstaltninger i den kommunale bygningsmasse med første år i 2018.

 

De afsatte midler for 2021 søges hermed frigivet til projekter på tværs af bygningsmassen indenfor følgende områder:

 

 • Optimering af gasfyrede varmecentraler med minikraftvarmeværker
 • Optimering eller udskiftning af ventilationsanlæg
 • Udskiftning af belysning til LED inklusiv med bevægelses- og dagslysregulering
 • Tilskud til efterisolering af lofter i forbindelse med tagudskiftninger
 • Tilskud til udskiftning af vinduer og døre i forbindelse med renoveringsprojekter
 • Udskiftning af kedler for fossile brændstoffer til klimavenlige varmepumper
 • Etablere natsænkningssystemer for varmen for mindre institutioner
 • Fremtidssikre installationer for SmartGrid således, vi på sigt kan styre forbruget efter det fluktuerende energisystem. Dette vil sige energi fleksible bygninger, hvor forbruget så vidt muligt bruges, hvor CO2-belastningen er lavest.
 • Efterisolering af rør, ventiler, pumper mv.

 

I år 2020 blev nedenstående projekter igangsat. Nogle er udført og andre er igangværende.

 

 • Lintrup Børnecenter - Etablering af zonestyring af varme og ventilation i CTS
 • Børnehaven Luna - Etablere luft/vand varmepumpeanlæg som erstatning for gas – Installationen er gjort klar til Smart Grid
 • Åstruplund - Etablering af mikrokraftvarme-anlæg med tilhørende varmepumpe-anlæg
 • Østerbyskolen – Udskiftning og optimering af belysningen
 • Andst Børnecenter – Zonestyring af varmen samt forbedring af afkølingsforhold i musik
 • Andst Børnecenter - Etablering af ny LED-belysning på ”Nytorv”
 • BUC Brørup – Udskiftning og optimering af belysningen
 • BUC Køkken, Kærdalsgård – Nyt kølerum samt LED-belysning i køkkenet
 • Holsted Aktivitetshus – Etablering af zonestyring af varme og ventilation i CTS
 • Plejecenter Lundtoft – Opkobling til CTS samt opbygning af eksisterende ventilationsanlæg
 • 10 steder – Montering af HVLS Fan´s for udnyttelse af varmen i højloftede lokaler
 • 10 ældrecentre – Screening af ventilationsanlæg for optimeringer.
Tidligere behandling

06.04.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges frigivelse af rådighedsbeløb på 4,261 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til energibesparende projekter i 2021.

 

Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte beløb og som fremgår af investeringsoversigten for 2021 under omk. sted 010.746.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

7.Vedtagelse af Cykelruteplan 2021-2024 (C)

Sagsnummer: 20/1498

Vedtagelse af Cykelruteplan 2021-2024 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Cykelruteplan 2021-2024 vedtages med de anbefalede 7 ændringsforslag.

 

 • Beslutningen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-03-2021

Cykelruteplan 2021-2024 indstilles godkendt inklusive de anbefalede 7 ændringsforslag.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til en ny cykelruteplan for Vejen Kommune. Cykelruteplan 2021-2024 skal erstatte den nuværende Cykelruteplan 2016-2019.

 

Byrådet besluttede 12. november 2020 at sende Cykelruteplan 2021-2024 i 6 ugers offentlig høring. I løbet af høringsperioden 12. januar 2021 – 24. februar 2021 er der indkommet 18 høringssvar. Høringssvarene er nu vurderet, og 9 høringssvar har givet anledning til 7 forslag til ændringer/tilføjelser i planen.

 

Teknik & Miljø foreslår således, at følgende 7 ændringer/tilføjelser medtages i Cykelruteplan 2021-2024:

 

 • Stien nord om Askov foreslås ændret, så stien i stedet udmunder i Askov Kirkevej, ca. 50 m nord for, hvor den eksisterende fællessti udmunder i Askov Kirkevej. Samtidig ændres projektet længst mod vest, hvor der etableres et stykke sti mellem Baslund 49 og 51. Projektet vil fortsat være højt prioriteret.

 

 • Det anbefales at medtage en dobbeltrettet cykelsti langs Tirslundvej, mellem Damgårdvej og Foldingbrovej i Cykelruteplanen. Cykelstien skal medvirke til en sammenhængende stiforbindelse mellem Holsted og Brørup. Projektet vil have høj prioritet.

 

 • Det anbefales at ændre prioriteten på den dobbeltrettede cykelsti mellem Brørup og Damgårdvej til høj prioritet. Cykelstien skal medvirke til en sammenhængende stiforbindelse mellem Holsted og Brørup. Samtidig anbefales det, for at skabe en sammenhængende stiforbindelse til skole og idrætsfaciliteter på Byagervej, at forlænge stien ca. 250 m mod nord ad Tuesager.

 

 • Det anbefales at medtage en dobbeltrettet cykelsti langs Vorbassevej, mellem Bække og St. Dalvej, i Cykelruteplanen. Projektet vil have middel prioritet.

 

 • Det anbefales at medtage en 2 minus 1 vej på Klovtoftvej, mellem Rojbølvej og Haderslevvej i Cykelruteplanen. Det bemærkes, at projektet kræver sideudvidelse af kørebanen. Projektet vil have lav prioritet.

 

 • Krydset Estrupvej/Egevænget foreslås medtaget på liste/kort over forbedringer af eksisterende kryds.

 

 • Stikrydsningen i krydset Petersmindevej/Skovstien, mellem Vejen Gymnasium og Idrætscenteret, foreslås medtaget på liste/kort over forbedringer af eksisterende kryds.

 

Alle linjeføringer i cykelruteplanen er foreløbige. Den præcise linjeføring fastlægges først endeligt når stien projekteres. Det er derfor heller ikke i planen vist, på hvilken side af vejen de dobbeltrettede cykelsti placeres, ligesom forundersøgelser kan bevirke at en 2 minus 1 vej må ændres til en enkelt- eller dobbeltrettet cykelsti.

Det samlede materiale findes på: https://vejen.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/

 

Der er på investeringsoversigt 2021-2024 ikke afsat midler til cykelstier i årene 2022-2024. Det anbefales, at der også fremadrettet afsættes midler til stiprojekter, så de mange ønsker til stiforbindelser og kryds kan realiseres, og dermed medvirke til at flere vælger cyklen som transportmiddel.

 

Thomas McCulloch og Anders Hørkjær Pedersen fremlægger Cykelruteplanen på Udvalget for teknik og miljøs møde.

Tidligere behandling

26.05.2020 Udvalget for teknik og miljø.

15.12.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.01.2021 Økonomiudvalget.

12.01.2021 Byrådet.

23.03.2021 Udvalget for teknik og miljø.

06.04.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Cykelruteplan 2021-2024 har været sendt i offentlig høring i 6 uger.

Bilag

8.Cykelpuljen 2021 (C)

Sagsnummer: 21/3817

Cykelpuljen 2021 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Vejen Kommune søger om medfinansiering til de tre nævnte projekter.

 

 • Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-03-2021

Indstilles godkendt.

 

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Partierne bag ”Aftale om grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020”, er blevet enige om, at afsætte 150 mio. kr. i 2021 til en pulje målrettet kommunale cykelprojekter.

 

Parterne ønsker, at sikre ny grøn mobilitet gennem ny infrastruktur dedikeret til cyklister og derved bedre muligheder for at vælge cyklen, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform. Dertil ønsker parterne, at der med puljen skabes bedre sammenhæng til fx kollektiv transport.

 

Vejdirektoratet arbejder i øjeblikket på et udkast til en bekendtgørelse, som forventes sendt i høring i løbet af marts 2021. Den endelige bekendtgørelse kendes derfor endnu ikke.

 

Ansøgningsfristen til puljen forventes at blive i maj 2021. Svaret på ansøgningen forventes modtaget, så det vil kunne indgå i budgetarbejdet for 2022-2025.

 

Der forudsættes kommunal medfinansiering på 50 pct. af anlægsudgiften. Det kommunale bidrag skal prioriteres inden for kommunernes anlægsramme. Så imødekommes ansøgningen på en eller flere af projekterne, vil der være behov for, at der i budgettet for 2022-2025 afsættes midler for at udnytte et tilskud.

 

Af aftalen bag ”Aftale om grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020” fremgår det, at puljen udmøntes til projekter, som i høj grad afspejler følgende kriterier:

 

 • Ny infrastruktur dedikeret til cyklister, som f.eks. nye cykelstier, dedikerede baner og passager til cyklister.
 • At projektet bidrager til større sikkerhed for cyklister som f.eks. kryds-ombygninger.
 • At flest muligt får gavn af projektet.
 • At projektet bidrager til bedre sammenhæng, f.eks. ved at styrke integrationen mellem den kollektive trafik og cykling.
 • At projektet koordineres med relevante aktører.
 • Viden- og innovationsprojekter, som f.eks. mindre forsknings- og analyseprojekter.

 

Teknik & Miljø anbefaler, at der ansøges om tilskud til følgende stiprojekter, som alle anbefales højt prioriteret i Cykelruteplan 2021-2024:

 

 • Dobbeltrettet cykelsti langs Skodborgvej, mellem Skodborg og Langetved.
 • Dobbeltrettet cykelsti langs Tirslundvej, mellem Brørup og Tingvej.

 

Det anbefales desuden, at ansøge om tilskud til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i rundkørslen Nørregade/Esbjergvej nord for Brørup. I perioden 2015-2019 har fire lette trafikanter været involveret i uheld i rundkørslen.

 

Udgifterne til projekterne anslås til følgende:

 

 • Den dobbeltrettede cykelsti mellem Skodborg og Langetved forventes at koste 12,25 mio. kr., hvoraf Vejen Kommune i givet fald skal finansiere de 6,125 mio. kr.
 • Den dobbeltrettede cykelsti mellem Brørup og Tingvej forventes at koste 5,8 mio. kr., hvoraf Vejen Kommune i givet fald skal finansiere de 2,9 mio. kr.
 • Trafiksikkerhedsfremmende tiltag i rundkørsel nord for Brørup forventes at koste 1,2 mio. kr., hvoraf Vejen Kommune i givet fald skal finansiere de 0,6 mio. kr.

 

På investeringsoversigten 2021 er afsat 1.086.000 kr. I overslagsårene 2022-2024 er der ikke afsat midler til cykelstier. Skal et eventuelt tilsagn kunne udnyttes vil det forudsætte, at der i budget 2022 - 2025 afsættes midler til stiprojekter.

Tidligere behandling

23.03.2021 Udvalget for teknik og miljø.

06.04.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten 2021 er afsat 1.086.000 kr. I overslagsårene 2022-2024 er der ikke afsat midler til cykelstier.

 

Vejen Kommune skal egenfinansiere 50% af den samlede projektsum, hvis der opnås støtte til et eller flere projekter.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

9.Endelig lokalplan 318 og kommuneplantillæg 23 - Centerområde i Gesten (C)

Sagsnummer: 20/11484

Endelig lokalplan 318 og kommuneplantillæg 23 - Centerområde i Gesten (C)

Administrativ indstilling

Chef for Erhverv & Borgerservice Peer M. Rexen indstiller, at
 

 • den endelige lokalplan 318 og tillæg 23 til kommuneplan 2017 vedtages.

 

 • indkomne bemærkninger tages til efterretning uden ændringer til planerne jf. bilag ”Behandling af høringssvar – lokalplan 318”.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets vedtagelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-03-2021

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Godkendt med 24 stemmer for.

 

Anni Grimm (Løsgænger) stemte imod, da forudgående behandling af projektet indebærer, at projektet indeholder skjult erhvervsstøtte og at der ikke er taget højde for øget tung trafik, støj og trafikfarlighed på Andstvej.

 

Claus Grimm (Løsgænger) stemte imod.

 

Maya Ryom Mønster (Løsgænger) stemte hverken for eller imod.

 

Sagsfremstilling

Der har gennem en årrække været et stort lokalt ønske om at flytte og udvide købmanden i Gesten til en mere synlig beliggenhed i nye og større bygninger. I projektet indgår muligvis etableringen af en tankstation i forbindelse med parkeringsarealet til den nye købmandsbutik.

 

Det er lokalplanens formål at fastlægge områdets anvendelse til centerområde og dermed muliggøre opførelsen af købmandsbutik og tankanlæg, samt at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens fremtræden og ubebyggede arealer i forhold til både omkringliggende bebyggelse og det åbne land.

 

Forslag til lokalplan 318 og kommuneplantillæg 23 kan ses på linket Forslag til lokalplan 318.

 

Lokalplanen og tillægget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar.

Høringssvar 1 og 2 fra beboere på Gyvelvej 64 i Gesten.

Høringssvar 3 fra beboer på Andstvej 2 i Gesten.

 

Høringssvar 1 og 2 er korte, positive tilkendegivelser omkring planerne.

 

I høringssvar 3 udtrykkes bekymring for afledte støjgener og uhensigtsmæssig tung trafik på Andstvej.
Idet det i høj grad vil være personbiltrafik, der vil benytte Andstvej i forbindelse med købmandsbutikken, forventes det ikke at støjbelastningen forøges væsentligt. Andstvej vurderes egnet til den forventede trafikmængde, og tung trafik forventes ikke at stige væsentligt i forhold til tidligere trafik til den eksisterende erhvervsejendom. Høringssvaret giver ikke anledning til at foreslå rettelser til lokalplanen.

 

Efter Udvalget for teknik og miljøs behandling af sagen kan det oplyses, at på foranledning af Peter Eskildsen, formand for Købmandsgruppen i Gesten, har Borgmesteren den 18. marts 2021 sendt en interessetilkendegivelse til Købmandsgruppen. Formålet er, at Købmandsgruppen kan orientere evt. investorer og banker om Vejen Kommunes tiltag i Gesten.

 

Interessetilkendegivelsen er vedlagt dagsordenen til Økonomiudvalgets møde.

Tidligere behandling

11.08.2020 Økonomiudvalget.

24.11.2020 Udvalget for teknik og miljø.

01.12.2020 Økonomiudvalget.

08.12.2020 Byrådet.

23.03.2021 Udvalget for teknik og miljø.

06.04.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 1157 af 01.06.2020 lov om planlægning.

Høring

Forslagene har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet 3 høringssvar.

Bilag

10.Forslag til lokalplan 317 - Boligområde, Vejen Syd (C)

Sagsnummer: 20/9842

Forslag til lokalplan 317 - Boligområde, Vejen Syd (C)

Administrativ indstilling

Chef for Erhverv & Borgerservice Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • forslag til lokalplan 317 vedtages og sendes i offentlig høring.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets vedtagelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-03-2021

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 317 er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets tidligere vedtagelser ang. næste kommunale boligudstykning syd for Kongehøj. Forslaget til denne lokalplan skal sikre, at området disponeres i overensstemmelse med de overordnede visioner og de af Byrådet vedtagne overordnede principper for den langsigtede byudvikling. I den nye udstykning er der plads til 45 parcelhusgrunde med varierende grundstørrelser fra ca. 900 til ca. 1380 m2.

 

Forslag til lokalplan 317 kan ses på linket Forslag til lokalplan 317.

 

Vision og disponering

Hovedformålet med byudviklingen i Vejen Syd er at skabe nye attraktive og bæredygtige boligområder, tæt på byen, fællesskabet og naturen.

Det nye åbne grønne boligområde er overordnet disponeret efter principperne fra Hoveddisponeringsplanen for boliggrunde I Vejen Syd som blev vedtaget af Byrådet 10. november 2020. Boligområdet grænser op til flere eksisterende og fremtidige grønne områder, Hærvejen løber langs området vestlige grænse og i nærheden findes Skibelund krat og Kongeåen. Det styrende greb for boligområdets struktur er at styrke og skabe stærke forbindelser mellem disse stedsbundne kvaliteter.

 

De grønne fællesrum

Et grønt fællesareal snor sig fra nord i en blød kurve ned til den fremtidige Skovkile, hvor det rekreative naturområde og boligområdet flyder sammen. Det grønne område kan aktiveres med legeplads, opholdsrum, boldbane, fælles bålplads osv. Derudover er der grønne fællesarealer omkring gravhøjen ”Mannehøj”. Fortidsmindet ligger i et grønt cirkelslag mellem det nye boligområde og de eksisterende kvarterer. De mange grønne forbindelser og opholdsarealer er placeret med afstand til trafikken, så man kan færdes trygt og sikkert rundt i området. Disponeringen sikrer en direkte forbindelse mellem egen grund og områdets grønne rum og omfattende stisystem.

 

Boligområdet bygger videre på kvaliteter og erfaringer fra boligområderne ved Kongevænget og Kongstedgård Allé, hvor grønne fællesarealer fremstår med naturpræg og med et særligt fokus på biodiversitet. De nye grunde og vejarealer separatkloakeres, og vandet ledes som udgangspunkt i rør ud i de grønne fælles områder til åbne render, trug, lavninger og regnvandsbassiner, og bidrager dermed til at styrke naturpræget i kvarterets grønne fælles arealer. Vandet ledes herfra videre ud i Skovkilen for også her, at bidrage til det store naturområde.

 

Boliglommerne/gaderummene

Grundene er disponeret i blinde boliglommer, omkring en relativ smal boligvej. Gaderummets skala har til formål at styrke kontakten mellem naboer og skabe tryghed og tilhørsforhold.

Områdets grønne præg trækkes helt ind til bebyggelsen med græsbånd og fritstående træer eller beplantning langs gaderne. Der fastsættes desuden krav om hæk.

 

Lokalplanforslaget giver frihed til at vælge bebyggelsens form og materiale indenfor bygningsreglementets almindelige krav, men for at skabe variation boliglommerne i mellem, reserveres 2 boliglommer til 1-plans huse. I disse boliglommer giver højden derved et ensartet udtryk og skaber vished omkring højden på nabobebyggelser.

I de resterende lommer kan der valgfrit bygges i op til 2 plan, og disse boliglommer vil få en større variation i bygningsmassen og nabohuse i mellem.

 

Miljøvurdering

Planen er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Planen vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Tidligere behandling

03.11.2020 Økonomiudvalget.

01.12.2020 Økonomiudvalget.

23.03.2021 Udvalget for teknik og miljø.

06.04.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 1157 af 01.07.2020 lov om planlægning.

LBK nr. 973 af 25.06.2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

Forslaget skal i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

11.Forslag til Ændring af lokalplan 2 i Føvling (C)

Sagsnummer: 21/1919

Forslag til Ændring af lokalplan 2 i Føvling (C)

Administrativ indstilling

Chef for Erhverv & Borgerservice Peer M. Rexen indstiller, at
 

 • forslag til ændring til lokalplan 2 og tillæg 27 til kommuneplan 2017 vedtages og sendes i offentlig høring.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets vedtagelse

 

 • og hvis der i høringsperioden ikke indkommer bemærkninger, bemyndiges Borgmesteren og Kommunaldirektøren til endeligt at godkende lokalplanændringen og kommuneplantillægget uden yderligere politisk behandling.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-03-2021

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Føvling arbejdes der på at etablere en ny Petanque-hal i tilknytning til Landsbyhuset og Føvling Børnecenter øst for Åttevej 8. Arealet er kommunalt ejet. Her er mulighed for at udvide de allerede veletablerede petanque-aktiviteter til også at kunne foregå i vintermånederne og uafhængigt af vejrforhold.

 

Projektområdet ligger i dag i landzone, uden for kommuneplanramme og er ikke lokalplanlagt. Arealerne nord og vest for området er omfattet af lokalplan 2, som dækker det meste af Føvling by. Afgrænsningen af en eksisterende lokalplan udvides ved udarbejdelse af et tillæg, og der udarbejdes et kommuneplantillæg, der udvider den eksisterende ramme. Det er vurderet, at det ikke er nødvendigt at indkalde ideer og forslag jf. planlovens §23c forud for planlægningen. I vurderingen er der lagt vægt på, at der alene foretages en mindre ændring i afgrænsningen af en ramme, og at arealet der inddrages, er kommunalt ejet. Ydermere foreligger der allerede en landzonetilladelse, som muliggør anvendelse til offentlige formål på arealet.

 

For at det åbne land ikke bliver påvirket af evt. lysmaster eller lignende indsættes en bestemmelse om, at belysning i delområde E, kun må ske med begrænset højde og med nedadrettede lyskilder. Der kan dog - efter en konkret vurdering, tillades højere master til belysning af fodboldbaner eller lignende, hvis ikke der derved sker væsentlig påvirkning af landskabet eller oplevelsen af kirken.

 

Forslag til ændring af lokalplan 2 og kommuneplantillæg 27 kan ses på linket Forslag til ændring af lokalplan 2.

 

Planerne er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Planerne vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planerne ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Tidligere behandling

02.02.2021 Økonomiudvalget.

23.03.2021 Udvalget for teknik og miljø.

06.04.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 1157 af 01.07.2020 lov om planlægning.

LBK nr. 973 af 25.06.2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

Forslagene skal i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

12.Ny indvindingsboring på Gammelby Kildeplads - Råvandsledning mellem Vestre og Østre Vandværk (C)

Sagsnummer: 20/19845

Ny indvindingsboring på Gammelby Kildeplads - Råvandsledning mellem Vestre og Østre Vandværk (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • tillæg nr. 9 til vandforsyningsplan 2011-2030 godkendes.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-03-2021

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 9 til Vejen Kommunes vandforsyningsplan blev den 12. januar 2021 godkendt og sendt i 4 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet høringssvar til tillægget. På denne baggrund indstilles tillæg nr. 9 godkendt.

 

Vejen Vand A/S har etableret en ny råvandsledning mellem Vejen Vestre og Østre vandværk og ønsker at etablere en ny indvindingsboring på Gammelby kildeplads. Boringen skal anvendes til indvindingsboring til drikkevandsformål og kobles til den eksisterende forsyning fra kildepladsen.
 

Vejen Kommune har udarbejdet et tillæg til den gældende vandforsyningsplan, da der er tale om en væsentlig nyetablering af et ledningsanlæg.

Samtidig vil tillæg nr. 9 til vandforsyningsplan 2011 - 2030 danne grundlag for, at Vejen Forsyning A/S kan erhverve sig de nødvendige rettigheder til etablering af boringen.

Tillæg nr. 9 omfatter ingen ændringer i vandværkernes forsyningsområder.

Tidligere behandling

15.12.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.01.2021 Økonomiudvalget.

12.01.2021 Byrådet.

23.03.2021 Udvalget for teknik og miljø.

06.04.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om vandforsyning nr. 1450 af 5. oktober 2020.

Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 831 af 27. juni 2016.

Cirkulære om vandindvindings- vandforsyningsplanlægning nr. 63 af 25.februar 1980.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 973 af 25. juni 2020.

Høring

Tillæg nr. 9 har været i 4 ugers offentlig høring fra 21. januar 2021 til 18. februar 2021. Der er ikke indkommet høringssvar.

Bilag

13.Høring af Region Syddanmarks forslag til Råstofplan 2020 med tilhørende miljøvurdering (C)

Sagsnummer: 21/3549

Høring af Region Syddanmarks forslag til Råstofplan 2020 med tilhørende miljøvurdering (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • det udarbejdede forslag til høringssvar godkendes.

 

 • høringssvaret indsendes inden 29. marts 2021 med bemærkning om, at den endelige behandling i Byrådet 13. april 2021 kan medføre et supplerende høringssvar.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-03-2021

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har fremlagt forslag til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark med tilhørende miljøvurdering. Forslaget er i offentlig høring indtil 29. marts 2021.

 

Forslaget vedlægges som bilag, men kan også ses på Region Syddanmarks hjemmeside https://rsyd.dk/wm527689 sammen med miljøvurderingen.

 

Råstofplanen danner rammerne for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer, fortrinsvis sand, grus, sten og ler. I 2019 udgjorde Vejen Kommunes andel ca. 2% (139.000 m3) af den samlende indvinding af sand, grus og sten i Region Syddanmark.

 

I råstofplanen er der udpeget graveområder, hvor ansøger kan forvente at få indvindingstilladelse. Der er desuden udpeget råstofinteresseområder, hvor det skønnes der er gode muligheder for at finde råstoffer. Der er i planen en række retningslinjer for både graveområder, interesseområder, indvinding af råstoffer og efterbehandling. Retningslinjerne for graveområder og interesseområder er meget restriktive i forhold til anden anvendelse end råstofindvinding, f.eks. landbrugsbyggeri.

 

Med Råstofplan 2020 ønsker Regionsrådet at bidrage ambitiøst til FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Regionsrådet har derfor sat fokus på, at behovet for at bruge råstoffer skal balanceres med hensynet til natur, landskaber, klima, grundvandsbeskyttelse og levevilkår for de mennesker der bor, hvor råstofferne indvindes. Der skal også fokuseres på muligheder for at genanvende materialer eller bruge alternativer, der har en mindre klima- og miljøpåvirkning.

 

Idéer og forslag

Primo 2019 indkaldte Regionsrådet idéer og forslag til den kommende råstofplan. Vejen Kommune opfordrede i høringssvaret Regionsrådet til fortsat at arbejde med at udpege nye graveområder af hensyn til den lokale forsyning. Desuden opfordrede kommunen til, at der i forbindelse med efterbehandling aktivt arbejdes med løsninger, som i højere grad tager hensyn til natur, biodiversitet og grundvandsinteresse.

 

Ændringer i retningslinjerne

Der er flere redaktionelle ændringer i retningslinjerne i forhold til Råstofplan 2016, men indholdet er nogenlunde det samme. Dog er der tilføjet en ny retningslinje for efterbehandling til natur inden for økologiske forbindelser: Råstofgrave skal inden for de økologiske forbindelser som udgangspunkt efterbehandles til natur.

 

Den nye retningslinje kan være med til at sætte fokus på efterbehandling, der fremmer natur og biodiversitet. Der er i forvejen en retningslinje om beskyttelse af grundvandet.

 

Ændringer i arealudpegningerne

I Vejen Kommune er der med forslag til Råstofplan 2020 udlagt to nye mindre graveområder ved henholdsvis Veerst (6 ha) og Gejsing (14 ha). Begge arealer er udvidelser af eksisterende graveområder.

 

Der er ikke udlagt nye interesseområder, men der er udtaget store dele af interesseområderne for sand, grus og sten i både Billund og Vejen Kommune, se vedlagte kortbilag. I Vejen Kommune er der udtaget 4.500 ha. Reduktionerne er sket på baggrund af en kortlægning af råstofressourcen. Det er især værd at bemærke, at interesseområdet for ler ved Sekær, hvor der også er store vandindvindingsinteresser, er udtaget.

 

I Vejen Kommune er der med Råstofplan 2020 helt eller delvist videreført 9 råstofinteresseområder på tilsammen 2.800 ha. Alle områderne ligger i den nordlige del af kommunen. Der er i kommunen 5 graveområder på tilsammen ca. 300 ha, heraf er der kun et område, Klelund, hvor der endnu ikke er påbegyndt en råstofindvinding. Til gengæld er mulighederne for at finde egnede materialer til grusgravning inden for de tilbageværende interesseområder blevet bedre, idet der nu foreligger en bedre kortlægning af områderne.

 

Forslag til Vejen Kommunes høringssvar er vedlagt som bilag sammen med et kort, der viser råstofområder, interesseområder og hvilke områder, der er taget ud af planen.

Tidligere behandling

23.03.2021 Udvalget for teknik og miljø.

06.04.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

§§ 5, 5a, 6 og 6a i bekendtgørelse af lov om råstoffer, LBK nr. 124 26.01.2017.

Høring

Ingen.

Bilag

14.Anlægsbevilling vedr. ombygning af omklædningsfaciliteter i kælderen på Plejecenter Lundtoft i Brørup (C)

Sagsnummer: 20/18689

Anlægsbevilling vedr. ombygning af omklædningsfaciliteter i kælderen på Plejecenter Lundtoft i Brørup (C)

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm indstiller, at

 

 • der gives en anlægsbevilling på 1.181.500 kr. til ombygning af omklædningsfaciliteter i kælderen på Lundtoft, som finansieres af rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Beslutning Udvalget for social og ældre den 24-03-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Budget 2021-2024 blev der afsat midler til ombygning af omklædningsfaciliteter i kælderen på Lundtoft, således at der både sker en opdatering af faciliteterne og der skaffes plads til medarbejderne fra Brørup Hjemmepleje.

 

I det godkendte anlægsønske i Budget 2021-2024 var der ligeledes indeholdt opførelse af et skur til parkering af hjemmeplejens cykler. Et revideret prisoverslag vedrørende kælderrenoveringen har imidlertid betydet, at der ikke er midler til cykelskur indenfor den afsatte ramme. Derfor løses behov for parkering af cykler i en periode ved mindre tilpasninger af et gammelt halvtag. Når regnskabet for ombygningen af omklædningsfaciliteterne foreligger vil det blive vurderet, om cykelskuret eller del af dette projekt kan gennemføres.

 

Den planlagte udvidelse af bil-parkeringsfaciliteter ved Lundtoft vurderes at være tilstrækkelig til også at kunne rumme hjemmeplejens biler og personale.

Tidligere behandling

24.03.2021 Udvalget for social og ældre.

06.04.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1.181.500 kr. på investeringsoversigten i 2021.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

15.Genberegning af fritvalgspriser for praktisk hjælp og personlig pleje 2021 (C)

Sagsnummer: 20/20888

Genberegning af fritvalgspriser for praktisk hjælp og personlig pleje 2021 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm indstiller, at

 

 • den foreslåede revidering af fritvalgspriser for 2021 indstilles godkendt.
 • sagen sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for social og ældre den 24-03-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Poul Egelykke (V) blev erklæret inhabil og deltog ikke behandlingen af dette punkt.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hjemmeboende borgere skal tilbydes frit valg for så vidt angår ydelser efter servicelovens § 83, herunder personlig pleje og praktisk hjælp.

 

I Vejen Kommune sikres borgernes frie valg af leverandør gennem den såkaldte godkendelsesmodel. Det vil sige, at borgerne frit kan vælge mellem den kommunale ældrepleje og en række godkendte private leverandører.

 

De private leverandører afregnes efter timepriser, der afspejler kommunens omkostninger ved at levere samme ydelse. Timepriserne benævnes fritvalgspriser.

 

Den 8. December 2020 godkendte Byrådet fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp for 2021. Imidlertid har en række forudsætninger for de beregnede fritvalgspriser ændret sig.

 

Den forventede aktivitet i fritvalgsområdet er øget, hvilket hænger sammen med at ibrugtagningen af de midlertidige pladser på Lundtoft er blevet udsat. Desuden er BTP-afregningen for de kommunale leverandører ændret, hvilket får indflydelse på den forholdsvise fordeling af omkostningsfordelingen mellem praktisk hjælp og personlige pleje samt på omkostningsfordelingen hverdage i dagvagt kontra aften og weekender. Det får en direkte afsmitning på fritvalgspriserne.

 

Der er på denne baggrund beregnet følgende fritvalgspriser for den resterende del af 2021:

 

Ydelse

2020

2021

Foreslået revideret pris 2021

Praktisk hjælp

261

267

262

Personlig pleje

351

354

349

Personlig pleje øvrig tid

475

484

484

Nat

521

525

536

 

En regulering på nuværende tidspunkt er nødvendig, idet efterregulering ved årets afslutning kun er mulig, når regskabspriserne er højere end forventet i budgettet – ikke når fritvalgspriserne på baggrund af regnskabstallene er lavere end de godkendte priser.

Tidligere behandling

08.12.2020. Byråd.

01.12.2020 Økonomiudvalg.

25.11.2020 Udvalget for social og ældre.

24.03.2021 Udvalget for social og ældre.

06.04.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

16.Kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Askov-Malt (C)

Sagsnummer: 19/25450

Kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Askov-Malt (C)

Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup indstiller, at

 

 • der orienteres om fem mulige scenarier for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet lokalt i Askov-Malt
 • der vælges et scenarium til forprojektering.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-03-2021

Scenarierne blev drøftet.

Scenarie 5 indstilles godkendt til forprojektering, inkl. undersøgelse af muligheden for en vuggestue i den nye institution beliggende ved Vejen Syd.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af en analyse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Vejen Kommune har Udvalget for skoler og børn på mødet 26. maj 2020 (pkt. 5) vurderet, at der skal etableres mere kapacitet lokalt i Askov-Malt.

 

Med Budget 2021 er der afsat 31,972 mio. kr. til anlæg på dagtilbudsområdet i Askov-Malt for perioden 2021-2023.

 

Med afsæt i drøftelserne i Udvalget for skoler og børn, Udvalgets dialog med lokale interessenter fra Askov-Malt på et temamøde 15. december 2020 og planforhold har Udvalget for skoler og børn på mødet 26. januar 2021 (pkt. 5) godkendt, at følgende fem scenarier for byggeri overordnet undersøges:

 1. Børnecenter ved Askov-Malt Skole
 2. Selvstændig ny daginstitution tæt på skolen
 3. Selvstændig ny daginstitution i et nyt boligområde
 4. Mindre ny daginstitution i et nyt boligområde samt bibeholdelse og opdatering af den nuværende daginstitution
 5. Mindre ny daginstitution i et nyt boligområde og Børnecenter i Askov (fx 80/80)

 

Med denne sag præsenteres undersøgelsen af de fem scenarier. Hvert scenarie er undersøgt i forhold til følgende punkter:

-         Vurdering af Udvalget for sammenhængsplan 0-18 års ambitioner om læringsmiljøer

-         Vurdering i forhold til behov for vuggestue

-         Bosætnings- og byudviklingsmæssige forhold

-         Den lokale sammenhængskraft / brandingværdi

-         Bygningsmæssig kvalitet, der sikrer attraktive by- og læringsmiljøer

-         Vurdering af de kriterier, bestyrelser og bylaug har påpeget

-         Trafikale forhold

-         Planforhold (kommuneplan/lokalplan)

-         Den økonomiske ramme (drifts- og anlægsøkonomi)

 

Undersøgelsen fremgår af vedhæftede bilag.

 

Det scenarium, der vælges til forprojektering, vil blive nøjere og dybere undersøgt med henblik på et konkret byggeprojekt.

Tidligere behandling

22.10.2019 Udvalget for skoler og børn.

29.10.2019 Økonomiudvalget.

17.12.2019 Udvalget for skoler og børn.

14.04.2020 Direktionen.

28.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

26.05.2020 Udvalget for skoler og børn.

01.09.2020 Udvalget for skoler og børn.

15.12.2020 Udvalget for skoler og børn.

26.01.2021 Udvalget for skoler og børn.

23.03.2021 Udvalget for skoler og børn.

06.04.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Med Budget 2021 er der afsat samlet 31,972 mio. kr. til anlæg på dagtilbudsområdet i Askov-Malt for perioden 2021-2023.

Forprojekteringen skal sikre en endelig vurdering af det samlede anlægsbeløb samt driftsbeløb, der kan ændre sig afhængigt af, hvilket scenarie der vælges.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

17.Vuggestuepladser i Billingland (C)

Sagsnummer: 20/10754

Vuggestuepladser i Billingland (C)

Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

 

 • de 14 midlertidige vuggestuepladser i Billingland gøres permanente
 • der etableres yderligere to permanente vuggestuepladser i Billingland.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-03-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn har på udvalgsmødet den 1. september 2020 (punkt 13) godkendt en midlertidig etablering af 14 vuggestuepladser i Billingland. Med denne sag skal Byrådet forholde sig til, om de 14 vuggestuepladser skal gøres permanente og suppleres med yderligere to permanente vuggestuepladser.

 

Med den midlertidige etablering af vuggestuepladserne blev kapaciteten på 0-3 års området i og omkring Vejen by øget. Siden september 2021 har der været indskrevet 16 børn til vuggestuepladserne i Billingland.

 

Forud for etableringen af vuggestuepladserne i Billingland forsøgte Dagplejen at rekruttere nye dagplejere i Vejen by i april, maj og august 2020 og igen i september 2020 samt i januar og marts 2021. Der har været i alt seks ansøgere, hvoraf tre er blevet ansat. Der arbejdes kontinuerligt på rekruttering af nye dagplejere.

 

Med søgningen til vuggestuepladserne i Billingland og udfordringen med at rekruttere nye dagplejere i Vejen by anbefaler afdelingen for Børn & Familie, at de 14 midlertidige vuggestuepladser i Billingland gøres permanente og suppleres med to pladser, da dette pladsmæssigt er muligt.

De permanente vuggestuepladser i Billingland understøtter lovgivningen om, at forældre skal have valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud (Dagtilbudsloven § 1 stk. 2). Ligeledes understøtter vuggestuepladserne i Billingland, at dagtilbudskapaciteten på 0-3 års området i Vejen by fortsat er udfordret. Denne sag skal derfor ses i sammenhæng med dagsordenspunktet ’Kapacitetstilpasning på 0-3 års området i Vejen by’.

Tidligere behandling

01.09.2020 Udvalget for skoler og børn.

23.03.2021 Udvalget for skoler og børn.

06.04.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være ekstra udgifter forbundet med vuggestuepladserne. Dertil kommer eventuel garantinormering i de måneder, hvor der ikke er 12 børn indskrevet i vuggestuen.

 

Finansieringen sker inden for det samlede dagtilbudsområde, hvilket indarbejdes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021. De flerårige konsekvenser indarbejdes som teknisk ændring til Budget 2022.

Personalemæssige konsekvenser

Eftersom der blev ansat personale i forbindelse med etableringen af de midlertidige pladser, vil der ingen personalemæssige konsekvenser være.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

18.Kapacitetstilpasning på 0-3 års området i Vejen by (C)

Sagsnummer: 20/10754

Kapacitetstilpasning på 0-3 års området i Vejen by (C)

Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

 

 • mulige løsningsmodeller for øget kapacitet på 0-3 års området i Vejen by drøftes
 • Udvalget for skoler og børn indstiller en model til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-03-2021

Model 3 indstilles godkendt af Claus Kulmbach (V), Knud Peter Wad (C), Henny Schøler (V) og Henning Aaskov (V).

Elin Winther (A), Kjeld Thorsen (A) og Bodil Baagø (F) tager forbehold.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2021

Indstilles godkendt som indstillet af et flertal for i Udvalget for skoler og børn med 4 stemmer for.

Jørgen Thøgersen (A), Marie Ebsen (A) og Bodil Staal (A) stemte imod og indstiller, at model 1 gennemføres.

Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Godkendt som indstillet af et flertal i Udvalget for skoler og børn med 16 stemmer for.

 

11 medlemmer: Jørgen Thøgersen (A), Bodil Staal (A), Niels Therkildsen (A), Elin Winther (A), Peter Fallesen (A), Marie Ebsen (A), Tanja Bachmann Hansen (A), Kjeld Thorsen (A), Bodil Baagø (F), Maya Ryom Mønster (Løsgænger) og Martin Boye (I) stemte imod, da de ønsker model 1 gennemført.

Sagsfremstilling

Grundet udfordret kapacitet på 0-3 års området i Vejen by godkendte Udvalget for skoler og børn på mødet 1. september 2020 etableringen af 14 midlertidige vuggestuepladser i Billingland. Siden september 2020 har der været 16 vuggestuebørn indskrevet i Billingland.

 

Kapaciteten på 0-3 års området i Vejen by er imidlertid fortsat udfordret og med stigende mangel på pladser over de kommende seks måneder:

 

 

April

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Manglende pladser i Dagplejen (ud over de midlertidige pladser i Billingland)

-1

-2

-9

-15

-18

-27

Data trukket 3. marts 2021.

 

Vuggestuerne i henholdsvis Vorupparken og Billingland er belagte og med en lille venteliste i nogle af de kommende seks måneder, jf. vedhæftede tabel.

 

Gennem det seneste år har Dagplejen forsøgt at rekruttere nye dagplejere i Vejen by. Konkret har der været stillingsopslag i april, maj, august og september 2020 samt i januar og marts 2021. Der har været i alt seks ansøgere, hvoraf tre er blevet ansat. Dagplejen arbejder kontinuerligt på rekruttering af nye dagplejere.

 

På mødet 23. februar 2021 besluttede Udvalget for skoler og børn en undersøgelse af mulighederne for og konsekvenserne af etablering af stordagpleje og/eller udvidelse af antallet af vuggestuepladser.

 

Med denne sag præsenteres tre løsningsmodeller for øget kapacitet på 0-3 års området i Vejen by med afsæt i vuggestuepladser og stordagpleje. Sagen skal ses i sammenhæng med dagsordenspunktet ’Vuggestuepladser i Billingland’ med indstillingen om at gøre de midlertidige pladser permanente og supplere med yderligere to pladser. Ligeledes skal denne sag ses i sammenhæng med dagsordenspunktet ’Kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Askov-Malt’, der bl.a. omfatter vurdering af behovet for vuggestuepladser i en ny daginstitution.

 

Nedenfor fremgår de tre mulige modeller for øget kapacitet på 0-3 års området i og omkring Vejen by.

 

Model 1 – 35 ekstra vuggestuepladser på én matrikel

Antallet af vuggestuepladser øges i Billingland (ud over de 14 midlertidige pladser her):

-         I perioden april til og med juli 2021 etableres yderligere 14 pladser i den nuværende bygning ved siden af de midlertidige vuggestuepladser. Dette muliggøres ved i perioden at flytte en børnehavegruppe til et fælles areal.

-         I perioden august 2021 til august 2023 opstilles en pavillon med 35 pladser ved Billingland daginstitution.

 

Pavillonen vil kunne indgå som en naturlig del af daginstitutionen på grund af den fysiske nærhed til det eksisterende byggeri. Denne model vil desuden muliggøre en optimal udnyttelse af personaleressourcerne og vil i et længerevarende perspektiv fleksibelt kunne konverteres til dagtilbudspladser på 3-5 års området, hvis det bliver nødvendigt.

 

Set fra et børneperspektiv vil modellen betyde, at børnene vil opleve kontinuitet og tilhørsforhold til samme institution. Desuden vil det have positiv betydning, at børnene er fire måneder i institutionen, inden de skal skifte grupperum til pavillonen.

 

Fra et medarbejderperspektiv vil denne model give mulighed for et samarbejde med den eksisterende vuggestue i både opstartsfasen og på længere sigt.

 

Model 2 – 35 ekstra vuggestuepladser på to matrikler

Der etableres vuggestuepladser i daginstitutionen Egebo og antallet af vuggestuepladser øges i Billingland (ud over de 14 midlertidige pladser her):

-         I perioden april til og med juli 2021 etableres 14 pladser i Egebo i den nuværende bygning. Dette muliggøres midlertidigt pga. af et fald i belægningen fra 1. april 2021, hvor førskolen starter.

-         I perioden august 2021 til august 2023 opstilles en pavillon med plads til 20 børn ved Egebo daginstitution.

-         I perioden august 2021 til august 2023 opstilles en pavillon med plads til 15 børn ved Billingland daginstitution. 

 

Pavillonen på begge matrikler vil kunne indgå som en naturlig del af daginstitutionerne på grund af den fysiske nærhed til det eksisterende byggeri. Denne model vil desuden betyde en optimal udnyttelse af personaleressourcerne og dækning af et større geografisk område med vuggestuetilbud.

 

Vuggestuepladserne vil i et længerevarende perspektiv fleksibelt kunne konverteres til dagtilbudspladser på 3-5 års området, hvis det bliver nødvendigt.

 

Set fra et børneperspektiv vil modellen betyde, at børnene vil opleve kontinuitet og tilhørsforhold til samme institution.

 

For medarbejderne i Billingland vil model 2 give mulighed for et samarbejde med den eksisterende vuggestue her i både opstartsfasen og på længere sigt.

 

Model 3 – 25 ekstra vuggestuepladser på én matrikel og en stordagpleje

Antallet af vuggestuepladser øges i Billingland og der etableres en stordagpleje:

-         I perioden april til og med juli 2021 etableres yderligere 14 pladser i den nuværende bygning ved siden af de midlertidige vuggestuepladser i Billingland.

-         I perioden august 2021 til august 2023 opstilles en pavillon med plads til 25 børn ved Billingland daginstitution.

-         Fra august 2021 etableres permanent tilbud om stordagpleje med ti pladser placeret på Vorupvænget 4 i legestuen ved Troldehuset. Stordagplejen indrettes og godkendes som et dagplejehjem efter gældende forskrifter.

 

Vuggestuepladserne indebærer også i model 3, at pavillonen vil kunne indgå som en naturlig del af daginstitutionen, en optimal udnyttelse af personaleressourcerne, samarbejde med den eksisterende vuggestue og mulighed for konvertering af vuggestuepladserne til dagtilbudspladser på 3-5 års området, hvis det bliver nødvendigt.

 

Med etableringen af en stordagpleje tilbydes børn og forældre en tredje mulighed for et dagtilbud på 0-3 års området. – Et mindre tilbud, etableret i andre lokaler i børnenes hjemlige miljøer, hvor der kan være op til 10 børn i en dagplejelignende hverdag. Her vil pasningstilbuddet være tilrettelagt med tre faste dagplejere og en hverdag med dagplejelignende aktiviteter, som det kendes fra hjemmet. Der er fx deltagelse i praktiske gøremål og udforskning af det nære hverdagsliv. Andre kommuner refererer til positive forældreoplevelser med stordagpleje, ligesom der forventes stor søgning på stillinger i stordagplejen. Forventningen bygger på 74 ansøgere i december 2020 til stillingen som dagplejer i Dagplejens gæstehus i Vejen.

 

Set fra et børneperspektiv vil modellen betyde, at børnene i såvel vuggestuen som stordagplejen vil opleve kontinuitet og tilhørsforhold til samme institution.

 

Såfremt der etableres en stordagpleje i Troldehuset, vil der skulle findes alternative lokaler til den legestue, der pt. er placeret her.

 

I tillæg til de nævnte løsningsmodeller vil det desuden fortsat være muligt at tilbyde dagplejepladser i andre områder i Kommunen. Det vil sige, at i de tilfælde, hvor forældre specifikt ønsker en dagplejeplads frem for en plads i en stordagpleje eller i en vuggestue, kan kapaciteten udenfor nærmiljøet anvendes.

Tidligere behandling

01.09.2020 Udvalget for skoler og børn.

23.02.2021 Udvalget for skoler og børn.

23.03.2021 Udvalget for skoler og børn.

06.04.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Teknik & Miljø har udarbejdet vedhæftede bilag over økonomiske konsekvenser for de tre modeller. Nedenfor er anslået udgift for de tre modeller:

 

 

Engangsudgifter

Leje af pavillon

Drift i 2 år

Samlet

Model 1

2.131.000 kr.

1.056.000 kr.

490.00 kr.

3.677.000 kr.

Model 2

2.563.000 kr.

 

1.072.000 kr.

590.000 kr.

4.225.000 kr.

Model 3

2.365.000 kr.

768.000 kr.

430.000 kr.

3.563.000 kr.

 

Personalemæssige konsekvenser

Model 1 – 35 ekstra vuggestuepladser på én matrikel

Ved opsætning af en pavillon på samme matrikel som resten af Billingland daginstitution vil personalenormeringen følge den eksisterende tildelingsmodel for Vejen Kommune.

 

Model 2 – 35 ekstra vuggestuepladser på to matrikler

Ved opsætning af pavilloner på samme matrikel som resten af Billingland og Egebo daginstitutioner vil personalenormeringen følge den eksisterende tildelingsmodel for Vejen Kommune.

 

Model 3 – 25 ekstra vuggestuepladser på én matrikel og en stordagpleje

Ved opsætning af en pavillon på samme matrikel som resten af Billingland daginstitution vil personalenormeringen følge den eksisterende tildelingsmodel for Vejen Kommune.

 

For etablering af stordagplejen vil der være en merudgift ift. Dagplejens fordelingsnøgle, idet stordagpleje (med 10 børn) forudsætter tre fuldtidsmedarbejdere.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

19.Tildeling til V10 - fra skoleår 2021/22 efter høring (C)

Sagsnummer: 20/17180

Tildeling til V10 - fra skoleår 2021/22 efter høring (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • forslag 1 om ny gruppetildeling for V10 godkendes med start til skoleår 2021/22
 • tillægsbevilling for 2021 indarbejdes på Udvalgets område i budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 og finansieres af likvide midler
 • tillægsbevilling for 2022 indarbejdes på Udvalgets område som teknisk ændring finansieret af likvide midler.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-03-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 9. februar 2021 at sende ny tildelingsmodel til 10. klasse (V10) i høring hos skolebestyrelserne.

 

Følgende forslag blev sendt i høring:

 

Der er udarbejdet to forslag til gruppetildeling til V10, der i skoleåret 2020/21 har 72 elever:

 1. V10 tæller elever som øvrige fase 3 skoler, dvs. at hver 25. elev udløser en ny gruppe.
 2. Grundtildeling med 4 grupper til de første 99 elever, herefter udløser hver påbegyndt 25. elev en ny gruppe

 

I høringssvarene er der enslydende opbakning til at sidestille V10´s tildeling med de øvrige skolers tildeling.

Tidligere behandling

15.12.2020 Udvalget for skoler og børn.

26.01.2021 Udvalget for skoler og børn.

02.02.2021 Økonomiudvalget.

09.02.2021 Byråd.

23.03.2021 Udvalget for skoler og børn.

06.04.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

I nedenstående tabel er vist konsekvenser for skoleåret 2020/21. Linjen med 100 elever er medtaget for at vise udviklingen, hvis V10 kommer over 99 elever.

 

Forudsætninger:

 • Beløbet er skolens samlede ramme. Det vil sige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt øvrige personalerelaterede udgifter.
 • Beløbet er beregnet på baggrund af et helt skoleår, derfor vil budget 2021 kun have virkning med 5/12-dele, da tildelingen først ændres fra august 2021.

 

Tildeling i kr.

NUV. TILDELING

NY TILDELING

Tildeling pr. elev (Nuværende)

1: Grupper - Uden garanti
(Tæller fra elev 1)

2: Med garanti til 4 grupper op til 99 elever

72 Elever

3.216.024

3.840.228

4.900.256

99 Elever

4.125.473

6.041.074

4.981.046

100 Elever

4.161.343

6.044.066

6.044.066

 

Ved behandling i Økonomiudvalget forud for høring blev der tilføjet følgende bemærkning i beslutning: ” at merudgiften er 260.000 kr. i 2021 og 624.000 kr. i følgende år ved et elevtal på 72.”

Personalemæssige konsekvenser

Hvis gruppetildelingen godkendes, vil det betyde en opnormering af personalet i V10.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Punktet har været i høring i perioden 10. februar – 10. marts 2021.

Bilag

20.Minimumsnormeringer dagtilbud - pulje i 2021 (C)

Sagsnummer: 20/5789

Minimumsnormeringer dagtilbud - pulje i 2021 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen og chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

 

 • Vejen Kommune følger anbefalingen fra Børne- og Undervisningsministeriet og dermed forøger forældrebetalingen fra 1. august 2021
 • forældrebetaling til Vejen Kommunes vuggestuer og børnehaver ændres pr. 1. august 2021 som beskrevet i afsnit ”Ændringer i forældrebetaling”
 • tilskud til privatinstitutioner ændres pr. 1. januar og 1. august 2021 som beskrevet i afsnit ”Ændringer i tilskud til privatinstitutioner”
 • tilskud til private børnepassere ændres pr. 1. januar og 1. august 2021 som beskrevet i afsnit ”Ændringer i tilskud til private børnepassere”
 • såfremt Byrådet ikke ønsker at hæve forældrebetalingen findes 408.000 kr. via likvide midler til området.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-03-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2021

Indstilles godkendt, således at dot 1-4 godkendes.

Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Godkendt som indstillet af Udvalget for skoler og børn med tilføjelsen fra Økonomiudvalget med 26 stemmer for.

 

Maya Ryom Mønster (Løsgænger) stemte imod med begrundelsen, at finansieringen ikke sker, som beskrevet i dot 5.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 9. marts 2021 godkendt fordeling af puljen til minimumsnormeringer for perioden 1. januar – 31. juli 2021. Denne sag vedrørende fordeling af midlerne for perioden 1. august – 31. december 2021. For de 5 måneder skal der fordeles en pulje på ca. 203 mio. kr.

 

Af aftalen fremgår nederst på side 2:

Aftalepartierne er derudover enige om at fastholde det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25% af udgiften til en plads i dagtilbud. Dette både i indfasningsårene og fra 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft. Modsat tidligere puljer, som ikke medfører øget forældrebetaling, justeres reglerne for puljemidlerne, så puljemidlerne fra denne pulje indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023. Det betyder konkret, at forældrebetalingen vil stige som følge af puljemidlerne. Der tilbydes fortsat fripladstilskud og søskenderabat.

 

Nedenfor er beregnet takstændringerne pr. 1. august, hvis Byrådet godkender en forhøjelse af forældrebetalingen fra 1. august 2021.

 

Forældre har krav på 3 måneders varsel, hvis forældrebetalingen ændres efter budgetvedtagelsen. For 2021 vil forældrebetalingen derfor først kunne ændres pr. 1. august, under forudsætning af en Byrådsgodkendelse den 13. april 2021.

 

Ændringer i forældrebetaling og tilskud:

 

For Vejen Kommune betyder det, at forældrebetalingen stiger pr. 1. august 2021 for både vuggestue- og børnehavepladser:

 

Daginstitutioner indtil skolestart:

Ny takst

Vedtaget takst

Afvigelse

Vuggestuebørn:

Fuldtids, 52,75 timer

3.153

2.961

192

Deltids, 30 timer

2.012

1.902

109

Børnehavebørn:

Fuldtids, 52,75 timer

1.968

1.872

96

Deltids, 30 timer

1.310

1.255

55

 

Ændringer i tilskud til privatinstitutioner:

 

Daginstitutioner indtil skolestart:

Beregnet som årligt tilskud

Nyt tilskud pr. 1/8

Tilskud pr. 1/1-31/7

Vedtaget tilskud Budget 2021

  Vuggestuer

Driftstilskud - fuldtids            

103.641

102.696

97.315

Driftstilskud - deltids

66.377

65.839

62.779

Bygningstilskud

5.687

5.636

5.341

Administrationstilskud

3.468

3.436

3.257

  Børnehaver

Driftstilskud              

60.255

59.782

57.091

Driftstilskud - deltids

45.191

44.837

42.819

Bygningstilskud

2.771

2.750

2.636

Administrationstilskud

2.165

2.149

2.059

Årlig takst med virkning for 5 / 7 måneder i hele kr.

 

Ændringer i tilskud til private pasningsordning:

 

Tilskud pr. måned til privat børnepasningsordning for børn i alderen 2 år og 9 måneder til skolealder ændres pr. 1. august 2021 konsekvensrettes som følge af ovenstående takst- og tilskudsændringer:

 

Tilskud pr. uge:

I hele kr.

Nyt tilskud pr. 1/8

Tilskud pr. 1/1-31/7

Vedtaget tilskud Budget 2021

Under 10 timer

0

0

0

10 til 25 timer

2.511

2.492

2.376

25 til 37,5 timer

3.283

3.258

3.107

Fuldtid

3.863

3.833

3.655

 

Som alternativer til at hæve forældrebetalingen kan der være to scenarier:

 1. Puljen fordeles til kommunale og private institutioner med samme fordelingsnøgle som de første 7 måneder. Det vil betyde en mindre pulje at fordele til den enkelte institution.
 2. Den forventede forældrebetaling fratrukket udgiften til fripladser for perioden 1. august – 31. december 2021 på i alt 0,408 mio. kr. finansieres af likvide midler.
Tidligere behandling

17.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

12.05.2020 Byrådet.

23.02.2021 Udvalget for skoler og børn.

02.03.2021 Økonomiudvalget.

09.03.2021 Byrådet.

23.03.2021 Udvalget for skoler og børn.

06.04.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

I 2021 forventes Vejen Kommunes andel af pulje til minimumsnormeringer at være på 5,59 mio. kr.

 

Da der ikke kan indhentes forældrebetaling før 1. august 2021, har Økonomi beregnet, at ca. 5,325 mio. kr. kan fordeles til Vejen Kommunes institutioner i 2021. De resterende midler samt forældrebetalingen fra 1. august 2021 vil indgå til finansiering af tilskud til private institutioner, søskende- og fripladstilskud.

 

Midlerne vil blive tildelt via samme fordelingsnøgler som den øvrige budgettildeling for 2021. I vedlagte bilag fremgår fordeling til Vejen Kommunes institutioner med udgangspunkt i det forventede børnetal fra august 2020. Ved den endelige fordeling mellem institutionerne vil der blive anvendt børnetal pr. 1. januar 2021.

 

Vejen Kommune skal godtgøre, at midlerne er anvendt til formålet via revisorpåtegnede regnskaber lig puljerne i 2020.

Personalemæssige konsekvenser

Der arbejdes fra Regeringens side på at følge udviklingen i andel af pædagoger og pædagogiske assistenter fra 2021. Dog er der ingen krav i 2021 omkring det yderligere personales uddannelsesmæssige sammensætning.

Retsregler og andre forskrifter
 • Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om model for lovbundne minimumsnormeringer fra 2024 af 5. december 2020.
 • Finansloven 2021.
Høring

Ingen.

Bilag

21.Styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen i Vejen Kommune (C)

Sagsnummer: 20/21979

Styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen i Vejen Kommune (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • vedtægt for styrelsen af det kommunale skolevæsen godkendes
 • revidering af Bilag 1 – Bilag til Vedtægt for styrelsen af det kommunale skolevæsen i Vejen Kommune godkendes
 • revidering af Regelsæt for valg til skolebestyrelser i Vejen Kommune godkendes.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-03-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet 23. februar 2021 besluttede Udvalget at påpege delelementer som administrationen skulle bearbejde.

 

Skoler, Kultur & Fritid har nu foretaget en administrativ gennemgang af bilagene Vedtægt for styrelsen af det kommunale skolevæsen samt Bilag 1 – Bilag til Vedtægt for styrelsen af det kommunale skolevæsen i Vejen Kommune.

Rettelserne fremgår med rødt i vedhæftede bilag, og beskrives nedenstående:


I Vedtægt for styrelsen af det kommunale skolevæsen i Vejen Kommune er følgende ændret:

§1 stk. 4 ”lærere” ændret til ”personale”.

§22 ikrafttrædelsesdato ændret fra 9. marts 2021 til 13. april 2021.

 

I Bilag 1 – Bilag til Vedtægt for styrelsen af det kommunale skolevæsen i Vejen Kommune er følgende ændret:

Afsnit 1 Skolestrukturen (side 2) ændret fra ”- seks skoler med 0. – 9. klasse – heraf to med specialklasserække” til ”- seks skoler med 0. – 9. klasse – heraf to med specialklasserække (0.-10.)”. Dermed er det nu præciseret, at specialklasserækkerne går fra 0-10. klasse.

Denne rettelse er ligeledes foretaget i tabellen om skolernes omfang på samme side.

 

Afsnit 1.2 Skolefritidsordning – til elever fra indskolingen (0.-3. årgang) ændret fra ”bortset fra mellem jul og nytår (inkl. den 24. og 31. december) samt fire uger i juli, hvor der tilbydes sommerpasning mod særskilt betaling.” Sætningen er nu ændret til ”bortset fra den 24. og 31. december samt fire uger i juli. I de fire uger i juli tilbydes sommerpasning mod særskilt tilmelding og betaling.”

Tidligere behandling

23.02.2021 Udvalget for skoler og børn.

15.12.2020 Udvalget for skoler og børn.

23.03.2021 Udvalget for skoler og børn.

06.04.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, § 40, stk. 6, § 42 og § 44 stk. 7.

Den politiske aftale Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole, afsnit 9 og 10.

Høring

Ingen.

Bilag

22.Generalforsamling i Vejen Forsyning - bemyndigelse til Borgmesteren (C)

Sagsnummer: 21/6617

Generalforsamling i Vejen Forsyning - bemyndigelse til Borgmesteren (C)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • Borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Byrådet ved generalforsamlingen.
Beslutning Byrådet den 13-04-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der afholdes generalforsamling i Vejen Forsyning A/S den 11. maj 2021 kl. 15.15.

 

Ifølge vedtægterne skal dagsordenen udsendes 14 dage før generalforsamlingen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Den kommunale styrelseslov.

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ingen.

23.Prisfastsættelse af ejendom i Vejen (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Godkendt.

24.Referater fra Borgmesterens møder i marts 2021 (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Taget til efterretning.

25.Eventuelt (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Intet til referat.