Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for skoler og børn

Mødedato: 23-03-2021

Mødested: Teams

1.Kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Askov-Malt (C)

Sagsnummer: 19/25450

Kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Askov-Malt (C)

Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup indstiller, at

 

 • der orienteres om fem mulige scenarier for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet lokalt i Askov-Malt
 • der vælges et scenarium til forprojektering.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-03-2021

Scenarierne blev drøftet.

Scenarie 5 indstilles godkendt til forprojektering, inkl. undersøgelse af muligheden for en vuggestue i den nye institution beliggende ved Vejen Syd.

Sagsfremstilling

På baggrund af en analyse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Vejen Kommune har Udvalget for skoler og børn på mødet 26. maj 2020 (pkt. 5) vurderet, at der skal etableres mere kapacitet lokalt i Askov-Malt.

 

Med Budget 2021 er der afsat 31,972 mio. kr. til anlæg på dagtilbudsområdet i Askov-Malt for perioden 2021-2023.

 

Med afsæt i drøftelserne i Udvalget for skoler og børn, Udvalgets dialog med lokale interessenter fra Askov-Malt på et temamøde 15. december 2020 og planforhold har Udvalget for skoler og børn på mødet 26. januar 2021 (pkt. 5) godkendt, at følgende fem scenarier for byggeri overordnet undersøges:

 1. Børnecenter ved Askov-Malt Skole
 2. Selvstændig ny daginstitution tæt på skolen
 3. Selvstændig ny daginstitution i et nyt boligområde
 4. Mindre ny daginstitution i et nyt boligområde samt bibeholdelse og opdatering af den nuværende daginstitution
 5. Mindre ny daginstitution i et nyt boligområde og Børnecenter i Askov (fx 80/80)

 

Med denne sag præsenteres undersøgelsen af de fem scenarier. Hvert scenarie er undersøgt i forhold til følgende punkter:

-         Vurdering af Udvalget for sammenhængsplan 0-18 års ambitioner om læringsmiljøer

-         Vurdering i forhold til behov for vuggestue

-         Bosætnings- og byudviklingsmæssige forhold

-         Den lokale sammenhængskraft / brandingværdi

-         Bygningsmæssig kvalitet, der sikrer attraktive by- og læringsmiljøer

-         Vurdering af de kriterier, bestyrelser og bylaug har påpeget

-         Trafikale forhold

-         Planforhold (kommuneplan/lokalplan)

-         Den økonomiske ramme (drifts- og anlægsøkonomi)

 

Undersøgelsen fremgår af vedhæftede bilag.

 

Det scenarium, der vælges til forprojektering, vil blive nøjere og dybere undersøgt med henblik på et konkret byggeprojekt.

Tidligere behandling

22.10.2019 Udvalget for skoler og børn.

29.10.2019 Økonomiudvalget.

17.12.2019 Udvalget for skoler og børn.

14.04.2020 Direktionen.

28.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

26.05.2020 Udvalget for skoler og børn.

01.09.2020 Udvalget for skoler og børn.

15.12.2020 Udvalget for skoler og børn.

26.01.2021 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Med Budget 2021 er der afsat samlet 31,972 mio. kr. til anlæg på dagtilbudsområdet i Askov-Malt for perioden 2021-2023.

Forprojekteringen skal sikre en endelig vurdering af det samlede anlægsbeløb samt driftsbeløb, der kan ændre sig afhængigt af, hvilket scenarie der vælges.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

2.Vuggestuepladser i Billingland (C)

Sagsnummer: 20/10754

Vuggestuepladser i Billingland (C)

Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

 

 • de 14 midlertidige vuggestuepladser i Billingland gøres permanente
 • der etableres yderligere to permanente vuggestuepladser i Billingland.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-03-2021

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget for skoler og børn har på udvalgsmødet den 1. september 2020 (punkt 13) godkendt en midlertidig etablering af 14 vuggestuepladser i Billingland. Med denne sag skal Byrådet forholde sig til, om de 14 vuggestuepladser skal gøres permanente og suppleres med yderligere to permanente vuggestuepladser.

 

Med den midlertidige etablering af vuggestuepladserne blev kapaciteten på 0-3 års området i og omkring Vejen by øget. Siden september 2021 har der været indskrevet 16 børn til vuggestuepladserne i Billingland.

 

Forud for etableringen af vuggestuepladserne i Billingland forsøgte Dagplejen at rekruttere nye dagplejere i Vejen by i april, maj og august 2020 og igen i september 2020 samt i januar og marts 2021. Der har været i alt seks ansøgere, hvoraf tre er blevet ansat. Der arbejdes kontinuerligt på rekruttering af nye dagplejere.

 

Med søgningen til vuggestuepladserne i Billingland og udfordringen med at rekruttere nye dagplejere i Vejen by anbefaler afdelingen for Børn & Familie, at de 14 midlertidige vuggestuepladser i Billingland gøres permanente og suppleres med to pladser, da dette pladsmæssigt er muligt.

De permanente vuggestuepladser i Billingland understøtter lovgivningen om, at forældre skal have valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud (Dagtilbudsloven § 1 stk. 2). Ligeledes understøtter vuggestuepladserne i Billingland, at dagtilbudskapaciteten på 0-3 års området i Vejen by fortsat er udfordret. Denne sag skal derfor ses i sammenhæng med dagsordenspunktet ’Kapacitetstilpasning på 0-3 års området i Vejen by’.

Tidligere behandling

01.09.2020 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være ekstra udgifter forbundet med vuggestuepladserne. Dertil kommer eventuel garantinormering i de måneder, hvor der ikke er 12 børn indskrevet i vuggestuen.

 

Finansieringen sker inden for det samlede dagtilbudsområde, hvilket indarbejdes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021. De flerårige konsekvenser indarbejdes som teknisk ændring til Budget 2022.

Personalemæssige konsekvenser

Eftersom der blev ansat personale i forbindelse med etableringen af de midlertidige pladser, vil der ingen personalemæssige konsekvenser være.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

3.Kapacitetstilpasning på 0-3 års området i Vejen by (C)

Sagsnummer: 20/10754

Kapacitetstilpasning på 0-3 års området i Vejen by (C)

Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

 

 • mulige løsningsmodeller for øget kapacitet på 0-3 års området i Vejen by drøftes
 • Udvalget for skoler og børn indstiller en model til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-03-2021

Model 3 indstilles godkendt af Claus Kulmbach (V), Knud Peter Wad (C), Henny Schøler (V) og Henning Aaskov (V).

Elin Winther (A), Kjeld Thorsen (A) og Bodil Baagø (F) tager forbehold.

Sagsfremstilling

Grundet udfordret kapacitet på 0-3 års området i Vejen by godkendte Udvalget for skoler og børn på mødet 1. september 2020 etableringen af 14 midlertidige vuggestuepladser i Billingland. Siden september 2020 har der været 16 vuggestuebørn indskrevet i Billingland.

 

Kapaciteten på 0-3 års området i Vejen by er imidlertid fortsat udfordret og med stigende mangel på pladser over de kommende seks måneder:

 

 

April

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Manglende pladser i Dagplejen (ud over de midlertidige pladser i Billingland)

-1

-2

-9

-15

-18

-27

Data trukket 3. marts 2021.

 

Vuggestuerne i henholdsvis Vorupparken og Billingland er belagte og med en lille venteliste i nogle af de kommende seks måneder, jf. vedhæftede tabel.

 

Gennem det seneste år har Dagplejen forsøgt at rekruttere nye dagplejere i Vejen by. Konkret har der været stillingsopslag i april, maj, august og september 2020 samt i januar og marts 2021. Der har været i alt seks ansøgere, hvoraf tre er blevet ansat. Dagplejen arbejder kontinuerligt på rekruttering af nye dagplejere.

 

På mødet 23. februar 2021 besluttede Udvalget for skoler og børn en undersøgelse af mulighederne for og konsekvenserne af etablering af stordagpleje og/eller udvidelse af antallet af vuggestuepladser.

 

Med denne sag præsenteres tre løsningsmodeller for øget kapacitet på 0-3 års området i Vejen by med afsæt i vuggestuepladser og stordagpleje. Sagen skal ses i sammenhæng med dagsordenspunktet ’Vuggestuepladser i Billingland’ med indstillingen om at gøre de midlertidige pladser permanente og supplere med yderligere to pladser. Ligeledes skal denne sag ses i sammenhæng med dagsordenspunktet ’Kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Askov-Malt’, der bl.a. omfatter vurdering af behovet for vuggestuepladser i en ny daginstitution.

 

Nedenfor fremgår de tre mulige modeller for øget kapacitet på 0-3 års området i og omkring Vejen by.

 

Model 1 – 35 ekstra vuggestuepladser på én matrikel

Antallet af vuggestuepladser øges i Billingland (ud over de 14 midlertidige pladser her):

-         I perioden april til og med juli 2021 etableres yderligere 14 pladser i den nuværende bygning ved siden af de midlertidige vuggestuepladser. Dette muliggøres ved i perioden at flytte en børnehavegruppe til et fælles areal.

-         I perioden august 2021 til august 2023 opstilles en pavillon med 35 pladser ved Billingland daginstitution.

 

Pavillonen vil kunne indgå som en naturlig del af daginstitutionen på grund af den fysiske nærhed til det eksisterende byggeri. Denne model vil desuden muliggøre en optimal udnyttelse af personaleressourcerne og vil i et længerevarende perspektiv fleksibelt kunne konverteres til dagtilbudspladser på 3-5 års området, hvis det bliver nødvendigt.

 

Set fra et børneperspektiv vil modellen betyde, at børnene vil opleve kontinuitet og tilhørsforhold til samme institution. Desuden vil det have positiv betydning, at børnene er fire måneder i institutionen, inden de skal skifte grupperum til pavillonen.

 

Fra et medarbejderperspektiv vil denne model give mulighed for et samarbejde med den eksisterende vuggestue i både opstartsfasen og på længere sigt.

 

Model 2 – 35 ekstra vuggestuepladser på to matrikler

Der etableres vuggestuepladser i daginstitutionen Egebo og antallet af vuggestuepladser øges i Billingland (ud over de 14 midlertidige pladser her):

-         I perioden april til og med juli 2021 etableres 14 pladser i Egebo i den nuværende bygning. Dette muliggøres midlertidigt pga. af et fald i belægningen fra 1. april 2021, hvor førskolen starter.

-         I perioden august 2021 til august 2023 opstilles en pavillon med plads til 20 børn ved Egebo daginstitution.

-         I perioden august 2021 til august 2023 opstilles en pavillon med plads til 15 børn ved Billingland daginstitution. 

 

Pavillonen på begge matrikler vil kunne indgå som en naturlig del af daginstitutionerne på grund af den fysiske nærhed til det eksisterende byggeri. Denne model vil desuden betyde en optimal udnyttelse af personaleressourcerne og dækning af et større geografisk område med vuggestuetilbud.

 

Vuggestuepladserne vil i et længerevarende perspektiv fleksibelt kunne konverteres til dagtilbudspladser på 3-5 års området, hvis det bliver nødvendigt.

 

Set fra et børneperspektiv vil modellen betyde, at børnene vil opleve kontinuitet og tilhørsforhold til samme institution.

 

For medarbejderne i Billingland vil model 2 give mulighed for et samarbejde med den eksisterende vuggestue her i både opstartsfasen og på længere sigt.

 

Model 3 – 25 ekstra vuggestuepladser på én matrikel og en stordagpleje

Antallet af vuggestuepladser øges i Billingland og der etableres en stordagpleje:

-         I perioden april til og med juli 2021 etableres yderligere 14 pladser i den nuværende bygning ved siden af de midlertidige vuggestuepladser i Billingland.

-         I perioden august 2021 til august 2023 opstilles en pavillon med plads til 25 børn ved Billingland daginstitution.

-         Fra august 2021 etableres permanent tilbud om stordagpleje med ti pladser placeret på Vorupvænget 4 i legestuen ved Troldehuset. Stordagplejen indrettes og godkendes som et dagplejehjem efter gældende forskrifter.

 

Vuggestuepladserne indebærer også i model 3, at pavillonen vil kunne indgå som en naturlig del af daginstitutionen, en optimal udnyttelse af personaleressourcerne, samarbejde med den eksisterende vuggestue og mulighed for konvertering af vuggestuepladserne til dagtilbudspladser på 3-5 års området, hvis det bliver nødvendigt.

 

Med etableringen af en stordagpleje tilbydes børn og forældre en tredje mulighed for et dagtilbud på 0-3 års området. – Et mindre tilbud, etableret i andre lokaler i børnenes hjemlige miljøer, hvor der kan være op til 10 børn i en dagplejelignende hverdag. Her vil pasningstilbuddet være tilrettelagt med tre faste dagplejere og en hverdag med dagplejelignende aktiviteter, som det kendes fra hjemmet. Der er fx deltagelse i praktiske gøremål og udforskning af det nære hverdagsliv. Andre kommuner refererer til positive forældreoplevelser med stordagpleje, ligesom der forventes stor søgning på stillinger i stordagplejen. Forventningen bygger på 74 ansøgere i december 2020 til stillingen som dagplejer i Dagplejens gæstehus i Vejen.

 

Set fra et børneperspektiv vil modellen betyde, at børnene i såvel vuggestuen som stordagplejen vil opleve kontinuitet og tilhørsforhold til samme institution.

 

Såfremt der etableres en stordagpleje i Troldehuset, vil der skulle findes alternative lokaler til den legestue, der pt. er placeret her.

 

I tillæg til de nævnte løsningsmodeller vil det desuden fortsat være muligt at tilbyde dagplejepladser i andre områder i Kommunen. Det vil sige, at i de tilfælde, hvor forældre specifikt ønsker en dagplejeplads frem for en plads i en stordagpleje eller i en vuggestue, kan kapaciteten udenfor nærmiljøet anvendes.

Tidligere behandling

01.09.2020 Udvalget for skoler og børn.

23.02.2021 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Teknik & Miljø har udarbejdet vedhæftede bilag over økonomiske konsekvenser for de tre modeller. Nedenfor er anslået udgift for de tre modeller:

 

 

Engangsudgifter

Leje af pavillon

Drift i 2 år

Samlet

Model 1

2.131.000 kr.

1.056.000 kr.

490.00 kr.

3.677.000 kr.

Model 2

2.563.000 kr.

 

1.072.000 kr.

590.000 kr.

4.225.000 kr.

Model 3

2.365.000 kr.

768.000 kr.

430.000 kr.

3.563.000 kr.

 

Personalemæssige konsekvenser

Model 1 – 35 ekstra vuggestuepladser på én matrikel

Ved opsætning af en pavillon på samme matrikel som resten af Billingland daginstitution vil personalenormeringen følge den eksisterende tildelingsmodel for Vejen Kommune.

 

Model 2 – 35 ekstra vuggestuepladser på to matrikler

Ved opsætning af pavilloner på samme matrikel som resten af Billingland og Egebo daginstitutioner vil personalenormeringen følge den eksisterende tildelingsmodel for Vejen Kommune.

 

Model 3 – 25 ekstra vuggestuepladser på én matrikel og en stordagpleje

Ved opsætning af en pavillon på samme matrikel som resten af Billingland daginstitution vil personalenormeringen følge den eksisterende tildelingsmodel for Vejen Kommune.

 

For etablering af stordagplejen vil der være en merudgift ift. Dagplejens fordelingsnøgle, idet stordagpleje (med 10 børn) forudsætter tre fuldtidsmedarbejdere.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

4.Tildeling til V10 - fra skoleår 2021/22 efter høring (C)

Sagsnummer: 20/17180

Tildeling til V10 - fra skoleår 2021/22 efter høring (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • forslag 1 om ny gruppetildeling for V10 godkendes med start til skoleår 2021/22
 • tillægsbevilling for 2021 indarbejdes på Udvalgets område i budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 og finansieres af likvide midler
 • tillægsbevilling for 2022 indarbejdes på Udvalgets område som teknisk ændring finansieret af likvide midler.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-03-2021

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 9. februar 2021 at sende ny tildelingsmodel til 10. klasse (V10) i høring hos skolebestyrelserne.

 

Følgende forslag blev sendt i høring:

 

Der er udarbejdet to forslag til gruppetildeling til V10, der i skoleåret 2020/21 har 72 elever:

 1. V10 tæller elever som øvrige fase 3 skoler, dvs. at hver 25. elev udløser en ny gruppe.
 2. Grundtildeling med 4 grupper til de første 99 elever, herefter udløser hver påbegyndt 25. elev en ny gruppe

 

I høringssvarene er der enslydende opbakning til at sidestille V10´s tildeling med de øvrige skolers tildeling.

Tidligere behandling

15.12.2020 Udvalget for skoler og børn.

26.01.2021 Udvalget for skoler og børn.

02.02.2021 Økonomiudvalget.

09.02.2021 Byråd.

Økonomiske konsekvenser

I nedenstående tabel er vist konsekvenser for skoleåret 2020/21. Linjen med 100 elever er medtaget for at vise udviklingen, hvis V10 kommer over 99 elever.

 

Forudsætninger:

 • Beløbet er skolens samlede ramme. Det vil sige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt øvrige personalerelaterede udgifter.
 • Beløbet er beregnet på baggrund af et helt skoleår, derfor vil budget 2021 kun have virkning med 5/12-dele, da tildelingen først ændres fra august 2021.

 

Tildeling i kr.

NUV. TILDELING

NY TILDELING

Tildeling pr. elev (Nuværende)

1: Grupper - Uden garanti
(Tæller fra elev 1)

2: Med garanti til 4 grupper op til 99 elever

72 Elever

3.216.024

3.840.228

4.900.256

99 Elever

4.125.473

6.041.074

4.981.046

100 Elever

4.161.343

6.044.066

6.044.066

 

Ved behandling i Økonomiudvalget forud for høring blev der tilføjet følgende bemærkning i beslutning: ” at merudgiften er 260.000 kr. i 2021 og 624.000 kr. i følgende år ved et elevtal på 72.”

Personalemæssige konsekvenser

Hvis gruppetildelingen godkendes, vil det betyde en opnormering af personalet i V10.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Punktet har været i høring i perioden 10. februar – 10. marts 2021.

Bilag

5.Status på Den åbne skole i Vejen Kommune (B)

Sagsnummer: 21/1155

Status på Den åbne skole i Vejen Kommune (B)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienteres om status på Den åbne skole.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-03-2021

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Folkeskolelovens § 3 stk. 4 og 5 omhandler skolernes samarbejde med eksterne aktører – også kaldet Den åbne skole. Justeringen af folkeskoleloven fra 2019 satte fornyet fokus på en mere varieret skoledag. En skoledag, hvor flere børn og unge trives og får lyst til at lære.

Skolerne skal således åbne sig for det omgivende samfund. Samarbejdet skal bidrage til, at elever lærer mere og eleverne får et større kendskab til samfund og foreningsliv.

 

Den åbne skole bygger bro mellem skolen og den verden, som omgiver skolen. Det kan eksempelvis være i mødet med lokale virksomheder, idrætsforeninger eller kulturinstitutioner. Den åbne skole bidrager således med variererede læringsmiljøer, hvor børn og unge kan lære på nye måder.

 

Den 4. april 2017 blev Byrådet orienteret om status på Den åbne skole i Vejen Kommune.

 

Den 15. august 2019 blev Udvalget for skoler og børn orienteret om åben skole projektets slutrapport. Af slutrapporten fremgik blandt andet en samlet oversigt over de undervisningsforløb, der blev godkendt til at indgå i projektet.

 

For at orientere om status på Den åbne skole i Vejen Kommune, har Skoler, Kultur & Fritid på baggrund af tilbagemeldinger fra skolerne kortlagt åben skole forløb i indeværende skoleår.


Der er i alt 345 Åben skole forløb (se bilaget Data om Åben skole).

Af dem er 108 samarbejder med virksomheder, 124 samarbejder med kulturliv og 79 samarbejder med foreningsliv (se bilaget Tabeller om Åben skole). Af dette bilag fremgår ligeledes tabel over antal indskolinger, mellemtrin og udskolinger med hhv. virksomheds-, kulturlivs-, og foreningslivssamarbejde.

 

Langt størstedelen af forløbene er ikke koordineret af Skoler, Kultur & Fritid, om end der er følgende koordinerede projekter i gang:

Bæredygtig Industri Som Karrierevej i samarbejde med Trekantområdet finansieret af Region Syddanmark. Suppleret med midler fra Skoler, Kultur & Fritid, da projektet understøtter Vejen Kommunes Vækststrategi. Projektet bygger videre på Industrien Som Karrierevej. Fokus er i det nye projekt på bæredygtig industri, grøn omstilling og STEM-fagene. Målgruppen er udskolingselever.

 

Bevægelse er Vejen, hvor der er ansat en playmaker til at skabe flere fællesskaber, mere leg og bevægelse. Bevægelse er Vejen er et toårigt projekt i samarbejde med DGI Sydvest, der løber fra februar 2020 til februar 2022. Bevægelse er Vejen har til formål at styrke børn og unges trivsel, sundhed og foreningsdeltagelse gennem fællesskabende idræt og bevægelse.

Tidligere behandling

21.03.2017 Direktionen.

23.03.2017 Udvalget for skoler og børn.

28.03.2017 Økonomiudvalget.

04.04.2017 Byrådet.

15.08.2019 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om Folkeskolen § 3, stk. 4-5 og § 33, stk. 9.

Høring

Ingen.

Bilag

6.Minimumsnormeringer dagtilbud - pulje i 2021 (C)

Sagsnummer: 20/5789

Minimumsnormeringer dagtilbud - pulje i 2021 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen og chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

 

 • Vejen Kommune følger anbefalingen fra Børne- og Undervisningsministeriet og dermed forøger forældrebetalingen fra 1. august 2021
 • forældrebetaling til Vejen Kommunes vuggestuer og børnehaver ændres pr. 1. august 2021 som beskrevet i afsnit ”Ændringer i forældrebetaling”
 • tilskud til privatinstitutioner ændres pr. 1. januar og 1. august 2021 som beskrevet i afsnit ”Ændringer i tilskud til privatinstitutioner”
 • tilskud til private børnepassere ændres pr. 1. januar og 1. august 2021 som beskrevet i afsnit ”Ændringer i tilskud til private børnepassere”
 • såfremt Byrådet ikke ønsker at hæve forældrebetalingen findes 408.000 kr. via likvide midler til området.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-03-2021

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 9. marts 2021 godkendt fordeling af puljen til minimumsnormeringer for perioden 1. januar – 31. juli 2021. Denne sag vedrørende fordeling af midlerne for perioden 1. august – 31. december 2021. For de 5 måneder skal der fordeles en pulje på ca. 203 mio. kr.

 

Af aftalen fremgår nederst på side 2:

Aftalepartierne er derudover enige om at fastholde det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25% af udgiften til en plads i dagtilbud. Dette både i indfasningsårene og fra 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft. Modsat tidligere puljer, som ikke medfører øget forældrebetaling, justeres reglerne for puljemidlerne, så puljemidlerne fra denne pulje indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023. Det betyder konkret, at forældrebetalingen vil stige som følge af puljemidlerne. Der tilbydes fortsat fripladstilskud og søskenderabat.

 

Nedenfor er beregnet takstændringerne pr. 1. august, hvis Byrådet godkender en forhøjelse af forældrebetalingen fra 1. august 2021.

 

Forældre har krav på 3 måneders varsel, hvis forældrebetalingen ændres efter budgetvedtagelsen. For 2021 vil forældrebetalingen derfor først kunne ændres pr. 1. august, under forudsætning af en Byrådsgodkendelse den 13. april 2021.

 

Ændringer i forældrebetaling og tilskud:

 

For Vejen Kommune betyder det, at forældrebetalingen stiger pr. 1. august 2021 for både vuggestue- og børnehavepladser:

 

Daginstitutioner indtil skolestart:

Ny takst

Vedtaget takst

Afvigelse

Vuggestuebørn:

Fuldtids, 52,75 timer

3.153

2.961

192

Deltids, 30 timer

2.012

1.902

109

Børnehavebørn:

Fuldtids, 52,75 timer

1.968

1.872

96

Deltids, 30 timer

1.310

1.255

55

 

Ændringer i tilskud til privatinstitutioner:

 

Daginstitutioner indtil skolestart:

Beregnet som årligt tilskud

Nyt tilskud pr. 1/8

Tilskud pr. 1/1-31/7

Vedtaget tilskud Budget 2021

  Vuggestuer

Driftstilskud - fuldtids            

103.641

102.696

97.315

Driftstilskud - deltids

66.377

65.839

62.779

Bygningstilskud

5.687

5.636

5.341

Administrationstilskud

3.468

3.436

3.257

  Børnehaver

Driftstilskud              

60.255

59.782

57.091

Driftstilskud - deltids

45.191

44.837

42.819

Bygningstilskud

2.771

2.750

2.636

Administrationstilskud

2.165

2.149

2.059

Årlig takst med virkning for 5 / 7 måneder i hele kr.

 

Ændringer i tilskud til private pasningsordning:

 

Tilskud pr. måned til privat børnepasningsordning for børn i alderen 2 år og 9 måneder til skolealder ændres pr. 1. august 2021 konsekvensrettes som følge af ovenstående takst- og tilskudsændringer:

 

Tilskud pr. uge:

I hele kr.

Nyt tilskud pr. 1/8

Tilskud pr. 1/1-31/7

Vedtaget tilskud Budget 2021

Under 10 timer

0

0

0

10 til 25 timer

2.511

2.492

2.376

25 til 37,5 timer

3.283

3.258

3.107

Fuldtid

3.863

3.833

3.655

 

Som alternativer til at hæve forældrebetalingen kan der være to scenarier:

 1. Puljen fordeles til kommunale og private institutioner med samme fordelingsnøgle som de første 7 måneder. Det vil betyde en mindre pulje at fordele til den enkelte institution.
 2. Den forventede forældrebetaling fratrukket udgiften til fripladser for perioden 1. august – 31. december 2021 på i alt 0,408 mio. kr. finansieres af likvide midler.
Tidligere behandling

17.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

12.05.2020 Byrådet.

23.02.2021 Udvalget for skoler og børn.

02.03.2021 Økonomiudvalget.

09.03.2021 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

I 2021 forventes Vejen Kommunes andel af pulje til minimumsnormeringer at være på 5,59 mio. kr.

 

Da der ikke kan indhentes forældrebetaling før 1. august 2021, har Økonomi beregnet, at ca. 5,325 mio. kr. kan fordeles til Vejen Kommunes institutioner i 2021. De resterende midler samt forældrebetalingen fra 1. august 2021 vil indgå til finansiering af tilskud til private institutioner, søskende- og fripladstilskud.

 

Midlerne vil blive tildelt via samme fordelingsnøgler som den øvrige budgettildeling for 2021. I vedlagte bilag fremgår fordeling til Vejen Kommunes institutioner med udgangspunkt i det forventede børnetal fra august 2020. Ved den endelige fordeling mellem institutionerne vil der blive anvendt børnetal pr. 1. januar 2021.

 

Vejen Kommune skal godtgøre, at midlerne er anvendt til formålet via revisorpåtegnede regnskaber lig puljerne i 2020.

Personalemæssige konsekvenser

Der arbejdes fra Regeringens side på at følge udviklingen i andel af pædagoger og pædagogiske assistenter fra 2021. Dog er der ingen krav i 2021 omkring det yderligere personales uddannelsesmæssige sammensætning.

Retsregler og andre forskrifter
 • Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om model for lovbundne minimumsnormeringer fra 2024 af 5. december 2020.
 • Finansloven 2021.
Høring

Ingen.

Bilag

7.Styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen i Vejen Kommune (C)

Sagsnummer: 20/21979

Styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen i Vejen Kommune (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • vedtægt for styrelsen af det kommunale skolevæsen godkendes
 • revidering af Bilag 1 – Bilag til Vedtægt for styrelsen af det kommunale skolevæsen i Vejen Kommune godkendes
 • revidering af Regelsæt for valg til skolebestyrelser i Vejen Kommune godkendes.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-03-2021

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet 23. februar 2021 besluttede Udvalget at påpege delelementer som administrationen skulle bearbejde.

 

Skoler, Kultur & Fritid har nu foretaget en administrativ gennemgang af bilagene Vedtægt for styrelsen af det kommunale skolevæsen samt Bilag 1 – Bilag til Vedtægt for styrelsen af det kommunale skolevæsen i Vejen Kommune.

Rettelserne fremgår med rødt i vedhæftede bilag, og beskrives nedenstående:


I Vedtægt for styrelsen af det kommunale skolevæsen i Vejen Kommune er følgende ændret:

§1 stk. 4 ”lærere” ændret til ”personale”.

§22 ikrafttrædelsesdato ændret fra 9. marts 2021 til 13. april 2021.

 

I Bilag 1 – Bilag til Vedtægt for styrelsen af det kommunale skolevæsen i Vejen Kommune er følgende ændret:

Afsnit 1 Skolestrukturen (side 2) ændret fra ”- seks skoler med 0. – 9. klasse – heraf to med specialklasserække” til ”- seks skoler med 0. – 9. klasse – heraf to med specialklasserække (0.-10.)”. Dermed er det nu præciseret, at specialklasserækkerne går fra 0-10. klasse.

Denne rettelse er ligeledes foretaget i tabellen om skolernes omfang på samme side.

 

Afsnit 1.2 Skolefritidsordning – til elever fra indskolingen (0.-3. årgang) ændret fra ”bortset fra mellem jul og nytår (inkl. den 24. og 31. december) samt fire uger i juli, hvor der tilbydes sommerpasning mod særskilt betaling.” Sætningen er nu ændret til ”bortset fra den 24. og 31. december samt fire uger i juli. I de fire uger i juli tilbydes sommerpasning mod særskilt tilmelding og betaling.”

Tidligere behandling

23.02.2021 Udvalget for skoler og børn.

15.12.2020 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, § 40, stk. 6, § 42 og § 44 stk. 7.

Den politiske aftale Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole, afsnit 9 og 10.

Høring

Ingen.

Bilag

8.Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2020 til 2021 (Udvalget for skoler og børn) (C)

Sagsnummer: 21/2983

Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2020 til 2021 (Udvalget for skoler og børn) (C)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • der foretages en gennemgang af forslag til overførsler fra 2020-2021 med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Byrådet.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-03-2021

Overførslerne indstilles godkendt, Økonomiudvalget opfordres til at genoverveje modellen for ”ekstraordinær reduktion af driftsoverførsler til 2021”.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet et samlet forslag til budgetoverførsler fra 2020 til 2021. Forslaget vedrører drift og anlæg for alle udvalg samt finansforskydninger og finansiering.

 

Direktionen har behandlet overførslerne på møderne den 2. og 9. marts og indstiller forslaget til godkendelse.

 

Forslaget skal nu behandles i fagudvalgene med henblik på indstilling til Økonomiudvalget.

 

Skattefinansieret drift

I forhold til driftsoverførsler gælder det, at institutioner og afdelinger omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring har adgang til overførsel af mindreforbrug/merforbrug mellem årene. Der kan maksimalt overføres et mindreforbrug på 10 procent af institutionens/ afdelingens budget, mens merforbruget højst må udgøre 5 procent.

Herudover er der efter ansøgning mulighed for adgang til overførsel, hvis der helt konkret kan peges på aktiviteter, der er udskudt eller er blevet forsinket.

 

Direktionen afgør, hvilke ansøgninger der kan indstilles til godkendelse i Byrådet.

 

Det samlede mindreforbrug på driftsområderne udgør 88,3 mio. kr. ud af et samlet korrigeret budget på 2,648 mia. kr. Heraf udgør mindreforbruget på serviceområderne 93,2 mio. kr.

 

Forslaget til driftsoverførsler udgør i alt netto 68,2 mio. kr. Heraf vedrører 45,2 mio. kr. områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring. I 2020 udgjorde driftsoverførslerne 39,5 mio. kr., hvoraf 16,3 mio. kr. vedrørte områder omfattet af drifts- og udviklingsaftaler eller lønsumsstyring.

 

Overførslerne under Udvalget for skoler og børn og Udvalget for social og ældre er henholdsvis 17,2 og 14,1 mio. kr. højere end sidste års overførsler.

 

Af de samlede driftsoverførsler foreslås 1,383 mio. kr. overført til anlæg.

 

Ekstraordinær reduktion af driftsoverførslerne i lyset af Corona-situationen

Stigningen i driftsoverførslerne kan primært henføres til en stigning i overførslerne blandt institutioner med drifts- og udviklingsaftaler. Det vurderes, at Corona-situationen på flere områder har været medvirkende til det forbedrede driftsresultat. På mødet den 02.03.2021 bad direktionen derfor Økonomi om at udarbejde en model til ekstraordinær reduktion af driftsoverførslerne.

Det overordnede princip i modellen er, at der foretages en reduktion i overførslen for de institutioner og afdelinger, som har en positiv budgetoverførsel til 2021, og hvor budgetoverførslen er højere end overførslen fra 2019. Modellen er beskrevet i det vedlagte notat.

 

Reduktionen af driftsoverførslerne udgør i alt 9,8 mio. kr. Det foreslås, at beløbet afsættes som en central pulje under Økonomiudvalget til finansiering af Corona-relaterede merudgifter.

 

Anlæg

Det samlede restbudget på det skattefinansierede anlægsområde er på 84,5 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 143,1 mio. kr. Overførslerne på det skattefinansierede anlægsområde fra 2020 til 2021 udgør 78,1 mio. kr.

 

I overførslen på 78,1 mio. kr. indgår et forslag om at overføre uforbrugte midler vedrørende byggemodning på 7,1 mio. kr. til 2021 med henblik på realisering af boligudstykningsstrategien.

 

Herudover overføres -0,8 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet. 

 

Finansiering og finansforskydninger

Forslaget til overførsel af finansforskydninger og finansiering udgør i alt 50,0 mio. kr. Heri indgår blandt andet overførsel af låneoptagelse på i alt -11,8 mio. kr. Desuden overføres 4,8 mio. kr. til forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2020.

Desuden overføres budget på 47,8 mio. kr. til delvis indfrielse af feriepengeforpligtelsen.

 

Samlet forslag til overførsler

Samlet udgør forslaget til overførsler 195,9 mio. kr. I 2020 udgjorde budgetoverførslerne 110,6 mio. kr.

 

Samlet opgørelse af overførsler fra 2020 til 2021

 

Område

Beløb

Skattefinansieret drift:

 

Udvalget for teknik og miljø

1.221

Udvalget for arbejdsmarked og integration

1.382

Udvalget for skoler og børn

13.768

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

77.283

Udvalget for social og ældre

21.179

Økonomiudvalget

23.364

I alt alle udvalg – skattefinansieret drift

68.197

 

 

Forsyningsvirksomheder - drift

148

 

 

Anlæg:

 

Skattefinansierede område

 

Udvalget for teknik og miljø

39.025

Udvalget for skoler og børn

9.768

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

1.197

Udvalget for social og ældre

9.506

Økonomiudvalget

15.379

I alt alle udvalg – det skattefinansierede område

74.875

 

 

Ældreboliger

3.240

 

 

Forsyningsvirksomhed

-769

Total anlæg i alt alle udvalg

77.346

 

 

Finansforskydninger og finansiering:

 

Økonomiudvalget

50.026

 

 

Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering

 

Drift

68.345

Anlæg

77.346

Finansforskydninger og finansiering

50.026

I alt

195.717

 

Efter behandling i Direktionen vil forslagene til overførsler samt de bagvedliggende institutioners regnskabsopgørelser blive behandlet i fagudvalgene. 

 

Nulstilling af pulje til afbødning af øget forbrug af overførsler samt nulstilling af overførselspuljen

I forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 indarbejdede Byrådet en pulje på 39 mio. kr. i 2021 under finansforskydninger på konto 8.59. Puljen blev indarbejdet som følge af forventninger om, at overførslerne fra 2020-2021 ville være ekstraordinært høje, og at der derfor – i takt med at overførslerne nedbringes – vil være et ekstraordinært likviditetstræk i de efterfølgende år. Puljen i 2021 nulstilles i forbindelse med genbevilling af budgetbeløb fra tidligere år og tilgår likvide aktiver.

Desuden nulstilles overførselspuljen på 17,5 mio. kr. på konto 6.76. Overførselspuljen udligner den tilsvarende balancepost på konto 8.59.

 

Bevillingsansøgning – anlæg

Af hensyn til muligheden for at aflægge retvisende anlægsregnskaber foretages i forbindelse med regnskabsafslutning en bevillingsmæssig opfølgning på de faktiske salgsindtægter i 2020 vedrørende bolig- og erhvervsgrunde.

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 1,583 mio. kr. i indtægter vedrørende øvrige boligområder samt erhvervsområder, jf. den vedlagte specifikation.

 

Der søges desuden om samlede anlægsbevillinger på i alt 1,943 mio. kr. vedrørende en række mindre projekter som følge af budgetoverførslerne til 2021. De enkelte projekter fremgår af den vedlagte specifikation. Herudover søges om anlægsbevillinger på i alt 0,934 mio. kr. vedrørende færdiggørelsespuljen på byggemodningsområdet.

 

Anlægsbevillingerne har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.

 

Tidligere behandling

02.03.2021 Direktionen.

09.03.2021 Direktionen.

 

Økonomiske konsekvenser

Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 195,717 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.

 

Bevillingen som følge af overførsler kan specificeres således:

68,197 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift

0,148 mio. kr. vedrørende drift på forsyningsområdet

74,875 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg

3,240 mio. kr. vedrørende ældreboliger

-0,769 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet

50,026 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.

 

Ud af driftsoverførslerne på 68,197 mio. kr. hensættes 9,847 mio. kr. i en central pulje under Økonomiudvalget til finansiering af merudgifter vedrørende Corona.

 

Der gives anlægsbevillinger til salgsindtægter vedrørende boligområder og erhvervsområder på 1,583 mio. kr.

Der gives anlægsbevillinger til en række mindre anlægsprojekter på i alt 1,943 mio. kr. samt 0,934 mio. kr. vedrørende færdiggørelsespuljen på byggemodningsområdet.

 

Af de overførte driftsmidler flyttes 1,383 mio. kr. til anlæg.

 

Af de overførte midler under finansiering og finansforskydninger flyttes 0,120 mio. kr. til drift.

 

Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2020 189,7 mio. kr. Heraf udgør overførslerne til 2021 195,7 mio. kr.

 

Der gives en negativ tillægsbevilling på 39 mio. kr. til puljen vedrørende ekstra likviditetstræk som følge af nedbringelse af overførsler. Beløbet tilgår likvide aktiver.

 

Der gives en negativ tillægsbevilling til konto 6.76 på 17,5 mio. kr. og en tilsvarende positiv bevilling til konto 8.59 vedrørende nulstilling af overførselspuljen.

 

Det samlede likviditetstræk inkl. overførsler udgør 156,7 mio. kr.

 

Efter de foreslåede overførsler er den beregnede kassebeholdning reelt forbedret med godt 25 mio. kr. i forhold til den forudsatte kassebeholdning ved budgetlægningen for 2021.

Tidligere behandling

02.03.2021 Direktionen.

09.03.2021 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt forslaget til overførsler godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på netto 195,717 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.

 

Bevillingen som følge af overførsler kan specificeres således:

68,197 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift

0,148 mio. kr. vedrørende drift på forsyningsområdet

74,875 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg

3,240 mio. kr. vedrørende ældreboliger

-0,769 mio. kr. vedrørende anlæg på forsyningsområdet

50,026 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og finansiering.

 

Ud af driftsoverførslerne på 68,197 mio. kr. hensættes 9,847 mio. kr. i en central pulje under Økonomiudvalget til finansiering af merudgifter vedrørende Corona.

 

Der gives anlægsbevillinger til salgsindtægter vedrørende boligområder og erhvervsområder på 1,583 mio. kr.

Der gives anlægsbevillinger til en række mindre anlægsprojekter på i alt 1,943 mio. kr. samt 0,934 mio. kr. vedrørende færdiggørelsespuljen på byggemodningsområdet.

 

Af de overførte driftsmidler flyttes 1,383 mio. kr. til anlæg.

 

Af de overførte midler under finansiering og finansforskydninger flyttes 0,120 mio. kr. til drift.

 

Den faktiske kassebeholdning udgør pr. 31. december 2020 189,7 mio. kr. Heraf udgør overførslerne til 2021 195,7 mio. kr.

 

Der gives en negativ tillægsbevilling på 39 mio. kr. til puljen vedrørende ekstra likviditetstræk som følge af nedbringelse af overførsler. Beløbet tilgår likvide aktiver.

 

Der gives en negativ tillægsbevilling til konto 6.76 på 17,5 mio. kr. og en tilsvarende positiv bevilling til konto 8.59 vedrørende nulstilling af overførselspuljen.

 

Det samlede likviditetstræk inkl. overførsler udgør 156,7 mio. kr.

 

Efter de foreslåede overførsler er den beregnede kassebeholdning reelt forbedret med godt 25 mio. kr. i forhold til den forudsatte kassebeholdning ved budgetlægningen for 2021.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Regler for overførselsadgang mellem regnskabsårene for institutioner med drifts- og udviklingsaftaler.

Principper for lønsumsstyring i administrationen.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

9.Drøftelse af Budget 2022-2025 (Udvalget for skoler og børn) (B)

Sagsnummer: 21/4088

Drøftelse af Budget 2022-2025 (Udvalget for skoler og børn) (B)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektør Ole Slot indstiller, at

 

 • Udvalget drøfter initiativer, der er igangsat indenfor Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.
 • Udvalget drøfter muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-03-2021

Drøftet, Udvalget har i budgetlægningen for 2022-2025 stor fokus på fremtidige ressourcer til den fortsatte udvikling af læringsmiljøer på 0-18 års området.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter.

 

Derudover kan det være relevant for fagudvalgene at drøfte budget 2022 med udgangspunkt i følgende områder:

  

Anlæg

 • Strategier samt større projekter
 • Status på igangsatte analyser
 • Regnskabsresultatet for 2020 og realisering af budget 2021.

 

På baggrund af drøftelserne i udvalgene udarbejder afdelingscheferne forslag til drifts- og anlægsønsker, som indgår i prioriteringen på budgetseminaret i august.

 

I arbejdet med at skabe råderum kan udvalgene drøfte større tiltag så som strukturændringer, omlægning af tilbud mv. Udvalgene orienteres i april om status på arbejdet med råderumsforslag. Udvalgene kan desuden beslutte, at der er emner, der skal belyses i forhold til at skabe råderum.

 

Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc.

Ønsker under Udvalget for teknik og miljø, som er fremsendt af andre udvalg, markeres særskilt.

 

Samtlige forslag til drifts- eller anlægsændringer skal som udgangspunkt være vurderet af den relevante afdeling og Økonomi forud for endelig politisk prioritering.

 

Udvalgene kan senest på udvalgsmødet i maj beslutte, om der skal fremsættes forslag til drifts- og anlægsønsker samt forslag om eksisterende aktiviteter, der kan ophøre eller reduceres. Udvalgenes egne forslag skal være tydeligt markeret i det endelige budgetmateriale.

 

Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen. 

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2022-2025.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.

Høring

Ingen.

Bilag

10.Status på økonomi på udvalgets områder pr. 28.02.21 (B)

Sagsnummer: 21/2484

Status på økonomi på udvalgets områder pr. 28.02.21 (B)

Administrativ indstilling

Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø og chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • status på økonomi på Udvalgets områder godkendes.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-03-2021

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Skoleområdet:

Skolernes forventning til regnskab 2021 pr. 31.01.21 er et mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr.

 

Dagtilbud:

Området forventes at overholde budgettet.

 

Familie:

Området forventes at overholde budgettet.

 

Specialundervisning:

Området forventes at overholde budgettet.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

11.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)

Sagsfremstilling

KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 10.-11. juni 2021

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 23-03-2021

Taget til efterretning.

Bilag

12.Eventuelt (B) - Lukket

Offentlig beslutning

Intet.