Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Byrådet

Mødedato: 09-02-2021

Mødested: Teams

1.Alfabo, 39 familieboliger i Søndergade, Brørup, Skema B (C)

Sagsnummer: 20/8545

Alfabo, 39 familieboliger i Søndergade, Brørup, Skema B (C)

Administrativ indstilling

Afdelingschef Niels Poulsen Riis indstiller, at

 

 • Byrådet godkender skema B af 21. januar 2021.
Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 09-02-2021

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Alfabo Kolding ansøger den 11. december 2020 om godkendelse af Skema B til opførelse af 39 familieboliger på den tidligere TBS-grund i Brørup, Søndergade 52-60. Ansøgningen består af et følgebrev og et skema B.

 

Administrationen har gennemgået følgebrevet og skema B. Gennemgangen har medført rettelser i skema B. Der er derfor ikke længere 100% sammenhæng mellem følgebrevet og det korrigerede skema B af 21. januar 2021.

 

Skema A blev godkendt af Byrådet den 30. juni 2020.

 

Projektet omfatter uændret i alt 39 boliger. Boligerne vil være mellem 74 m2 og 105 m2 og rumme 2, 3 eller 4 værelser. Det samlede boligareal er på 3.592 m2. Gennemsnitsarealet pr. bolig er uændret 92 m2.

 

Den gennemsnitlige husleje er uændret beregnet til 895 kr. pr. m2.

 

Anskaffelsessummen er uændret beregnet til 73.438.000 kr. og kommunens grundkapital på 10% udgør 7.344.000 kr.

 

Vejen Kommune forpligter sig til at garantere for en del af realkreditlånet. Den endelige garantiprocent er beregnet til 66,11%, svarende til en kommunal garanti på ca. 42,7 mio. kr.

 

Købet af ejendommen på Søndergade 52-60, Brørup er betinget af Byrådets godkendelse. 

 

Lokalplanen for området er godkendt på byrådsmødet den 12. maj 2020.

 

Det fremgår af følgebrevet, at alle entrepriser har været udbudt i storentrepriser. Alfabo har efterfølgende oplyst, at tømrerentreprisen er tildelt direkte til Snedkergården A/S efter udbudslovens §8 stk. 2. Direkte tildeling er lovlig efter bekendtgørelse om støtte til almene boliger, og de beløbsmæssige betingelser i udbudsloven er opfyldt.

 

Projektet forventes nu at starte umiddelbart efter Byrådets godkendelse den 9. Februar 2021, og forventes afsluttet 1. august 2022. 

Tidligere behandling

02.06.2020 Økonomiudvalget (fremrykning af tidsplan).

09.06.2020 Byrådet.

25.06.2020 Økonomiudvalget.

30.06.2020 Byrådet.

02.02.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Vejen Kommunes andel af anlægsudgiften er 7.344.000 kr.

Beløbet er afsat i budget 2021.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 119 af 18.12.2019.

Almenboligloven.

Høring

Ingen.

Bilag

2.Konstituering - Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionalvalg (C)

Sagsnummer: 18/812

Konstituering - Valgbestyrelse til Kommunal- og Regionalvalg (C)

Administrativ indstilling

Chef for Intern Service Lise Krabbe indstiller, at

 

 • Økonomiudvalget foreslår en navngiven person fra følgende partier til Valgbestyrelsen for Kommunal- og Regionalvalg til Byrådets godkendelse:

 

 • Egon Fræhr (V) er som borgmester automatisk medlem og formand for Valgbestyrelsen.
 • Venstre (V)
 • Socialdemokratiet (A)
 • Socialdemokratiet (A)
 • Konservative (C)

 

 • Ud fra ovenstående valgte medlemmer foreslår Økonomiudvalget en navngiven person som næstformand for Valgbestyrelsen for Kommunal- og Regionalvalg til Byrådets godkendelse.

 

 • Økonomiudvalget foreslår en navngiven person fra følgende partier som personlig stedfortrædere til Byrådets godkendelse:

 

 • Venstre (V)
 • Venstre (V)
 • Socialdemokratiet (A)
 • Socialdemokratiet (A)
 • Konservative (C)
Beslutning Direktionen den 25-01-2021

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2021

Følgende valgbestyrelse med stedfortrædere indstilles godkendt:

 

Egon Fræhr (V) med Morten Thorøe (V) som stedfortræder.

Vagn Sørensen (V) med Malene K. Nielsen (V) som stedfortræder.

Jørgen Thøgersen (A) med Marie Ebsen(A) som stedfortræder.

Bodil Staal (A) med Elin Winther (A) som stedfortræder.

Frank Schmidt-Hansen (C) med Jakob Bech Jensen (C) som stedfortræder.

 

Jørgen Thøgersen (A) indstilles valgt som næstformand.

Beslutning Byrådet den 09-02-2021

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

I alle kommuner skal Byrådet vælge en valgbestyrelse, der skal hjælpe med og tilse, at afholdelse af valg foregår korrekt.

 

Byrådet besluttede den 6. oktober 2009, at Valgbestyrelsen ved Kommunal- og Regionalvalg består af fem medlemmer.

 

Medlemmerne vælges blandt medlemmerne i Byrådet og ved forholdstalsvalg ud fra hver gruppes medlemstal i Byrådet. Den gruppe, der har valgt et medlem, vælger desuden en personlig stedfortræder for hvert medlem. Borgmesteren er automatisk medlem og formand for Valgbestyrelsen.

 

Byrådet vælger blandt Valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for Valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

 

Et medlem af Byrådet, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som medlem af eller stedfortræder til Valgbestyrelsen.

  

Efter D´Hondts metode skal Byrådets partier vælge følgende antal medlemmer af Valgbestyrelsen:

 

 • Venstre – borgmesteren er automatisk medlem samt formand
 • Venstre
 • Socialdemokratiet
 • Socialdemokratiet
 • Konservative

 

 • Samt vælge en næstformand blandt medlemmerne i Valgbestyrelsen.

 

 • Samt en personlig stedfortræder for de valgte medlemmer.

 

Til Valgbestyrelsen til Folketingsvalg, Folkeafstemning og Europa-Parlamentsvalg vælges der kun 4 medlemmer, da Valgbestyrelsen også består af medlemmer fra Billund Kommunes Byråd.

 

Til Folketingsvalg, Folkeafstemning og Europa-Parlamentsvalg vedtog Byrådet den 6. februar 2018 følgende som Valgbestyrelse:

 

Egon Fræhr (V) med Morten Thorøe (V) som stedfortræder.

Vagn Sørensen (V) med Malene K. Nielsen (V) som stedfortræder.

Jørgen Thøgersen (A) med Bodil Staal (A) som stedfortræder.

Frank Schmidt-Hansen (C) med Jakob Bech Jensen (C) som stedfortræder.

 

Jørgen Thøgersen (A) blev valgt som næstformand.

Tidligere behandling

02.02.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om kommunale og regionale valg nr. 771 § 13 og 14.

Høring

Ingen.

3.Fordeling af valgstyrer og tilforordnet til Kommunal- og Regionalvalget 16. november 2021 (C)

Sagsnummer: 21/1273

Fordeling af valgstyrer og tilforordnet til Kommunal- og Regionalvalget 16. november 2021 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Intern Service Lise Krabbe indstiller, at Byrådet tager stilling til,

 

 • om der skal ske en ny fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere til Kommunal- og Regionalvalget 16. november 2021.
 • I givet fald skal der tages stilling til:
  • om der tildeles pladser til partier udenfor nuværende Byråd.
  • om Valgsekretariatet skal indkalde repræsentanter for partierne til møde om fordeling af posterne som valgstyrere, formænd for valgstyrere og tilforordnede vælgere. Mødet vil blive afholdt sidst i august eller først i september.
Beslutning Direktionen den 25-01-2021

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2021

Der foretages en ny fordeling.

Valgstyrere og tilforordnede vælgere fordeles på nuværende partier i Byrådet.

Opstillede partier søges tilgodeset med hensyn til valgstyrere og tilforordnede vælgere på et senere tidspunkt.

Valgstyrerformænd fordeles på nuværende partier i Byrådet.

Valgsekretariatet indkalder til møde i august/september.

Beslutning Byrådet den 09-02-2021

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

I februar 2018 besluttede Byrådet at fordele samtlige roller/poster mellem partierne efter D’Hondts metode. Fordelingen gjaldt for den nuværende byrådsperiode, altså indtil udgangen af 2021. Efterfølgende er tre byrådsmedlemmer blevet løsgængere.

 

På den baggrund anmodes Byrådet om at tage stilling til, om der skal ske en ny fordeling af pladserne, hvor der eventuelt tages hensyn til løsgængere og partier, der stiller op, men ikke er repræsenteret i det nuværende Byråd.

 

Det bemærkes, at Indenrigsministeriet ”henstiller til, at kommunalbestyrelsen tager særligt hensyn til de mindre partier samt de partier, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, når den udpeger tilforordnede vælgere”.

 

Denne henstilling er ikke ny, og er hidtil blevet håndteret ved, at de partier, der stiller op til valg, tilbydes ledige pladser, ofte fra de større partier.

 

Det har endnu ikke været et problem at opfylde de ikke-repræsenterede partiers ønsker om at få en plads som tilforordnet vælger på et afstemningssted.

 

Den 8. april 2008 besluttede Byrådet, at administrative valgsekretærer og deres stedfortrædere på de 13 mindste afstemningssteder udpeges som to af de fem valgstyrere.

 

Der er brug for følgende antal:

 

 • 69 valgstyrere, heraf 19 valgstyrerformænd
 • 28 tilforordnede vælgere (incl. 6 til at indhente brevstemmer)

 

Den nuværende fordeling, der blev besluttet af Byrådet 6. februar 2018, ser ud som følger:

 

Parti

Valgstyrer

Valgstyrerformænd

Tilforordnet

Socialdemokratiet

14

7

8

Det Konservative Folkeparti

7

3

4

Socialistisk Folkeparti

2

0

1

Liberal Alliance

2

0

1

Dansk Folkeparti

4

1

2

Venstre

19

8

11

Enhedslisten

2

0

1

I alt

50

19

28

 

Vedhæftet er fordelingen af pladserne vedtaget i 2018.

 

Hvis Byrådet beslutter at lave en ny fordeling af pladser, inviterer Valgsekretariatet repræsentanter for de relevant partier til møde, hvor partierne fordeler posterne som valgstyrere, formænd for valgstyrerne og tilforordnede vælgere på de forskellige afstemningssteder og til modtagelse af brevstemmerne. Mødet forventes at blive sidst i august eller først i september, hvor det forventes, at de fleste kandidater og partier ved, om de stiller op, men stadig i så god tid før valget, at det er muligt for partierne at finde tilforordnet.

 

For at sikre en effektiv og hurtig optælling og dermed et hurtigere samlet resultat for hele kommunen er det vigtigt, at alle valgstyrere og tilforordnede hjælper med optællingen og bliver på afstemningsstedet til afstemningsbogen stemmer og er underskrevet.

 

Såfremt der er valgstyrere, formænd og tilforordnede, som på forhånd ved, de får travlt med andre gøremål på valgdagen eller gerne vil deltage i valgcafeen om aftenen, er der mulighed for at melde fra som formand, valgstyrer eller tilforordnet til Kommunal- og Regionalvalget og give pladsen til en anden fra partiet.

Tidligere behandling

30.01.2018 Økonomiudvalget.

06.02.2018 Byrådet.

02.02.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om Kommunale og regionale valg § 16- 18.

Høring

Ingen.

Bilag

4.Tiltag for at øge valgdeltagelsen (C)

Sagsnummer: 20/23557

Tiltag for at øge valgdeltagelsen (C)

Administrativ indstilling

Chef for Intern Service Lise Krabbe indstiller, at

 • Byrådet drøfter, hvorvidt man ønsker at benytte sig af øgede tiltag for at øge valgdeltagelsen ved Kommunalvalget 16. november 2021.
Beslutning Direktionen den 25-01-2021

Drøftet.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2021

Det indstilles til Byrådets godkendelse:

 

Der arbejdes ikke med indsættelse af valgbusser.

Øvrige initiativer fra KL følges, ligesom der arbejdes med de andre initiativer, med særligt fokus på 1. gangvælgere.

Beslutning Byrådet den 09-02-2021

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har i de senere år benyttet sig af det materiale, KL sender til kommunerne forud for et valg. Temaet har tidligere været ”Tænk dig om, før du ikke stemmer”. I lighed med tidligere år vil kommunen benytte dette materiale.

 

Kampagnematerialet har tidligere bestået af diverse plakater, banner, ”roll-ups”, klistermærker, YouTube film og andet digitalt materiale til sociale medier. Materialet er tidligere blevet fordelt mellem uddannelses institutionerne i kommunen. Og det digitale materiale er blevet brugt på Kommunens hjemmeside og Facebook op til valget.

 

Der ønskes en afklaring af, om Byrådet ønsker, at der gøres yderligere tiltag inden Kommunal- og Regionalvalget i november 2021.

 

Førstegangsvælgere:

Ved tidligere kommunalvalg har Vejen Kommune sendt et personligt brev til førstegangsvælgerne. For år tilbage blev brevene sendt via papirpost, i de senere år er brevene sendt til de unges e-boks.

Der er forsket en del i emnet og den forskning viser, at det har større effekt, at unge taler til unge, end at kommunen kommunikerer til de unge. Forskningen viser konkret, at kampagner på sociale medier virker bedre end personligt brev.

Hertil kommer andre studier, der viser, at man er bange for at gøre noget, man ikke er vant til og hvis man ikke ved, hvordan man skal gøre, er man også bange for at tabe ansigt ved at skulle spørge om hjælp.

 

Nedenfor er givet en bruttoliste over tiltag, Valgsekretariatet vil kunne arbejde videre med, hvis det er ønsket:

 

 • KL plejer at lave en kampagne for at øge stemmedeltagelsen. KL´s kampagne materiale sendes kort efter modtagelsen til uddannelsesinstitutionerne, så de kan bruge det i undervisningen samt på opslagstavler. Kommunen har ved de seneste valg deltaget i KL´s kampagne, som er gratis.

 

 

 • Kendte lokale unge kunne lægge opslag på Facebook og Instagram om, at de stemmer. ”Jeg stemmer, gør du” og ”Jeg har stemt, har du”.

 

 • ”Selfie-stander” udenfor stemmelokalerne, hvor man, efter man har stemt, kan tage en selfie, tagge billedet med ”Jeg har stemt” og lægge det på sociale medier.

 

 • Udarbejde kampagne under sloganet ”Vejen til valgstedet”, herunder opslag/plakater, hvor mange mennesker færdes. For eksempel i Vejen ved tunnelen ved banen og busstationen med opfordring til at stemme og hvordan man stemmer.

 

 • Konkurrence for unge på uddannelsesinstitutioner og 10. kl., hvor de skal lave kampagne for at øge stemmedeltagelse.

 

Valgbusser:

På Finansloven 2021 er der afsat 5 mio. kr. til pulje til valgbusser.

Formålet er at understøtte brugen af valgbusser i forbindelse med Kommunal- og Regionalvalget den 16. november 2021. Valgbusser beskrives som en mulighed i områder med lav valgdeltagelse og kan også være en lettelse for vælgere, der bor langt fra øvrige steder i kommunen, hvor man kan brevstemme. Puljen kan udelukkende anvendes til valgbusser.

 

I Vejen Kommune er der ikke specifikke geografiske områder, hvor valgdeltagelsen er særlig lav. Kommunen har i forvejen ordning om gratis taxi for udvalgte borgere til valgstederne, samt mulighed for at brevstemme i eget hjem eller på plejehjemmene. Derfor skønnes det, at valgbusser ikke vil have den fornødne effekt i Vejen Kommune. I stedet forslås andre tiltag for at øge valgdeltagelsen.

Tidligere behandling

02.02.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af beslutning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

5.Ældrerådsvalg 2021 (C)

Sagsnummer: 21/688

Ældrerådsvalg 2021 (C)

Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • det besluttes, om Ældrerådsvalget afvikles efter model 1, 2 eller 3.
 • behovet for en eventuel tillægsbevilling finansieres af likvide aktiver og medtages ved kommende budgetopfølgning.
Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2021

Model 3 indstilles godkendt.

Tillægsbevillingen finansieres af likvide aktiver og medtages ved kommende budgetopfølgning.

Beslutning Byrådet den 09-02-2021

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Byrådet skal sørge for, at der afholdes Ældrerådsvalg hvert fjerde år, det vil sige inden udgangen af 2021. Byrådet skal i samarbejde med Ældrerådet fastsætte regler for, hvordan valget afholdes. Ældrerådet har på fællesmøde med Udvalget for social og ældre fremsat ønske om fremmødevalg i forbindelse med Kommunal- og Regionalvalget 16. november 2021. Tidligere har Ældrerådsvalg i Kommunen været afholdt som brevstemmevalg og i 2017 var der ikke behov for afholdelse af Ældrerådsvalg. Der er stramme krav for afholdelse af andre fremmødevalg samtidig med Kommunal- og Regionalvalg, derfor har administrationen undersøgt tre mulige løsninger.

 

Model 1: Brevstemmevalg via e-Boks

Ældrerådsvalget afvikles som et brevvalg via e-Boks. Stemmeberettigede borgere modtager link til afstemning i brev i e-Boks og kan herefter sætte deres kryds elektronisk. Det elektroniske brev i e-Boks indeholder, udover link til stemmeseddel, også valgfolder med info om kandidater.

 

Er man undtaget fra digital kommunikation med det offentlige, det er ca. 20 pct. af de stemmeberettigede, modtager man valgbrev via Postnord, som indeholder stemmeseddel, valgfolder og returkuvert.

 

Det anslås, at afvikling af valget efter denne model koster omkring 160.000 kr.

 

Model 2: Fremmødevalg

Ældrerådsvalget afvikles som et fremmødevalg samtidig og samme sted som Kommunal- og Regionalvalget.

 

Jf. Indenrigsministeriets vejledning for afholdelse af Kommunale og Regionale valg kræver dette, at Ældrerådsvalget foregår tydeligt og klart adskilt fra det andet valg, herunder med særskilte valgborde, stemmerum og stemmekasser og så vidt muligt i adskilte lokaler med særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler. Afstemningen skal herudover tilrettelægges, således at den ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at afgive stemme ved Kommunal- og Regionalvalget eller på gennemførelsen af dette valg.

 

Det anslås, at afvikling af valget efter denne model koster omkring 420.000 kr.

 

Model 3: Brevstemmevalg via PostNord, postkasser ved Kommunal- og Regionalvalget, samt digital stemme afgivning

Ældrerådsvalget afvikles som et brevvalg, hvor alle stemmeberettigede borgere modtager valgbrev via Postnord, som indeholder stemmeseddel, valgfolder med info om kandidater samt returkuvert.

 

I stedet for at sende sin stemmeseddel retur via Postnord kan man vælge at medbringe sin returkuvert indeholdende stemmeseddel til Kommunalvalget, hvor der i tilknytning til valghandlingen vil være opstillet ”postkasser” ved valgstederne til opsamling af Ældrerådsvalgs-returkuverter.

 

Samt mulighed for at stemme digitalt via et link, som er oplyst i det udsendte valgmateriale til stemmeberettigede borgere. Login med NemID.

 

Det anslås, at afvikling af valget efter denne model koster knap 300.000 kr.

Tidligere behandling

02.09.2020 Fællesmøde mellem Udvalget for social og ældre og Ældrerådet.

26.01.2021 Udvalget for social og ældre (orientering).

02.02.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til brevstemmevalg via e-Boks er anslået til omkring 160.000 kr.

Udgiften til fremmødevalg er anslået til omkring 420.000 kr.

Udgiften til brevstemmevalg via PostNord, postkasser ved Kommunal- og Regionalvalget er anslået til knap 300.000 kr.

Forudsætningerne for overslagene fremgår af bilaget.

Der er ikke afsat særskilt budget til afholdelse af Ældrerådsvalg. Ved det seneste valg i 2013 var der udgifter i størrelsesordenen 100.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33.

Høring

Ingen.

Bilag

6.Fremtidigt samarbejde i TrekantBrand (C)

Sagsnummer: 18/18482

Fremtidigt samarbejde i TrekantBrand (C)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • orienteringen om Vejle Kommunes udtræden af Trekantområdets Brandvæsen I/S tages til efterretning.
 • der i forbindelse med processen omkring Vejles udtræden etableres styregrupper bestående af repræsentanter fra de relevante kommuner, der dels skal forberede Vejles udtræden, dels skal stå for, at grundlaget for Trekantområdets Brandvæsen tilrettes.
 • Kolding bliver hjemkommune for selskabet og som følge heraf også varetager opgaven som administrationskommune.
Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 09-02-2021

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Vejle Kommune har besluttet at udtræde af det fælleskommunale beredskab Trekantområdets Brandvæsen I/S. Opsigelsen er sket ifølge vedtægterne, således at den endelige udtrædelse sker pr. 31. december 2021. Udtrædelsen af selskabet håndteres i regi af TrekantBrand, mens det er de enkelte kommunalbestyrelsers opgave at godkende den endelige udtrædelsesaftale og de fremtidige vedtægter.

 

Efter Vejle Kommunes beslutning om at melde sig ud af Trekantområdets Brandvæsen I/S, har der været afholdt møde i Beredskabskommissionen med det formål at forberede Vejle Kommunes udtræden af det fælles beredskab. På mødet behandlede Beredskabskommissionen et oplæg til den udtrædelsesproces, der nu skal igangsættes og i den forbindelse blev det besluttet at etablere en proces i to spor, en proces der tager hånd om Vejles udtrædelse, samt en proces der sikrer det fortsatte grundlag for Trekantområdets Brandvæsen I/S, når selskabet går fra seks til fem ejere.

 

Processen omkring udtrædelsen har til formål at sikre, at

 

 • der udarbejdes en udtrædelsesaftale, der kan godkendes af Ankestyrelsen.
 • der udarbejdes en aftale, der fastlægger fordelingen af medarbejdere og aktiver i selskabet.
 • der udarbejdes en økonomisk fordelingsaftale.
 • der udarbejdes en samarbejdsaftale, der fastlægger det fremtidige samarbejde med Vejle Kommune.
 • der tages hånd om øvrige kontraktmæssige forhold.

 

Processen omkring den fortsatte drift af Trekantområdets Brandvæsen I/S har til formål at forberede godkendelsen af nye vedtægter, der sikre, at

 

 • selskabet går fra seks til fem ejere.
 • den erfaring, der er opbygget i det hidtidige samarbejde, indarbejdes i det fremtidige grundlag.
 • de nye vedtægter kan godkendes af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne og af Ankestyrelsen.

 

Som det fremgår af vedhæftede bilag, vil såvel udtrædelsesaftale som nye vedtægter skulle godkendes i alle ejerkommunerne.

 

Hidtil har Vejle Kommune været hjemkommune for selskabet og som følge heraf også varetaget opgaven som administrationskommune. Af hensyn til den videre proces er det vigtigt, at der snarest udpeges en ny hjemkommune og det anbefales derfor, at der træffes en principbeslutning om, at Kolding er hjemkommune og overtager opgaven som administrationskommune for selskabet.

Tidligere behandling

02.02.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Beredskabsloven.

Lov om kommunalstyrelse.

Høring

Ingen.

Bilag

7.Handlingsplan for Potentialeplan for Vejen midtby (C)

Sagsnummer: 20/6107

Handlingsplan for Potentialeplan for Vejen midtby (C)

Administrativ indstilling

Chef for Erhverv & Borgerservice Peer M. Rexen indstiller, at Økonomiudvalget
 

 • godkender forslaget til organisering af det videre arbejde.
 • udpeger formanden samt 2 medlemmer til den politiske styregruppe.
 • anmoder administrationen om at udarbejde en trafik- og parkeringsplan og godkender, at der sideløbende hermed igangsættes arbejde med henblik på etablering af nye langtidsparkeringspladser ved Grønvangsalle.
 • anmoder administrationen om at udarbejde en flerårig handlingsplan, der skal drøftes i Økonomiudvalget inden sommer.
 • godkender prioriteringen af anlægsprojekter, og herunder godkender at der kan anvendes op til 1 mio. kr. til projektudvikling af Banegårdspladsen.
 • godkender udsmykning af tunnelen inden for en ramme på 300.000kr. finansieret af rådighedsbeløbet til Sporet.
 • anmoder administrationen om at inddrage potentialeplanens anbefalinger i den løbende drift og udmøntning af budgetmidler.
Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2021

Behandles som C-sag.

Indstilles godkendt.

Fra Økonomiudvalget deltager Egon Fræhr (V), Jørgen Thøgersen (A) og Frank Schmidt-Hansen (C).

Beslutning Byrådet den 09-02-2021

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget med 24 stemmer for.

 

Martin Boye (I) og Maya Ryom Mønster (Løsgænger) stemte imod.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Potentialeplanen for Vejen midtby indeholder en række anbefalinger til, hvordan Vejen Kommune i samarbejde med midtbyens interessenter proaktivt kan søge at skabe et aktivt byliv, fortætning og et stærkt handelsliv. Nogle af disse anbefalinger vedrører justering i de planmæssige rammer for midtbyen.

 

I det vedlagte notat er administrationens handlingsplan nærmere beskrevet. Handlingsplanen indeholder følgende hovedpunkter:
 

 • Forslag om etablering af en tværgående politisk styregruppe bestående af 3 medlemmer fra henholdsvis Økonomiudvalget og Udvalget for teknik og miljø samt Kommunaldirektør Ole Slot og Direktør Henrik B. Larsen. I forslaget til organisering indgår fortsættelse af den administrative styregruppe og fortsættelse af kerneaktørgruppen, hvor bemandingen genovervejes under hensyn til den nye rolle som rådgivende referencegruppe.
   

Der nedsættes en ny Kultur- og aktivitetsgruppe, der skal sikre flere aktiviteter i midtbyen.

Herudover indeholder organiseringen en fleksibel struktur med projektorienterede grupper i forhold til de konkrete anlægsprojekter. Til disse projektgrupper kan der efter behov tilknyttes følgegrupper med relevante interessenter.
 

 • Vejen Kommune prioriterer i første omgang at igangsætte gode processer for følgende projekter: Banegårdspladsen, Posthusgrunden og Søndergade. I dette arbejde skal mulighederne for fondsfinansiering fremmes.
 • Udarbejdelse af trafik- og parkeringsplaner som grundlag for det videre arbejde. Sideløbende hermed igangsættes planlægning for langtidsparkeringspladser ved Grønvangsalle for at løfte parkeringsfondens forpligtigelser.
 • Potentialeplanens forslag til planmæssige ændringer behandles i en særskilt sag.
 • Forskønnelse af tunnelen på Søndergade med lysudsmykning.
   

Løbende opmærksomhed på at styrke opholds- og legemuligheder i midtbyen samt indarbejdelse af mere kunst og grønne elementer som led i den løbende drift og udvikling af midtbyen.

Tidligere behandling

05.01.2021 Økonomiudvalget.

02.02.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Rammen på 1 mio. kr. til projektudvikling af Banegårdspladsen finansieres af anlægsrammen til Banegårdspladsen.
 

Rammen på 300.000kr. til lysudsmykning af tunnelen på Søndergade finansieres af afsatte midler til Sporet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Planloven.

Høring

Ingen. Potentialeplanen er udarbejdet med stor interessentinddragelse via både kerneaktørgruppen og en særlig proces for unge.

Bilag

8.Forslag til lokalplan 309 og kommuneplantillæg 13 - Boligområde ved Læborgvej i Læborg (C)

Sagsnummer: 19/693

Forslag til lokalplan 309 og kommuneplantillæg 13 - Boligområde ved Læborgvej i Læborg (C)

Administrativ indstilling

Chef for Erhverv & Borgerservice Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • forslag til lokalplan 309 og tillæg 13 til kommuneplan 2017 vedtages og sendes i offentlig høring.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets vedtagelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 26-01-2021

Indstilles godkendt med bemærkningen, at det forud for den videre behandling undersøges, om der skal ændres i formuleringerne under pkt. 3.1. og 6.3.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2021

Indstilles godkendt med bemærkning om, at spørgsmålet fra Udvalget for teknik og miljø er afklaret og indarbejdet i forslaget.

Beslutning Byrådet den 09-02-2021

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Bilaget med lokalplanforslag er ændret efter punktets behandling i Udvalget for teknik og miljø.

 

Forslag til lokalplan 309 og kommuneplantillæg 13 er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets tidligere vedtagelser og opfølgning på boligudstykningsstrategien.

 

Vision og områdets udformning

Boligområdet er placeret i et aktivt lokalt samfund og tæt på natur. Området har potentiale til at tiltrække borgere, som vil prioritere bæredygtighed, sociale relationer og natur. Visionen er derfor, at etablere et boligområde, som adskiller sig fra andre, og som vil være attraktiv for borgere, som både ønsker sig fællesskab, lokale netværk og roen på landet. I området er der plads til 12 boliger, der etableres i klynger og udføres omkring fælles gaderum. I gaderummet er der mulighed for at indrette fælles faciliteter.

 

Boligvejen planlægges udformet som sharedspace med en varieret belægning. Sharedspace er et vejforløb, der understøtter en blanding af kørende, cyklende og gående trafik. Denne vejtype er kendt for at skabe byrum, der inviterer til leg og bevægelse.

 

Fælles naturarealer bliver et rekreativt element i boligområdet. For at skabe private rum kan haver afskærmes af buske og træer. Der bruges hverken faste hegn eller klippede hække.

 

Disponering og udformning af området inviterer beboerne til at være en del af fællesskabet. I området er der både plads til at være sammen og til at være hver for sig.

 

Forslag til lokalplan 309 og kommuneplantillæg 13 kan ses på linket Forslag til lokalplan 309.

 

Proces

Ved udarbejdelse af planen er der blevet samlet input fra lokale ejendomsmæglere, salgs- konsulenter fra Vejen Kommune, fremtidige købere og Læborg lokalråd. Lokalplanen sikrer, at byggemodning kan laves med henblik på, at Vejen kommune sælger de enkelte grunde.

Fremtidige beboer planlægges inddraget i designprocessen når klyngerne projekteres.

 

Miljøvurdering

Planen er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Planen vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Kommuneplantillæg

Da en mindre del af det ønskede boligområde i kommuneplanen er udlagt til blandet bolig og erhverv samt rekreativt område, udarbejdes der et tillæg 13 til Kommuneplan 2017.

Tidligere behandling

01.05.2018 Økonomiudvalget.

25.06.2020 Økonomiudvalget.

01.12.2020 Økonomiudvalget.

26.01.2021 Udvalget for teknik og miljø.

02.02.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 1157 af 01.07.2020 lov om planlægning.

LBK nr. 973 af 05.06.2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

Forslagene skal i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

9.Anlægsbevilling - Klimaskærm og opretholdelse af bygningsstandard 2021 (C)

Sagsnummer: 21/1631

Anlægsbevilling - Klimaskærm og opretholdelse af bygningsstandard 2021 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der frigives et rådighedsbeløb på 3,781 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til Klimaskærm og opretholdelse af bygningsstandard i 2021.
   
 • rådighedsbeløbet på 3,781 mio. kr. finansieres af det afsatte beløb på investeringsoversigten for 2021 under omk. sted 010.745.
   
 • sagen fremsendes til Byrådets godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 09-02-2021

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2021 afsat 3,781 mio. kr. til klimaskærme og opretholdelse af bygningsstandard.

 

Afsatte midler til Klimaskærm og bygningsstandard omfatter projekter, som skal vedligeholde og opretholde bygningsdele, som har en levetid over 10 år.

Dette omfatter bl.a. udskiftninger af tage, døre, vinduer, gulve, lofter, opdatering af faglokaler samt tekniske installationer, herunder forsyningsstikledninger.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet, er der udarbejdet en liste over projekter. Listen bliver løbende ajourført i forbindelse med de årlige bygningsgennemsyn, som gennemføres på kommunens bygninger, hvorefter en endelig prioritering foretages indenfor listen.

 

Den endelige prioritering fremgår af vedlagte bilag ”Klimaskærm og opretholdelse af bygningsstandard projekter 2021”.

 

Der søges derfor om frigivelse af det afsatte beløb i 2021.

Tidligere behandling

02.02.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges frigivelse af rådighedsbeløb på 3,781 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling.

 

Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte beløb og som fremgår af investeringsoversigten for 2021 under omk. sted 010.745 – Klimaskærme – opretholdelse af bygningsstandard.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

10.Anlægsbevilling - Vandløbsrestaureringsprojekt ved Gørklint Mølle Dambrug (C)

Sagsnummer: 20/23039

Anlægsbevilling - Vandløbsrestaureringsprojekt ved Gørklint Mølle Dambrug (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter 6.364.192,97 kr. til gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojekt ved Gørklint Mølle Dambrug.
   
 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter 6.364.192,97 kr. til gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojekt ved Gørklint Mølle Dambrug.
   
 • rådighedsbeløbet på 6.364.192,97 kr. finansieres af tilskud fra Fiskeristyrelsen.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 26-01-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 09-02-2021

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Som led i gennemførelse af Statens vandplaner udarbejder Teknik & Miljø ansøgninger til

Fiskeristyrelsen om tilskud til en række projekter, herunder fjernelse af spærringer ved dambrug i Bramming-Holsted Å-systemet.

 

Vejen Kommune ansøgte i oktober 2020 om tilskud til at fjerne spærringen ved Gørklint Mølle Dambrug. Ansøgningen blev imødekommet, og Vejen Kommune har nu tre år til at gennemføre projektet.

 

Ved den gamle vandmølle består spærringen i vandløbet af stemmeværket fra dambrugsdriften. Teknik & Miljø har indgået frivillig aftale om nedlæggelse af dambruget via den statslige opkøbsordning for dambrug. Erstatningsbeløbet er blevet udbetalt til dambrugsejeren og der er tinglyst aftale om nedlæggelsen af dambruget, der skal være tømt for fisk senest 1. juli 2021.

 

Projektet gennemføres i samarbejde med dambrugsejeren og andre berørte lodsejere. Fjernelse af spærringen vil bidrage til at sikre fri passage til 69 km opstrøms liggende vandløbsstrækninger. Bramming-Holsted Å er en del af Sneum Å-systemet og er et vigtigt opvækstområde for både ørred, laks og snæbel.

 

Vejen Kommune er bygherre og ansvarlig for projektering, udbud, tilsyn og byggeledelse i forbindelse med anlægsprojektet. Underleverandører varetager delopgaver som vandløbsopmåling, geotekniske undersøgelser, broprojektering og vandspejlsberegninger. Anlægsarbejdet udføres af en ekstern entreprenør.

 

Alle udgifter til realisering af projektet finansieres af Staten, herunder også den tid Vejen Kommune anvender på projektet.

Tidligere behandling

18.08.2014 Udvalget for teknik og miljø

02.09.2014 Økonomiudvalget.

09.09.2014 Byrådet.

26.01.2021 Udvalget for teknik og miljø.

02.02.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 6.364.192,97 kr. til realisering af vandløbsrestaurering finansieres af tilskud fra Fiskeristyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 252 af 20. marts 2019 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Høring

Ingen.

Bilag

11.Øvelseskørsel og vendemuligheder på Norgesvej, Vejen (C)

Sagsnummer: 21/333

Øvelseskørsel og vendemuligheder på Norgesvej, Vejen (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Udvalget godkender, at der etableres vendepladser på Norgesvej, herunder midlertidig vendeplads til øvelseskørsel.

 

 • der frigives et rådighedsbeløb på 260.000 kr. med tilhørende anlægsbevilling til etablering af vendepladser på Norgesvej, Vejen.

 

 • rådighedsbeløbet finansieres af pulje til mindre erhvervsudstykninger, som er til stede på investeringsoversigten for 2020.

 

 • Udvalget orienteres om øvelseskørsel med store køretøjer i Vejen og omegn.

 

 • sagen sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 26-01-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 09-02-2021

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Norgesvej er en blind industrivej i det vestlige industriområde i Vejen. Der er pt. ikke solgt grunde på Norgesvej, og Norgesvej anvendes derfor lejlighedsvis til parkering, henstilling af containere mv. I den forbindelse er det et problem, at der pt. ikke er vendemulighed på vejen. Teknik & Miljø foreslår derfor at der anlægges en vendeplads. Vendepladsen burde have været etableret i forbindelse med etableringen af Norgesvej, men dette er ikke sket, da man formentlig havde forventet at der hurtigt blev solgt erhvervsarealer i området.

 

Ved etablering vil der også blive skabt mulighed for at henvise DEKRA til at henligge en del af øvelseskørslen med lastbiler, og derved nedsætte antallet af bakkende lastbiler i Vejen by til gavn for byens borgere. Der modtages jævnligt henvendelser fra borgere som føler sig generet af øvelseskørslen i byområderne.

 

DEKRA og politiet oplyser, at man prøver både at sprede kørslen, så man ikke generer de samme borgere hele tiden, og at finde udvalgte lokaliteter, hvor man ikke generer mange. Det har dog vist sig at være svært at finde velegnede lokaliteter.

 

Teknik & Miljø foreslår på baggrund af drøftelserne med DEKRA og politiet, at Norgesvej udover ovennævnte vendeplads indrettes med en lille vejtilslutning (ekstra vendeplads), ca. 25 m lang, som kan anvendes til bakkemanøvrer. Vejtilslutningen anlægges med kantsten, men i grus, sådan at den relativt let kan fjernes/flyttes i tilfælde af salg af de tilstødende erhvervsarealer.

 

I forbindelse med køreundervisningen skal der køres på vejstrækninger med forskellige trafikale problemstillinger. Derfor vil en del af kørslen og manøvrerne, kunne flyttes fra det øvrige vejnet til Norgesvej. Men på grund af omfanget af kørsel og bakkemanøvrer vurderes det, at muligheden for at køre på Norgesvej kan bidrage væsentligt til at nedsætte generne for borgerne.

 

Overslaget for etablering af vendeplads og en lille vejtilslutning er beregnet til ca. 300.000 kr. Udgiften kan afholdes af pulje til mindre erhvervsudstykninger. 

Tidligere behandling

26.01.2021 Udvalget for teknik og miljø.

02.02.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Overslaget på ca. 300.000 kr. til etablering af vendeplads og en mindre vejtilslutning kan afholdes af omk. sted 003997 Mindre erhvervsudstykninger, hvor der resterer 351.000 kr. Der er tidligere frigivet 91.000 kr. og restbeløbet på 260.000 kr. søges nu frigivet.

 

Finansieringen af de 300.000 kr. fra omk. sted 003997, som er til stede på investeringsoversigten for 2020, er under forudsætning af, at beløbet overføres til budget 2021.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejloven.

Høring

Ingen.

Bilag

12.Ekspropriationsbeslutning i forbindelse med etablering af cykelsti mellem Rødding og Helletvej (C)

Sagsnummer: 20/14925

Ekspropriationsbeslutning i forbindelse med etablering af cykelsti mellem Rødding og Helletvej (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • ekspropriationen og de planlagte foranstaltninger gennemføres på baggrund af åstedsforretningen den 1., 2. og 9. december 2020.
   
 • de ved forhandlingerne den 1., 2. og 9. december 2020 trufne aftaler om erstatning for arealafståelse m.v. tiltrædes.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 26-01-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 09-02-2021

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Den 1., 2. og 9. december 2020 blev der afholdt åstedsforretning med henblik på, at erhverve de nødvendige arealer til etablering af en cykelsti mellem Rødding og Hellet langs nordsiden af Jelsvej. Arealerne, der påregnes anvendt til anlæg af cykelstien, blev besigtiget og de 17 fremmødte lodsejere fik vist og forklaret det planlagte projekt.

Stiprojektet fremgår af vedlagte oversigtskort. 

 

Ekspropriationen omfatter 21 ejendomme og forligsforhandlingerne blev afholdt på Hotel Rødding den 2. og 9. december 2020. Her mødte 19 lodsejere op, der alle tiltrådte projektet, 15 lodsejere har tiltrådt den tilbudte erstatning.

 

Der er udleveret og fremsendt erstatningstilbud til de lodsejere, som ikke har tiltrådt den tilbudte erstatning.

 

Ekspropriationsprotokollen med de aftaler der blev indgået, er vedlagt som bilag.

 

Etablering af cykelstien forventes igangsat omkring påske 2021 og projektet forventes færdig medio oktober 2021.

Tidligere behandling

26.01.2021 Udvalget for teknik og miljø.

02.02.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ekspropriationserstatningerne afholdes af det afsatte budget. Der samlede budget til etablering af cykelsti mellem Rødding og Hellet er i alt 8,5 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejlovens bestemmelser om afholdelse af åstedsforretning og beslutning om gennemførelse af ekspropriation.

Høring

Ingen.

Bilag

13.Handlingsplan for det specialiserede socialområde 2021 (C)

Sagsnummer: 18/36276

Handlingsplan for det specialiserede socialområde 2021 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Arbejdsmarked Anneth Jensen, Chef for Handicap & Psykiatri Jane Ussing, Chef for Børn & Familie Jakob Vejlø og Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • handlingsplanen for det specialiserede socialområde 2021 behandles i Udvalget for social og ældre, Udvalget for skoler og børn samt i Økonomiudvalget og i Byrådet.
 • Udvalget for arbejdsmarked og integration orienteres om handlingsplanen.
 • de økonomiske konsekvenser af handlingsplanen for 2021 godkendes.
 • budgettet vedrørende Servicelovens § 84 (aflastning) flyttes fra Udvalget for skoler og børn til Udvalget for social og ældre som følge af handlingsplanen for 2020.
Beslutning Direktionen den 05-01-2021

Afdelingschef Jakob Vejlø deltog i punktets drøftelse.

 

Indstilles godkendt.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 26-01-2021

Orienteringen taget til efterretning.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger).

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-01-2021

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Knud Peter Wad (C) og Anker Ulsdal (F).

Beslutning Udvalget for social og ældre den 27-01-2021

Indstilles godkendt og sendt til orientering i Handicaprådet.

 

Afbud: Henny Schøler (V).

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 09-02-2021

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i august 2018, at der skulle udarbejdes en handlingsplan for det specialiserede socialområde. Efterfølgende er det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 besluttet, at der skal ske en budgetreduktion på området på i alt 20 mio. kr. over en fireårig periode.

 

Handlingsplanen for 2020 blev godkendt af Økonomiudvalget i marts 2020 med følgende handlinger:

-         Genforhandling af kontrakter vedr. ophold på bosteder mv. og sagsgennemgang.

-         Færre børn i specialklasser – mindre transport.

-         Fokus på antallet at unge på offentlig forsørgelse.

-         STU-elever.

-         Analyse af SEL §§ 41, 42 og 84 vedr. merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og afløsning/aflastning og med flytning af § 84 fra Børn & Familie til Handicap & Psykiatri.

-         Analyse af SEL §§ 82 og 85 vedr. gruppebaseret hjælp og støtte samt vedr. hjælp, omsorg, støtte og træning til udvikling af færdigheder til personer med behov herfor grundet betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer.

-         Hjemtagning af forløb for voksne med senhjerneskade.

-         Budgetopfølgning på konkrete opgaver.

 

Derudover er en række borgere i 2020 overgået fra botilbud efter SEL § 107 til egen bolig via arbejdet med individuelle mål og realistiske udslusningsplaner med minimum to-tre opfølgninger.

 

Ovenstående handlinger har genereret en budgetreduktion på i alt 4.880.000 kr.

 

Handlingsplan for 2021

Der er med handlingerne udmøntet på området i 2019 og 2020 aktuelt effektueret ca. 12 mio. kr. årligt. Dermed mangler en realisering på 3 mio. kr. i 2021 og frem. Med nedenstående handlinger forventes det beløb realiseret.

 

Følgende handlinger foreslås udmøntet på det specialiserede socialområde med betydning i 2021:

-         Omlægning af støtte iht. SEL § 85: Støtten samles i én organisatorisk enhed og støtten omlægges, så der tilbydes både individuelle- og gruppeforløb, samtidig med at der laves åbne tilbud.

-         Kvalificering og intensivering af den fællesfaglige forebyggelsesindsats på tværs af 0-18 års området med henblik på en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats, jf. intentionerne i den sammenhængende børne- og ungepolitik. Konkret vil der blive en øget tilstedeværelse af medarbejdere med bl.a. sundhedsfaglige, psykologfaglige, socialfaglige kompetencer i daginstitutioner/skoler og dermed en tættere kobling mellem de forskellige aktører på børne- og ungeområdet. Dette således at lokale indsatser i daginstitutioner og på skoler i bedre grad understøttes i at styrke børns udvikling, trivsel og læring, jf. bilag 1.

-         Fald i antallet af STU-elever.

 

Handlingsplanen for 2021 er vedhæftet.

 

Fra 2022 og frem skal der udmøntes yderligere 2 mio. kr., hvorefter den ekstraordinære budgetreduktion på det specialiserede socialområde er fuldt realiseret.

Tidligere behandling

07.08.2018 Økonomiudvalget.

18.12.2018 Direktionen.

08.01.2019 Økonomiudvalget.

15.01.2019 Byrådet.

14.01.2020 Direktionen.

22.01.2020 Udvalget for skoler og børn.

03.03.2020 Økonomiudvalget.

05.01.2021 Direktionen.

26.01.2021 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

26.01.2021 Udvalget for skoler og børn.

27.01.2021 Udvalget for social og ældre.

02.02.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der fremlægges forslag til budgetreduktioner jævnfør handlingsplanen svarende til sammenlagt 3 mio. kr. for 2021.

 

Som konsekvens af udmøntningen af handlingsplanen for 2021 flyttes 2,9 mio. kr. fra Udvalget for skoler og børn til Udvalget for social og ældre i 2021 og efterfølgende år.

 

Som konsekvens af udmøntningen af handlingsplanen for 2020 flyttes budgettet vedrørende Servicelovens § 84 (aflastning) på 2,5 mio. kr. fra Udvalget for skoler og børn til Udvalget for social og ældre med virkning i 2021 og efterfølgende år.

 

Oversigt over tillægsbevillinger i 2021

 

Område, 1.000 kr.

Beløb

Udvalget for skoler og børn

 

Udmøntning af handlingsplan 2021

-2.900

Handlingsplan 2020 - Aflastning

-2.500

Udvalget for social og ældre

 

Udmøntning af handlingsplan 2021

2.900

Handlingsplan 2020 - Aflastning

2.500

 

I henhold til den vedlagte investeringsstrategi for et sammenhængende børne-/ungeliv i Vejen Kommune afsættes 2,0 mio. kr. på anbringelsesområdet til forebyggelsesindsatser, jf. bilaget. Indsatserne finansieres af mindreudgifter til anbringelser og foranstaltninger. Den konkrete udmøntning af de ekstra midler til forebyggelsesindsatser forventes at indgå i budgetopfølgningen pr. 31/3 2021.

Personalemæssige konsekvenser

Der opnormeres med cirka 4 stillinger i afdelingen for Børn & Familie.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

14.Generelt løft af folkeskolen 2021 (C)

Sagsnummer: 20/9822

Generelt løft af folkeskolen 2021 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • forslag 1 til fordeling godkendes.
 • Økonomiudvalget og Byrådet orienteres.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-01-2021

Scenarie 3 inklusiv 10. klasse og Ungdomsskolen godkendes. Økonomiudvalget og Byrådet orienteres.

 

Afbud: Knud Peter Wad (C) og Anker Ulsdal (F).

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 09-02-2021

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Bilaget til dagsordenspunktet er ændret efter punktets behandling i Udvalget for skoler og børn. Det indeholder nu forslag 3a, som viser den valgte fordeling af midlerne.

 

På finansloven for 2021 er der afsat en pulje på 400 mio. kr. i 2021 til generel løft af folkeskolen. Vejen Kommune er tildelt – og har accepteret - en forventet pulje på 3.471.000 kr.

 

Tildelingspuljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud i oplistningen i næste afsnit. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansættelser.

 

Tilskuddet skal anvendes til lærere i følgende typer af skoler, jf. folkeskoleloven m.v.:

 • Almindelige folkeskoler
 • Specialskoler
 • Interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder

Og derudover:

 • Heltidsundervisning i ungdomsskoler
 • Kommunale internationale grundskoler

 

Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de omfattede skoletyper og de enkelte skoler. Dvs. at Vejen Kommune frit kan beslutte, hvorvidt der prioriteres enkelte skoler, årgange eller indsatser, eller om beløbet fordeles ligeligt mellem alle skoler, så længe midlerne anvendes til formålet.

 

Anvendelsesperioden er fra 1. januar – 31. december 2021.

 

Skoler, Kultur & Fritid og Økonomi har beregnet på fordeling for følgende forslag til fordelingsmodeller:

 

 1. Ligelig fordeling til alle skoler inkl. 10. klasse, specialklasser og Ungdomsskolen.
 2. Fordeles til indskoling og mellemtrin på alle skoler.
 3. Ligelig fordeling mellem grundskoler (0. – 9. klasse ekskl. specialklasser)
 4. Som forslag 1 dog uden Ungdomsskolen.
 5. Mulighed for at prioritere enkelte skoler, klasser, årgange eller indsatser.

 

I bilag er fordelingsmodellerne 1 - 4 beregnet.

 

Det skal bemærkes, at i fordelingsmodel 1 er forudsat, at midlerne til Ungdomsskolen skal investeres i en indsats i forhold til skoleværing generelt i Vejen Kommune.

 

Der stilles ikke krav om anden afrapportering end revisorpåtegnet regnskab i forbindelse med tilskuddet, hvilket konkret betyder, at Vejen Kommune ikke skal gennemføre en evaluering i forhold til faglige resultater og effekter som følge af tilskuddet.

Tidligere behandling

26.01.2021 Udvalget for skoler og børn.

02.02.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

I finanslovens overslagsår er der afsat 400 mio. kr. i 2021 stigende til 807 mio. kr. i 2023 til generelt løft af folkeskolen.

 

Fra ministeriet oplyses om beregningsgrundlag:

Elevtallene, der ligger til grund for fordelingen, er opgjort pr. institutionsbeliggenhedskommune og omfatter bh.kl. - 9.kl. i folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder samt kommunale ungdomsskoler. Elevtallene inkluderer både elever i normalklasser og specialklasser. Elever på kommunale ungdomsskoler er alene elever, der modtager heltidsundervisning. Elevtallene er for skoleåret 2019/20 opgjort pr. 7. december 2020.

 

Modsat ved puljetildelingen i 2020 stilles der i 2021 ikke krav om, at tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter på folkeskoleområdet.

 

Der skal aflægges regnskab for anvendelsen af puljen til ministeriet forventeligt senest den 31. marts 2022. Der er pt. ikke mulighed for at overføre midlerne, hvorfor overskydende midler skal tilbagebetales.

 

Da puljen til fordeling er over 500.000 kr. afsættes 20.000 kr. til revision i 2021. Resten af puljen fordeles til skolerne i de enkelte alternativer.

Personalemæssige konsekvenser

Puljen skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen og fortrinsvist til fastansættelser.

 

Puljen kan anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til ansættelserne som fx en pc. De afledte udgifter skal holdes på et minimum.

Retsregler og andre forskrifter

Finansloven 2021 og delaftale om udmøntning af de afsatte midler til generel løft af folkeskolen.

Høring

Ingen.

Bilag

15.Tildelingsmodel til V10 - fra skoleår 2021/22 (C)

Sagsnummer: 20/17180

Tildelingsmodel til V10 - fra skoleår 2021/22 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • forslag 1 om ny gruppetildeling for V10 godkendes med start til skoleår 2021/22
 • tillægsbevilling for 2021 indarbejdes på Udvalgets område i budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 og finansieres af likvide midler
 • tillægsbevilling for 2022 indarbejdes på Udvalgets område som teknisk ændring finansieret af likvide midler.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 26-01-2021

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Knud Peter Wad (C) og Anker Ulsdal (F).

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2021

Indstilles godkendt med bemærkning om, at merudgiften er 260.000 kr. i 2021 og 624.000 kr. i følgende år ved et elevtal på 72.

Beslutning Byrådet den 09-02-2021

Godkendt som indstillet med tilføjelsen fra Økonomiudvalget.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Tildelingerne til 10. klasserne (V10) er ikke ændret fra elevtildeling til gruppetildeling fra skoleåret 18/19, hvor de øvrige skoler ændrede tildeling. Der er et ønske om, at V10s tildelingsmodel skal ligne de øvrige skolers tildeling. V10 er en afdeling under Grønvangskolen, men er fysisk placeret på Basen.

 

Tildelingsmodellen til skolerne i Vejen Kommune i 0.–9. klasse er en gruppetildelingsmodel, som fra skoleåret 2021/22 betyder følgende:

 • Grundtildeling til skoler med op til 99 elever på 4 grupper.
 • Herefter giver hver påbegyndt 23. elev i fase 1 (0.–6. klasse) tildeling til ny gruppe.
 • I fase 3 (7.–9. klasse) er der ingen grundtildeling, men hver påbegyndt 25. elev giver tildeling til ny gruppe.

 

Der er udarbejdet to forslag til gruppetildeling til V10, der i skoleåret 2020/21 har 72 elever:

 1. V10 tæller elever som øvrige fase 3 skoler, dvs. at hver 25. elev udløser en ny gruppe.
 2. Grundtildeling med 4 grupper til de første 99 elever, herefter udløser hver påbegyndt 25. elev en ny gruppe
Tidligere behandling

15.12.2020 Udvalget for skoler og børn.

26.01.2021 Udvalget for skoler og børn.

02.02.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

I nedenstående tabel er vist konsekvenser for skoleåret 2020/21. Linjen med 100 elever er medtaget for at vise udviklingen, hvis V10 kommer over 99 elever.

 

Forudsætninger:

 • Beløbet er skolens samlede ramme. Det vil sige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt øvrige personalerelaterede udgifter.
 • Beløbet er beregnet på baggrund af et helt skoleår, derfor vil budget 2021 kun have virkning med 5/12-dele, da tildelingen først ændres fra august 2021.

 

Tildeling i kr.

NUV. TILDELING

NY TILDELING

Tildeling pr. elev (Nuværende)

1: Grupper - Uden garanti
(Tæller fra elev 1)

2: Med garanti til 4 grupper op til 99 elever

72 Elever

3.216.024

3.840.228

4.900.256

99 Elever

4.125.473

6.041.074

4.981.046

100 Elever

4.161.343

6.044.066

6.044.066

 

Personalemæssige konsekvenser

Hvis gruppetildelingen godkendes, vil det betyde en opnormering af personalet i V10.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

En ændring af tildelingsmodellen skal sendes til høring i skolebestyrelserne efter behandling i Byrådet den 9. februar 2020.

 

Høring:

 

10.02.21 – 10.03.21 Punktet sendes i høring hos skolebestyrelserne.

23.02.21  Punktet behandles i Udvalget for skoler og børn

02.03.21  Punktet behandles i Økonomiudvalget

09.03.21  Punktet behandles i Byrådet

16.Godkendelse af Kulturaftale 2021-2024 for Kulturregion Trekantområdet (C)

Sagsnummer: 20/21852

Godkendelse af Kulturaftale 2021-2024 for Kulturregion Trekantområdet (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • Kulturaftalen 2021-2024 drøftes og godkendes.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 26-01-2021

Drøftet.

Martin Boye (I) stemte imod.

Indstilles godkendt af Jørgen Thøgersen (A), Malene Kaisen Nielsen (V), Jakob Bech Jensen (C), Poul Egelykke (V), Peter Fallesen (A) og Jørgen Lastein (V).

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 09-02-2021

Godkendt med 24 stemmer for.

 

Martin Boye (I) og Anni Grimm (Løsgænger) stemte imod.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Kulturaftalen for Kulturregion Trekantområdet udløber pr. 31. december 2020. Der er i dialog med Kulturministeriet formuleret en ny kulturaftale for perioden 2021-2024.

Udkastet til kulturaftalen skal behandles og godkendes i alle syv byråd i Trekantområdet.

 

Kulturaftalen for Kulturregion Trekantområdet danner rammen om samarbejdet mellem de syv kommuner på kulturområdet. Kulturaftalen er en frivillig aftale mellem en gruppe af kommuner og Kulturministeriet. Formålet med aftalen er at fremme det tværgående samarbejde og sikre gode kulturtilbud til hele landet.

 

Aftalen er bygget op om tre indsatsområder:

 

Kulturen ud af vante rammer

En kulturmetropol skal byde på et mangfoldigt kulturliv med nyskabende kulturtilbud. I forhold til Trekantområdets specifikke sammensætning og udfordringer er det vigtigt, at kulturen kommer bredt ud til alle borgere – og ud af de vante rammer. Det er essentielt for kulturmetropolen, at der skabes en større berøringsflade mellem borgerne og kulturlivets aktører. Vi vil i perioden 2021-2024 have et særligt fokus på børn og unge, og deres mulighed for at kunne engagere sig i kulturen i det offentlige rum.

 

Kulturelt entreprenørskab og medskabelse

Visionen om Trekantområdets kulturmetropol handler ikke om at bygge nye store kulturinstitutioner, men om at være entreprenante og bygge noget op nedefra. Vi har ikke de store byer med en overflod af kulturtilbud, og vi har samtidig en udfordring med at fremme det kulturelle entreprenørskab. Vi vil derfor have fokus på, hvordan vi kan gøre det attraktivt for kulturentreprenører at engagere sig i det lokale kulturliv og skabe deres kulturelle events her i vores område – til glæde og gavn for alle.

 

Udsyn og læring

Udviklingen af Trekantområdet som kulturmetropol er afhængig af dialog med omverdenen. Ved at udveksle ideer og erfaringer og bygge nye forbindelser på tværs af grænserne sikrer vi, at vi hele tiden blive udfordret. Vi vil gribe de muligheder, der kommer undervejs i aftaleperioden – fx internationale samarbejdsprojekter og den nationale vidensdeling og projektudvikling. Ved at samarbejde bredt kan vi hente ny inspiration og sikre, at vores udviklingsprojekter peger fremad.

 

Kulturregion Trekantområdets politiske styregruppe har i udarbejdelsen af en ny kulturaftale lagt vægt på, at alle kulturlivets aktører har mulighed for at søge om projektstøtte, og at de støttede projekter rummer tydelige udviklingsperspektiver for Trekantområdet.

 

Trekantområdets Festuge er fortsat en central del af samarbejdet. Festugen fungerer som en scene for flere af kulturaftalens udviklingsprojekter, hvor alle har mulighed for at resultaterne af det tværgående samarbejde mellem kulturaktørerne.

Tidligere behandling

26.01.2021 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

02.02.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomi i aftalen er på 4,2 mio.kr. pr. år i 2021-2024. Heraf er 1,8 mio. kr. finansieret af Trekantområdet Danmark og 2,4 mio. kr. er finansieret af staten.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

17.Hjælpepakke til Kultur og Fritidsområdet under 2. nedlukningsperiode grundet COVID-19 (C)

Sagsnummer: 20/6199

Hjælpepakke til Kultur og Fritidsområdet under 2. nedlukningsperiode grundet COVID-19 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur og Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 • Hjælpepakkeordning for det kommunale tilskud til folkeoplysende aktører godkendes.
 • Drøftelse om at hjælpe hallerne ved at udbetale foreningernes andel af lejeindtægten for aflyste timer genoptages når nedlukningen ophører.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 29-01-2021

Dot 1 Indstilles godkendt

Dot 2 Genoptages når nedlukningen ophører.

 

Afbud: Malene K. Nielsen (V) og Martin Boye (I).

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2021

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 09-02-2021

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Kulturministeriet har den 5. januar 2021 udsendt et brev til alle borgmestre og udvalgsformænd. Med brevet redegøres for, at bekendtgørelsen som blev udstedt ved nedlukningen i marts 2020 fortsætter. Med bekendtgørelsen får alle kommuner hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til aktiviteter, lokaler mv. for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som de frivillige folkeoplysende foreninger under den igangværende nedlukning. Ministeren opfordrer samtidig til, at der fortsat ydes hjælp under nedlukningen.

 

I forbindelse med den sidste nedlukning i foråret 2020 besluttede Økonomiudvalget på møde den 7. april 2020, at etablere en hjælpepakke for de kommunale tilskud. Med hjælpepakken blev der udbetalt kommunale lokaletilskud til haller og tilskud til aftenskoler på trods af aflyste aktiviteter. For at styrke deres likviditet blev det desuden besluttet at fremrykke udbetalingen af deres tilskud.

 

Som supplement til hjælpepakken besluttede Byrådet den 9. juni efter genåbningen at hjælpe hallerne ved at udbetale foreningernes andel af lejeindtægten for de aflyste timer i perioden under nedlukningen.

 

Alle aktører står nu i samme situation, som de gjorde ved sidste nedluning i foråret 2020. Aktørerne har foretaget de nødvendige tiltag for at sænke deres udgifter og søge de nationale hjælpepakker. Der er dog stadig stor usikkerhed omkring deres finansielle situation. Blandt andet fordi nedlukningen betyder, at de ikke får udbetalt deres kommunale tilskud eller har nogen indtægter fra foreninger og medlemmer.

 

På den baggrund anbefales det derfor, at Vejen Kommune genetablerer en lignende hjælpepakkeordning, som blev besluttet den 7. april 2020. Det betyder at:

 • Der ydes tilskud til aftenskoler for aflyste aktiviteter, såfremt der er afholdt udgifter til løn.
 • Der ydes lokaletilskud, som skulle have været udbetalt til aktørerne i perioden, selv om timer og undervisning er aflyst.
  • Der udbetales 90% af lokaletilskuddet for 1. halvår på forhånd. Beløbet estimeres på det indmeldte antal bookinger i 2019. Beløbet stilles som en garanti, og udbetales uanset konkret aktivitet. Såfremt hallerne i 1. halvår modtager flere bookinger, end der er ydet lokaletilskud til, kan tilskuddet udbetales efter opgørelse.
 • Aktører i egne lejede lokaler (f. eks. ride klubber og spejdere) har mulighed for at få fremrykket udbetaling af deres lokaletilskud, hvis de henvender sig med likviditetsudfordringer.

 

På grund af usikkerheden omkring nedlukningens varighed, anbefales det yderligere at drøftelsen om at hjælpe hallerne ved at udbetale foreningernes andel af lejeindtægten for aflyste timer genoptages når nedlukningen ophører.

Tidligere behandling

07.04.2020 Økonomiudvalget.

19.05.2020 Økonomiudvalget.

09.06.2020 Byrådet.

29.09.2020 Økonomiudvalget.

15.12.2020 Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid.

02.02.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen – midlerne er afsat i budgettet for 2021.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 320 af 30/03/2020

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 42 af 15/01/2021

Høring

Ingen.

Bilag

18.Tilsynsudtalelse om brug af konsulenter (C)

Sagsnummer: 20/2933

Tilsynsudtalelse om brug af konsulenter (C)

Administrativ indstilling

Chef for Handicap og Psykiatri Jane Ussing indstiller, at

 

 • Udvalget anbefaler Byrådet, at Tilsynets udtalelse tages til efterretning
Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2021

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning Byrådet den 09-02-2021

Taget til efterretning.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i skrivelse af 12. januar 2021 meddelt Vejen Kommune, at det er Ankestyrelsens opfattelse, at Vejen Kommunes brug af et privat konsulentfirma ikke er i strid med den lovgivning, som Ankestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af.

 

Ankestyrelsen gør derfor ikke mere i sagen.

Tidligere behandling

03.03.2020 Økonomiudvalget.

10.03.2020 Byrådet.

03.11.2020 Økonomiudvalget.

10.11.2020 Byrådet.

02.02.2021 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

19.Referater fra Borgmesterens møder i januar 2021 (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Taget til efterretning.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

20.Eventuelt (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Borgmesteren orienterede om aktuel status vedr. Corona.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).