Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Byrådet

Mødedato: 10-11-2020

Mødested: Byrådssalen (3. sal) Vejen Rådhus

1.Budgetopfølgning pr. 31.08.2020 for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger - alle udvalg (C)

Sagsnummer: 20/16368

Budgetopfølgning pr. 31.08.2020 for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger - alle udvalg (C)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • der foretages en gennemgang af det fremlagte forslag til tillægsbevilling på Økonomiudvalgets område.
 • budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 godkendes.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 27-10-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 27-10-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger).

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 27-10-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Tina Gottschalk (A). 

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 27-10-2010

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Beslutning Udvalget for social og ældre den 28-10-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Peter Fallesen (A).

Beslutning Økonomiudvalget den 03-11-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 10-11-2020

Godkendt.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

Sagsfremstilling

Generelt:

Der er pr. 31. august 2020 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger. Direktionen behandlede budgetopfølgningen på mødet den 6. oktober 2020.

 

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 22,8 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:

 

 • Serviceområderne: tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr.
 • Overførselsområdet: tillægsbevillinger på 10,6 mio. kr.
 • Forsikrede ledige: tillægsbevilling på 8,2 mio. kr.
 • Øvrige områder: -0,5 mio. kr.

 

På anlægsområdet er der behov for en netto tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. Merudgiften finansieres af beløb afsat under skattefinansieret drift.

 

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -35,9 mio. kr.

 

Samlet giver det en forbedring af likvide aktiver på 7,4 mio. kr.

 

Der er indregnet netto merudgifter på serviceområderne på 11,4 mio. kr. som følge af Covid-19. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/3 2020 blev der givet en tillægsbevilling på 10,2 mio. kr. til Covid-19 merudgifter. Vejen Kommune er foreløbigt blevet kompenseret med 9,9 mio. kr. i 2020 vedrørende merudgifter på serviceområderne. Hertil kommer særtilskud på 1,3 mio. kr. vedrørende social- og ældreområdet.

 

 

Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift:

 

Udvalget for teknik og miljø

Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til 0,049 mio. kr. Merudgiften vedrører øgede udgifter til rengøring som følge af Covid-19.

 

Udvalget for arbejdsmarked og integration

Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til 9,5 mio. kr.

På serviceområdet er der mindreudgifter på 1,0 mio. kr., hvilket primært skyldes en teknisk omflytning af lønudgifter til overførselsområdet. 

Merudgifter til overførsler udgør 2,3 mio. kr. Heri indgår merudgifter til sygedagpenge på 8,0 mio. kr. Merudgiften skyldes bl.a. ændrede betingelser for udbetaling af sygedagpenge pga. Covid-19. Som følge heraf kompenseres Vejen Kommune med 4,9 mio. kr. via bloktilskuddet i 2020.

Der er indregnet forventede mindreudgifter på 3,0 mio. kr. til den kommunale beskæftigelsesindsats, hvilket bl.a. skyldes et lavere aktiveringsniveau i forbindelse med nedlukningen som følge af Covid-19.

Der forventes merudgifter på 8,2 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige. 

Merudgifterne til overførsler og forsikrede ledige skal ses i sammenhæng med, at den faktiske midtvejsregulering af overførsler og forsikrede ledige er godt 35 mio. kr. højere end budgetteret.

 

Udvalget for skoler og børn

Behovet for tillægsbevilling på hele udvalgets område er på 3,7 mio. kr.

På skoleområdet er der merudgifter for 4,1 mio. kr. Heraf udgør merudgifterne som følge af Covid-19 7,2 mio. kr. Mindreforbruget på skoleområdet vedrører primært FGU, hvor der er mindreudgifter på 2,6 mio. kr.

 

På dagtilbudsområdet er der et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. Heri indgår merudgifter på 4,2 mio. kr. som følge af Covid-19. Der er mindreudgifter på dagplejeområdet på 1,9 mio. kr. som følge af færre børn i dagplejen.

På området Tilbud til børn og unge med særlige behov er der samlet mindreudgifter på 1,8 mio. kr.

  

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Behovet for tillægsbevilling er opgjort til 2,0 mio. kr. Heraf udgør 1,4 mio. kr. en teknisk flytning af budget fra øvrige udvalg. På øvrige områder er der således merudgifter for 0,6 mio. kr.

På området er der netto indregnet mindreudgifter som følge af Covid-19 for -0,1 mio. kr.

 

Udvalget for social og ældre

Behovet for tillægsbevilling er samlet opgjort til 13,5 mio. kr. Vedrørende serviceområder er behovet for tillægsbevilling opgjort til 5,4 mio. kr.

 

På handicap- og psykiatriområdet er merudgiften på 2,8 mio. kr. (service og overførsler) Heraf vedrører 0,5 mio. kr. udgifter, som flyttes fra andre udvalg. På området er der bl.a. merudgifter på 1,8 mio. kr. vedrørende krisecentre og forsorgshjem. Der er mindreudgifter til sociale ydelser på 1,8 mio. kr.

 

På ældreområdet er merudgifterne opgjort til 1,0 mio. kr. Heraf vedrører 1,8 mio. kr. merudgifter som følge af Covid-19.

 

På overførselsområdet (førtidspension og personlige tillæg mv.) er der merudgifter for 11,1 mio. kr. Det skyldes primært et større antal førtidspensionister end budgetteret, samt at gennemsnitsprisen er lidt højere end budgetteret.

 

Økonomiudvalget

På udvalgets område er der mindreudgifter for i alt 6,9 mio. kr. I beløbet indgår 5,3 mio. kr., som flyttes til anlæg samt 1,5 mio. kr., som flyttes til andre udvalg.

På området er der bl.a. merudgifter til den centrale barselspulje samt til udbetaling af erstatning i forbindelse med arbejdsskader (ældre sager).

 

Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg

Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg.

 

Samlet opgørelse:

Udvalg (I hele 1.000 kr.)

Specifikation

Behov for tillægsbevilling

Skattefinansieret drift

 

 

1) Serviceområder

 

3.671

Udvalget for teknik og miljø

 

49

Udvalget for arbejdsmarked og integration

 

-967

  Heraf Arbejdsmarked

-968

 

  Heraf Erhverv & Borgerservice

1

 

Udvalget for skoler og børn

 

4.088

  Heraf Børn & Familie

-4

 

  Heraf Skoler, Kultur & Fritid

4.094

 

  Heraf Erhverv & Borgerservice

-202

 

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

 

2.044

  Heraf Børn & Familie

198

 

  Heraf Skoler, Kultur & Fritid

132

 

  Heraf Ældre & Rehabilitering

63

 

  Heraf Sundhed & Sammenhæng

2.076

 

  Heraf Erhverv & Borgerservice

-425

 

Udvalget for social og ældre

 

5.352

  Heraf Handicap & Psykiatri

5.260

 

  Heraf Ældre & Rehabilitering

983

 

  Heraf Erhverv & Borgerservice

-891

 

Økonomiudvalget

 

-6.895

2) Overførselsområder

 

10.565

Udvalget for arbejdsmarked og integration

 

2.261

  Heraf Arbejdsmarked

                        2.261

 

Udvalget for skoler og børn

 

-368

Udvalget for social og ældre

 

8.672

  Heraf Erhverv & Borgerservice

10.442

 

  Heraf Handicap & Psykiatri

-1.770

 

3) Forsikrede ledige

 

8.190

Udvalget for arbejdsmarked og integration

 

8.190

4) Øvrige områder

 

-506

Udvalget for social og ældre

 

-506

1-4 Samlede tillægsbevillinger

 

21.920

 

 

 

Anlæg:

På anlægsområdet er der samlet behov for netto tillæg til rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. Beløbet finansieres af midler afsat under skattefinansieret drift.

 

I bilaget fremgår både behov for tillæg til rådighedsbeløb samt behov for anlægsbevilling på de enkelte projekter.

 

Finansiering og finansforskydninger:

Behovet for tillægsbevilling til området finansiering og finansforskydninger er opgjort til -35,9 mio. kr.

 

Under Generelle tilskud og udligning er der indarbejdet en merindtægt på 18,0 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af de generelle tilskud. Der er indregnet en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 på 17,2 mio. kr. Der er hensat 4,8 mio. kr. til en eventuel efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020.

Tidligere behandling

06.10.2020 Direktionen.

27.10.2020 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

27.10.2020 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

27.10.2020 Udvalget for skoler og børn.

27.10.2020 Udvalget for teknik og miljø.

28.10.2020 Udvalget for social og ældre.

03.11.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og finansforskydninger og finansiering -7,4 mio. kr., som tilgår likvide aktiver.

 

Tillægsbevillingerne kan specificeres således:

 

Samlet opgørelse over økonomiske konsekvenser

Område, 1.000 kr.

Beløb

Drift – serviceområder

3.671

Drift – overførselsområder

10.565

Drift – forsikrede ledige

8.190

Drift - kommunal medfinansiering

-506

I alt skattefinansieret drift

 

 

21.920

Drift i alt

 

Drift – forsyningsvirksomhed

21.920

Anlæg

6.586

Finansforskydninger og finansiering

-35.857

I alt

-7.351

 

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

2.Ændring af bekendtgørelse om vederlag (C)

Sagsnummer: 20/18242

Ændring af bekendtgørelse om vederlag (C)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • orienteringen om ændring af reglerne om vederlag ved fravær tages til efterretning.
 • kompetencen til at påse, at dokumentationskravet er opfyldt, delegeres til Kommunaldirektøren.
Beslutning Økonomiudvalget den 03-11-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 10-11-2020

Godkendt.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har udstedt ændring til bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

 

De væsentligste ændringer er følgende:

 

Vederlag ophører efter 1 måneds mod før 3 måneders fravær

Når et medlem af kommunalbestyrelsen af andre grunde end helbredstilstand m.v. i en uafbrudt periode på én måned ikke har varetaget sit hverv, ophører vederlaget ved næste månedsskifte. Det er en ændring fra tidligere tre måneder.

 

Når stedfortræderen indkaldes i mere end 7 dage, får kun stedfortræderen vederlag

Når et medlem af kommunalbestyrelsen er fraværende af andre grunde end helbredstilstand m.v., har vedkommende ikke ret til vederlag, hvis der er indkaldt stedfortræder i mere end syv dage. I sådan tilfælde får kun stedfortræderen vederlag. Dette er en ny ophørsgrund i forhold til tidligere.

 

Dokumentationskrav ved fravær på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption

Ved fravær på grund af helbredstilstand m.v. stilles som noget nyt krav om dokumentation for at bevare retten til vederlag i indtil 9 måneder. Det kan for eksempel være en lægeerklæring. Dokumentationskravet indebærer bl.a., at medlemmet senest 14 dage efter at have meddelt forfald på grund af helbredstilstand mv. skal indsende dokumentation for sit fravær for at være omfattet af retten til vederlag i indtil 9 måneder, medmindre kravet om dokumentation i det konkrete tilfælde kan anses for åbenbart ubegrundet. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, hvorvidt dokumentationskravet er opfyldt, samt hvorvidt dokumentationskravet kan anses for åbenbart ubegrundet i det konkrete tilfælde.

 

De nye regler trådte i kraft den 15. oktober 2020. De nye regler finder ikke anvendelse ved fravær påbegyndt før de nye reglers ikrafttræden. For sådant fravær finder de hidtil gældende regler anvendelse. I forhold til dokumentationskravet indebærer dette, at dokumentationskravet ikke finder anvendelse for et uafbrudt fravær på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, hvor fraværsperioden er påbegyndt før de nye reglers ikrafttræden.

Tidligere behandling

03.11.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Reduktion af vederlag i tilfælde af fravær eller indkaldelse af stedfortræder i kommunalbestyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om kommunernes styrelse.

Skrivelse nr. 9663 af 24.09.2020.

Høring

Ingen.

Bilag

3.Hoveddisponeringsplan for boliggrunde i Vejen Syd (C)

Sagsnummer: 20/16365

Hoveddisponeringsplan for boliggrunde i Vejen Syd (C)

Administrativ indstilling

Chef for Erhverv & Borgerservice Peer M Rexen indstiller, at
 

 • hoveddisponeringsplan for Vejen Syd godkendes.
   
 • 20,5 ha fra boligrammen 1.B.24 flyttes i forslaget til Kommuneplan 21.
   
 • Kommuneplanens ramme 1.D.03 til offentlig formål udgår i forslaget til Kommuneplan 21.
   
 • restarealet i hoveddisponeringsplanen udlægges som perspektivområde i forslag til Kommuneplan 21.

 

 • sagen fremsendes til Byrådets vedtagelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 03-11-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 10-11-2020

Godkendt.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

Sagsfremstilling

Vejen Kommune igangsatte i 2011 en langsigtet byudvikling i Vejen Syd. En Helhedsplan for området blev vedtaget og store arealer i området opkøbt. I 2014 blev planen revideret i forhold til det overordnede vejforløb. 1. etape (Kongstedgårds Allé og Kongevænget) er nu realiseret med stor succes, og næste etape skal igangsættes. Administrationen har i denne forbindelse revideret de tidligere planer og udarbejdet et ny hoveddisponeringsplan for udviklingen af området.

 

Den nye hoveddisponeringsplan danner den overordnede ramme for byudviklingen i hele Vejen Syd. Med planen sikres sammenhæng til den øvrige by og til byens infrastruktur. Tidsperspektivet i realiseringen af hele området er langt. Med udgangspunkt i salget de sidste 2 år skønnes der at være kommunale byggegrunde til de næste 20-30 år.

 

Hoveddisponeringsplanen viser de overordnede principper for hele områdets struktur. Målet med planen er at sikre nye attraktive og bæredygtige boligområder. Et centralt led heri er, at de nye boligområder såvel som de eksisterende boligområder skal sikres adgang til natur, grønne fællesområder, gode sikre stisystemer og sikres adgang til en veludbygget infrastruktur. Ligeledes sikrer hoveddisponeringsplanen gode muligheder for at indarbejde klimaløsninger i området, og hensyn til områdets mange fortidsminder og nærtliggende kulturmiljøer.

 

Hoveddisponeringsplanen indeholder overordnet 4 hovedgreb:

 • En veludbygget infrastruktur med en ny kurvet fordelingsvej, lokale boligveje og en udbygget sikker cykelstistruktur.
 • En opdeling i mindre boligområder, præget af organiske former og adskilt med grønne bånd. Opdelingen sikrer, at området løbende kan planlægges og udstykkes. Boligområderne vil efterfølgende i lokalplanlægningen kunne tillægges forskellige krav, der imødekommer efterspørgsel, tendenser i tiden eller politiske prioriteringer.
 • To rekreative naturområder, som udgøres af blå/grønne kiler. Kilerne har en størrelse, hvor de vil skabe – eventuelt vild - natur langt ind i byen og med mulighed for at indarbejde klimaløsninger på en naturlig måde.
 • En særlig randzone i mødet mellem by og åbent land, hvor der skal stilles særlige krav til ny bebyggelse, så denne indpasses harmonisk i landskabet – også set sydfra.

 

Realiseringen af Vejen Syd vil blive en langsigtet proces, hvor der løbende vil skulle tages politiske beslutninger om omfang og kvalitet i alt fra planlægning til byggemodninger, anlæg af veje, stier, klimaløsninger og naturkiler. Hoveddisponeringsplanen er tænkt som et overordnet styringsværktøj for den kommende udvikling af Vejen Syd.

 

Første skridt i realiseringen af området er, at yderligere dele af arealet udlægges som boligramme i Kommuneplan 21. Derfor anbefales det, at der flyttes 20,5 ha eksisterende ubrugt boligramme til området, og at boligrammen i hoveddisponeringsplanen primært udlægges nord for forbindelsesvejen. Det resterende areal udpeges som perspektivområde for at signalere, at det er her, den langsigtede boligudvikling ønskes. De to grønne kiler udlægges som rekreative områder, hvorved de ikke indgår i den samlede beregning af boligrammer. Se vedlagte kortbilag om rammerne i Kommuneplanen.

 

Tidsplan for næste etape:

Lokalplanen for næste delområde i Vejen Syd forventes endelig vedtaget i juni 2021, herefter følger en byggemodning, og dermed er de næste byggegrunde i området er klar til overtagelse ultimo 2021.

Tidligere behandling

30.06.2020 Temamødet for Byrådet.

03.11.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen af denne beslutning, men realisering af området vil medføre konkrete budgetsager vedrørende byggemodninger af området, anlæg af veje og etablering af naturkiler, ligesom der vil være indtægter i form af salg af byggegrunde.

 

På budgettet er der pt. afsat midler til byggemodning af første etape og til første forløb af forbindelsesvejen. Det fremgår af investeringsoversigten for 2021.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 1157 af 01.07.2020 lov om planlægning.

LBK nr. 973 af 25.06.2020 lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

Ingen.

Bilag

4.Endelig Lokalplan 303 og Kommuneplantillæg 8 - Område til erhvervsformål i Brørup (C)

Sagsnummer: 18/20794

Endelig Lokalplan 303 og Kommuneplantillæg 8 - Område til erhvervsformål i Brørup (C)

Administrativ indstilling

Chef for Erhverv & Borgerservice Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • den endelige Lokalplan 303 og tillæg 8 til Kommuneplan 2017 vedtages.
   
 • indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen samt, at lokalplanens redegørelse tilrettes i forhold til registrering af beskyttede jorddiger.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets vedtagelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 27-10-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 03-11-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 10-11-2020

Godkendt.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 303 og Kommuneplantillæg 8 har været i offentlig høring i perioden fra den 2. juli 2020 til den 27. august 2020 og fremlægges hermed til vedtagelse med enkelte ændringer til redegørelsen omkring registrering af beskyttede jorddiger.

 

Formålet med lokalplanen er at skabe det planlægningsmæssige grundlag for, at virksomheden kan udvides mod syd, og at arealet fortsat kan anvendes til produktion, industri, lager, værksted-, entreprenør- og servicevirksomhed. Det er tilmed også vigtigt, at oplevelsen af de nærliggende landskaber og skov ikke forringes.

 

Forslag til Lokalplan 303 og Kommuneplantillæg 8 kan ses på linket Forslag til lokalplan 303.

 

Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar. Disse indeholder bekymring for trafiksikkerheden og placering af indkørslen til erhvervsområdet. Det ønskes, at lastbiltrafik alene må anvende indkørsel ved Ribevej 51 (indkørsel B), da den ligger længst væk fra eksisterende boligområder. I høringssvarene er der desuden gjort opmærksom på lysgener fra erhvervsområdet, manglende beplantningsbælter samt ønsker til udformning af indhegningen imellem erhvervsområdet og skoven.

 

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Langt størstedelen af den tunge transport foregår i dag via Ribevej 51 (indkørsel B). Virksomheden har dog behov for, at Ribevej 45 (indkørsel A) i særlige tilfælde kan benyttes af enkelte tunge transporter.

 

For at mindske gener fra virksomhedens visuelle påvirkning af skoven og naboer samt gener fra støv, støj, affald m.m. fra virksomheden til omgivelserne er der som hovedregel et krav om en 10 m bred randbeplantning. For at sikre en rationel drift af virksomheden er randbeplantningen flere steder reduceret, mod at der er lavet supplerende tiltag med trådhegn eller plankeværk. Enkelte steder er randbeplantningen øget til 20 m. Randbeplantningen med supplerende tiltag vurderes ikke at være til væsentlige gener for vildtet i området.

Bestemmelser om belysning er lavet for at sikre mindst mulige gener for omgivelserne, og vurderes at dække høringssvarets bekymringer.

 

Lokalplanens redegørelse tilrettes i forhold til registrering af beskyttede jorddiger. Kortet opdateres med de nyeste data.

 

Høringssvarene er nærmere beskrevet og behandlet i bilaget ”Behandling af høringssvar – Lokalplan 303”.

Tidligere behandling

07.08.2018 Økonomiudvalget.

23.06.2020 Udvalget for teknik og miljø.

25.06.2020 Økonomiudvalget.

30.06.2020 Byrådet.

27.10.2020 Udvalget for teknik og miljø.

03.11.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 1157 af 01.07.2020 lov om planlægning.

Høring

Forslagene har været i offentlig høring i 8 uger.

Der er indkommet 2 høringssvar.

Bilag

5.Endelig lokalplan 312 og kommuneplantillæg 14 - Boligområde i Askov Syd (C)

Sagsnummer: 19/9070

Endelig lokalplan 312 og kommuneplantillæg 14 - Boligområde i Askov Syd (C)

Administrativ indstilling

Chef for Erhverv & Borgerservice Peer M. Rexen indstiller, at
 

 • den endelige lokalplan 312 og kommuneplantillæg 14 vedtages.
   
 • indkomne kommentarer tages til efterretning, og at lokalplanen tilrettes i forhold til krav om parkeringspladser, jf. bilag ”Behandling af høringssvar – lokalplan 312 II”.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets vedtagelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 27-10-2020

Indstilles godkendt med bemærkningen, at der forud for Økonomiudvalgets behandling udarbejdes et notat om det juridiske forhold vedrørende matrikel nr. 7bh..

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 03-11-2020

Indstilles godkendt med tilføjelsen:

 

Matr. nr. 7 bh Askov, Malt indgår i lokalplanen som byggegrund og stiareal, og det tidligere vilkår i udstykningstilladelsen om etablering af en legeplads tilsidesættes.

Beslutning Byrådet den 10-11-2020

Godkendt med tilføjelsen fra Økonomiudvalget.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

Sagsfremstilling

Det tilrettede forslag til lokalplan 312 og kommuneplantillæg 14 har været i fornyet offentlig høring i perioden 21. august 2020 til 19. september 2020 og fremlægges hermed til vedtagelse med en enkelt ændring til bestemmelserne.

Der er i høringsperioden indkommet 7 høringssvar, som giver anledning til en mindre rettelse i lokalplanen.

 

Forslag til lokalplan 312 og kommuneplantillæg 14 kan ses på linket Forslag til lokalplan 312.

 

Det grønne udtryk og parkering

Særligt i høringssvar 19 udtrykkes bekymring for, om området vil fremstå ”grønt” nok. Der peges bl.a. på, at der i lokalplanen stilles krav om, at der ved åben-lav bebyggelse stilles krav om 3 parkeringspladser, hvilket vil kunne udfordre ønsket om et ”grønt udtryk” i forhaverne. Det medgives, at idet lokalplanen giver mulighed for åben-lav bebyggelse på grunde ned til 500 m², kan det være en udfordring at opfylde kravet til 3 parkeringspladser med kørefast belægning, og samtidig opfylde ønsket om et grønt udtryk i forhaven.

Det foreslås derfor, at kravet til parkering reduceres til 2 p-pladser ved åben-lav bebyggelse på grunde på 700 m² og derunder, jf. bilag ”Behandling af høringssvar – lokalplan 312 II”.

 

Trafik og adgangsforhold

I forbindelse med den nye høring af lokalplanen er der indkommet bemærkninger/indsigelser om de trafikale beregninger i forbindelse med planens politiske behandling og miljøscreening, hvor det bl.a. bemærkes, at kommunens beregninger er underestimerede.

 

I den forbindelse skal det bemærkes, at det ikke har været Vejen Kommunes hensigt at udføre præcise beregninger af trafikken, men at angive en størrelsesordenen af den forventede trafik. Trafikmængden vil være et skøn ud fra opstillede parametre, som kan drøftes. Der henvises til vedlagte ”Behandling af høringssvar – lokalplan 312 II”.

 

Det vurderes fortsat, at den trafikale belastning af Askov, som følge af det nye boligområde, bliver meget lille, specielt med etableringen af den sydlige indkørsel. Trafikanter fra boligområdet vil kun i begrænset omfang vælge en rute gennem Askov, og i vid udstrækning vil dette være i forbindelse med kørsel til skole eller indkøb. Vurderingen er derfor, at der ikke er behov for nye beregninger af trafikforøgelsen som følge af det foreliggende lokalplanforslag. 

 

I forbindelse med boligudviklingen i Vejen Syd og de fremtidige tanker/planer om ændringer i og omkring Askov, herunder mulighederne for en eventuel omfartsvej omkring Askov, er det imidlertid relevant at undersøge de trafikale konsekvenser for byen. Dette arbejde vil blive igangsat i forbindelse med de planlagte trafikale vurderinger i forbindelse med udviklingen af området ved Vejen Syd.

 

Bebyggelseshøjde

Der udtrykkes i høringssvar 19 fortsat bekymring for, at lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i to etager. Bekymringen bunder også denne gang i, om moderne byggeri i højden vil ødelægge oplevelsen af byrummene i Askov.

Der vurderes fortsat, at det nye boligområde ikke vil betragtes som en del af et eksisterende byrum, men mere som et boligområde, der kobler sig på byen i samme grad som andre boligområder i kanten af Askov.

Det foreslås derfor, at der holdes fast i beslutningen om at muliggøre byggeri i to etager i området.

 

Elmevænget

Der udtrykkes fra 7 beboere på Elmevænget fortsat forundring over, at matr.nr. 7bh er indarbejdet i lokalplanen som byggegrund. Matriklen er i Elmevængets udstykningstilladelse fra 1972 blevet udlagt til legeplads og fællesarealer til områdets beboere.

Det vurderes ikke, at der i høringssvaret er fremkommet nyt, som bør ændre i lokalplanforslagets disponering over matriklen.

 

Kommuneplan og offentlighedsproces

Høringssvar 18 er kritisk i forhold til, om lokalplanen overholder retningslinjerne i kommuneplanen, og om der er anvendt en korrekt procedure.

 

Det vurderes, at inddragelse af landzoneareal til byzone, som grundlag for en mere hensigtsmæssig vejadgang til det nye boligområde, er almindelig planlægning med afvejning af forskellige interesser, og lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje om klare grænser mellem by og land.

 

Ved inddragelse af nye arealer i kommuneplanen, som ikke er vedtaget i en kommuneplanstrategi, skal der gennemføres en foroffentlighedsproces med indkaldelse af ideer og forslag. Undtaget fra dette krav er bl.a. mindre ændringer i kommuneplanens rammedel. Den konkrete ændring i kommuneplanrammerne består i at tillade byggeri i to etager, og en mindre arealmæssig udvidelse, som skal anvendes til vejadgang og regnvandshåndtering og ikke til bebyggelse. Det vurderes, at denne ændring er en mindre ændring i forhold til kommuneplanlægning på kommuneplanstrateginiveau, og at den derfor kan gennemføres uden en foroffentlighedsproces. Offentligheden høres i forbindelse med høring af kommuneplantillægget og lokalplanforslaget.

 

Miljøscreening

Der bliver i høringssvar 13 stillet spørgsmål ved kvaliteten af den udførte miljøscreening, hvad angår punktet om afledt effekt på trafikken i området.

 

Der er blevet udført en grundig miljøscreening af både det oprindelige lokalplanforslag og af de foreslåede ændringer. Screeningen har haft særlig fokus på trafikafvikling og boligområdets effekt på trafikbelastningen i Askov. På baggrund af dette vurderes det, at realiseringen af lokalplanen ikke vil påvirke trafiksituationen væsentligt, og at lokalplanen derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

 

Det foreslås, at lokalplanforslaget tilrettes som beskrevet i ”Behandling af høringssvar – 312 II”, samt med mindre redaktionelle tilretninger.

Tidligere behandling

06.08.2019 Økonomiudvalget.

28.01.2020 Økonomiudvalget.

28.04.2020 Udvalget for teknik og miljø.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

12.05.2020 Byrådet.

10.08.2020 Udvalget for teknik og miljø.

11.08.2020 Økonomiudvalget.

18.08.2020 Byrådet.

27.10.2020 Udvalget for teknik og miljø.

03.11.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 1157 af 01.07.2020 lov om planlægning.

LBK nr. 973 af 25.06.2020 lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

Forslaget har været i høring i 4 uger.

Der er indkommet 7 høringssvar.

Bilag

6.Godkendelse af tillæg nr. 26 til Vejen Kommunes Spildevandsplan (C)

Sagsnummer: 20/6424

Godkendelse af tillæg nr. 26 til Vejen Kommunes Spildevandsplan (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • tillæg nr. 26 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendes.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 01-09-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger) og Charlotte Klausen (C).

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

Indstilles godkendt i Byrådet sammen med lokalplanforslaget for boligområdet og under forudsætning af godkendelse af lokalplanen.

Beslutning Byrådet den 10-11-2020

Godkendt.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet planer for et nyt boligområde vest for Ø. Skibelundvej i Askov. Dette tillæg beskriver rammerne for håndtering af spildevand og overfladevand i og fra området.

Området vil blive separatkloakeret.

 

Der har været arbejdet med løsninger til lokal afledning af regnvand og nedsivning af regnvand. Jordbundsforholdene og grundvandsniveauet i området betyder, at disse løsninger ikke er egnede.

 

Området separatkloakeres og der etableres et regnvandsbassin i den sydlige del af byggemodningen.

 

Forslaget til spildevandsplanen har været i høring og der er ikke indkommet bemærkninger eller høringssvar.

Tidligere behandling

12.05.2020 Byrådet.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

28.04.2020 Udvalget for teknik og miljø.

01.09.2020 Udvalget for teknik og miljø.

08.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Spildevandsbekendtgørelsen (nr. 1317 af 4. december 2019).

Høring

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

7.Ekspropriationsbemyndigelse - Cykelsti mellem Rødding og Helletvej (C)

Sagsnummer: 20/14925

Ekspropriationsbemyndigelse - Cykelsti mellem Rødding og Helletvej (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • Teknik & Miljø bemyndiges til at iværksætte en ekspropriationsforretning med henblik på at erhverve de nødvendige arealer til etablering af en cykelsti langs Jelsvej mellem Rødding og Hellet.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 27-10-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 03-11-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 10-11-2020

Godkendt.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 12. maj 2020 at give en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til igangsættelse af en cykelsti langs Jelsvej mellem Rødding og Hellet. Projektet er beregnet til i alt 8,5 mio. kr., og det resterende beløb 4,0 mio. kr. er medtaget på investeringsoversigten for 2021, vedtaget på Byrådsmøde den 6. oktober 2020.

 

Cykelstien udføres som en 2,5 m bred dobbeltrettet cykelsti langs Jelsvejs nordside på en 3,6 km lang strækning mellem Rødding og Hellet.
 

Ved Rødding tilsluttes cykelstien den eksisterende cykelsti umiddelbart øst for rundkørslen. Dette giver forbindelse til cykelstien til Langetved, cykelstien til Brændstrup, og cykelstierne gennem Rødding by og videre mod vest ad cykelstien til Sdr. Hygum.

 

Ca. 1 km øst for Rødding passerer den nye cykelsti en mindre rasteplads, som det af hensyn til cykelstiens placering er nødvendigt at nedlægge. Rastepladsen vurderes ikke at have væsentlig værdi for trafikken. En del af rastepladsens asfaltarealer vil blive anvendt som fremtidig cykelsti. Resterende arealer vil blive tilsået eller beplantet, og der kan eventuelt etableres cyklistfaciliteter i form af bordbænkesæt.

 

I cykelstiens østlige ende afsluttes stien umiddelbart efter Helletvej. Helletvej udvides mod vest i krydset, så der bliver plads til en sidevejshelle, hvilket vil give cyklister og trafikanter bedre oversigtsforhold i krydset.

 

For at projektet kan gennemføres skal der erhverves arealer fra 25 lodsejere. Erhvervelsen af arealerne sker ved ekspropriation.

 

Detailprojekteringen er igangsat, og åstedsforretningen forventes gennemført sidst på året 2020 med henblik på, at anlægsarbejdet kan igangsættes i løbet af foråret 2021.

Tidligere behandling

27.10.2020 Udvalget for teknik og miljø.

03.11.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne i forbindelse med ekspropriation afholdes over de afsatte anlægsmidler til cykelsti Rødding – Hellet, (Omkostningssted 222.741).

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejlovens kapitel 10 om ekspropriationer.

Høring

Ingen.

Bilag

8.Ekspropriationsbeslutning cykelsti syd om Askov etape 2 (C)

Sagsnummer: 19/11032

Ekspropriationsbeslutning cykelsti syd om Askov etape 2 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • ekspropriationen og de planlagte foranstaltninger gennemføres på baggrund af åstedsforretningen den 25. august 2020.

 

 • de, i perioden efter åstedsforretningen, accepterede aftaler for erstatninger, arealafståelser m.v. tiltrædes.

 

 • Melvangvej optages som offentlig vej frem til Melvangvej 22.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 27-10-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 03-11-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 10-11-2020

Godkendt.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

Sagsfremstilling

Den 25. august 2020 blev der afholdt åstedsforretning, hvor arealer syd for Askov blev besigtiget med henblik på at erhverve de nødvendige arealer til projektets gennemførelse.

 

Ekspropriationen omfatter 6 ejendomme, hvoraf 5 skal afstå jord og 1 får flyttet sin indkørsel.

 

Fem lodsejere mødte til besigtigelsen og til den efterfølgende forhandling om erstatningens størrelse på Hotel Skibelund Krat. En ejendom blev besigtiget efterfølgende.

 

Fire lodsejere har tilkendegivet, at de ønsker projektet fremmet, de to resterende lodsejere har i forbindelse med åstedsforretningen meddelt, at de er positive for projektet, hvilket fremgår af protokollen.

 

Tre lodsejere har accepteret Vejen Kommunes erstatningstilbud, hvilket fremgår af bilag til protokollen.   

 

Protokollen fra åstedsforretningen er vedlagt som bilag sammen med lodsejernes bemærkninger og accept af erstatningerne.

 

Det fremgår af erstatningstilbuddet vedr. lbnr. 6, at den del af Melvangvej, som ligger langs med det projekterede areal, udskilles og optages som offentlig vej. Lodsejer har efterfølgende ønsket, at Melvangvej optages frem til nr. 22, svarende til udstrækningen af den offentlige kloak. Der er er tale om en lille ændring, ca. 40 m, og Teknik & Miljø anbefaler derfor, at dette imødekommes.

 

Anlægsprojektet forventes påbegyndt i marts 2021.

Tidligere behandling

28.04.2020 Udvalget for Teknik & Miljø.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

12.05.2020 Byrådet.

27.10.2020 Udvalget for teknik og miljø.

03.11.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne vedrørende ekspropriationen afholdes af anlægskontoen til Cykelsti mellem Askov-Malt Skole og Vejen Syd [Omkostningssted nr.: 222.730]

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejlovens Kapitel 10.

Høring

Ingen.

Bilag

9.Forslag til indsatsprogram for Vandområdeplan 2021-2027 (C)

Sagsnummer: 20/14927

Forslag til indsatsprogram for Vandområdeplan 2021-2027 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • forslag til indsatsprogram vedrørende vandløbsrestaurering efter Statens vandområdeplaner 2021-2027 sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 27-10-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 03-11-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 10-11-2020

Godkendt.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

Sagsfremstilling

Kommunerne skal udarbejde forslag til indsatsprogram vedrørende vandløbsrestaurering som en del af Statens kommende vandområdeplaner for perioden 2021-2027. Indsatserne har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløb, som Miljøstyrelsen ikke forventer vil have den ønskede miljøtilstand i 2027. Miljøstyrelsen har den 22. oktober 2019 udmeldt rammerne for dette arbejde i bekendtgørelse om vandrådsarbejde og udarbejdelse af indsatsprogram.

 

Vejen Kommune indgår geografisk i hovedvandoplandene til Vadehavet og Lillebælt/Jylland, hvoraf langt størstedelen af kommunen er opland til Vadehavet.

 

For hvert vandopland er der nedsat et vandråd bestående af organisationer og lokale interessenter med interesse for vandløb. Vandrådet skal inddrages og rådgive de involverede kommuner i arbejdet med indsatsprogrammet. Inddragelsen af vandråd har to gange tidligere, med succes, været anvendt i den Statslige vandplanlægning.


I oplandet til Lillebælt Jylland er det Vejle Kommune, som har fungeret som sekretariatskommune, og i oplandet til Vadehavet er det Esbjerg Kommune.

 

Vandrådene har vedtaget en række principper for udvælgelse af de vandløb, hvor der foreslås en indsats. Principperne handler grundlæggende om at prioritere en fysisk indsats i vandløb med det største naturmæssige potentiale og samtidig nedprioritere indsats i vandløb, hvor effekten af en indsats synes tvivlsom. Vandrådene har gennem dialogmøder været inddraget i forslag til konkrete indsatser i de enkelte vandløb, og har bidraget positivt til planlægningen.

 

I vandrådet for Lillebælt/Jylland har alle medlemmer, på nær Bæredygtigt Landbrug og Dansk Skovforening, bakket op om forslagene. De to foreninger har ikke kunnet tilslutte sig nogen indsatser i vandoplandet af principielle årsager. I vandrådet for Vadehavet har alle medlemmer, på nær Bæredygtig Landbrug bakket op om forslagene. Bæredygtigt Landbrug har indsendt en mindretalsudtalelse, som er vedlagt som bilag.

 

Med udgangspunkt i Statens økonomiske rammer og vandrådets anbefalinger er der i samarbejde med de øvrige kommuner i hovedvandoplandene foreslået følgende indsatser i Vejen Kommune (se kortbilag og kommunerapporter for geografi og indsatser i de enkelte vandløb):

 

 • Fysiske forbedringer af 168 km vandløb.
 • Åbning af 3 km rørlagte strækninger.
 • Fjernelse af 2 spærringer.
 • Etablering af 20 sandfang.
 • Etablering af 1 okkerrensningsanlæg.

 

Sandfang er af strategiske årsager påført som virkemiddel. I praksis vil der kun blive etableret sandfang i vandløb, hvor det vurderes at have afgørende effekt for vandløbsrestaureringen. Det vil være en del af den vurdering, der foretages i en forundersøgelse.

På vandløbsstrækninger med stor sandtransport bør der ikke udlægges gydestryg, da et sandfang ikke ville kunne afværge sandtransporten tilstrækkeligt til at holde gruset fri for aflejringer.

 

Udover den obligatoriske opgave med at fordele midler og indsatser mellem kommunerne har kommunerne også haft mulighed for at foreslå ”Øvrige indsatser”.

Indsatserne skal, udover at være omkostningseffektive og føre til målopfyldelse, også have en positiv synergieffekt på biodiversitet og klima. Vejen Kommune har foreslået 23 øvrige indsatser i oplandet til Vadehavet. Indsatserne består primært af forslag til miniådale og lavbundsprojekter. Der er ikke indberettet øvrige indsatser i Vejen Kommunes opland til Lillebælt/Jylland.

 

Den anslåede anlægsøkonomi for Vejen Kommune bliver på baggrund af Statens udgiftssatser i alt ca. 10,8 mio. kr. for perioden 2021-2027. Beløbene skal kun betragtes som en fordelingsnøgle mellem kommunerne. Det faktiske beløb, der kan søges tilskud til, når Vandområdeplan 2021-2027 træder i kraft, vil sandsynligvis være væsentligt højere.

 

Kommunen skal efterfølgende søge om tilskud til hvert enkelt projekt via statslige tilskudsordninger. Hvor vidt der kan opnås tilskud, beror på en individuel vurdering af det enkelte projekt, hvor projektet skal være omkostningseffektivt og sandsynliggøre målopfyldelse.

 

Efter den politiske behandling af indsatsprogrammerne i kommunerne sender sekretariatskommunerne det samlede godkendte forslag m.v. til Miljøstyrelsen senest den 22. november 2020.

 

Når Miljøstyrelsen har modtaget input fra kommuner og vandråd, træffes der en endelig beslutning om indsatser i vandområdeplanerne. Den endelige beslutning forventes at foreligge ultimo 2021.

Tidligere behandling

27.10.2020 Udvalget for teknik og miljø.

03.11.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Staten har til forundersøgelser og gennemførelse af indsatser samlet afsat 28,4 mio. kr. i oplandet til Lillebælt/Jylland og 46,2 mio. kr. i oplandet til Vadehavet. Midlerne skal efterfølgende søges for hvert enkelt projekt.

 

Kommunerne tildeles ikke ekstra midler til fremtidig afledt drift af gennemførte projekter.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport.

 

Lov om vandplanlægning og jf. BEK nr. 1060 af 22/10/2019.

Høring

Kommunens forslag til indsatsprogram udsendes ikke i en separat høring. Den del af forslaget,

som kommer til at indgå i statens udkast til vandområdeplaner, sendes i offentlig høring af

Miljøstyrelsen senest den 22. december 2021.

Bilag

10.Anlægsbevilling - Forundersøgelse af genslyngning af Jels Å (C)

Sagsnummer: 20/15681

Anlægsbevilling - Forundersøgelse af genslyngning af Jels Å (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 357.552 kr. til udgifter vedrørende udarbejdelsen af forundersøgelse af projekt om genslyngning af Jels Å.
   
 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 357.552 kr. til indtægter vedrørende udarbejdelsen af forundersøgelse af projekt om genslyngning af Jels Å.
   
 • rådighedsbeløbet på 357.552 kr. finansieres af tilskud fra Fiskeristyrelsen.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 27-10-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 03-11-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 10-11-2020

Godkendt.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

Sagsfremstilling

Som led i gennemførelse af Statens vandplaner udarbejder Teknik & Miljø ansøgninger til

Fiskeristyrelsen om tilskud til en række projekter, herunder genslyngning af Jels Å. Forud for gennemførelsen af et eventuelt projekt udarbejdes en forundersøgelse. Forundersøgelsen har til formål at afdække, om et projekt kan gennemføres og hvordan det i givet fald vil kunne gennemføres.

 

Vejen Kommune søgte Fiskeristyrelsen om tilskud til at udarbejde en forundersøgelse af projektet i første ansøgningsrunde 2020. Ansøgningen blev imødekommet. Tilsagnet er vedlagt som bilag. Vejen Kommune har nu frem til den 26. juni 2021 til at udarbejde forundersøgelsen.

Tidligere behandling

27.10.2020 Udvalget for teknik og miljø.

03.11.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 357.552 kr. finansieres af tilskud fra Fiskeristyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 252 af 20. marts 2019 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Høring

Ingen.

Bilag

11.Tillæg til affaldsregulativer (C)

Sagsnummer: 20/7274

Tillæg til affaldsregulativer (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • tillæg til regulativer for husholdning og erhverv i forbindelse med indsamling af asbestaffald i Vejen Kommune 2021 godkendes.
   
 • sagen sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 27-10-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 03-11-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 10-11-2020

Godkendt med 24 stemmer for.

Claus Grimm (Løsgænger) stemte imod.

Anni Grimm (Løsgænger) stemte hverken for eller imod.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte den 1. september 2020 rammerne for forsøgsordningen med indsamling af asbestaffald i Vejen Kommune 2021, heriblandt skærpede krav for aflevering af asbest på genbrugspladsen.

 

Ændrede forhold på genbrugspladserne skal fremgå af regulativerne for husholdningsaffald og erhvervsaffald. I de nugældende regulativer fremgår det, at der må afleveres 30 eternitplader pr. dag på genbrugspladserne. For at understøtte ordningen og mindske mængderne af asbest på genbrugspladserne, ændres regulativerne således, at der i forsøgsperioden kun kan afleveres 10 eternitplader pr. dag på genbrugspladserne.

 

De ændrede vilkår vil fremgå som et tillægsblad til husholdnings- og erhvervsregulativet for forsøgsperioden 2021. Viser evalueringen af forsøget at være en succes, vil de skærpede krav efterfølgende blive indarbejdet i regulativerne som et fast element.

 

Miljøstyrelsen forventer primo 2021 at have udarbejdet nye paradigmer for regulativer for affaldsområdet, hvorfor ændringerne kun laves som et tillæg.

Tidligere behandling

01.09.2020 Udvalget for teknik og miljø.

27.10.2020 Udvalget for teknik og miljø.

03.11.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Konsekvenserne er nærmere beskrevet ved udvalgets behandling af sagen den 1. september 2020.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Affaldsbekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019.

Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald begge af 6. juni 2012.

Høring

Ingen.

Bilag

12.Boligudstykningsstrategi for 2021-2024 (C)

Sagsnummer: 20/7182

Boligudstykningsstrategi for 2021-2024 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • strategiplan for boligudstykninger 2021-2024 revideres ved, at udstykningen i Glejbjerg rykkes til 2022 og en ny lokalitet, udstykningsområdet i Gesten reduceres arealmæssigt samt udstykningen i Rødding i 2023 udføres ved Solbakken.
   
 • Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådet.
Beslutning Økonomiudvalget den 03-11-2020

Økonomiudvalget indstiller, at

 

 • strategiplan for boligudstykninger 2021-2024 revideres ved, at udstykningen i Glejbjerg rykkes til 2022, udstykningsområdet i Gesten reduceres arealmæssigt samt udstykningen i Rødding i 2023 udføres ved Solbakken.
Beslutning Byrådet den 10-11-2020

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 9. juni 2020 boligudstykningsstrategi 2021-2024.

 

Forud for godkendelsen blev det drøftet, hvorvidt udstykningen på Solbakken var afhængig af etablering af en ny vejadgang. Det er nu afklaret, at en udstykning kan etableres med, at den permanente vejadgang bliver via Østerbyvej.

 

I Glejbjerg og i Gesten er der foretaget geotekniske undersøgelser. I Glejbjerg viser undersøgelsen, at bebyggelse på arealet ved Borgergade er udfordret og vil medføre store udgifter til ekstrafundering. Arealet ved Gesten er delvist udfordret.

 

Boligudstykningsstrategien anbefales derfor revideret på baggrund af ovenstående.

 

I Rødding flyttes den kommende udstykning i 2023 til ny etape ved Solbakken med vejadgang fra Østerbyvej. Det kommende boligområde ved Gesten reduceres, som følge af jordbundsforholdene. I Glejbjerg skal der udlægges et nyt område. Da der skal udlægges et nyt areal til boligbebyggelse, rykkes anlægsudgiften til år 2022.

Tidligere behandling

05.05.2020 Økonomiudvalget.

02.06.2020 Økonomiudvalget.

09.06.2020 Byrådet.

03.11.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med Byrådets godkendelse af budget 2021 og overslagsårene er der ikke afsat yderligere midler til realisering af ”Boligudstykningsstrategien 2021 – 2024”.

Der er afsat 5,654 mio. kr. i budget 2021 og i overslagsårene.

 

Nedenfor er der beregnet, hvad der er behov for af midler til realisering af boligudstykningsstrategien.  

 

Jfr. ”Anlægsoverslag” i Boligudstykningsstrategien 2021 – 2024 medfører det udgifter på i alt:

2021: 12,0 mio. kr.

2022: 17,0 mio. kr.

2023: 18,0 mio. kr.

2024: 7,0 mio. kr.

 

Der er i budgettet afsat 5,654 mio. kr. i budget 2021 og overslagsårene. I 2021 overføres der ca. 5,4 mio. kr. til realisering af boligudstykninger i 2021. Dermed er udgiftsrammen stort set realiseret for 2021.

 

Man kan vælge, som tidligere i forbindelse med byggemodning af områder i Vejen by, at udgifterne delvis finansieres af salgsindtægter.

 

I henhold til investeringsoversigten er der samlet budgetteret med salgsindtægter for bolig- og erhvervsgrunde i hvert af årene 2021-2024 på 13,995 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen. 

Høring

Ingen.

Bilag

13.Ændring af betalingsvedtægt for byggesagsbehandling (C)

Sagsnummer: 20/17990

Ændring af betalingsvedtægt for byggesagsbehandling (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • betalingsvedtægt ændres, så byggesagsgebyr opkræves efter medgået tid pr. påbegyndt minut.
   
 • ændringen træder i kraft fra den 1. december 2020.
 • Økonomiudvalget indstiller ændringen til Byrådets godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 03-11-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 10-11-2020

Godkendt.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har en ”Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling”, hvoraf det fremgår hvordan og hvornår, der bliver opkrævet gebyr for byggesagsbehandlingen.

 

Kommunerne har mulighed for at opkræve gebyr for behandlingen af ansøgninger jævnfør

§ 28 i Lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23/09-2016. Gebyret kan opkræves som et fast gebyr eller efter tidsforbrug.

 

I Vejen Kommune opkræver vi både efter fast gebyr og efter tidsforbrug afhængig af sagstyper. Det fremgår af vedhæftede betalingsvedtægt, hvornår det er fast gebyr og hvornår det er efter tidsforbrug.

 

Vejen Kommune er i en anden sammenhæng blevet opmærksomme på, at tidsforbruget skal opgøres pr. påbegyndt minut. Derfor skal teksten i betalingsvedtægt ændres fra pr. påbegyndt 15 minutter til pr. påbegyndt minut.

Tidligere behandling

03.11.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes ikke, at det får økonomiske konsekvenser på indtægtssiden.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23/9-2016 - § 28.

Høring

Ingen.

Bilag

14.Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2021-22 (C)

Sagsnummer: 20/6381

Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2021-22 (C)

Administrativ indstilling

Direktør Morten Oldrup indstiller, at

 

 • Udvalget godkender rammeaftalen
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for social og ældre den 28-10-2020

Rammeaftalen indstilles godkendt.

 

Afbud: Peter Fallesen (A).

Beslutning Økonomiudvalget den 03-11-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 10-11-2020

Godkendt.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

Sagsfremstilling

Kommunerne i Syddanmark er i løbet af foråret 2020 kommet med emner til den kommende rammeaftale, ligesom repræsentanter for Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for social og ældre ved et møde i august havde lejlighed til at drøfte bl.a. den nye rammeaftale med Regionens Psykiatri- og Socialudvalg.

Rammeaftalen rummer overordnet 3 indsatsområder:

 

 1. Tværsektoriel kobling til andre sektorområder

 

 1. Formålet med dette indsatsområde er, at der i rammeaftalens løbetid arbejdes på at sikre en bedre tværsektoriel kobling mellem socialområdet og andre sektorområder, herunder også en mere fælles tilgang mellem kommune og region.

 

Der skal være øget fokus på sundhed i de sociale tilbud, i den beskæftigelses- og uddannelsesmæssige indsats for borgere på socialområdet og indenfor rehabilitering.

 

 1. Styring og kapacitet

 

 1. Formålet med indsatsområdet er et fortsat fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten på det specialiserede socialområde.

 

I de senere år har udgifterne til det specialiserede socialområde været i voldsom vækst. I Syddanmark oplever vi flere borgere med psykiske lidelser og flere borgere med komplekse vanskeligheder.

 

Der vil i rammeaftalen 2021-2022 blive sat særligt fokus på vidensdeling og udvikling af bedre datamodeller med henblik på en øget styring, at holde udgifterne nede samt sikring af rette kapacitet.

 

Indsatsområdet vil blive anskuet fra såvel et indkøbsperspektiv som et driftsherreperspektiv.

Endelig vil der fortsat være fokus på at følge udviklingen i behov og efterspørgsel efter pladser.

 

 1. Kvalitet i indsatser

 

 1. Formålet med rammeaftalens tredje indsatsområde er at styrke kvaliteten i indsatserne i de syddanske kommuner og Regionen.

 

I Syddanmark er der ambitioner for det specialiserede socialområde, og via kvalitetssikring, metoder og dokumentation ønskes højere kvalitet i indsatserne på det specialiserede undervisnings- og socialområde.

 

Endvidere rummer rammeaftalen, som noget nyt, et afsnit om indgåelse af aftaler, der forpligter kommunerne og Region Syddanmark til, at der ved hvert køb fremadrettet udarbejdes en konkret og individuel betalingsaftale, der regulerer forpligtelsen for såvel køber som sælger.

 

Betalingsaftalen skal tage udgangspunkt i takstprincipperne i Styringsaftalen i Syddanmark og skal indeholde aftaler om forhold som underskudsdeling, takst, afregning m.m.

Endelig fastslår rammeaftalen, at kommunalbestyrelsen én gang i hver valgperiode kan overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. I regi af Socialdirektørforum udmeldes det, om kommunerne ønsker at overtage et tilbud.

 

Rammeaftalen sendes til orientering i Udvalget for skoler og børn.

Tidligere behandling

29.04.2020 Udvalget for social og ældre.

28.10.2020 Udvalget for social og ældre.

03.11.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

15.Fælles ledelse mellem Holmeå Børnecenter og Brørupskolen (C)

Sagsnummer: 20/9301

Fælles ledelse mellem Holmeå Børnecenter og Brørupskolen (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • der etableres fælles ledelse mellem Holmeå Børnecenter og Brørupskolen pr. 1. januar 2021.
 • Holmeå Børnecenter og Brørupskolen beholder eget skoledistrikt og har egen tildeling af budget.
 • Holmeå Børnecenter og Brørupskolen efter tildeling af budget har ét fælles budget.
 • der oprettes fælles dagtilbud- og skolebestyrelse.
 • bestyrelserne i Holmeå Børnecenter og på Brørupskolen udformer den fremtidige bestyrelsessammensætning og proces i overgangen i samarbejde med chef for Skoler, Kultur & Fritid.
 • der kan vælges fælles tillidsrepræsentanter på de forskellige fagområder på Holmeå Børnecenter og Brørupskolen.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 27-10-2020

Indstilles godkendt

 

Knud Peter Wad (C) stemte imod.

 

Afbud: Tina Gottschalk (A).

Beslutning Økonomiudvalget den 03-11-2020

Indstilles godkendt.

 

Frank Schmidt-Hansen (C) stemte imod.

Beslutning Byrådet den 10-11-2020

Indstillingens første 5 dots fra Udvalget for skoler og børn blev sat til afstemning.

For stemte 20 medlemmer.

5 medlemmer: Frank Schmidt-Hansen (C), Knud Peter Wad (C), Jacob Bech Jensen (C), Charlotte Klausen (C) og Anni Grimm (Løsgænger) stemte imod.

Claus Grimm (Løsgænger) stemte hverken for eller imod.

 

Dot 6 blev sat til afstemning.

For stemte 19 stemmer.

Maya Ryom Mønster (Løsgænger) stemte imod.

6 medlemmer: Frank Schmidt-Hansen (C), Knud Peter Wad (C), Jacob Bech Jensen (C), Charlotte Klausen (C), Anni Grimm (Løsgænger) og Claus Grimm (Løsgænger) stemte hverken for eller imod.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

Sagsfremstilling

Holmeå Børnecenter forventes at være 79 elever i 2020/21 og perioden ud. I 2022/23 -  2024/25 forventes skolen at have under 75 elever (se bilag for prognosetal). Derfor foreslås, at Holmeå Børnecenter bliver en filial under Brørupskolen.

 

Sagen har været til høring hos skolebestyrelser og MED inkl. faglige organisationer samt i offentlig høring på Vejen Kommunes hjemmeside.

 

Der er indkommet 7 høringssvar fra skole- og fællesbestyrelser, 5 høringssvar fra lokale MED udvalg samt høringssvar fra 2 faglige organisationer.

 

Sagen har været behandlet i Udvalget for skoler og børn den 23. juni 2020.

Tidligere behandling

23.06.2020 Udvalget for skoler og børn.

25.06.2020 Økonomiudvalget.

30.06.2020 Byrådet.

27.10.2020 Udvalget for skoler og børn.

03.11.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ansatte i Holmeå Børnecenter vil få ny øverste leder, den nuværende skoleleder af Brørupskolen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskolelovens § 24 og § 55.

Høring

Sagen har været til høring hos skolebestyrelser og MED inkl. faglige organisationer samt i offentlig høring på Vejen Kommunes hjemmeside.

Bilag

16.Godkendelse af årsregnskab 2019 fra Museet på Sønderskov (C)

Sagsnummer: 20/17254

Godkendelse af årsregnskab 2019 fra Museet på Sønderskov (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • årsregnskabet 2019 fra Museet på Sønderskov godkendes.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 27-10-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-11-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 10-11-2020

Godkendt.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

Sagsfremstilling

Museet på Sønderskov er et statsanerkendt museum, som modtager statstilskud til driften. Som statsanerkendt museum skal der udarbejdes et særskilt regnskab for Museet på Sønderskov, som skal opstilles i henhold til regnskabsprincipper fastlagt af Slots- og Kulturstyrelsen og godkendes af Vejen Kommunes Byråd. Regnskab og årsrapport er vedlagt som bilag.

 

Museet på Sønderskov fremsender revideret/godkendt regnskab. Resultatet for 2019 udgør et underskud på 45.000 kroner. Resultatet er 30.000 kroner lavere end året før. Den væsentlige årsag er øgede lønudgifter i året i forbindelse med organisationsændringer. Egenkapitalen pr. 31. december 2019 er på godt 2 millioner kroner.

 

Arrangementer og besøgstal

I 2019 var museets samlede besøgstal i alt 13.546 gæster, hvilket er stort set uændret i forhold til året før.

 

I årets anden halvdel var der stor fokus på offentlige arrangementer, blandt andet Jette Frölichs Julestue, der blev besøgt af 718 gæster og den traditionelle Jul på Sønderskov med 1895 gæster.

 

Kvalitetsvurdering

Som statsanerkendt kulturhistorisk museum gennemføres der kvalitetsvurderinger af Slots- og Kulturstyrelsen, der gør status for udviklingen og kvaliteten af museernes arbejde. Foråret 2019 gennemførte Slots- og Kulturstyrelsen en Kvalitetsvurdering og en efterfølgende rapport af Museet på Sønderskov. Rapporten følger op på de punkter, der blev påpeget ved kvalitetsvurderingen i 2010.

 

Slots og Kulturstyrelsen konkluderer, at museet har fulgt op på hovedparten af de forhold, der blev påpeget ved kvalitetsvurderingen i 2010 og vurderer samlet, at Museet på Sønderskovs opgavevaretagelse er tilfredsstillende.

 

Arkæologi

Den arkæologiske afdeling har været godt beskæftiget gennem året med adskillige store og små projekter. Fra september har der været væsentligt øget aktivitet på arkæologien, bl.a. en stor systematisk undersøgelse på Øster Skibelund i Askov. Der har også i 2019 været aktivitet ved udgravningerne i Fæsted-området, der er finansieret gennem Slots- og Kulturstyrelsen, og som betragtes som videnskabeligt meget væsentlige. Der er fortsat forventninger til, at området udvikler sig i fremtiden.

 

Skoletjeneste og uddannelse

Der har i 2019 været omvisninger og arrangementer for 12 skoleklasser og skoleforløb, med deltagelse af i alt 961 skolebørn og 107 voksne. 418 børn og 42 voksne fra børnehaver og dagplejere har besøgt Sønderskov i løbet af året. Tilsammen har museet haft kontakt med 1.379 børn i 2019. Foruden arrangerede forløb har et antal klasser besøgt museet på egen hånd.

 

Naturvejleder

Naturvejlederen har i 2019 haft godt 4.000 elever og gæster i enten undervisning eller en anden form for formidling eller læring i og om Vejen Kommunes natur og kultur. Tager man diverse specielle arrangementer med, runder det 7.000 gæster og elever, der har været i kontakt med naturvejlederen.

 

Forventninger til fremtiden

Forventningerne til fremtiden er gode med forventninger om betydningsfulde faglige bidrag fra museet også de næste år.

 

COVID-19 spiller stadig en rolle og kan betyde aflyste/udsatte arrangementer fremover og have betydning for besøgstallet. Markeringen af Genforeningen er udsat til 2021.

Tidligere behandling

27.10.2020 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

03.11.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Høring

Ingen.

Bilag

17.Godkendelse af årsregnskab 2019 for Vejen Kunstmuseum (C)

Sagsnummer: 18/36407

Godkendelse af årsregnskab 2019 for Vejen Kunstmuseum (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • Vejen Kunstmuseums årsregnskab for 2019 til Slots- og Kulturstyrelsen godkendes.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 27-10-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-11-2020

Indstilles godkendt.

Sagsfremstillingen udvides (tilføjet referat) og der vedlægges yderligere bilag (vedlagt referat).

Beslutning Byrådet den 10-11-2020

Godkendt.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

Sagsfremstilling

Vejen Kunstmuseum er et statsanerkendt museum, som modtager statstilskud til driften. Som statsanerkendt museum skal der udarbejdes et særskilt regnskab for Vejen Kunstmuseum, som skal opstilles i henhold til regnskabsprincipper fastlagt af Slots- og Kulturstyrelsen, og godkendes af Vejen Kommunes Byråd. Dette regnskab er vedlagt som bilag 1. Indtægter og udgifter balancerer og regnskabet går i 0. 

 

Endvidere er vedlagt det regnskab, som indgår i Vejen Kommunes samlede regnskab som bilag 2. Af det sidste fremgår, hvor meget Vejen Kommune netto bruger på Vejen Kunstmuseum. Nettoudgiften for Vejen Kommune er 3,7 mio. kr. Dertil kommer 0.3 mio. kr. i udgifter til forsikringer, regulering af varelager samt administrationsbidrag. Disse udgifter indgår ikke direkte i Vejen Kunstmuseums regnskab, men af Vejen Kommunes samlede regnskab. Som det fremgår af dette regnskab, havde Vejen Kunstmuseum et underskud på 464 t. kr. i 2019, som er overført til budget 2020. Underskuddet skyldes primært forhøjede udgifter i forbindelse med nybyggeriet, og museet har udarbejdet en handleplan for håndtering af underskuddet, som følges op af jævnlig afrapportering til Direktionen. 

 

Regnskabet for 2019 viser, at der har været indtægter på ca. 5,811 mio. kr. i alt, fordelt med tilskud fra kommuner på ca. 4.028 mio. kr., ikke offentlige tilskud på 0,357 mio. kr., statstilskud på 1,110 mio. kr., samt indtægter til museet på blandt andet formidlingsvirksomhed og kiosk- og cafeteriavirksomhed på 0,316 mio. kr.

 

Der har været udgifter til personale, ledelse og administration på ca. 3,610 mio. kr. Derudover har der været udgifter til samlingens forvaltning, undersøgelser og erhvervelser, konservering, udstillinger, anden formidlingsvirksomhed og administration på ca. 1,607 mio. kr. og udgifter til lokaler og kiosk- og cafeteriavirksomhed på ca. 0.593 mio. kr.

 

I ledelsesberetningen (bilag 3) fortæller Musset blandt andet, at der har været tre udstillinger i løbet af 2019:
 

1)     Anders Bruun-Møller en boghandlers univers.

2)     Cirkeline og hendes mor Hanne Hastrup.

3)     Tryk Paa - Klaus Weiss udvalgte værker 1979-2019.


Alle tre udstillinger blev vist i Skibelundsalen, idet museets sydlige side langs Lindegade er lukket ned på grund af udbygning og renovering. Museets fokus på at skabe oplevelser og formidling udenfor museumsvæggene har derfor været populært. Museet nævner eksempelvis:

 • Buketture i samarbejde med frivillige og Danmarks Naturfredningsforening. Formålet er at pege på udvalgte kunstværker og naturperler placeret i landskabet i Vejen Kommune. Der deltager ca. 20-80 deltagere på hver tur. 
 • Rekonstruktion af Niels Hansen Jakobsens Huggehuset på museumspladsen, som blev opført med støtte fra Statens Kunstfond og af elever fra Askov Efterskole og to udvalgte folkeskoler. 
 • Skibelundteltet, som i uge 32 til 34 var rejst ved Skærsø. Her dannede det ramme om blandt andet et samarbejde mellem fem kommunale billedskoler i forbindelse med trekantområdets festuge, en sommerskole samt et projekt for udskolingselever og gymnasiet. I alt 745 børn og unge deltog i workshops med og uden forældre.
 • Skibelund Krat, der i forbindelse med 100 året for genforeningen, er blevet renoveret og hvor også formidlingen af kunsten i krattet har været populær.
   

Museet registrerede i alt 14.741 antal besøgende mod 18.290 året før. Museet vurderer antallet meget tilfredsstillende i forhold til, at store dele af museet har været lukket.

Tidligere behandling

27.10.2020 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

03.11.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Høring

Ingen.

Bilag

18.Godkendelse af Den Dynamiske Beskæftigelsesplan for 2021 (C)

Sagsnummer: 20/3087

Godkendelse af Den Dynamiske Beskæftigelsesplan for 2021 (C)

Administrativ indstilling

Chef for arbejdsmarkedsafdelingen Anneth Jensen indstiller, at

 • Udvalget drøfter forslag til Den Dynamisk Beskæftigelsesplan for 2021.
 • Udvalget godkender Den Dynamiske Beskæftigelsesplan for 2021.
 • Den Dynamiske Beskæftigelsesplan for 2021 sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 27-10-2020

Indstilles godkendt med 5 stemmer for.

Maya Ryom (løsgænger) stemte imod med begrundelsen, at bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger indgår i beskæftigelsesplanen.

 

Afbud: Anni Grimm (Løsgænger).

Beslutning Økonomiudvalget den 03-11-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 10-11-2020

Godkendt med 25 stemmer for.

Maya Ryom Mønster (Løsgænger) stemte imod på grund af indførslen af afsnittet om bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger i beskæftigelsesplanen.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalget for arbejdsmarked og integration har 22. september drøftet første udkast til beskæftigelsesplanen for 2021. Der er udarbejdet et nyt udkast til beskæftigelsesplan. Udvalget drøfter det nye udkast med henblik på, at Den Dynamiske Beskæftigelsesplan for 2021 kan indstilles godkendt og videresendes til behandling i Økonomiudvalget og i Byrådet.

 

Opsummering:

Udvalget har 22. september drøftet udkast til Den Dynamiske Beskæftigelsesplan for 2021. På den baggrund er udkastet justeret. Indsatsområdet omkring bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger er genindført efter Udvalgets ønske, ligesom der er foretaget mindre redaktionelle ændringer.

 

Udkastet har endvidere været drøftet på møde i Vejen Jobsigte med deltagelse af de faglige organisationer samt arbejdsgiver. Parterne i Vejen Jobsigte udtrykker generelt tilfredshed med de fokusområder, der er medtaget i beskæftigelsesplanen. 

 

På baggrund af drøftelserne i Vejen Jobsigte foreslår udvalgsformand og næstformand enkelte præciseringer til udkastet til beskæftigelsesplan for 2021.

 

Disse er indarbejdet i det udkast, som Udvalget drøfter på dagens møde. 

 

De formelle rammer:

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet med udgangspunkt Vejen Kommunes overordnede politikområder, de strategier, som Udvalget for arbejdsmarked og integration har vedtaget for området, samt de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren. Disse danner til sammen rammen om Vejen Kommunes beskæftigelsesplan og sætter den politiske retning for beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune for det kommende år. 

 

I henhold til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal en beskæftigelsesplan godkendes af kommunalbestyrelsen senest 31. december.  

 

Beskæftigelsesplanen vil efter godkendelsen blive sendt til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

Tidligere behandling

22.09.2020 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

27.10.2020 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

03.11.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

19.Uddybning af høringssvar til Ankestyrelsen (C)

Sagsnummer: 20/2933

Uddybning af høringssvar til Ankestyrelsen (C)

Administrativ indstilling

Chef for Handicap og Psykiatri Jane Ussing indstiller, at

 

 • Økonomiudvalget anbefaler det foreslåede høringssvar og indstiller det til Byrådets godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 03-11-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 10-11-2020

Godkendt.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen bad i brev af 10. januar 2020 Byrådet om en udtalelse i forbindelse med, at Vejen Kommune har benyttet eksterne konsulenter inden for det sociale område.

 

Byrådet behandlede udkast til besvarelse af Ankestyrelsens henvendelse i mødet den 10. marts 2020.

 

Ankestyrelsen har i brev af 10. juli 2020 bedt Byrådet supplere den tidligere besvarelse:

 

”Ankestyrelsen beder Byrådet om at oplyse, om ovenstående giver anledning til, at kommunen ophører med anvendelse af konsulentbistand, i det omfang selve kontrakten ikke allerede af andre grunde er ophørt.”

 

-          SVAR: Vejen Kommunes samarbejde med konsulentfirmaet er ophørt juni 2020. Som beskrevet i tidligere svar til Ankestyrelsen, blev samarbejdet med konsulentfirmaet indgået med uddannelse og kompetenceudvikling til rådgiverne for øje.

 

”Ankestyrelsen skal i den forbindelse bede Byrådet oplyse, i hvor mange sager der er truffet afgørelse på baggrund af sagsforberedelse med private konsulenter, der er aflønnet efter no-cure-no-pay princippet.

 

Vi skal endvidere bede kommunen oplyse, hvor mange af disse afgørelser, kommunen har genoptaget, samt hvor mange af afgørelserne, kommunen har vurderet, er ugyldige samt udfaldet af sagen i de sager, hvor kommunen har vurderet, at den oprindelige afgørelse er ugyldig.

 

Vi beder om, at kommunen gør Ankestyrelsen opmærksom på, hvis Ankestyrelsen som seneste myndighed har truffet afgørelse i sagerne. Ankestyrelsen vil herefter vurdere, om der er anledning til at genoptage de pågældende sager.”

 

-          SVAR: Der er ikke truffet nye afgørelser i de sager, hvor konsulentfirmaet har været med på sidelinjen – konsulentfirmaet har ikke deltaget i sagsforberedende arbejde i sagerne på noget tidspunkt. Myndighedsrollen/arbejdet har i alle sagerne været pålagt den enkelte rådgiver samt leder af myndighed Handicap og Psykiatri.

-          Der er truffet ny afgørelse i 0 sager.

-          Der er ikke sendt sager til Ankestyrelsen, hvor konsulentfirmaet har været involveret.

 

”I det omfang konsulentfirmaet har gennemgået sager, der ikke har resulteret i en ny afgørelse over for borger, skal Ankestyrelsen derfor også bede kommunen om at oplyse, hvordan kommunen vil sikre sig, at borger i disse sager ikke bliver stillet dårligere som følge af, at disse er indgået i konsulentfirmaets gennemgang.”

 

-          SVAR: Der er i hver enkelt sag hos Handicap og Psykiatri en opmærksomhed på borgers trivsel og udvikling (recovery/habilitet).

 

Socialrådgiverne har gennemgået et kursus for bedre at:

 • kunne gennemskue en kontrakt
 • kunne bruge den konstruktivt i samarbejdet med de enkelte botilbud
 • finde det rette botilbud ud fra borgers udfordringer
 • identificere de opmærksomhedspunkter der er for, at det er gennemskueligt for alle parter, i hvilken retning der arbejdes og med hvilke forudsætninger i de enkelte botilbud.

 

Samarbejdet med konsulentfirmaet er startet op ud fra et ønske fra socialrådgiverne om at blive bedre klædt på til at drøfte de førnævnte punkter med botilbuddet, når der skal findes et botilbud, men også for at kunne gå i forhandling, når der løbende skal følges op på indsatsen hos borgerne – at alle aspekter af et samarbejde er tilpasset.

Tidligere behandling

03.03.2020 Økonomiudvalget.

10.03.2020 Byrådet.

03.11.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

20.Spørgsmål fra tilhørerne (C)

Spørgsmål fra tilhørerne (C)

Beslutning Byrådet den 10-11-2020

Intet.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

21.Samarbejdet på affaldsområdet (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Det forbrændingsegnede affald udbydes påny.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

22.Referater fra Borgmesterens møder i september og oktober 2020 (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Taget til efterretning.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)

23.Eventuelt (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Anker Ulsdal (F) genindtræder i Byrådet 1. december 2020.

Vejen er årets transportkommune 2020.

Orientering om håndtering af corona-smitteopsporing.

Orientering om håndtering af den lokale situation vedr. mink.

KL´s virtuelle årsmøder / konferencer og priser for deltagelse drøftet.

 

Afbud: Tina Bloch Gottschalk (A)