Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Byrådet

Mødedato: 06-10-2020

Mødested: Byrådssalen (3. sal) Vejen Rådhus

1.Sydtrafik - høring budgetforslag 2021 (C)

Sagsnummer: 20/15079

Sydtrafik - høring budgetforslag 2021 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • det meddeles Sydtrafik, at Vejen Kommune tager revideret budgetforslag 2021 til efterretning.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

Indstilles godkendt. Konsekvenserne indarbejdes i budget 2021 -2024.

Beslutning Byrådet den 06-10-2020

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

Sagsfremstilling

Sydtrafiks bestyrelse behandler på møde den 16. september 2020 revideret budgetforslag for 2021. Derfor sender Sydtrafik budgetforslag til høring i kommuner og region med høringsfrist den 16. oktober 2020.

 

Den 26. juni 2020 godkendte Sydtrafiks bestyrelse budgetforslag 2021, men besluttede samtidig, at der skulle udarbejdes et revideret budgetforslag 2021, når følgerne af Covid-19 var mere kendte.

 

Den 29. maj 2020 blev der indgået aftale mellem Regeringen og KL om statslig kompensation for trafikselskaberne for 2020. Der er en forventning om, at der også ydes en form for kompensation i 2021, men forhandlingerne om en eventuel kompensation er endnu ikke afsluttet. Der er således ikke indregnet COVID-19 kompensation i det reviderede budgetforslag, men der forventes en kompensation på ca. 30 mio. kr. svarende til indtægtstabet på busdriften i hele Sydtrafiks område.

 

Grundet usikkerhederne omkring udviklingen i COVID-19 og retningslinjerne for offentlig transport er det reviderede budgetforslag 2021 forbundet med en vis usikkerhed.

 

Det reviderede budgetforslag 2021 ligger meget tæt på det godkendte budget for 2020. Se vedhæftede bilag fra Sydtrafik. Indtægter og udgifter er på samme niveau med små udsving, som samlet gør det reviderede budget 2021 knap 0,2 mio. kr. lavere end det godkendte budget for 2020. Det er dog, som nævnt, et usikkert budget på grund af COVID-19, som har direkte indflydelse på anvendelsen af den kollektive trafik.

Tidligere behandling

22.09.2020 Udvalget for teknik og miljø.

29.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Vejen Kommune har i budgetforslag 2021 afsat 15,0 mio. kr. til tilskud til Sydtrafik. Ud fra det reviderede fremsendte budget for 2021 fra Sydtrafik, skal Vejen Kommune i stedet afsætte 14,177 mio. kr. i tilskud til Sydtrafik.

 

Revideret budgetforslag 2021 fra Sydtrafik tager ikke højde for fortsættelse af FlexPendler, hvilket der er sat 0,8 mio. kr. af til i Vejen Kommunes budgetforslag 2021 udover de 15 mio. kr. til Sydtrafik.

 

I 2020 betaler Vejen Kommune i aconto til Sydtrafik 14,446 mio. kr. På grund af COVID-19 er der dog stor usikkerhed om det endelige resultat for 2020, som først kommer i sommeren 2021, når Sydtrafik har opgjort regnskabet for 2020.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber nr. 323 af 20.03.2015.

Lov om ændring af lov om trafikselskaber nr. 1560 af 19.12.2017.

Høring

Ingen.

Bilag

2.Budgetforslag for 2021 og overslagsårene 2022-2024 til 2. behandling (C)

Sagsnummer: 20/3665

Budgetforslag for 2021 og overslagsårene 2022-2024 til 2. behandling (C)

Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 • høringssvarene på Udvalgets område drøftes.
 • der tages stilling til driftsønske om pulje til centerbyer
 • Vejen Kommune vælger statsgaranti for udskrivningsgrundlaget og generelle tilskud.
 • udskrivningsprocenten fastsættes til 25,2.
 • grundskyldspromillen fastsættes til 5,56 for landbrugsejendomme og 20,36 for øvrige ejendomme.
 • dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendommes grundværdier fastsættes som halvdelen af den fastsatte grundskyldspromille.
 • dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendommes forskelsværdier fastsættes til 8,75.
 • kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,06.
 • de samlede indtægter udgør i alt 2,833,2 mia. kr.
 • der indarbejdes en overførselspulje på 18,0 mio. kr.
 • de samlede udgifter til det skattefinansierede driftsområde udgør i alt 2.769,0 mia. kr.
 • det samlede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør netto 51,0 mio. kr.
 • drift for forsyningsområdet udgør -0,1 mio. kr.
 • låneoptagelse udgør i alt 19,5 mio. kr.
 • afdrag på lån udgør i alt 29,7 mio. kr.
 • driftsbevillingsniveauet fastsættes til udvalgsniveau, dog skal permanente udvidelser af lønsummen godkendes af Byrådet.
 • de decentrale institutioners budget opdeles i en ramme til løn og en ramme til øvrige udgifter. De decentrale institutioner kan overføre mellem løn og øvrige udgifter. Dog kan der ikke ske permanente udvidelser af lønsummen uden godkendelse i Byrådet.
 • anlægsbeløb på 1,0 mio. kr. og derunder frigives med godkendelsen af budgettet. Øvrige anlægsbeløb optages som rådighedsbeløb.
 • takstbladet for 2021 godkendes.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid 28-09-2020

De indkomne høringssvar er blevet drøftet, og indholdet medtages i den kommende politiske debat.

 

Afbud: Peter Fallesen (A) og Martin Boye (I).

Beslutning Udvalget for skoler og børn 28-09-2020

Udvalget anerkender de indkomne høringssvar, der er blevet drøftet. Indholdet medtages i den kommende politiske debat.

 

I høringssvarene er der emner, som kan have betydning for budget 2022. Dette gælder både på drift og anlæg. Disse emner vil Udvalget arbejde videre med i det kommende år. Herunder vurderes på V-10 tildelingsmodel, diverse anlægsbehov i dialog med Udvalget for Teknik og Miljø, samt investeringer i de tidlige børneår.

 

Generelt har Udvalget et ønske om, en fortsat prioritering af ressourcer for at nå de strategisk politiske mål på 0-18 års området.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø 28-09-2020

Høringssvar gennemgået og drøftet.

Høringssvarene tages til efterretning og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet med bemærkningen, at en lukning af bybussen først effektueres 27. juni 2021, og at besparelsen dermed bliver halveret i 2021.

Beslutning Udvalget for social og ældre 28-09-2020

Høringssvar gennemgået og drøftet.

Høringssvarene taget til efterretning og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Afbud: Martin Boye (I), Peter Fallesen (A) og Charlotte Klausen (C).

Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

Høringssvar på Økonomiudvalgets område drøftet.

 

Der indarbejdes en pulje på 200.000 kr. pr. år til centerbyerne med finansiering fra kassebeholdningen.

 

Råderumsforslag USB – R21 – 06 A:Tildeling ift. Uddannet/ikke uddannet personale i dagtilbud og SFO erstattes af USB – R21 – 06 B, hvorved reduktionen ændres fra 944.000 kr. til 545.000 kr. med finansiering fra kassebeholdningen.

 

Vedrørende bybussen fastholdes råderumsforslaget med bemærkning om, at effekten indarbejdes fra 1. juli 2021. Der indarbejdes en mindre udgift til kollektiv trafik i 2021 - 2024 på 823.000 kr. jf. budget for 2021 fra Sydtrafik. I overslagsårene budgetteres med en netto-effekt på 1,7 mio. kr.

Udvalget for teknik og miljø anmodes om at vurdere, om regionale ruter i et vist omfang kan anvendes til dækning af transportbehov i Vejen By.

 

Ændringsforslag fra Liste F, Maya Ryom og Anni Grimm oversendes til Byrådets behandling.

 

Med disse ændringer indstiller Økonomiudvalget:

 

 • Vejen Kommune vælger statsgaranti for udskrivningsgrundlaget og generelle tilskud.
 • Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,2.
 • Grundskyldspromillen fastsættes til 5,56 for landbrugsejendomme og 20,36 for øvrige ejendomme.
 • Dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendommes grundværdier fastsættes som halvdelen af den fastsatte grundskyldspromille.
 • Dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendommes forskelsværdier fastsættes til 8,75.
 • Kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,06.
 • De samlede indtægter udgør i alt 2,833,2 mia. kr.
 • Der indarbejdes en overførselspulje på 18,0 mio. kr.
 • De samlede udgifter til det skattefinansierede driftsområde udgør i alt 2.769,7 mia. kr.
 • Det samlede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør netto 51,0 mio. kr.
 • Drift for forsyningsområdet udgør -0,1 mio. kr.
 • Låneoptagelse udgør i alt 19,5 mio. kr.
 • Afdrag på lån udgør i alt 29,7 mio. kr.
 • Driftsbevillingsniveauet fastsættes til udvalgsniveau, dog skal permanente udvidelser af lønsummen godkendes af Byrådet.
 • De decentrale institutioners budget opdeles i en ramme til løn og en ramme til øvrige udgifter. De decentrale institutioner kan overføre mellem løn og øvrige udgifter. Dog kan der ikke ske permanente udvidelser af lønsummen uden godkendelse i Byrådet.
 • Anlægsbeløb på 1,0 mio. kr. og derunder frigives med godkendelsen af budgettet. Øvrige anlægsbeløb optages som rådighedsbeløb.
 • Takstbladet for 2021 godkendes.

 

Udsendt notat om budgetforslaget vedlægges som bilag til Byrådets dagsorden. Der tilføjes, som indstillet af Udvalget for skoler og børn, at der fortsat ønskes en prioritering af ressourcer for at nå de strategisk politiske mål på 0-18 års området.

Beslutning Byrådet den 06-10-2020

Ændringsforslag fra Anni Grimm (Løsgænger) om tilførsel af 1 mio. kr. årligt til asfaltering af veje med finansiering af Corona-puljen, blev sat til afstemning.

 

For forslaget stemte 3 medlemmer: Anni Grimm (Løsgænger), Claus Grimm (Løsgænger) og Martin Boye (I).

Imod forslaget stemte 22 medlemmer.

Maya Ryom Mønster (Løsgænger) stemte hverken for eller imod.

Forslaget dermed forkastet.

 

Ændringsforslag fra liste F om, at råderumsforslag om ændret fordeling af uddannet/ikke uddannet personale i dagtilbud og SFO udgår af budgettet med finansiering af Corona-puljen, blev sat til afstemning.

 

For forslaget stemte 2 medlemmer: Bodil Baagø (F) og Maya Ryom Mønster (Løsgænger).

Imod forslaget stemte 24 medlemmer.

Forslaget dermed forkastet.

 

Budgetforslaget som fremsat af Økonomiudvalget dermed godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

Sagsfremstilling

Budgetforslag til 2. behandling

Med udgangspunkt i budgetforslaget til 1. behandlingen er der nu udarbejdet et endeligt budgetforslag. Hovedtallene fremgår af den vedlagte hovedoversigt 2020–2024, mrk. 21-17 til 2. behandlingen af budgetforslaget. Sagsfremstilling og bilag er tilrettet i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning den 29. september 2020.

 

1. Indtægter

Selvbudgettering eller valg af statsgaranti for udskrivningsgrundlag mv.

Statsgarantien kan opfattes som en forsikringsordning. Vælger kommunen statsgaranti er både skatteindtægter og tilskuds- og udligningsbeløb således givet ud fra statens udmeldinger i juli, og der foretages efterfølgende ikke nogen efterregulering af beløbene. Ved selvbudgettering bærer kommunen selv eventuelle tab/gevinster, idet der sker en efterregulering af såvel skatteindtægter som tilskuds- og udligningsbeløbene.

 

En kørsel i KL’s skatte- og tilskudsmodel indikerer, at Vejen Kommune samlet vil få en gevinst på 5,6 mio. kr. ved valg af selvbudgettering. På grund af usikkerheden forbundet med selvbudgettering foreslås det, at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 6.793,3 mio. kr. og det statsgaranterede befolkningstal på 42.653, jf. det vedlagte notat.

 

 

Indtægterne er sammensat af:

-1.711.908 mio. kr. fra indkomstskat

1,276 mio. kr. til medfinansiering af ”det skrå skatteloft” mv.

-81,760 mio. kr. fra grundskyld

-0,301 mio. kr. fra dækningsafgift mv. fra offentlige ejendomme

-27,258 mio. kr. fra selskabsskatter

-1.013.236 mio. kr. fra generelle tilskud mv. fra staten

 

2. Skattefinansieret drift

Serviceudgifterne kan samlet opgøres til 1.940,9 mio. kr. Det er 23 mio. kr. under KL’s vejledende servicerammeberegning for Vejen Kommune.

Det anbefales, at der budgetteres med en overførselspulje på 17,5 mio. kr. på serviceområderne med henblik på at kunne undgå en eventuel sanktion vedrørende servicerammen som følge af budgetoverførsler mellem årene. Overførselspuljen har ingen betydning for kassebeholdningen, idet det er forudsat, at puljen ikke kommer i anvendelse.

 

Vejen Kommunes serviceudgifter kan herefter opgøres således:

 

Serviceudgifter Budget 2021, mio. kr.

Serviceudgifter budgetforslag

1.940,9

Overførselspulje, serviceområder

17,5

Serviceudgifter inklusiv overførselspulje

1.958,4

  

I 2021 indgår en pulje 12,0 mio. kr. til afledte konsekvenser af Covid-19.

 

Herefter kan den skattefinansierede drift opgøres således:

  

Skattefinansieret drift

Skattefinansieret drift, 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

1. behandling - skattefinansieret drift

2.743.959

2.750.662

2.741.073

2.743.274

Sydtrafik, tilpasning til budgetforslag

-823

-823

-823

-823

Nedlæggelse af busrute

950

100

100

100

Pulje til centerbyerne

200

200

200

200

Dagtilbud - ændring af tildeling, model b

-545

-546

-542

-538

Dagtilbud - ændring af tildeling, model a -  Forslag udgår.

944

946

939

933

Overførselspulje

17.500

 

 

 

Råderumsforslag vedrørende moms flyttes til konto 7

7.000

 

 

 

2. behandling - skattefinansieret drift

2.769.185

2.750.539

2.740.947

2.743.146

 

 

 

3. Renter

Nettorenteudgifterne i budgetforslaget udgør:

 

(I hele 1.000 kr.)

2021

2022

2023

2024

1. behandling – renter

1.416

1.994

2.484

2.950

Ændringer ml. 1. og 2. behandling

7

12

10

8

2. behandling - renter

1.422

2.006

2.494

2.958

 

 

 

4. Skattefinansieret anlæg

Investeringsoversigten i budgetforslaget udgør netto i alt:

 

(I hele 1.000 kr.)

2021

2022

2023

2024

1. behandling - rådighedsbeløb

50.927

69.024

65.898

36.818

Ændringer ml. 1. og 2. behandling

0

0

0

0

2. behandling - rådighedsbeløb

50.927

69.024

65.898

36.818

 

Bruttoanlægsudgifterne udgør i 2021 66,1 mio. kr.

 

 

5. Forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomheder omfatter alene affaldshåndtering.

 

Budgetforslaget udgør:

 

(I hele 1.000 kr.)

2021

2022

2023

2024

Nettodrift, affaldshåndtering

-55

-264

-55

-55

 

  

6. Tilgang/afgang af likvide aktiver

 

Ændring, 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

1. behandling

64.000

13.580

13.495

14.604

Overførselspulje

-18.000

 

 

 

Råderumsforslag vedrørende moms flyttes til konto 7

-7.000

 

 

 

2. behandling – i alt

39.000

13.580

13.495

14.604

 

 

Låneoptagelsen er beregnet til 19,5 mio. kr. og vedrører lån til byfornyelse på 2,7 mio. kr., lånedispensationer på 12,5 mio. kr. samt lån til energirenovering af kommunale bygninger på 4,3 mio. kr.

Afdrag på lån er beregnet til 29,7 mio. kr.

 

Det er forudsat, at budgetoverførslerne i 2021 i alt nedbringes med 39 mio. kr.

 

Den beregnede effekt af pris- og lønstigninger i overslagsårene tilpasses endeligt, når budgetforslaget er indberettet i økonomisystemet.

 

Takstkatalog

Taksterne i takstkataloget er udarbejdet i overensstemmelse med konsekvenserne af budgetforslaget.

 

Byrådsmedlemmerne Martin Boye (I), Bodil Baagø (F), Anni Grimm (Løsgænger) og Maya Ryom Mønster (Løsgænger) deltog i Økonomiudvalgsmødet den 29. september 2020.

Tidligere behandling

08.09.2020 Økonomiudvalget.

15.09.2020 Byrådet.

28.09.2020 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

28.09.2020 Udvalget for skoler og børn.

28.09.2020 Udvalget for teknik og miljø.

28.09.2020 Udvalget for social og ældre.

29.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af budgetmaterialet.

Personalemæssige konsekvenser

Jf. budgetmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Strategi for budgetlægningen 2021-2024.

Flerårig økonomisk strategi for Vejen Kommune.

Høring

Budgetforslaget har været i høring fra den 9. til den 23. september 2020.

Bilag

Hovedoversigt 2020-2024, mrk 21-17 - 2. behandling opd. Driftsønsker 2021-2024 - 2. behandling - opd. Råderumsforslag 2021-2024 - 2. behandling opd. Udmøntning af rammereduktioner Budget 2021-2024 - 2. behandling Investeringsoversigt 2021-2024 - 2. behandling Takstkatalog 2021 Mellemværende med kirkekasserne - 2019-2021 Generelle bemærkninger til Budget 2021-2024 Budgetbemærkninger baseret på det tekniske budget Notat: Statsgaranti eller selvbudgettering Pulje til centerbyer - driftsønske Udtalelse til budgetforslag 2021-2024 fra Hovedudvalget Udtalelse til budgetforslag 2021-2024 fra Det Lokale MED-udvalg for administrationen Høringssvar fra HK-klubben - Budget 2021-2024 Område 2 - MED - Høringssvar - Budget 2021.pdf Bække Skole - Bestyrelse - Høringssvar - Budget 2021.pdf BUPL - Høringssvar - Budget 2021.pdf Brørupskolen - Bestyrelse - Høringssvar - Budget 2021.pdf Askov Malt skole - MED - Høringssvar - Budget 2021.pdf Askov Malt skole - Bestyrelse - Høringssvar - Budget 2021.pdf Andst BC - Bestyrelse - Høringssvar - Budget 2021.pdf Østerbyskolen - MED - Høringssvar - Budget 2021.pdf Østerbyskolen - Bestyrelse - Høringssvar - Budget 2021.pdf Vejen Lærerkreds - Høringssvar - Budget 2021.pdf Sløjfen - MED og BESTYRELSE - Høringssvar - Budget 2021.pdf Skodborg BC - MED - Høringssvar - Budget 2021.pdf Skodborg BC - Bestyrelsen - Høringssvar - Budget 2021.pdf Rødding-Lintrup - MED - Høringssvar - Budget 2021.pdf Rødding-Lintrup - Fællesbestyrelse - Høringssvar - Budget 2021.pdf Område MED Skoler, Kultur og fritid - Høringssvar - Budget 2021.pdf Område 3 - MED - Høringssvar - Budget 2021.pdf Område 3 - Bestyrelse - Høringssvar - Budget 2021.pdf Område 2 - Bestyrelse - Høringssvar - Budget 2021.pdf Område 1 - MED - Høringssvar - Budget 2021.pdf Område 1 - Bestyrelse - Høringssvar - Budget 2021.pdf Jels Skole - MED - Høringssvar - Budget 2021.pdf Jels Skole - Bestyrelse - Høringssvar - Budget 2021.pdf Højmarkskolen - MED - Høringssvar - Budget 2021.pdf Højmarkskolen - Bestyrelse - Høringssvar - Budget 2021.pdf Holmeå BC - Bestyrelse - Høringssvar - Budget 2021.pdf Grønvangskolen - MED - Høringssvar - Budget 2021.pdf Grønvangskolen - Bestyrelse - Høringssvar - Budget 2021.pdf Glejbjerg BC - MED - Høringssvar - Budget 2021.pdf Glejbjerg BC - Bestyrelse - Høringssvar - Budget 2021.pdf Gesten BC - MED - Høringssvar - Budget 2021.pdf Gesten BC - Bestyrelse - Høringssvar - Budget 2021.pdf Føvling BC - Bestyrelse - Høringssvar - Budget 2021.pdf FOA - Høringssvar - Budget 2021.pdf Dagplejens MED - Høringssvar - Budget 2021.pdf Dagplejen - Bestyrelse - Høringssvar - Budget 2021.pdf Bække Skole - MED - Høringssvar - Budget 2021.pdf Kategorisering af høringssvar Hørringssvar 2021 -2024 vbbc.pdf Høringssvar 2021-2024 Bakkehuset og Nørrevang.pdf Høringssvar SPC Lille Veum - Høringssvar råderumsforslag MED Lille Veum. 2020.docx Høringssvar råderum 2021 Holtegården Høringssvar Ældreråd Høringssvar - Område-MED Høringssvar Hjælpemiddelservice Vejen Høringssvar Madservice Vejen Høringssvar - Aktivitet og Rehabilitering Høringssvar Askov-Brørup Høringssvar Enghaven-Dixensminde Høringssvar Kærdalen Høringssvar Område Vest Musikskolen - MED - Høringssvar - Budget 2021.pdf Folkeoplysningsudvalget - Høringssvar - Budget 2021.PDF Høringssvar fra MED om budget 2021-2024 Vejen Idrætscenter - Høringssvar - Budget 2021.pdf Vejen Kunstmuseum, høringssvar budget 2021.pdf Tandplejen - Høringssvar Budget 2021 Handicaprådet - Høringssvar budget 2021 Høringssvar fra MED om budget 2021-2024 Razija Zvonic - Høringssvar Budget 2021 Ældrerådet - Høringssvar Budget 2021 Herning Bilen Specialruter - Høringssvar Budget 2021 Bybussen i Vejen.pdf Inge-Marie Kielsgaard Christoffersen - Høringssvar Budget 2021 Jannie og Thomas Fuglsang Mogensen - Høringssvar Budget 2021 Herning Bilen Specialruter (Chauffører) - Høringssvar Budget 2021 Else-Marie Kristensen - Høringssvar Handicaprådet - Høringssvar Budget 2021 Anni Grimm - Ændringsforslag Budget 2021-2024 SF - Ændringsforslag til budget 2021 - 24 Maya-Louise Ryom Mønster - ændringsforslag - råderum Maya-Louise Ryom Mønster - Ændringsforslag driftsønsker Notat om budgetforslag til 2. behandling

3.Turisme - status og udmeldelse af Legoland Billund Resort (C)

Sagsnummer: 20/15911

Turisme - status og udmeldelse af Legoland Billund Resort (C)

Administrativ indstilling

Chef for Erhverv & Borgerservice Peer M. Rexen indstiller, at

 • status på turismesituationen i Vejen Kommune drøftes og tages til efterretning.
 • status på og forslag til organisering af Udvikling Hærvejen drøftes.
 • Vejen Kommune melder sig ud af Legoland Billund Resort med udgangen af 2021.
 • bevillingen til LLBR fastholdes til turismeudvikling.
Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

Status på turismeindsatsen drøftet og taget til efterretning.

Organisering af Udvikling Hærvejen drøftet.

 

Det indstilles til Byrådets godkendelse:

 • Vejen Kommune melder sig ud af Legoland Billund Resort med udgangen af 2021.
 • Bevillingen til LLBR fastholdes til turismeudvikling.
Beslutning Byrådet den 06-10-2020

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

Sagsfremstilling

Status på turismebranchen i Vejen Kommune

 

På byrådsmødet den 30. juni 2020 godkendte Byrådet, at Vejen Kommune ikke indgår i Turismedestination Sydjylland på nuværende tidspunkt.

 

Økonomiudvalget bevilgede 100.000 kr. før sommerferien til særlig Corona-støtte til turismemarkedsføring. Midlerne blev bevilget til UdviklingVejen, som i samarbejde med turismeerhvervet fik til opgave at gennemføre markedsføringskampagner for at få del i den forventede indenlandske turisme henover sommeren.

 

UdviklingVejen har udarbejdet et notat, som både giver status på situationen i turismebranchen i Vejen Kommune og status og effekt af de anvendte midler på markedsføringskampagner.

 

Økonomiudvalget skal drøfte status på mødet i dag.

 

Udvikling Hærvejen

 

På byrådsmødet den 30. juni 2020 godkendte Byrådet, at Vejen Kommune fortsætter medlemskabet af Udvikling Hærvejen. Vejen Kommune er med i et forprojekt, der skal munde ud i en ansøgning til Nordea-fonden om løft af Hærvejen som rekreativt-, sundheds- og turismeattraktion.

 

Der er lavet et beslutningsoplæg, som er i gang med at blive finpudset, før det præsenteres for deltagerkommunerne snarest. Borgmestergruppen bestående af 6 borgmestre langs Hærvejen drøftede beslutningsoplægget på et møde 15. september.

 

Målene er:

-         Hærvejen er en kvalitetsbåret attraktion med kultur- og naturoplevelser;

-         øget rekreativ relevans (sundhed og livskvalitet);

-         øget omsætning i erhverv tilknyttet Hærvejen samt øget turisme og områdeudvikling.

 

Fem arbejdsgrupper er i gang med at konkretisere handlinger, der skal realisere disse mål. Deres arbejde bliver indarbejdet i ansøgningen til Nordea-fonden.  

 

Den fremtidige organisering forventes at blive:

-         Et årligt repræsentantskab med to politikere fra hver kommune, der vælger bestyrelsen.

-         En bestyrelse med 4 borgmestre og 3 eksterne aktører.

-         En styregruppe med en faglig leder fra hver kommune.

-         En koordinationsgruppe med medarbejdere fra kommuner og destinationsselskaber/visit’er (det vil sige fra UdviklingVejen for Vejen Kommunes vedkommende).

 

Arbejdsgrupper kan nedsættes ad hoc.

 

Et sekretariat fungerer som sammenhængskraften mellem de forskellige grupper. Endelig dannes et Hærvejsråd som dialogforum med nationale nøgleaktører.

 

Som en forudsætning for støtte fra Nordea-fonden skal der oprettes et mere omfattende Hærvejssekretariat end den deltidsstilling, der i dag udgør sekretariatet. De medvirkende kommuner skal finansiere dette sekretariat, hvilket er budgetteret til 2,9 millioner om året. Der er lavet en finansieringsmodel med et fast grundbeløb på 65.000 samt et variabelt beløb ud fra antal indbyggere og antal kilometer Hærvej i den enkelte kommune. Vejen Kommune forventes at skulle bidrage med 173.428 kroner om året til sekretariatet, der skal starte op fra 1. januar 2021.

 

Alle kommuner kan byde ind på at være værtskommune, der skal stille lokaler, it, internet, økonomisk bistand fra økonomiafdeling og en forbindelse til en kommunal leder til rådighed. Denne ”medfinansiering” er værdisat til 120.000-200.000 om året og skal betales af værtskommunen. To kommuner har budt ind på at være værtskommune.

 

Vejen Kommune skal afsætte midler til at medfinansiere handlinger, der skal løfte Hærvejen og Hærvejsrelaterede oplevelser i Vejen Kommune. I ansøgningen til Nordea-fonden skitseres de overordnede indsatser, og de enkelte kommuner vil så senere gennem sekretariatet skulle søge om tilskud til specifikke tiltag i den enkelte kommune.

 

Når det endelige beslutningsoplæg er færdig, vil der komme en sag til Byrådets godkendelse om Vejen Kommunes deltagelse i Udvikling Hærvejen og bevillingsansøgning til medfinansieringen af sekretariatet.

 

Legoland Billund Resort

 

Vejen Kommune har siden 2013 været med i Legoland Billund Resort-samarbejdet (LLBR-samarbejdet). Det har været en god investering, der har givet adgang til udenlandske markeder, skaffet gæster, skabt virksomheder og synlighed, indsigt og samarbejder. UdviklingVejen har brugt deltagelsen i LLBR-samarbejdet som løftestang for at sætte gang i processen med at udvikle oplevelser, synlighed og kompetencer hos turismevirksomhederne. Det har været en driver for professionalisering af turismeerhvervet.

 

Imidlertid er denne effekt aftaget; det bliver sværere og sværere at få turismevirksomhedernes produkter med i LLBR-samarbejdets kommunikation. Erfaringen er, at Vejen Kommunes turismevirksomheder er for små til at være interessante at fremhæve; fokus er på de større attraktioner, som ligger i andre kommuner. Vejen Kommunes og turismeerhvervets udbytte af LLBR-samarbejdet svinder ind. Turismeerhvervet giver udtryk for, at man ikke får nok ud af medlemskabet (en enkelt turismevirksomhed er dog positiv).

 

Anbefalingen er, at Vejen Kommune melder sig ud af Legoland Billund Resort-samarbejdet ved udgangen af 2021.

 

Vejen Kommune betaler årligt 500.000 kr. til LLBR-samarbejdet. De sparede midler foreslås anvendt til medfinansiering af Udvikling Hærvejen og til tiltag, der i højere grad kommer turismeerhvervet og Vejen Kommune til gode.

 

Økonomiudvalget vil på et senere møde få forelagt en strategi for turisme i Vejen Kommune, herunder organisering af arbejdet og anvendelsen af midlerne.

Tidligere behandling

29.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige bevilling på 500.000 kr. til Legoland Billund Resort reserveres til at medfinansiere Udvikling Hærvejen, udvikling af Hærvejen med oplevelser, udvikling af nye produkter hos lokale turismeaktører og markedsføring af turismeområdet i Vejen Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om erhvervsfremme.

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ingen.

Bilag

4.Bovia/Vejen Byggeselskab - 33 familieboliger på Peugeotgrunden, Vejen (C)

Sagsnummer: 20/9918

Bovia/Vejen Byggeselskab - 33 familieboliger på Peugeotgrunden, Vejen (C)

Administrativ indstilling

Afdelingschef Niels Poulsen Riis, indstiller at

 • skema A godkendes.
Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 06-10-2020

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

Sagsfremstilling

Bovia har den 14. september 2020, på vegne af A/B Vejen Byggeselskab, ansøgt om godkendelse af skema A i forbindelse med opførelse af 33 familieboliger på Peugeotgrunden, Askovvej/Allegade i Vejen.

 

Projektet på 33 familieboliger består af 6 boliger på 65 m2, 15 boliger på 95 m2., og 12 boliger på 115 m2. I alt 3.195 etagemeter.

Vejen Byggeselskab oplever størst efterspørgsel på 3 og 4 værelses boliger i midtbyen.

 

Den samlede anskaffelsesudgift er beregnet ud fra de rammebeløb, der gælder i dag.

Da Skema B først bliver godkendt 2021, vil beløbet blive reguleret med det til den tid opdaterede rammebeløb.

 

Nuværende anskaffelsesudgift er beregnet til 64.901.000 kr.

 

Da gennemsnitsstørrelsen er 97 m2, bliver Vejen Kommunes grundkapitallån på 10% ifølge nye regler i Almenboligloven, hvilket svarer til 6.490.000 kr.

 

Byggeriet finansieres i øvrigt ved låneoptagelse (88 %) og beboerindskud (2%).

Vejen Kommune skal garantere for en del af lånet. Normalt er den på ca. 70%.

 

Gennemsnitsstørrelsen på boligerne er 97 m2, huslejen er beregnet til 835,00 kr. pr. m2., hvilket giver en gennemsnitlig husleje på 6.750,00 kr. pr. måned.

 

Bovia foreslår en totalentreprise med indbygget arkitektkonkurrence, hvor der højest må bygges i 3 etager.

 

Byggeriet forventes påbegyndt efteråret 2021 og afsluttet foråret 2023.

Tidligere behandling

12.12.2017 Byrådet.

05.12.2017 Økonomiudvalget.

08.08.2018 Økonomiudvalget.

29.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2021 afsat 6.500.000 kr.

Beløbet blev afsat efter en forudsætning om, at der skulle bygges 33 boliger, og at Vejen kommunes andel ville være 10%.

I budget 2021 er der indarbejdet yderligere 792.000 kr. (Del af 1.333.000 kr.).

Det samlede budget til Peugeotgrunden er herefter i alt 7.292.000 kr.

 

Hvis skema A godkendes bliver udgiften nu på 6.490.000 kr.

 

Budgettet reguleres i 2021, når skema B foreligger til godkendelse.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bek 1203 af 2/8 2020 Almenboligloven.

Høring

Ingen.

Bilag

5.Bovia/Vejen Byggeselskab, 24 familieboliger på Torps Alle, Vejen - Skema A (C)

Sagsnummer: 20/9919

Bovia/Vejen Byggeselskab, 24 familieboliger på Torps Alle, Vejen - Skema A (C)

Administrativ indstilling

Afdelingschef Niels Poulsen Riis, indstiller at

 • skema A godkendes, på betingelse af at ansøger efterfølgende dokumenterer, at betingelserne for at kunne bruge ”delegeret bygherremodel” er opfyldt.
Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 06-10-2020

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

Sagsfremstilling

Bovia har den 14. september 2020, på vegne af A/B Vejen Byggeselskab, ansøgt om godkendelse af skema A i forbindelse med opførelse af 24 familieboliger på Torps Alle, Vejen.

 

Projektet består af 24 familieboliger på 84 m2. I alt 2.024 etagemeter.

Vejen Byggeselskab oplever størst efterspørgsel på 3 og 4 værelses boliger i midtbyen.

 

Den samlede anskaffelsesudgift er beregnet ud fra de rammebeløb, der gælder i dag.

Da skema B først bliver godkendt i 2021, vil beløbet blive reguleret med det til den tid opdaterede rammebeløb.

 

Nuværende anskaffelsesudgift er beregnet til 42.180.000 kr.

 

Da boligerne er under 90m2, er Vejen Kommunes udgift til grundkapitallån på 8%, hvilket svarer til 3.374.000 kr. 

 

Byggeriet finansieres i øvrigt ved låneoptagelse (90 %) og beboerindskud (2%).

Vejen Kommune skal garantere for en del af lånet. Normalt er den på ca. 70%.

 

Byggeriet er omfattet af Lokalplan nr. 163.

 

Huslejen er beregnet til 838,00 kr. pr. m2., hvilket giver en gennemsnitlig husleje på 5.887,00 kr. pr. måned.

 

Byggeriet forventes påbegyndt juli 2021 og afsluttet efteråret 2022.

 

 

Delegeret Bygherremodel:

Bygherren agter, med kommunens godkendelse, at anvende den såkaldte ”delegerede bygherremodel”, hvor en privat part udfører de aftalte arbejder.

Vilkårene er beskrevet i en ny bekendtgørelse fra december 2019.

Forudsætningerne for at bruge modellen er bl.a., at det skal være ”nødvendigt for at kunne etablere boligerne”, at byggeselskabet ikke må løbe unødige risici, og de udbudsretlige forpligtigelser skal opfyldes.

Normalt udarbejdes der en samarbejdsaftale mellem byggeselskabet og den private part, hvor parterne bl.a. aftaler honorarets størrelse. Det er oplyst, at der endnu ikke er udarbejdet en aftale.

Tidligere behandling

08.08.2018 Økonomiudvalget.

29.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2020 afsat 3.600.000 kr.

Beløbet blev afsat efter en forudsætning om, at der skulle bygges 18 boliger, og at Vejen kommunes andel ville være 10%.

I budget 2021 er der indarbejdet yderligere 541.000 kr. (Del af 1.333.000 kr.).

Det samlede budget til Torps Alle er herefter i alt 4.141.000 kr.

 

Hvis skema A godkendes, bliver udgiften nu på 3.374.000 mio. kr.

 

Selvom der nu ansøges om 6 boliger mere end oprindeligt forudsat, betyder ændringen i kommunens andel fra 10% til 8%, at der netto bliver en mindre udgift på 767.000 kr.

 

Budgettet reguleres i 2021, når skema B foreligger til godkendelse.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bek 1203 af 2/8 2020 Almenboligloven.

Bek. 455 af 17/4 2020 (Bygherremodel).

Høring

Ingen.

Bilag

6.Helhedsplan for renovering af Vejen Boligforening, afdeling 14 (C)

Sagsnummer: 15/22023

Helhedsplan for renovering af Vejen Boligforening, afdeling 14 (C)

Administrativ indstilling

Afdelingschef Niels Poulsen Riis indstiller, at

 

 • helhedsplanen godkendes.
Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 06-10-2020

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

Sagsfremstilling

Vejen Boligforening ansøger om kommunens godkendelse af en helhedsplan for renovering af afdeling 14, Lærkevej, Vejen.

 

Planen indeholder bl.a. nye køkkener, badeværelser, vinduer og døre, og bedre tilgængelighed. Enkelte boliger bliver større. Antallet af boliger reduceres fra 28 til 24 stk.

 

Anlægssummen er i alt 33.764.000 kr.

 

Helhedsplanen gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden, og Landsbyggefonden forudsætter, at der også tilføres kapital fra bl.a. Vejen Kommune.

 

Anlægssummen finansieres hovedsageligt med lån, der er støttet af Landsbyggefonden, og et ustøttet kreditforeningslån. Der er endvidere bidrag fra Landsbyggefonden, Vejen Boligforening, afdelingens egen opsparing, kreditforening og Vejen Kommune. Det forudsættes, at Vejen Kommune bidrager med 100.000 kr.

 

Projektet er godkendt på et afdelingsmøde og godkendt af repræsentantskabet.

 

Godkendelse af helhedsplanen indebærer, at Vejen Kommune godkender skema A for den støttede del, reduktion af lejlighedsantal, kapitaltilførsel, huslejeforhøjelse, tilføjelser og fravigelser til AB 18, og garantiforpligtigelse.

 

Efter godkendelse af skema A skal der udarbejdes en grøn screening af projektet, og der gennemføres udbud. Herefter skal det endelige budget (skema B) godkendes. Byggeriet forventes at starte i september 2021.

Tidligere behandling

29.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Vejen Kommune bidrager med et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr., formentlig i 2021.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Almenboligloven.

Landsbyggefondens regulativer om særlig støtte.

Høring

Ingen.

Bilag

7.Samarbejdsaftale om omsorgstandplejen (C)

Sagsnummer: 20/13457

Samarbejdsaftale om omsorgstandplejen (C)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 

 • Udvalget drøfter høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet
 • der indgås samarbejdsaftale med Hjemmetandplejen for en 2-årig periode fra 1. november 2020 -31. oktober 2022
 • der inden 6 måneder før kontraktens udløb vurderes, om omsorgstandplejen forsat skal være varetaget af Hjemmetandplejen
 • udgiften til aftalen holdes inden for tandplejens budget
 • besparelsen på 94.000 kr. tilgår tandplejens ordinære drift
 • videresendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 22-09-2020

Dot 1: Høringssvar blev drøftet.

Dot 2-6: Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 06-10-2020

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

Sagsfremstilling

Udvalget for sundhed, kultur og fritid besluttede 1. september 2020 at sende sagen til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Ældrerådet har på sit møde den 16. september 2020 taget orienteringen til efterretning.

 

Handicaprådet har på sit møde 17. september2020 behandlet sagen og meddeler: ”Med baggrund i den aktuelle personalesituation i Den Kommunale Tandpleje, støtter Handicaprådet "Samarbejdsaftalen om omsorgstandplejen".

 

På mødet den 23. september 2020 tog Udvalget for social og ældre orientering om samarbejdsaftalen om Omsorgstandplejen til efterretning.

 

Baggrund:

Der er generel mangel på tandlæger i regionen, såvel privat som kommunalt. Den Kommunale Tandpleje har på nuværende tidspunkt ubesatte tandlægestillinger, og derfor vurderes det at være hensigtsmæssigt, at indgå et samarbejde med et privat firma, Hjemmetandplejen, som er specialiseret i at varetage omsorgstandpleje i flere kommuner i landet.

 

Det har ikke været muligt at få stillinger besat tilstrækkeligt, hvor der køres ud i hjemmet til varetagelse af omsorgstandpleje. Service niveauet vil derfor fremover få et løft.

 

Kommunen skal tilbyde omsorgstandpleje til de af kommunens borgere, der er visiteret til omsorgstandplejeordningen. Omsorgstandpleje er et tilbud til borgere, der på grund af varige, vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

 

Personkredsen for omsorgstandplejetilbuddet er karakteriseret ved personer, hvis egenomsorg er så begrænset, at de har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller for egentlig pleje.

 

Det er myndighedsafdelingen som foretager visitationen.

 

Formålet med omsorgstandplejen er at:

 • forbedre forhold i munden, herunder bedre tand- og proteseforhold
 • undgå smerte
 • sikre og bevare tyggeevnen
 • opnå større velvære og øget sundhed
 • forbedre livskvaliteten.

 

Ordningen er siden den trådte i kraft blevet varetaget af den kommunale tandpleje. Personer der får tilbudt omsorgstandpleje kan også vælge at modtage tandplejetilbuddet hos privatpraktiserende tandlæge eller klinisk tandtekniker. Der er tilmeldt 182 borgere i omsorgstandplejen.

 

0 har valgt tandplejetilbuddet hos privatpraktiserende tandlæge

0 har valgt tandplejetilbuddet hos klinisk tandtekniker

182 har valgt tandplejetilbuddet hos den kommunale tandpleje

 

Ved indgåelse af en aftale med et privat firma om at varetage forebyggelse og behandlinger i omsorgstandplejen opnås endvidere:

 • mulighed for røntgenoptagelser ude hos borgeren.
 • en tandpleje-app til brug for personalet i hjemmeplejen og på plejecentre.
 • undervisning af plejepersonalet hvert år.
 • instruktioner og vejledninger til plejepersonale efter nyeste viden.
 • håndtering af den lovmæssige forpligtelse om information.

 

Der er fra 1. september 2020 indtil 31. december 2020 indgået en midlertidigt og tidsbegrænset samarbejdsaftale med Hjemmetandplejen pga. en akut opstået situation med yderlig manglende personale. Såfremt der træffes en politisk beslutning om at indgå en samarbejdsaftale med Hjemmetandplejen, som er specialiseret i omsorgstandpleje, skal der ikke betales mobiliseringsgebyr for den tidsbegrænsede periode.

Tidligere behandling

01.09.2020 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

22.09.2020 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

23.09.2020 Udvalget for social og ældre.

29.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Hver visiteret borger til omsorgstandpleje koster kr. 4.185 pr. år. Der vil ved kontraktopstart blive faktureret et éngangs opstartsgebyr på kr. 245,- pr. borger / patient.

 

Priserne reguleres kvartalsvis baseret på Nettoprisindekset (NPI - Danmarks Statistik), idet basis ved denne aftales ikrafttrædelse er indekset pr. maj 2020 = 103,7.

 

Der vil være en forventet indtægt i form af egenbetaling på kr. 540. På grund af ændring i demografien forventes en stigning af antallet af visiterede borgere til omsorgstandpleje i årene fremover. På nuværende tidspunkt er der 182 borgere visiteret til omsorgstandpleje.

 

Forventet udgift i 2021: 783.000 kr. til aftale med Hjemmetandplejen.

 

Nuværende budget i 2021 til omsorgspatienter: 877.000 kr.

 

Besparelse: 94.000 kr. som anbefales forsat at tilgå tandplejens samlede drift budget til den ordinære drift.

 

Kontraktens årsværdi ligger under tærskelværdien for at gennemføre et egentligt udbud.

Personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige ressourcer vil tilgå Børne- & Ungdomstandplejen.

Retsregler og andre forskrifter

Sundhedsstyrelsens vejledning om Omfanget af og kravene til den kommunale og

regionale tandpleje mv. (VEJ nr. 9700 af 06/08/2018).

Tandplejebekendtgørelsen (BEK 1658 af 22. december 2017).

Sundhedsloven (LBK nr.903 af 26/08/2019).

Høring

Høring i Ældrerådet den 16. september 2020 og Handicaprådet 17. september 2020.

Bilag

8.Endelig lokalplan 313 - Boligformål ved Vamdrupvej, Vejen (C)

Sagsnummer: 19/10568

Endelig lokalplan 313 - Boligformål ved Vamdrupvej, Vejen (C)

Administrativ indstilling

Chef for Erhverv & Borgerservice Peer M. Rexen indstiller, at 
 

 • den endelige lokalplan 313 vedtages.
   
 • indkomne bemærkninger tages til efterretning, og at lokalplanen tilrettes i forhold til bebyggelseshøjde langs Akacievej, jf. bilag ”Behandling af høringssvar – lokalplan 313”.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets vedtagelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 06-10-2020

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 313 har været i offentlig høring i perioden 3. juli 2020 til 16. august 2020 og fremlægges hermed til vedtagelse med enkelte ændringer til bestemmelser omkring bebyggelseshøjde for randbebyggelse ved Akacievej samt mindre justeringer af anvendelsesplanen og illustrationsplanen (bilag 2 og 3).

 

Formålet med lokalplanen er at sikre, at området udbygges ud fra principperne beskrevet i ”Helhedsplan for et boligområde i Vejen Øst”; herunder

 • at skabe rammer for et boligområde med fokus på en synlig regnvandshåndtering
 • at sikre etablering af grønne områder med højt indhold af natur
 • at sikre etablering af stiforbindelser til de omkringliggende rekreative arealer
 • at sikre den ny bebyggelse nær Knudebækken ikke påvirker naturoplevelsen ved rekreative arealer mod vest i en væsentlig grad.

 

Forslag til lokalplan 313 kan ses på linket Forslag til lokalplan 313.

 

Der er i høringsperioden indkommet 10 høringssvar. Hovedindholdet i høringssvarene er kritik af vejadgang til lokalplanområdet via Akacievej og bekymring for trafiksikkerhed ved overkørsel til Vamdrupvej. Derudover er der udtrykt bekymring i forhold til bygningshøjden og indbliksgener langs Akacievej.

 

På baggrund af høringssvarene justeres lokalplanens bestemmelser om bebyggelseshøjde for boliger langs Akacievej.

Da projektmager i delområde 2 projekterer boliger i ét plan på hele delområdet, tilpasses lokalplanen til det aktuelle projekt, så der alene må bygges i én etage i delområde 2.

 

For at opnå bedre sammenhæng mellem eksisterende boligområde og den nye bebyggelse i delområde 1, indføres der en begrænsning i bygningernes facadehøjde på 6,5 m for randbebyggelse langs Akacievej. Denne begrænsning skal sikre, at ny bebyggelse ikke opfattes som ”en høj mur” mod vejen. For at forebygge indbliksgener, er etablering af tagterrasser og altaner på den nordlige side af randbebyggelsen ikke tilladt.

 

Høringssvarene giver ikke anledning til at foreslå konkrete rettelser til lokalplanen i forhold til vejføringen, da Akacievej ligger som en naturlig fælles stamvej for nye og eksisterende boliger. Stamveje med forgreningerne til begge sider ses også i de nærliggende boliglommer. Selve udvidelsen med nye boligbebyggelser er forventelig, da området længe har været udlagt til boligformål i kommuneplanen.

 

Oversigtsforholdene ved Akacievej / Vamdrupvej overholder kravene i vejlovgivningen og vurderes som acceptable.

 

Høringssvarene er nærmere beskrevet og behandlet i bilaget ”Behandling af høringssvar – lokalplan 313”.

Tidligere behandling

21.05.2019 Økonomiudvalget.
01.10.2019 Økonomiudvalget.

23.06.2020 Udvalget for teknik og miljø.

25.06.2020 Økonomiudvalget.

30.06.2020 Byrådet.

22.09.2020 Udvalget for teknik og miljø.

29.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 1157 af 01.07.2020 lov om planlægning.

Høring

Forslaget har været i offentlig høring i 6 uger.

Der er indkommet 10 høringssvar.

Bilag

9.Vinter- og renholdelsesregulativ - Revision af regulativets bilag C (C)

Sagsnummer: 15/17041

Vinter- og renholdelsesregulativ - Revision af regulativets bilag C (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • forslaget af 4. september 2020 til en revision af vinter- og renholdelsesregulativet godkendes.

 

 • forslaget sendes i høring hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

 

 • forslaget fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 06-10-2020

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

Sagsfremstilling

Vejen Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ 2018-2022, trådte i kraft i efteråret 2018.

 

I vintersæsonerne 2018/19 og 2019/20 varetog Vejen Kommune selv vintervagten.

 

For den kommende vintersæson 2020/21, er Kommunen trådt ind i den fælles vintervagtordning i de sydjyske kommuner. En ordning, som Kommunen også før sæsonerne 2018/19 og 2019/20, var medlem af.

 

Kommunens genindtrædelse i de sydjyske kommuners vagtordning, kræver derfor en revision af vinter- og renholdelsesregulativets bilag C, Kommunens vinterberedskab.

 

Forslaget til en revision af regulativets bilag C er skrevet med rød tekst i regulativet. Tekst, der foreslås fjernet fra regulativet, er streget over.

 

Kommunen kan i samråd med Syd- og Sønderjyllands Politi vedtage en revision af regulativet.

 

Det reviderede regulativ skal offentliggøres på Kommunens hjemmeside.

 

Vejen Kommune har pligt til at gruse, renholde, salte og snerydde Kommunens offentlige fortove, gågader, pladser, stier, torve, veje med flere. Det følger af vejlovens § 62, stk. 1.

 

Kommunen bestemmer, efter forhandling med politiet, omfanget og rækkefølgen af arbejdet. Det følger af vejlovens § 62, stk. 3 og stk. 7.

 

I byer og bymæssige områder kan Kommunen, efter forhandling med politiet, bestemme, at grundejere skal gruse, renholde, salte og snerydde fortove, gågader, pladser, stier, torve med flere ud for deres ejendomme. Det følger af vejlovens § 64, stk. 1 og § 65.

 

Kommunen kan efter forhandling med politiet bestemme, at grundejere skal gruse, renholde, salte og snerydde private fællesveje. Det følger af privatvejslovens § 8, § 23, § 79 med flere.

Tidligere behandling

20-08-2018, Udvalget for teknik og miljø.

04-09-2018, Økonomiudvalget.

11-09-2018, Byrådet.

22.09.2020 Udvalget for teknik og miljø.

29.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejloven – Lov nr. 1520 af 27. december 2014 § 62, stk. 1, § 62, stk. 3 og stk. 7., § 64, stk. 1 og § 65.

Privatvejslovens Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015.§ 8, § 23, § 79 med flere.

Høring

Forslaget af 4. september 2020 til en revision af vinter- og renholdelsesregulativet skal i høring hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

 

Der er ikke krav i vejloven eller privatvejsloven om, at forslaget skal i offentlig høring.

Bilag

10.Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (C)

Sagsnummer: 17/21376

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • forslaget til indsatsplan godkendes og sendes i høring.
   
 • tidligere indsatsplan for Bække-Klelund bortfalder.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 06-10-2020

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

Sagsfremstilling

Formålet med en indsatsplan er at beskytte grundvandet og sikre drikkevand, der lever op til kvalitetskravene uden en kemisk rensning.

 

Miljøstyrelsen har færdiggjort den statslige grundvandskortlægning i Vejen Kommune. Kortlægningen omfatter geologi, grundvandsmagasiner og grundvandsdannelse, den geologiske beskyttelse af grundvandsmagasinerne, strømningsforhold og potentielle forureningskilder m.v.

 

Som et led i grundvandskortlægningen udpeger Miljøstyrelsen indsatsområder, hvor der er et særligt behov for at sikre grundvandet.

 

Når den statslige grundvandskortlægning er afsluttet, skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan. Indsatsplanen skal fastlægge og prioritere den nødvendige indsats.

 

Indsatsplanen beskriver forskellige typer indsatser. Det er f.eks. sløjfning af ubenyttede boringer og brønde, forbud mod placering af nedsivningsanlæg og nedgravede olietanke i nærheden af indvindingsboringer, tilsyn med oplag af pesticider, oprensning af forurenede arealer, vandværkernes arbejde med egne boringer, udlægning af skovrejsningsarealer samt oplysningskampagner til parcelhusejere, landbrug og andre typer virksomheder. Derudover indeholder denne indsatsplan en fokuseret indsats i forhold til at begrænse udvaskningen af nitrat i områder med særligt sårbart grundvand i indvindingsoplande til vandværker. Denne indsats er nærmere beskrevet i bilag 2 i den vedlagte indsatsplan. Indsatsen forudsætter en årlig beregning af nitratudvaskningen. Der vil til brug herfor skulle anskaffes et program til at foretage beregningen og anvendes tid til opgaven. Udgiften afholdes i 2021 af digitaliseringspuljen.

 

Indsatsplanen i sin helhed kan læses ved at følge dette link eller i bilag til denne dagsorden.

 

https://vejen.viewer.dkplan.niras.dk/plan/60#/14323

 

Indsatsplanen har været drøftet med Koordinationsforum i Vejen Kommune på et møde den 3. september 2020. Koordinationsforum havde ingen bemærkninger til indsatsplanen.

 

Byrådet har den 31. maj 2016 vedtaget en indsatsplan gældende for Bække-Klelund-området.

Med vedtagelsen af en samlet indsatsplan for hele Vejen Kommune, vil indsatsplan for Bække-Klelund-området bortfalde.

Tidligere behandling

20.11.2017 Udvalget for teknik og miljø.

05.12.2017 Økonomiudvalget.

12.12.2017 Byrådet.

20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

04.09.2018 Økonomiudvalget.

19.08.2019 Udvalget for teknik og miljø.

22.09.2020 Udvalget for teknik og miljø.

29.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til indkøb og opsætning af programmer afholdes i 2021 af digitaliseringspuljen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lovbekendtgørelse om vandforsyning m.v. nr. 118 af 22.02.2018.

Bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 912 af 27.06.2016.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1225 af 25.10.2018.

Høring

Forslag til indsatsplan sendes i 12 ugers offentlig høring.

Bilag

11.Orientering om tilretning af regionale busruter 2021 (C)

Sagsnummer: 20/13669

Orientering om tilretning af regionale busruter 2021 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø indstiller, at

 

 • orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 22-09-2020

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning Byrådet den 06-10-2020

Taget til efterretning.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

Sagsfremstilling

I forbindelse med Sydtrafiks Trafikplan 2018-2020 blev det aftalt med Region Syddanmark, at Sydtrafik i løbet af trafikplansperioden skulle foretage en analyse af de regionale ruter, så ruterne optimeres i forhold til efterspørgsel, de regionale betjeningsprincipper samt den regionale tilskudsramme. Analysen af de første regionale ruter foreligger nu og er sendt til høring i kommunerne med høringsfrist den 19. oktober 2020.

 

Alle forslag i høringsmaterialet har forlods været drøftet med administrationen i hver kommune og den videre tilretning, vil ske i tæt samarbejde med de kommunale administrationer.

 

Analysen er meget abstrakt, og der er ikke udarbejdet køreplaner til ruterne, men sat antal afgange på ruterne. Med andre ord er det nærmere nogle principper, der er i høring og ikke detaljerede køreplaner.

 

For Vejen Kommunes vedkommende drejer det sig om 3 ruter, som alle ændres til uddannelsesruter med afgange morgen og eftermiddag og ikke midt på dagen. Ruterne er nærmere beskrevet i nedenstående. Selve høringssvaret til Sydtrafik er vedlagt som bilag.

 

Rute 147 Kolding-Vamdrup-Jels (-Toftlund)

Rutens primære regionale rejseformål er at skabe forbindelse fra oplandet til uddannelsesinstitutioner i Kolding.

 

Ruten giver mulighed for uddannelse i Kolding, når man er bosiddende i Jels og Øster Lindet. Sydtrafik anbefaler, at ruten fremadrettet ikke betjener strækningen Jels-Øster Lindet-Toftlund, men stopper i Jels. Det skyldes, at der kun er 1-2 passagerer dagligt på strækningen syd for Jels.

 

Sydtrafik lægger op til et 1-årigt forsøg, hvor strækningen Toftlund-Øster Lindet-Jels betjenes med flexrute på 1 afgang på hverdagsmorgener samt 2 afgange eftermiddag. Dermed fastholdes den nuværende betjening af området syd for Jels. I høringssvaret er der lagt vægt på, at det bliver et regionalt finansieret forsøg.

 

Rute 148 Esbjerg-Holsted-Brørup-Vejen

Rutens primære regionale rejseformål er at skabe forbindelse fra oplandet til uddannelsesinstitutioner i Esbjerg og Vejen.

 

Sydtrafik lægger op til at reducere antallet af daglige afgange, således, at der bliver tale om en uddannelsesrute med 3-7 daglige afgange. Derudover nedlægges weekendbetjeningen. Færre afgange er en forringelse, men ruten benyttes hovedsageligt til uddannelse, og i høringssvaret er der lagt vægt på, at uddannelsesinstitutionerne fortsat har 1 indkørsel om morgenen samt 3 eftermiddagsafgange, så betjeningsniveauet fastholdes overfor studerende.

 

Rute 188 Kolding-Vejen

Rutens primære regionale rejseformål er at skabe forbindelse fra oplandet til uddannelsesinstitutioner i Kolding og Vejen.

 

Sydtrafik lægger op til at reducere antallet af daglige afgange, således, at der bliver tale om en uddannelsesrute med 3-7 daglige afgange. Derudover lægges der op til en ændret ruteforløb i Lunderskov, som vil reducere køretiden med 7 minutter på strækningen.

 

Færre afgange er en forringelse, men ruten benyttes hovedsageligt til uddannelse, og i høringssvaret er der lagt vægt på, at uddannelsesinstitutionerne fortsat har 1 indkørsel om morgenen samt 3 eftermiddagsafgange, så betjeningsniveauet fastholdes overfor studerende.

 

Rute 144 og 944X Esbjerg-Grindsted-Billund

Udover de tre nævnte ruter, hvor ændringerne sker i sommeren 2021, foregår der analyser af ruterne 144 Esbjerg-Grindsted-Billund og 944X Esbjerg-Grindsted-Billund. De to ruter betjener i dag næsten samme ruteforløb og har tilsammen en rimelig høj frekvens.

 

Der arbejdes på at sammenkoble ruterne i ét ruteløb, som dermed kan blive mere attraktivt. Sydtrafik vurderer, at omlægningen ikke kan nås implementeret i 2021, men først i 2022.

 

Rute 144 betjener strækningen Glejbjerg-Esbjerg med 1 morgenafgang og 2 eftermiddagsafgange. Glejbjerg vil fortsat have samme betjeningsniveau, men hvorvidt det vil være over Agerbæk med rute 144 eller med rute 148 Esbjerg-Holsted-Brørup-Vejen analyseres der på i øjeblikket. Det er vigtigt at understrege, at Glejbjerg fortsat vil blive betjent.

 

Der er andre regionale ruter, som betjener Vejen Kommune, men disse afventer nærmere analyser.

Tidligere behandling

22.09.2020 Udvalget for teknik og miljø.

29.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om trafikselskaber nr. 22.04.2010.

Lov om ændring af trafikselskaber nr. 475 af 25.06.2014.

Høring

Ingen.

Bilag

12.By- og landsbyfornyelse - status økonomi 2019/20 (C)

Sagsnummer: 20/15497

By- og landsbyfornyelse - status økonomi 2019/20 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • orienteringen om status på By- og landsbypuljen 2019/2020 tages til efterretning.

 

 • der søges frigivet et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til igangværende og nye nedrivningsprojekter.

 

 • rådighedsbeløbet på 1,2, mio. kr. finansieres af puljen 2019 med statstilskud og som er til stede på investeringsoversigten.

 

 • der søges frigivet et rådighedsbeløb på indtægt statstilskud på 1,133 mio. kr. Rådighedsbeløbet – indtægt på 1,133 mio. kr. er til stede på investeringsoversigten for 2020.

 

 • der søges frigivet et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til afsluttede, igangværende og nye projekter.

 

 • rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. finansieres af puljen uden statstilskud og som er til stede på investeringsoversigten for 2020.

 

 • Økonomiudvalget indstiller sagen til Byrådets godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 06-10-2020

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

Sagsfremstilling

Vejen Kommune arbejder i dag med 3 puljer, som alle hører under By- og landsbyfornyelse.

 

By- og landsbypuljerne anvendes til nedrivningsprojekter, facaderenoveringer og kondemneringssager ud fra Byfornyelseslovgivningen og Vejen Kommunes handleplan for området.

 

Den 3. maj 2019 fik Vejen Kommune tildelt statstilskud på 1,133 mio. kr. og kan gøre brug af denne ramme til og med 3. maj 2021. Denne pulje udgør landsbyfornyelsespuljen 2019. Udgiftsbudgettet er 1,888 mio. kr. og fremgår af investeringsoversigten for 2020. Der er tidligere søgt frigivet et beløb på 0,4 mio. kr. og der søges nu frigivet 1,2 mio. kr. til igangværende og fremtidige projekter. 

 

Den 22. februar 2020 fik Vejen Kommune tildelt statstilskud på 1,305 mio. kr. og kan gøre brug af denne ramme til og med 20. februar 2022. Denne pulje udgør landsbyfornyelsespuljen 2020. Der er pt. ikke anvendt midler fra denne pulje. Denne pulje vil senere blive søgt frigivet til projekter.

 

Begge rammer med statstilskud kan anvendes i byer under 4000 indbyggere og kan derfor ikke anvendes i byerne Brørup og Vejen.

 

Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budget 2020 afsat en pulje for By- og landsbyfornyelse på 2,034 mio. kr. uden statstilskud og kan anvendes i hele kommunen, dog primært til afdækning af byer over 4000 indbyggere (Brørup og Vejen). Der blev ved regnskabsafslutningen for 2019 overført 1,547 mio. kr. til denne pulje. Der er således disponeret projekter for 1,6 mio. kr. og der resterer p.t. 1,781 mio. kr. i denne pulje, som ikke er disponeret endnu.

 

Der gives hermed en status for projekter i 2020, der er gennemført, igangværende og disponeret af puljerne til By- og landsbyfornyelse både projekter med statstilskud og uden statstilskud.

 

I 2020 er der igangsat/afsluttet/disponerede i alt 10 nedrivningsprojekter fra Landsbypuljen 2019 med statstilskud og i alt 12 nedrivningsprojekter fra By- og Landsbypuljen uden statstilskud. Projekterne fremgår af vedhæftede bilag.

 

Siden sidste status for økonomien i starten af 2020 for Økonomiudvalget, har Teknik & Miljø arbejdet med en opsøgende dialog med ejere af tomme og forfaldne ejendomme og øvrige projekter, som kan opnå tilskud fra Staten i et omfang, der kan holdes indenfor budget og tidsfrister for brugen af rammerne.

 

Herudover oplever vi en stigende interesse for at søge om tilskud til større eller mindre projekter som facaderenoveringer, nedrivninger og henvendelser omkring dårlige boliger, som kan ende som kondemneringssager med et påbud om nedrivning.

 

Teknik & Miljø vil fortsat arbejde strategisk ud fra handleplanen og tilpasse det opsøgende arbejde ud fra fristerne på rammerne og indenfor budgettet. Samtidigt skal det opsøgende arbejde tilpasses efter de fornødne ressourcer på området.

Tidligere behandling

07.01.2020 Økonomiudvalget.

14.01.2020 Byrådet.

11.08.2020 Økonomiudvalget.

18.08.2020 Byrådet.

29.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Puljen for Landsbyfornyelse 2019 med statstilskud (omk.sted 015850)

Der søges frigivet et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til igangværende og nye nedrivningsprojekter. Rådighedsbeløbet er til stede på investeringsoversigten for 2020 under omk.sted 015850. Der er tidligere søgt frigivet 0,4 mio. kr. til projekter.

 

Vejen Kommune har fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fået tildelt statstilskud til projekter på 1,133 mio. kr. og som er gældende for projekter frem til den 3. maj 2021. Dette rådighedsbeløb på statsindtægt søges samtidig frigivet. Beløbet er til stede på investeringsoversigten for 2020.

 

Det resterende beløb på 288.000 kr. af den samlede pulje, søges senere frigivet, så beløbet kan nå og blive brugt inden maj 2021.

 

Puljen for By- og landsbyfornyelse uden statstilskud (omk.sted 015851)

Der søges frigivet et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til afsluttede, igangværende og nye projekter. Rådighedsbeløbet er til stede på investeringsoversigten for 2020 under omk.sted 015851. Der er tidligere søgt frigivet 0,250 mio. kr. og der er en sag på vej med frigivelse af 0,350 mio. kr.

 

Der resterer p.t. 1,781 mio. kr. af den samlede pulje, som vil blive disponeret på et senere tidspunkt og forelagt Byrådet. 

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lovbekendtgørelse 2020-02-21 nr. 144 om byfornyelse og udvikling af byer

Høring

Ingen.

Bilag

13.Godkendelse af vedtægter for brugerrådet for Skodborg Aktivitetscenter (C)

Sagsnummer: 20/14189

Godkendelse af vedtægter for brugerrådet for Skodborg Aktivitetscenter (C)

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm indstiller, at

 

 • høringssvar fra Ældreråd tages til efterretning.
 • forslag til vedtægter indstilles godkendt.
Beslutning Udvalget for social og ældre den 23-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 06-10-2020

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

Sagsfremstilling

Brugerrådet for Skodborg Aktivitetscenter foreslår nye vedtægter for sit virke.

 

Ændringer ift. gældende vedtægter er: Områdeleder og aktivitetsmedarbejder er ikke medlemmer af rådet. Desuden er formanden og kassereren tegningsberettiget.

 

Vedtægterne har været i høring i Ældrerådet.

 

Høringssvar fra Ældreråd:

 

”Taget til efterretning.”

Tidligere behandling

23.09.2020 Udvalget for social og ældre.

29.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ældrerådet er blevet hørt.

Bilag

14.Frigivelse af rådighedsbeløb til kloaksanering på Askov-Malt Skole (C)

Sagsnummer: 20/4466

Frigivelse af rådighedsbeløb til kloaksanering på Askov-Malt Skole (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • der gives et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til udførelse af kloaksanering på Askov-Malt Skole
 • rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. finansieres af det afsatte beløb på investeringsoversigten 2020 under ”Udbygning og renovering - Askov-Malt Skole”
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 06-10-2020

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

Sagsfremstilling

Der er afsat i alt 9 mio. kr. til renovering af Askov-Malt Skole fordelt på 6 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021. I forbindelse med Corona-situationen er midler afsat i 2021 fremrykket til 2020.

 

Der ønskes frigivet midler til igangsætning af kloaksanering samt til retableringsarbejder af de befæstede arealer. Arbejdet forventes igangsat primo oktober 2020 og forventes afsluttet ultimo 2020. Afsluttende retableringsarbejder med asfaltslidlag af skolegårde m.v. planlægges udført inden skolestart efter sommerferien 2021 og under hensyntagen og sammenhæng med opgraderingen af den nuværende klassefløj, bygning F.

Rådighedsbeløb for en opgradering af læringsmiljøet, herunder den nuværende klassefløj, bygning F samt dertil afsluttende arbejder vil blive søgt frigivet når det konkrete detailprojekt foreligger. Det konkrete detailprojekt vil blive koordineret med eventuelle drøftelser om et muligt børnecenter som følge af sag på Udvalget for skoler og børn den 26. maj 2020 omkring kapacitet i dagtilbud i Askov-Malt.

 

Arbejdet med opgradering af klassefløj bygning F udføres 1. halvår af 2021, efter aftale og hensyntagen til skolens drift.

Tidligere behandling

17.04.2020 Udvalget for skoler og børn.

05.05.2020 Økonomiudvalget.

12.05.2020 Byrådet.

22.09.2020 Udvalget for skoler og børn.

29.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges frigivelse af rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling.

 

Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte beløb og som fremgår af investeringsoversigten for 2020 under omk. sted 301.872 – Udbygning og renovering - Askov-Malt Skole.

Der er tidligere frigivet 1 mio. kr. til projektering, byggerådgiver mv.

 

Der er på investeringsoversigten i 2020 afsat i alt 6,0 mio. kr. og i 2021 afsat 3,0 mio. kr. Afsatte midler i 2021 er fremrykket til 2020 på grund af Corona-situationen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

15.Skolevejsvurdering af krydsning af Lunderskovvej (C)

Sagsnummer: 20/9148

Skolevejsvurdering af krydsning af Lunderskovvej (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • krydsning af Lunderskovvej/Dansebjergvej er trafikfarlig for børn fra 0.- 9. klasse
 • sagen sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 22-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 06-10-2020

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

Sagsfremstilling

Beboere fra Margretenborgvej i Veerst, har ansøgt om at få krydsning af Lunderskovvej /Dansebjergvej gjort trafikfarlig.

 

Eleverne fra området skal cykle på Margretenborgvej, Dansebjergvej og krydse Lunderskovvej, Kragelundvej, Nørregade, Skolegade/Vestergade til Bække Skole.

 

I ansøgningen bliver strækningen beskrevet som en vejstrækning, hvor bilister kommer med høj fart samt at sigtbarheden flere steder er nedsat.

 

Teknik & Miljø har sammen med Syd- og Sønderjyllands Politi besigtiget krydsningen af Lunderskovvej ved Dansebjergvej.

 

Efter besigtigelsen anbefales det at erklære krydsningen for trafikfarlig for 0.-9. klasse. Dette sker med baggrund i, at der registreres høje hastigheder (gennemsnitshastighed = 84 km/t og 85 %-hastighedsfraktil = 93 km/t), stor lastbilandel (16 %) samt begrænset oversigt fra krydsets østlige ben.

 

Grundet de høje hastigheder er strækningen i øvrigt af Politiet udpeget som en fokusstrækning, hvor politiets fotovogn særligt ofte er placeret. Det bemærkes desuden, at der i krydset ikke findes hverken belysning eller krydsningsheller.

 

Vejdirektoratet oplyser, at Politiet i perioden 1. januar 2015-8. juli 2020 har registreret 2 uheld i krydset.

Tidligere behandling

22.09.2020 Udvalget for skoler og børn.

29.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en merudgift på 2-5 skolebuskort, som kan afholdes indenfor Udvalgets område.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskoleloven § 26.

Høring

Ingen.

Bilag

16.Spørgsmål fra tilhørerne (C)

Spørgsmål fra tilhørerne (C)

Beslutning Byrådet den 06-10-2020

Intet.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

17.Udbud 2021 - Stillingtagen til udbud af buskørsel i Vejen Kommune (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

18.Byfornyelse - Tilskud til nedrivning (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Anni Grimm (Løsgænger) foreslog, at sagen overføres til åben dagsorden.

Punktet fastholdt på lukket dagsorden med 22 stemmer for.

3 medlemmer: Anni Grimm (Løsgænger), Claus Grimm (Løsgænger) og Maya Ryom Mønster (Løsgænger) stemte for, at sagen overføres til åben dagsorden.

Martin Boye (I) stemte hverken for eller imod.

 

Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt med 22 stemmer for.

 

3 medlemmer: Anni Grimm (Løsgænger), Claus Grimm (Løsgænger) og Maya Ryom Mønster (Løsgænger) stemte imod.

 

Anni Grimm (Løsgænger) stemte imod med den begrundelse, at hun finder, at sagen ikke er tilstrækkelig belyst.

 

Martin Boye (I) stemte hverken for eller imod.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

19.Fastsættelse af mindstepris for erhvervsareal (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Godkendt.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

20.Referater fra Borgmesterens møder i september 2020 (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Taget til efterretning.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)

21.Eventuelt (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Intet.

 

Afbud: Jørgen Lastein (V)