Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Byrådet

Mødedato: 15-09-2020

Mødested: Byrådssalen (3. sal) Vejen Rådhus

1.Indkaldelse af stedfortræder (C)

Sagsnummer: 20/14130

Indkaldelse af stedfortræder (C)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • der indkaldes stedfortræder for Anker Ulsdal (F) i dennes sygdomsperiode.
 • 1. stedfortræder Bodil Baagø (F) indkaldes som stedfortræder i Byrådet og de udvalg, råd og nævn m.v., som Anker Ulsdal (F) er udpeget til i fraværsperioden.
 • Henning Aaskov (V) indtræder i Handicaprådet som stedfortræder for Anker Ulsdal i fraværsperioden.
Beslutning Byrådet den 15-09-2020

Indstillingen godkendt.

 

Afbud: Elin Winther (A) og Ankers Ulsdal (F)

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Anker Ulsdal har sygemeldt sig foreløbig for september måned 2020.

 

Byrådets formand skal indkalde stedfortræderen til førstkommende byrådsmøde, når han får meddelelse om eller kendskab til, at et byrådsmedlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i mindst en måned.

 

Årsagerne til et medlems forfald, som berettiger stedfortræderindkaldelse er helbredstilstand, graviditet, barsel, eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

 

Det er Byrådet, som træffer endelig beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

 

Anker Ulsdal er udpeget til følgende udvalg, råd og bestyrelser:

 • Udvalget for skoler og børn
 • Musikskolen
 • Kontaktperson for skolebestyrelsen ved Andst Børnecenter
 • Kontaktperson for skolebestyrelsen ved Askov-Malt Skole
 • Kontaktperson for Område 3 (Vejen By)
 • Handicaprådet

 

Henning Aaskov (V) er udpeget fra Udvalget for skoler og børn som Anker Ulsdal’s stedfortræder i Handicaprådet.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Bodil Baagø (F) vil modtage vederlag for sit hverv.

Anker Ulsdal (F) vil under sin sygeperiode fortsat modtage vederlag for hvervet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om kommunernes styrelse, §15, stk. 2.

Høring

Ingen.

Bilag

2.Budgetforslag for 2021 og overslagsårene 2022-2024 til 1. behandling (C)

Sagsnummer: 20/3665

Budgetforslag for 2021 og overslagsårene 2022-2024 til 1. behandling (C)

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • budgetforslaget for 2021 med overslagsårene 2022-2024 færdiggøres med henblik på oversendelse til 1. behandling i Byrådet.
 • budgetforslaget, herunder råderumsinitiativer, forslag til udmøntning af rammereduktioner på ældreområdet, forslag til driftsudvidelser samt investeringsoversigt sendes i høring i perioden 9. – 23. september 2020.
 • mandag den 28. september kl. 12.00 fastsættes som sidste frist for byrådsmedlemmers aflevering af ændringsforslag til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget. Fristen gælder ikke for medlemmernes adgang til at tilrette ændringsforslag i anledning af ændringer, som Økonomiudvalget måtte indstille til Byrådet i forbindelse med 2. behandlingen.
Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020
 • Budgetforslaget for 2021 med overslagsårene 2022-2024 blev færdiggjort og oversendes til 1. behandling i Byrådet.

 

 • Budgetforslaget, herunder råderumsinitiativer, forslag til udmøntning af rammereduktioner på ældreområdet, forslag til driftsudvidelser samt investeringsoversigt sendes i høring i perioden 9. – 23. september 2020.

 

 • Mandag den 28. september kl. 12.00 indstilles fastsat som sidste frist for byrådsmedlemmers aflevering af ændringsforslag til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget. Fristen gælder ikke for medlemmernes adgang til at tilrette ændringsforslag i anledning af ændringer, som Økonomiudvalget måtte indstille til Byrådet i forbindelse med 2. behandlingen.
Beslutning Byrådet den 15-09-2020
 • Budgetforslaget for 2021 med overslagsårene 2022-2024 oversendes til 2. behandling i Byrådet.

 

 • Mandag den 28. september kl. 12.00 fastsat som sidste frist for byrådsmedlemmers aflevering af ændringsforslag til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget. Fristen gælder ikke for medlemmernes adgang til at tilrette ændringsforslag i anledning af ændringer, som Økonomiudvalget måtte indstille til Byrådet i forbindelse med 2. behandlingen.

 

Afbud: Elin Winther (A) og Ankers Ulsdal (F)

Stedfortræder: Bodil Baagø (F)

Sagsfremstilling

Budgetforslag til 1. behandling

På baggrund af budgetseminaret den 20. og 27. august 2020 har Økonomiudvalget udarbejdet et budgetforslag. Budgetforslaget gennemgås i hovedtræk nedenfor.

 

Der er på nuværende tidspunkt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 6.793,3 mio. kr. og en skrivningsprocent på 25,2

Grundskyldspromillen er på 20,36 og 5,56 for landbrug.

 

 

Indtægterne er sammensat af:

-1.711.908 mio. kr. fra indkomstskat

1,276 mio. kr. til medfinansiering af ”det skrå skatteloft” mv.

-81,760 mio. kr. fra grundskyld

-0,301 mio. kr. fra dækningsafgift mv. fra offentlige ejendomme

-27,258 mio. kr. fra selskabsskatter

-1.013.236 mio. kr. fra generelle tilskud mv. fra staten

 

 

Skattefinansieret drift:

Det tekniske budgetforslag for skattefinansieret drift er med udgangspunkt i overslagsåret 2021 tillagt tekniske ændringer på i alt 66,335 mio. kr.

Der er indarbejdet forslag til udmøntning af eksisterende rammereduktioner på ældreområdet i perioden 2021-2024, -10,630 mio. kr. årligt.

Der er indarbejdet initiativer fra råderumskataloget på netto -20,878 mio. kr.

Der er indarbejdet driftsudvidelser for 5,488 mio. kr.

Der er indarbejdet en pulje vedrørende Covid-19 på 12 mio. kr. Heraf afsættes 5 mio. kr. som serviceudgifter, mens 7 mio. kr. afsættes til eventuel efterregulering af udgifter til overførsler.

Overskuddet på den skattefinansierede drift udgør herefter 87,812 mio. kr.

 

Den vejledende serviceramme, som er beregnet af KL, udgør 1.953,145 mio. kr. Hvis man tillægger Vejen Kommunes andel af det generelle serviceløft til kommunerne på 1,5 mia. kr., udgør rammen for Vejen Kommune 1.964,215 mio. kr.

Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør ca. 1.939,6 mio. kr. Det foreslås, at der under Økonomiudvalget afsættes en overførselspulje på 19 mio. kr., svarende til knap 1 pct. af serviceudgifterne.

 

 

Renteudgifter:

Renteudgifterne i budgetforslaget udgør:

 

(I hele 1.000 kr.)

2021

2022

2023

2024

Renter

1.416

1.994

2.484

2.950

 

  

Skattefinansieret anlæg:

Investeringsoversigten i budgetforslaget udgør i alt:

 

(I hele 1.000 kr.)

2021

2022

2023

2024

Rådighedsbeløb, netto

66.104

74.129

71.897

43.542

 

Den samlede anlægsramme udgør i perioden 2021-2024 netto 255,7 mio. kr., jf. investeringsoversigten. Anlægsrammen er opgjort inklusiv tilskud til almene boliger på i alt 28,0 mio. kr.

 

Bruttoanlægsudgifterne udgør i 2021 66,1 mio. kr.

 

 

Forsyningsvirksomheder - drift:

Forsyningsvirksomheder omfatter alene affaldshåndtering.

 

Budgetforslaget udgør:

 

(I hele 1.000 kr.)

2021

2022

2023

2024

Nettodrift, affaldshåndtering

-55

-264

-55

-55

 

 

 

Tilgang/afgang af likvide aktiver:

Låneoptagelsen er beregnet til 19,5 mio. kr. og vedrører lån til byfornyelse på 2,7 mio. kr., lånedispensationer på 12,5 mio. kr. samt lån til energirenovering af kommunale bygninger på 4,3 mio. kr.

Afdrag er på lån er beregnet til 29,7 mio. kr.

 

Det er forudsat, at budgetoverførslerne i 2021 i alt nedbringes med 39 mio. kr.

 

Vejen Kommune har ikke opnået tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner. Vejen Kommune har fået lånedispensationer for i alt 23 mio. kr. vedrørende 2021.

 

 

Kassebeholdning:

Den beregnede kassebeholdning udgør ultimo 2021 40,5 mio. kr. og 45,5 mio. kr. ultimo 2024.

 

I henhold til Styrelseslovens § 20 stk. 5 kan Økonomiudvalget tillade kommunalbestyrelses- medlemmer, som ikke er medlemmer af Økonomiudvalget, at overvære dettes afsluttende behandling af forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag.

 

Byrådsmedlemmerne Martin Boye (I) og Maya Ryom Mønster (Løsgænger) deltog i Økonomiudvalgsmødet den 8. september 2020.

Tidligere behandling

08.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af bilagene.

Personalemæssige konsekvenser

Jf. bilagene.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes regnskabsregulativ.

Vejen Kommunes flerårige økonomiske strategi.

Mål og procedurer for budgetlægningen 2021-2024.

Høring

Budgettet sendes i høring umiddelbart efter Økonomiudvalgets færdiggørelse af budgetforslaget. Høringsperioden er fra den 9.-23. september.

Bilag

3.Godkendelse af tillæg nr. 27 til spildevandsplan (C)

Sagsnummer: 20/7597

Godkendelse af tillæg nr. 27 til spildevandsplan (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen indstiller, at

 

 • tillæg nr. 27 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011 godkendes.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 01-09-2020

Indstilles godkendt.

Udvalget bemærker, at anlægsarbejdet udbydes i oktober 2020, og at arbejdet igangsættes i begyndelsen af 2021.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger) og Charlotte Klausen (C).

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 15-09-2020

Godkendt med 25 stemmer for.

Maya Ryom Mønster (Løsgænger) stemte hverken for eller imod.

 

Martin Boye (I) stemte hverken for eller imod med følgende udtalelse:

”Da indvirkningen på miljøet, trods tidligere udtrykt bekymring, ikke findes tilstrækkeligt belyst, kan Liberal Alliance ikke følge indstillingen”

 

Afbud: Elin Winther (A) og Ankers Ulsdal (F)

Stedfortræder: Bodil Baagø (F)

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 27 til spildevandsplanen for kloakseparering samt nedlæggelse af renseanlæg i Lindknud blev den 9. juni godkendt i Byrådet og sendt i høring. Det bliver en traditionel separatkloakering i byen, da der ikke var tilstrækkelig tilslutning til, at borgerne selv skulle håndtere regnvand, som i Hovborg og Sdr. Hygum.
 

Der er indkommet et enkelt høringssvar. Høringssvaret omhandler et areal, der tidligere i processen var under overvejelse til nedsivningsbassin. Arealet viste sig at være naturbeskyttet, og en anden løsning blev valgt. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af planforslaget.

Tidligere behandling

09.06.2020 Byrådet.

02.06.2020 Økonomiudvalget.

26.05.2020 Udvalget for teknik og miljø.

01.09.2020 Udvalget for teknik og miljø.

08.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1317 af 4. december 2019.

Høring

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

4.Anlægsbevilling - Lodsejererstatninger (C)

Sagsnummer: 19/8921

Anlægsbevilling - Lodsejererstatninger (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 5.505.518 kr. til udgifter vedrørende erstatning til lodsejere i forbindelse med fjernelse af spærringer ved Vejen Store og Vejen Lille Vandmølle.
   
 • der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 5.505.518 kr. til indtægter vedrørende erstatning til lodsejere i forbindelse med fjernelse af spærringer ved Vejen Store og Vejen Lille Vandmølle.
   
 • rådighedsbeløbet på 5.505.518 kr. finansieres af tilskud fra Miljøstyrelsen.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 01-09-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (løsgænger) og Charlotte Klausen (C).

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 15-09-2020

Godkendt.

 

Afbud: Elin Winther (A) og Ankers Ulsdal (F)

Stedfortræder: Bodil Baagø (F)

Sagsfremstilling

Som led i gennemførelse af statens vandplaner udarbejder Teknik & Miljø ansøgninger til

Fiskeristyrelsen om tilskud til en række projekter, herunder fjernelse af spærringer ved dambrug i Vejen Å-systemet.

 

Vejen Kommune ansøgte i oktober 2018 om tilskud til at fjerne spærringerne ved Vejen Store og Vejen Lille Vandmølle. Ansøgningen blev imødekommet, og Vejen Kommune har nu tre år til at gennemføre projektet.

 

Ved begge vandmøller består spærringerne i vandløbet af stemmeværkerne fra dambrugsdriften. Ved Vejen Lille Vandmølle er der ikke længere nogen dambrugsdrift. Ved Vejen Store Vandmølle er der stadig et aktivt dambrug. Her gennemføres projektet samtidig med miljøgodkendelse af dambruget. Ved begge spærringer gennemføres projektet i samarbejde med dambrugsejerne og andre berørte lodsejere. Fjernelse af spærringerne vil sikre fri passage til 50 km opstrøms liggende vandløbsstrækninger. Vejen Å er en del af Kongeå-systemet og er et vigtigt opvækstområde for både ørred, laks og snæbel.

 

Vejen Kommune er bygherre. Et rådgivende ingeniørfirma står for tilsyn og byggeledelse.

Anlægsarbejdet udføres af en ekstern entreprenør. Alle udgifter til realisering af projektet finansieres af staten, herunder også den tid Vejen Kommune anvender på projektet, og som håndteres via projektansættelse.

 

I forbindelse med gennemførelse af projektet berøres en række lodsejere. Det er både private lodsejere, der afstår arealer til genslyngning af vandløbet og det aktive dambrug, der skal lukke produktionen ned i en periode, mens anlægsarbejdet står på. Derudover skal dambruget fremover tage vand ind ved hjælp af pumper. Etableringen af pumperne og 10 års drift kompenseres.

 

Vejen Kommune søgte i oktober 2019 Miljøstyrelsen om tilskud til erstatning til de berørte lodsejere. Ansøgningen blev imødekommet den 29. maj 2020. Alle aftaler med de berørte lodsejere indgås på frivillig basis.

 

Lodsejererstatningerne er ikke tidligere behandlet.

Selve anlægsprojektet er behandlet.

Tidligere behandling

28.05.2019 Byrådet.

21.05.2019 Økonomiudvalget.

13.05.2019 Udvalget for teknik og miljø.

01.09.2020 Udvalget for teknik og miljø.

08.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 5.505.518 kr. finansieres af tilskud fra Miljøstyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 291 af 27. marts 2020 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Høring

Ingen.

5.Kvalitetsstandarder på området Handicap og Psykiatri (C)

Sagsnummer: 20/11490

Kvalitetsstandarder på området Handicap og Psykiatri (C)

Administrativ indstilling

Chef for Handicap og Psykiatri Jane Ussing indstiller, at

 

 • den administrative tilretning af kvalitetsstandarderne tages til efterretning.
 • de reviderede kvalitetsstandarder sendes til Økonomiudvalg og Byråd med indstilling om, at de tages til efterretning.
 • de reviderede kvalitetsstandarder fremsendes til Handicaprådet til orientering.
Beslutning Udvalget for social og ældre den 02-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 15-09-2020

Godkendt.

 

Afbud: Elin Winther (A) og Ankers Ulsdal (F)

Stedfortræder: Bodil Baagø (F)

Sagsfremstilling

Vejen Kommunes kvalitetsstandarder på området Handicap og Psykiatri er gennemgået af administrationen og der er foretaget ændringer i følgende kvalitetsstandarder:

 

Servicelovens § 41 (merudgifter), 42 (tabt arbejdsfortjeneste), og 100 (nødvendige merudgifter), idet taksterne er rettet til 2020-niveau.

 

Kvalitetsstandarderne vedrørende Servicelovens § 105/85 og § 108 (længerevarende botilbud) er sammenskrevet.

En sammenskrivning, der blev efterspurgt af Handicaprådet i forbindelse med revisionen af kvalitetsstandarderne i 2019.

Tidligere behandling

02.09.2020 Udvalget for social og ældre.

08.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Regulering af takster til 2020-niveau.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Servicelovens §§ 41, 42, 100 samt 105/85 og 108.

Høring

Ingen.

Bilag

6.Retningslinjer for håndtering af elevfravær 2020 (C)

Sagsnummer: 19/21104

Retningslinjer for håndtering af elevfravær 2020 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen, indstiller at

 

 • kompetencen til at modtage underretning om ulovligt skolefravær på 15 % eller derover inden for ét kvartal samt træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen for ét kvartal, uddelegeres fra Byrådet til afdelingen for Børn & Familie
 • retningslinjerne godkendes.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 01-09-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Anker Ulsdal (F).

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 15-09-2020

Godkendt.

 

Afbud: Elin Winther (A) og Ankers Ulsdal (F)

Stedfortræder: Bodil Baagø (F)

Sagsfremstilling

29. oktober 2019 trådte ny bekendtgørelse om elevers fravær i undervisningen i kraft. Elevens udeblivelse fra undervisningen opdeles i ulovligt fravær, fravær pga. sygdom og ekstraordinært fravær. Skolens leder har ansvaret for, at der sker en daglig registrering og der følges op på fraværet på skolen - i samarbejde med forældrene.

 

Af bekendtgørelsen fremgår en ny praksis for håndtering af ulovligt elevfravær. Det betyder, at der fra skoleåret 2019/2020 indføres en objektiv pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt fravær på 15% eller derover inden for ét kvartal. Jf. § 153 stk. 2 i Serviceloven har skoleledere på folkeskoler ansvaret for at underrette kommunalbestyrelsen herom.

 

Når kommunen modtager en underretning om, at en elev har ulovligt skolefravær på 15% eller derover inden for ét kvartal, skal kommunen træffe afgørelse om, at børne- og ungeydelsen skal standses for ét kvartal. Kompetencen kan uddelegeres til den forvaltning, som kommunalbestyrelsen finder bedst egnet til at træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen. Som det følger af indstillingen, uddelegeres kompetencen fra Byrådet til afdelingen for Børn & Familie.

Inden der træffes afgørelse om standsning af ydelsen, skal kommunen partshøre forældre over kommunens oplysninger om det ulovlige skolefravær.

Ved en afgørelse om standsning af børne- og ungeydelse kontakter kommunen Udbetaling Danmark.

 

Kommunale retningslinjer for håndtering af elevfravær udarbejdet efter gældende lov (se bilag) skal følges op af lokale retningslinjer på hver enkelt skole.

 

Regler om underretning af kommunalbestyrelsen og mulige sanktioner i forhold til børne- og ungeydelsen blev suspenderet i forbindelse med ”Retningslinjer for genåbning af grundskoler” af 6. april 2020.

Retningslinjerne for genåbningen udløb ved skoleårets udløb, og skolerne har fra skoleåret 2020/2021 igen pligt til at underrette kommunalbestyrelsen om ulovligt skolefravær på 15% eller derover inden for ét kvartal, akkurat som ovenstående regler angående stop af børne- og ungeydelsen igen er trådt i kraft.

Tidligere behandling

01.09.2020 Udvalget for skoler og børn.

08.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

§ 39, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019, bekendtgørelse nr. 1063 gældende fra 29. okt. 2019 samt § 153 stk. 2 i Serviceloven.

Høring

Ingen.

Bilag

7.Skolevejsvurdering på Kongeåvej (C)

Sagsnummer: 20/10563

Skolevejsvurdering på Kongeåvej (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • Kongeåvej på strækningen fra krydset i Foldingbro til Kongeåvej/Sønderskovgårdvej er trafikfarlig for børn fra 0.-6. klasse.
 • sagen sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådet godkendelse.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 01-09-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Anker Ulsdal (F).

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 15-09-2020

Godkendt.

 

Afbud: Elin Winther (A) og Ankers Ulsdal (F)

Stedfortræder: Bodil Baagø (F)

Sagsfremstilling

En familie fra Kongeåvej 6650 Brørup har ansøgt om at få Kongeåvej på strækningen fra krydset i Foldingbro til Kongeåvej/Sønderskovgårdvej gjort trafikfarlig.

 

Eleverne på strækningen skal cykle på Kongeåvej, Kornmarken, Ribevej til Brørupskolen.

 

Vejmyndigheden har sammen med Syd- og Sønderjyllands Politi vurderet strækningen, og anbefaler, at den erklæres for trafikfarlig for elever i 0.-6. klasse.

 

En trafiktælling foretaget i 2018 viser således, at 15 % af de 2.772 køretøjer, der dagligt kører på strækningen, kører med en hastighed højere end 91,3 km/t. Gennemsnitshastigheden er også højere end den tilladte hastighed, da den er målt til 82,2 km/t. Samtidig viser tællingen, at der kører en del tung trafik på Kongeåvej, idet 13,5 % af trafikken er lastbiler.

 

Der findes ikke cykelstier langs den ca. 6,5 m brede kørebane. Cyklister og knallerter færdes derfor på en meget smal kantbane. Der er desuden ikke opsat belysning på strækningen.

 

Der er i perioden 2015-2019 ikke registreret uheld med lette trafikanter på strækningen.

Tidligere behandling

01.09.2020 Udvalget for skoler og børn.

08.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en merudgift på ca. 4 ekstra buskort af 2.150 kr. I alt en udgift på 8.600 kr.pr skoleår. Udgiften afholdes inden for Udvalgets område.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskolelovens §26.

Høring

Ingen.

Bilag

8.Etablering af nødlukning og nødundervisning (C)

Sagsnummer: 20/13668

Etablering af nødlukning og nødundervisning (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skole, Kultur og Fritid Regin Holm og chef for Børn og Familie Jakob Vejlø indstiller, at

 

 • etablering af nødundervisning, sker hurtigst muligt ved en midlertidig nedlukning, efter de sundhedsmæssige foranstaltninger er sat i værk.
 • kompetencen for beslutning om midlertidig nedlukning og etablering af nødundervisning uddelegeres fra kommunalbestyrelsen til Chef for Skoler, Kultur og Fritid og Chef for Børn og Familie.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 01-09-2020

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Anker Ulsdal (F).

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 15-09-2020

Godkendt.

 

Afbud: Elin Winther (A) og Ankers Ulsdal (F)

Stedfortræder: Bodil Baagø (F)

Sagsfremstilling

Hvis der er medarbejdere eller børn, som bliver konstateret smittet med Coronavirus, skal det vurderes i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt børnehaven, børnecentret eller skolen delvist eller helt lukkes.

 

For at kunne agere og træffe de nødvendige beslutninger indenfor en kort tidsfrist i dagtilbud og skoler ved konstateret smitte, anmodes om en uddelegering af kompetencen til hhv. chef for Børn og Familie og chef for Skoler, Kultur og Fritid. Dette sker i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, direktøren på området, institutionens leder og den kommunale sundhedstjeneste. Herefter træffes beslutning om evt. nødundervisning og nødpasning – herunder nedlukning.

Tidligere behandling

01.09.2020 Udvalget for skoler og børn.

08.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger gældende fra 1.august 2020 i medfør af § 1 og § 2, stk. 2, i lov nr. 241 af 19. marts 2020.

Høring

Ingen.

Bilag

9.Generel løft af folkeskolen - fordeling af midler i 2020 (C)

Sagsnummer: 20/9822

Generel løft af folkeskolen - fordeling af midler i 2020 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

 

 • forslag 2 til fordeling godkendes.
 • Økonomiudvalget og Byrådet orienteres.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 01-09-2020

Forslag 2 indstilles godkendt i Byrådet.

 

Afbud: Anker Ulsdal (F).

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning Byrådet den 15-09-2020

Godkendt.

 

Afbud: Elin Winther (A) og Ankers Ulsdal (F)

Stedfortræder: Bodil Baagø (F)

Sagsfremstilling

På finansloven for 2020 er der afsat en pulje på 275 mio. kr. i 2020 til generel løft af folkeskolen. For Vejen Kommune drejer det sig om 2.445.000 kr., som afdelingen har ansøgt om og fået bevilget jf. vedlagte bevillingsbrev. Puljemidlerne skal anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen – fortrinsvist til fastansættelser.

 

Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, for Vejen Kommune gælder det dermed også specialklasser og heltidsundervisning i Ungdomsskolen.

 

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvorledes tilskuddet til ansættelse af flere lærere fordeles. Dvs. hvorvidt der prioriteres enkelte skoler, årgange eller indsatser, eller om beløbet fordeles ligeligt mellem alle skoler.

 

Skoler, Kultur & Fritid og Økonomi har beregnet på fordeling for følgende forslag til fordelingsmodeller:

 

 1. Ligelig fordeling til alle skoler inkl. specialklasser og Ungdomsskolen.
 2. Ligelig fordeling mellem grundskoler (0. – 9. klasse ekskl. specialklasser)
 3. Mulighed for at prioritere enkelte skoler, klasser, årgange eller indsatser.

 

I bilag er fordelingsmodellerne 1 og 2 beregnet.

Tidligere behandling

01.09.2020 Udvalget for skoler og børn.

08.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

I finanslovens overslagsår er der afsat 400 mio. kr. i 2021 stigende til 807 mio. kr. i 2023 til generelt løft af folkeskolen.

 

Fordelingen sker på baggrund af det beregnede lønbudget med udgangspunkt i april 2020 elevtal.

 

Hvis puljemidlerne for 2020 anvendes i perioden 1. september – 31. december 2020 vil det betyde, at der kan fastansættes for ca. halvdelen af midlerne til den enkelte skole.

 

Det skal bemærkes, at en gennemsnitlig lærerlønning i 2020 i Vejen Kommune er ca. 507.000 kr. Det betyder, at skolerne vil kunne øge deres normering med i alt ca. 4,8 stilling i 2020.

 

Det fremgår af bevillingsbrevet, at ”Puljen skal anvendes udover kommunens vedtagne budget for 2020 på folkeskoleområdet, og en evt. budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud”.

 

Der skal aflægges regnskab for anvendelsen af puljen til ministeriet senest den 31. marts 2021. Der er pt. ikke mulighed for at overføre midlerne, hvorfor overskydende midler skal tilbagebetales. Af KL´s suppleringsskrivelse 3.3 Folkeskoler fremgår det, at KL og regeringen i efteråret skal forhandle om evt. overførselsmulighed for midlerne.

 

Der afsættes 20.000 kr. til revision i 2020, mens resten af puljen fordeles til skolerne i de enkelte alternativer.

Personalemæssige konsekvenser

Puljen skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen og fortrinsvist til fastansættelser. Dog vil en del af puljemidlerne i 2020 blive anvendt til tidsbegrænsede stillinger, da der reelt kun er 4 mdr. tilbage af 2020, hvorfor der vil være flere penge pr. måned i 2020 end i de næste år. Det betyder, at der vil kunne fastansættes personale for ca. halvdelen af midlerne i 2020, hvis ansættelserne sker pr. 1. september 2020.

 

Puljen kan anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til ansættelserne som fx en pc. De afledte udgifter skal holdes på et minimum.

 

Samtidig er de endelig krav til anvendelse af puljen i 2021 endnu ikke fastlagte.

Retsregler og andre forskrifter

Finansloven 2020 og delaftale om udmøntning af de afsatte midler til generel løft af folkeskolen.

Høring

Ingen.

Bilag

10.Arbejdet med de politiske mål for 0-18 års området (C)

Sagsnummer: 20/10872

Arbejdet med de politiske mål for 0-18 års området (C)

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen og chef for Børn & Familie Jakob Vejlø indstiller, at

 

 • der orienteres om status på arbejdet med de politiske mål for 0-18 års området.
Beslutning Udvalget for skoler og børn den 01-09-2020

Taget til efterretning.

 

Afbud: Anker Ulsdal (F).

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

Indstilles taget til efterretning.

Udleveret notat vedlægges som bilag.

Beslutning Byrådet den 15-09-2020

Taget til efterretning.

 

Afbud: Elin Winther (A) og Ankers Ulsdal (F)

Stedfortræder: Bodil Baagø (F)

Sagsfremstilling

Byrådet har 26. juni 2018 punkt 28 under dagsordenspunkt ”Folkeskolens fremtid” godkendt følgende kortsigtede politiske mål:

 

 • Øge trivslen i forhold til foregående år.
 • Flere uddannelsesparate i forhold til foregående år.
 • Mere varierende og motiverende læringsmiljøer.

 

De politiske mål danner faglig baggrund for arbejdet i dagtilbud og skoler. Dette betyder, at alle institutioner, som arbejder med 0-18 års området, er i gang med arbejdet med de tre politiske mål. På baggrund af drøftelserne i Udvalget for skoler og børn benævnes ”Folkeskolens fremtid” som udvikling af 0-18 års området.

 

Trivsel

Der arbejdes med børn og unges trivsel gennem tidlig indsats samt udbygget tværfagligt samarbejde. Med udgangspunkt i specialpædagogisk viden og brug af nationalt anerkendte måleværktøjer systematiseres arbejdet med understøttende initiativer for børn, unge og grupper. Læringsmiljøet er samtidig i fokus i arbejdet med børn og unges trivsel. Udviklingen af læringsmiljøet sammen med børn, elever og de professionelle kan således have betydning for børn og unges trivsel.

 

På folkeskoleområdet kortlægges elevernes trivsel én gang årligt i form af den nationale trivselsmåling.

 

Skoleår

Social trivsel

Faglig trivsel

Støtte og inspiration

Ro og orden

2019/2020

4,1

3,7

3,4*

3,9

2018/2019

4,1

3,7

3,3

3,9*

2017/2018

4,1

3,7

3,3

3,8

*en fremgang på 0,1 i forhold til tidligere år.

 

Ministeriet udarbejder ikke ovenstående indikatorer for 0. – 3. klasse.

 

Uddannelsesparathed

dagtilbudsområdet foretages der ikke uddannelsesparathedsvurderinger.

Sproglige kompetencer har til gengæld afgørende betydning for uddannelsesparathed. Derfor er der særligt fokus på den tidlige sprogudvikling i Vejen Kommune. Data fra sprogvurderinger viser progression i sprogvurderingsresultaterne i perioden fra 3 år til 5 år og til 0. klasse. Der ses betydelig afvigelse i sprogdata for dansksprogede børn og sprogdata for tosprogede børn. 67 % af alle tosprogede børn vurderes ved skolestart at have behov for indsats - særlig indsats (31%) eller fokuseret indsats (36%).

 

På folkeskoleområdet måles andelen af uddannelsesparate med afsæt i data fra Uddannelsesstatistik.

Vejen Kommune har oplevet en tilbagegang i andelen af uddannelsesparate fra 92,1% til 90,1% fra skoleåret 2018/2019 til skoleåret 2019/2020.

Det er værd at bemærke, at udviklingen ligeledes kan aflæses i landsgennemsnittet. Vejen Kommune er gået fra at ligge lige under landsgennemsnittet i 2018/2019 til at ligge lige over landsgennemsnittet i 2019/2020.

 

Uddannelsesparathedsvurderingen har ændret sig fra år til år i de sidste 3 år. Den afgørende ændring fra 2018/2019 til 2019/2020 er, at man vurderes på 3 kriterier i stedet for som tidligere på 2. Samtidig hermed skal ALLE elever vurderes på alle tre parametre HF, gymnasial og erhvervsuddannelser. Tidligere vurderes også på elevens påtænkte ønske. Dette gøres nu efter Uddannelsesparathedsvurderingen i en såkaldt helhedsvurdering. Disse ændringer medfører, at der i opgørelsen pr. 1. marts ikke tages hensyn til elevens valg, men udelukkende til hvad man vurderes parat til, indenfor alle tre kategorier og derfor ses der et fald i parathedsprocenten.

 

Sprogdata, uddannelsesparathedsvurderinger og vejledning anvendes kontinuerligt i dagtilbud og skoler til at målrette indsatser for børn, unge og grupper. Data anvendes i et flerfagligt samarbejde for at udvikle og kvalificere de læringsmiljøer, som barnet, den unge eller gruppen er en del af.

 

Læringsmiljøer

Alle skoler og institutioner er i gang med at udvikle læringsmiljøerne med lokalt afsæt.

Forældreinvolvering er essentiel, og kontinuerlige dialoger med forældrene er obligatoriske i både dagtilbud og skoler.

 

Arbejdet med mere varierende og motiverende læringsmiljøer understøttes ved datainitieret praksis, fx Lege- og læringsmiljøvurderinger og ved den store fælleskommunale indsats ”Fremtidens læringsmiljøer”, der har faglig inspiration i evidensbaserede programmer.

Der er prioriteret midler til udvikling af stærke læringsmiljøer, som fordeles til alle institutioner over en tre-årig periode. Disse midler omsættes til konkrete og virkningsfulde indsatser for børn, unge og grupper.

 

Indsatserne er kendetegnet ved:

 • Tydeligt formål
 • Faglig inspiration fra evidensbaserede programmer (Vurdering For Læring, Styrkepædagogik, LEAPS, London Challenge, Åbne læringsmiljøer og De syv gode vaner)
 • Betydning for en større gruppe af børn/elever
 • Børnenes/elevernes perspektiver og stemme har stor tyngde
 • Forpligtigelse på videnproduktion og kommunal videndeling
 • Løbende evaluering

 

I 2020 tildeles 4 institutioner midler til indsatser med følgende arbejdstitler:

 

Dagtilbud: Område 2: Science, udemiljøer og de 21. århundredes kompetencer

Grønvangskolen: Læringsmetoder på skemaet i en projektorienteret kultur

Rødding Skole: Fleksibilitet, variation og rum i alle læringsaktiviteter

Højmarkskolen: PBL-programmet (PBL = projektbaseret læring). KATA-fonden som en del af LEAPS-projektet.


Daginstitutioner:

Data fra Lege- og læringsmiljøvurderingen i dagtilbud, der er en selvvurdering foretaget af alle ledere, medarbejdere og gennem interviews af alle børn i den ældste årgang, viser følgende status i læringsmiljøet i dagtilbud:

Det gennemsnitlige resultat for respondentgrupperne er 3,8. Til sammenligning viste resultatet fra 2018, hvor sidste Lege- og læringsmiljøvurdering blev foretaget, 3,7.

 

Dagpleje:

Det gennemsnitlige resultat for respondentgrupperne er 3,8. Til sammenligning viste resultatet fra 2018 3,9.

 

Der kommer status på læringsmiljøudviklingen i foråret 2021.

Tidligere behandling

26.06.2018 Byrådet.

01.09.2020 Udvalget for skoler og børn.

08.09.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Folkeskolens fremtid i Vejen Kommune.

Høring

Ingen.

Bilag

11.Spørgsmål fra tilhørerne (C)

Spørgsmål fra tilhørerne (C)

Beslutning Byrådet den 15-09-2020

Intet.

 

Afbud: Elin Winther (A) og Ankers Ulsdal (F)

Stedfortræder: Bodil Baagø (F)

 

12.Ophør af virksomhed (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Godkendt.

 

Afbud: Elin Winther (A) og Ankers Ulsdal (F)

Stedfortræder: Bodil Baagø (F)

13.Køb af ejendom (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Godkendt.

 

Afbud: Elin Winther (A) og Ankers Ulsdal (F)

Stedfortræder: Bodil Baagø (F)

14.Referater fra Borgmesterens møder i august og september 2020 (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Taget til efterretning.

 

Afbud: Elin Winther (A) og Ankers Ulsdal (F)

Stedfortræder: Bodil Baagø (F)

15.Eventuelt (C) - Lukket

Offentlig beslutning

Orientering om status for isolationsfaciliteter.

Temamøde i Byrådet om udbygning af Vejen Syd og syd om Askov 30. september 15.30 – 17.00.

 

Afbud: Elin Winther (A) og Ankers Ulsdal (F)

Stedfortræder: Bodil Baagø (F)