Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 18-02-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Temamøde - Diger (B)

Sagsnummer: 19/2484

Temamøde - Diger (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • orienteringen drøftes.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-02-2019

Drøftet og taget til efterretning.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

 


Sagsfremstilling

Der orienteres om følgende tema:


Diger.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

2.Orientering om udbud af indsamling af og beholderindkøb til madaffald (B)

Sagsnummer: 18/1039

Orientering om udbud af indsamling af og beholderindkøb til madaffald (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-02-2019

Orientering taget til efterretning.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

 


Sagsfremstilling

Indsamling af madaffald og restaffald samt indkøb af beholdere til dette skal sendes i udbud.

 

Med hensyn til beholderindkøb til én-familieboliger er der to muligheder:

 

 • Én todelt beholder pr. husstand med madaffald i det ene rum (40 %) og restaffald i det andet rum (60 %). (Mindste beholder rummer totalt 240 liter).

 

 • To enkelte beholdere pr. husstand, én til madaffald og én til restaffald. (Mindste beholder rummer 140 liter).

 

I bilaget er oplistet fordele og ulemper ved de mulige løsninger, dels fra andre kommuners erfaringer, dels fra Vejen Kommunes forsøgsordning Projekt SAGA i Holsted.

 

På et fokusgruppemøde den 28. februar 2019 med deltagelse af borgere fra forskellige områder af kommunen, spørges om borgernes holdning til de to muligheder. Borgernes ønsker vil indgå i den samlede vurdering af de endelige tilbud.

 

Teknik & Miljø ønsker at udbyde begge muligheder som sideordnede udbud både på indkøb af beholderne og på indsamlingen.

 

Potentielle beholderleverandører skal således afgive to tilbud: Ét på todelte beholdere til samtlige en-familieboliger, og ét på to enkelte beholdere til samtlige en-familieboliger.

 

Potentielle renovatører skal ligeledes afgive to tilbud: èt på indsamling i todelte beholdere fra samtlige en-familieboliger, og ét på indsamling i to enkelte beholdere fra samtlige en-familieboliger.

 

Når tilbud på begge udbud er modtaget, sammenholdes indsamling og indkøb på hvert alternativ og der vurderes ud fra pris og kvalitet, hvilken samlet løsning der er bedst og billigst.

 

Det vil blive vurderet inden implementering af selve ordningen, om der bliver behov for ekstra personale til telefonbetjening i en begrænset periode.


Tidligere behandling

17.09.2018 Udvalget for teknik og miljø.

19.02.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne ved indsamlingsordningen dækkes ved brugerbetaling.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald.

Bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, - gebyrer og aktører m.v.

Vejen Kommunes Affaldsplan 2014-2024.


Høring

Ingen.

Bilag

3.Orientering om kommunikationsstrategi for madaffald fra husstande (B)

Sagsnummer: 18/1039

Orientering om kommunikationsstrategi for madaffald fra husstande (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-02-2019

Orienteringen taget til efterretning.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

 


Sagsfremstilling

Der gives på mødet en præsentation af kommunikationsstrategi for implementering af indsamling af madaffald fra husstande i Vejen Kommune.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

4.Anlægsbevilling - Pulje 2019 til forundersøgelser for arkæologi og geotekniske undersøgelser (C)

Sagsnummer: 19/2548

Anlægsbevilling - Pulje 2019 til forundersøgelser for arkæologi og geotekniske undersøgelser (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der gives et rådighedsbeløb på 1,125 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til arkæologiske og geotekniske forundersøgelser.
   
 • rådighedsbeløbet 1,125 mio. kr. finansieres af ”Pulje til fælles formål (arkæologi og geotekniske undersøgelser). Beløbet er til stede på investeringsoversigten 2019.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-02-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)


Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der hvert år afsat puljebeløb til arkæologiske og geotekniske forundersøgelser, som kan anvendes til bolig- og erhvervsområder, forinden lokalplanlægning og byggemodning af områder igangsættes. Puljen kan også anvendes ved opkøb af ejendomme og arealer. Dermed sikres, inden der disponeres over arealer, at de er egnet til byggemodning, samt at de er forundersøgt for arkæologiske fund.

 

På investeringsoversigten for 2019 og overslagsårene er der afsat 1,125 mio. kr. i hvert år.

 

Rådighedsbeløbet for 2019 søges nu frigivet. 


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 1,125 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling søges frigivet. Rådighedsbeløbet er til stede på investeringsoversigten for 2019 under omk.sted 001.006 – Pulje til fælles formål (arkæologi og geotekniske undersøgelser).


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune.


Høring

Ingen.

5.Ny genbrugsplads i Vejen - Godkendelse af projekt og udbudsform (C)

Sagsnummer: 16/11624

Ny genbrugsplads i Vejen - Godkendelse af projekt og udbudsform (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller at
 

 • projektmaterialet for ny genbrugsplads i Vejen godkendes.
   
 • projektet udbydes som en hovedentreprise.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-02-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)


Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 9. oktober 2018 et projektforslag for en ny genbrugsplads i Vejen.

På baggrund af projektforslaget er der nu udarbejdet et detailprojekt, som kan anvendes ved ansøgning om byggetilladelse. På baggrund af Byrådets beslutning færdiggøres udbudsmaterialet, så det kan sendes i udbud primo april 2019 med frist til afgivelse af tilbud den 24. april 2019. Projektmaterialet er vedlagt som bilag.

 

For at opnå en entydig afklaring af ansvar for fejl og mangler foreslås projektet udbudt i en hovedentreprise. Forslag til entreprenører er vedlagt som bilag.

 

Resultatet af licitationen er planlagt fremlagt for projektets styregruppe mandag, den 29. april 2019 med efterfølgende politisk behandling og endelig godkendelse på Byrådets møde den 28. maj 2019. Byggestart er planlagt til uge 26.

 

Sideløbende med detailprojektering og udbud indhentes de nødvendige tilladelser og godkendelser, herunder miljøgodkendelse af genbrugspladsen og afsluttende med byggetilladelsen.

 

Nedrivning af bestående bygninger forestås af Teknik & Miljø og forventes at ske i marts/april  2019.

 

Styregruppen for projektet har den 6. februar 2019 vedtaget at indstille projektforslaget til politisk godkendelse. Endvidere indstiller styregruppen til politisk godkendelse, at projektet udbydes i hovedentreprise i henhold til entreprenørlisten vedlagt som bilag.


Tidligere behandling

22.08.2016 Udvalget for teknik og miljø.

06.09.2016 Økonomiudvalget.

13.09.2016 Byrådet.

20.03.2017 Udvalget for teknik og miljø.

28.03.2017 Økonomiudvalget.

04.04.2017 Byrådet.

17.09.2018 Udvalget for teknik og miljø.

02.10.2018 Økonomiudvalget.

09.10.2018 Byrådet.


Økonomiske konsekvenser

Det økonomiske overslag, dateret den 23.07.2018, er fortsat gældende, og midlerne er afsat i budgettet.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Tilbudsloven.


Høring

Ingen.

Bilag

6.Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding - Nedlæggelse af en offentlig p-plads (C)

Sagsnummer: 18/16383

Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding - Nedlæggelse af en offentlig p-plads (C)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • den ”gule” p-plads nedlægges som en offentlig p-plads.

 

 • Vejen Kommune fortsat ejer det nedlagte parkeringsareal.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-02-2019

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

 


Sagsfremstilling

I brev af 2. maj 2018 søger Rødding Centret om tilladelse til at anlægge en offentlig legeplads med mere på en offentlig p-plads ved Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding.

 

P-pladsen, som de gerne vil etablere legepladsen på, er skitseret med gult på Vejen Kommunes oversigtskort af 22. maj 2018.

 

Udvalget behandlede ansøgning på møde den 4. juni 2018. Udvalget besluttede, at Rødding Centret først skulle informeres om, at får de tilladelse til at etablere en legeplads med mere, vil de i givet fald ikke efterfølgende kunne stille krav til Vejen Kommune om finansiering af en ny p-plads.

 

I mails af 20. juni 2018 og 29. juni 2018 anerkender Rødding Centret Udvalgets præmis.

 

Med baggrund i Rødding Centrets anerkendelse af præmissen behandlede Udvalget igen ansøgningen på deres møde den 22. august 2018.

 

Rødding Centret vil gerne etablere en legeplads, bordbænkesæt og eventuelt på sigt en bålplads, en minigolfbane, pannabaner og andre rekreative anlæg. Alle anlæg vil blive offentligt tilgængelige rekreative anlæg.

 

Der er ikke lovhjemmel i vejloven til at etablere en legeplads eller lignende på en offentlig p-plads, og ej heller hjemmel til at udleje en offentlig p-plads til en legeplads med mere. Offentlige p-pladser er ene og alene udlagt af hensyn til færdsel og parkering.

 

Den ”gule” p-plads skal derfor først nedlægges som en offentlig p-plads, inden der eventuelt kan etableres en legeplads på arealet. Spørgsmålet om eventuel nedlæggelse af p-pladsen var derfor i høring i november, december 2018 og januar 2019, dels i lokal høring hos beboere og grundejere i området, og dels i offentlig høring på Vejen Kommunes hjemmeside.

 

Der kom bemærkninger fra to beboere/grundejere i området og fra Rødding Centret.

 

Den ene beboer/grundejer har ingen bemærkninger til en nedlæggelse af p-pladsen. Den anden beboer/grundejer er bekymret for, at en nedlæggelse af p-pladsen vil give parkeringsproblemer i området med parkerede biler på Søndergyden med de gener og fremkommelighedsproblemer, det kan give.

 

Rødding Centret har tidligere, i maj 2018, mundtligt oplyst, at de ikke har behov for parkeringspladserne, da de har erhvervet en grund i området, hvor de om nødvendigt i givet fald kan etablere de nødvendige parkeringspladser.


Derudover oplyser Jørgen Thøgersen, formand for Udvalget for sundhed, kultur og fritid, i mails af 5. februar 2019, at de har været i kontakt med Rødding Centret, om en nedlæggelse af p-pladsen ville kunne give parkeringsproblemer. Jørgen Thøgersen oplyser videre, at Rødding Centret oplyste, at en nedlæggelse af p-pladsen ikke vil give problemer.
 

Derudover kom der ikke yderligere bemærkninger.

 

Med baggrund i de indkomne bemærkninger vurderes det, at den ”gule” p-plads ikke har større offentlig parkeringsmæssig betydning, og at p-pladsen derfor kan nedlægges som en offentlig p-plads.

 

Til orientering løber der, parallelt med denne sag, en sag om fastsættelse af en brugsretsaftale med Rødding Centret om arealet, såfremt p-pladsen nedlægges.


Tidligere behandling

04.06.2018 Udvalget for teknik og miljø.

20.08.2018 Udvalget for teknik og miljø.

04.09.2018 Økonomiudvalget.

11.09.2018 Byrådet.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Den ”gule” del af p-pladsen, vejlitra 7000ø, Rødding Ejerlav, Rødding, er en offentlig p-plads. P-pladsen er dermed underlagt vejlovens regler, og Vejen Kommune er vejmyndighed for p-pladsen. Det følger af vejlovens § 2 og § 7.

 

Vejen Kommune har mulighed for at nedlægge den ”gule” p-plads, og videre mulighed for at sælge og/eller udleje det nedlagte parkeringsareal. Det følger af vejlovens § 15 og § 127.

 

Vejloven – Lov nr. 1520 af 27. december 2014.


Høring

Forslaget om at nedlægge den ”gule” p-plads var i høring i minimum 8 uger, jf. vejlovens § 15 og § 124.

Bilag

7.Søndermarken 8 med flere, 6670 Holsted - Vedligeholdelse af en privat fællesvej (B)

Sagsnummer: 13/46747

Søndermarken 8 med flere, 6670 Holsted - Vedligeholdelse af en privat fællesvej (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • forslaget af 3. januar 2019 til kendelse om vedligeholdelse af den private fællesvej, Søndermarken 8 med flere, godkendes.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-02-2019

Godkendt.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)


Sagsfremstilling

I mail af 24. november 2013 søgte ejerne af ejendommen Søndermarken 12, 6670 Holsted, om, at Vejen Kommune tog stilling til vedligeholdelse af den private fællesvej, Søndermarken 8 med flere, 6670 Holsted, og at kommunen videre fastsatte regler for vedligeholdelse af vejen, herunder regler for fordeling af arbejdet og udgiften imellem brugerne af vejen.

 

I Vejen Kommunes kendelse af 30. december 2014 fastsatte kommunen derfor regler for vedligeholdelse af vejen. Kendelsen trådte i kraft den 1. april 2015.

 

Kendelsen af 30. december 2014 er baseret på et vist gensidigt samarbejde imellem brugerne af vejen. Eksempelvis skal de, i henhold til kendelsen, på skift være vejformænd. Den fungerende vejformand skal komme med forslag til årets vedligeholdelse af vejen, indhente tilbud på arbejdet, aftale arbejdet med de øvrige brugere af vejen, igangsætte arbejdet og efterfølgende opkræve betaling for arbejdet af vejens parter i henhold til kendelsens fordelingsregler. Kendelsen kræver derfor samarbejde mellem parterne. På grund af alvorlige samarbejdsproblemer parterne imellem er kendelsens arbejder svære at omsætte i praksis.

Teknik & Miljø er i flere gange i 2016 og 2017 blevet kontaktet af vejens parter om alvorlige samarbejdsproblemer.

 

På den baggrund godkendte Udvalget for teknik og miljø den 2. januar 2018 et forslag til en ny kendelse, hvor vejen deles op i strækninger, som de enkelte parter hver for sig får ansvaret for.

 

Forslaget og efterfølgende reviderede forslag var henover 2018 og 2019 i høring hos vejens parter.

 

Det seneste forslag, forslaget af 3. januar 2019, var i høring hos vejens parter i januar 2019. Der kom bemærkninger til forslaget fra ejerne af ejendommen Søndermarken 12. Derudover er der ikke kommet yderligere bemærkninger til forslaget.

 

Deres bemærkning går på, at de vurderer, at de skal vedligeholde en for lang strækning af vejen i forslaget, og dermed implicit at ejeren af ejendommen Søndermarken 10, 6670 Holsted, skal vedligeholde en for kort strækning i forslaget. Derudover vurderer de, at asfalt er velegnet til at vedligeholde vejen med.

 

Bemærkningerne til de enkelte forslag henover året har primært omhandlet inddelingen af vejen i strækninger, som de enkelte parter skal vedligeholde, om ejeren af ejendommen Søndermarken 10 har en eller to overkørsler til sin ejendom, om parterne må vedligeholde vejen med knust asfalt, og om parterne må bekæmpe ukrudt med pesticider.

 

Ved inddelingen i strækninger har Teknik & Miljø taget udgangspunkt i, at ejeren af ejendommen Søndermarken 10 anvender to overkørsler. Ejeren af Søndermarken 10 oplyser, at den nordligste indkørsel blev lukket medio 2018, og den står nu afspærret med en bom.  Indkørslen kan dog stadig anvendes, og Teknik & Miljø har kendskab til, at den er brugt ved enkelte lejligheder.

Det er derfor fortsat Teknik & Miljøs vurdering, at vejens parter skal vedligeholde de respektive vejstrækninger som angivet i forslaget af 3. januar 2019.

 

I forslaget til kendelse er vedligeholdelse af vejen, beskæring af beplantning, bekæmpelse af ukrudt med mere beskrevet som funktionskrav, medens det i kendelsen ikke tages stilling til, om vejen kan vedligeholdes med knust asfalt, om ukrudt kan bekæmpes med pesticider med mere.

 

Som Teknik & Miljø ser det, er det et privatretligt anliggende imellem vejejeren og vedkommende, der eventuelt benytter pesticider, knust asfalt eller noget helt tredje på en anden ejers ejendom eller vej. Kan de ikke nå frem til en mindelig aftale om forholdet, er det ene og alene domstolene, der kan tage stilling til forholdet.


Tidligere behandling

16.12.2013 Udvalget for teknik og miljø.

16.03.2015 Udvalget for teknik og miljø.

15.01.2018 Udvalget for teknik og miljø.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Den ”sorte” vej, Søndermarken 8 med flere, 6670 Holsted, på Vejen Kommunes oversigtskort af 29. januar 2018, er en privat fællesvej. Det følger af privatvejslovens § 10, pkt. 3. Vejen Kommune er vejmyndighed for vejen. Det følger af privatvejslovens § 1, stk. 2.

 

Den private fællesvej ligger i landzone, vejen er dermed underlagt privatvejslovens landregler i lovens afsnit II. Det følger af privatvejslovens § 4.

 

Reglerne om vedligeholdelse af en privat fællesvej på landet er fastsat i privatvejslovens kapitel 6.

 

Reglerne om grusning, saltning, renholdelse og snerydning af en privat fællesvej på landet er fastsat i privatvejslovens kapitel 7.

 

Privatvejsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015.


Høring

Vejen Kommunes forslag til kendelser om vedligeholdelse af den private fællesvej var henover 2018 og 2019 i høring hos vejens berørte parter.

Bilag

8.Realtidstavle, Vejen Rutebilstation (B)

Sagsnummer: 18/16344

Realtidstavle, Vejen Rutebilstation (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-02-2019

Orientering taget til efterretning.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

 


Sagsfremstilling

I april 2015 besluttede Sydtrafiks bestyrelse, at en besparelse på finansiering af Rejsekort skulle omsættes til elektroniske stoppestedsskærme.

 

På de fleste stoppestedsskilte står der hvilke ruter og hvilke køreplanlagte afgangstider, der er for stoppestedet. Såfremt en bus er forsinket, kan der ikke informeres om det. Med en elektronisk stoppestedsskærm baseret på realtid (den faktiske tid) fra bussens GPS vil det være muligt at se den reelle ankomst/afgangstid, og det vil give en væsentlig større tryghed for buspassageren.

 

Vejen Kommune har derfor fået opsat en realtidstavle ved rutebilstationen i Vejen. Tavlen står ved indgangen til rutebilsstationen og informerer både om bus- og togtider fra henholdsvis Vejen station og Vejen rutebilstation.

 

De næste afgange står noteret, og som det kan anes på bilag Realtidstavle billede D, angives den køreplanlagte afgangstid med sort, mens realtiden angives med rød, såfremt der er afvigelser fra den køreplanlagte afgangstid.

 

Realtidstavlen blev sat i drift torsdag, den 7. februar 2019.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Omkostningen er indeholdt i budgettet til Sydtrafik.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om trafikselskaber nr. 412 af 11.04.2010.

Lov om ændring af lov om trafikselskaber nr. 715 af 25.06.2014.


Høring

Ingen.

Bilag

9.Orientering om udbud af vintertjenesten (B)

Sagsnummer: 19/2430

Orientering om udbud af vintertjenesten (B)


Administrativ indstilling

Chef for teknik og miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-02-2019

Orientering taget til efterretning.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

 


Sagsfremstilling

Teknik & Miljø skal have foretaget et nyt udbud af glatførebekæmpelse og snerydning for kommunens offentlige veje. Udbuddet omfatter vintertjenesten for A, B og D ruter gældende fra sæsonen 2019/2020. Vintertjenesten udbydes for en fire årig periode.

Udbuddet foretages på baggrund af kommunens nuværende serviceniveau, der fremgår af det gældende vinterregulativ.

 

Udbudsprocessen forventes udført efter følgende tidsplan som offentligt EU-udbud:

 

-          Uge 16: Udsendelse af udbudsmateriale.

-          Uge 16-21: Udbudsperiode.

-          Uge 22: Tilbudsfrist og licitation.

-          Uge 23: Tildeling af entreprisen.

-          Uge 23-25: Stand still periode.

-          Uge 26: Kontraktforhandling.

-          Uge 26-39 Klargøring af lastbiler og montering af beslag for vintermateriel.

 

 Vinterberedskabet er gældende fra 1. oktober 2019.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

10.Månedlig budgetopfølgning - januar 2019 (B)

Sagsnummer: 19/247

Månedlig budgetopfølgning - januar 2019 (B)


Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-02-2019

Taget til efterretning.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

 


Sagsfremstilling

Budgetrapporten for januar måned for Teknik & Miljø er gennemgået.

Der er ingen bemærkninger til den månedlige budgetopfølgning på området.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

11.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)


Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 18-02-2019

Intet.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)

 

12.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Afbud: Claus Grimm (Løsgænger)