Priser under Teknik og Miljø

Markeringen med * betyder, at taksten endnu ikke foreligger.

Kommunale takster og gebyrer, som er momsfrie 2024 2023
Gebyrer for byggesagsbehandling    
Der opkræves gebyr for byggesager i henhold til gældende bygningsreglement. For de fleste byggesager faktureres efter medgået tid på basis af tidsregistreringen.    
Til top    
Simple konstruktioner    
Garager, carporte, udhuse mv. beskrevet i Bygningsreglement BR18 § 39    
Fast gebyr 1.143,00 1.098,00
Til top    
Øvrige sagstyper    
Erhvervsbyggeri, etagebyggeri, enfamiliehuse mv.    
Gebyr pr. time 642,00 617,00
 - efter medgået tid pr. påbegyndt minut.    
Byggetilladelser til nedrivninger, skilte legepladser, motionsredskaber samt transportable telte og konstruktioner    
Midlertidige konstruktioner og byggetilladelser i forbindelse med tidsbegrænset arrangementer     
Intet gebyr    
Gebyr for byggesagsbehandling efter tidsforbrug vil i de fleste tilfælde blive opkrævet i to rater. Første rate forfalder til betaling, når der træffes en afgørelse eller når byggetilladelsen eller dispensationen meddeles. Anden rate forfalder til betaling, når bygningen endeligt kan tages lovligt i brug.
Ved anmeldelsessager, hvor gebyret opkræves efter tidsforbrug, forfalder gebyret til betaling, når byggearbejdet lovligt kan påbegyndes.
Byggesager med fast gebyr bliver opkrævet, når der er truffet en afgørelse.
   
Til top    
Bidrag til Parkeringsfond    
Vejen bys centerområde i henhold til kommuneplanen 61.034,00 58.630,00
Vejen bys øvrige byzoneområder i henhold til kommuneplanen 47.062,00 45.208,00
Brørup, Holsted og Rødding byers centerområder i.h.t. kommuneplanen 39.475,00 37.920,00
Øvrige områder 28.842,00 27.706,00
Bliver den anlagte parkeringsplads almindelig tilgængelig for offentlig benyttelse, nedsættes beløbet til halvdelen af de anførte takster    
Til top    
Gebyr for vandløbsreguleringer, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.    
Gebyrets størrelse er 2% af anlægsudgiften. Der opkræves et minimumsgebyr. 7.455,70 7.386,08
Gebyr for miljøgodkendelser og -tilsyn af virksomheder og husdyrbrug.    
Timesatser på brugerbetaling for godkendelse og tilsyn, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen. 468,96 451,36
Til top    
Administrationsgebyr ved stillingstagen af private fællesveje    
Gebyr for opkrævning af administrativ tid for tilsyn, rådgivning, mv. jf. privatvejsloven. Pris pr. time 642,00 617,00
Administrationsgebyr for behandling af ansøgning om kommerciel servicevejvisningsskilte (blå/hvide skilte)    
Administrationsgebyr for behandling af ansøgning 900,00 900,00
Årlig udgift til driftsvedligeholdelse pr. skilt  200,00 200,00
Til top