Priser under Teknik og Miljø

Markeringen med * betyder, at taksten endnu ikke foreligger.

Kommunale takster og gebyrer, som er momsfrie 2023 2022
Gebyrer for byggesagsbehandling    
Der opkræves gebyr for byggesager i henhold til gældende bygningsreglement. For de fleste byggesager faktureres efter medgået tid på basis af tidsregistreringen.    
Simple konstruktioner    
Garager, carporte, udhuse mv. Beskrevet i Bygningsreglement 2015, kap. 1.12 stk. 6    
Fast gebyr 1.098,00 1.071,00
Øvrige sagstyper    
Erhvervsbyggeri, etagebyggeri, enfamiliehuse mv.    
Gebyr pr. time 617,00 602,00
 - efter medgået tid pr. påbegyndt minut.    
Byggetilladelser til nedrivninger, skilte legepladser, motionsredskaber samt transportable telte og konstruktioner    
Midlertidige konstruktioner og byggetilladelser i forbindelse med tidsbegrænset arrangementer     
Intet gebyr    
Gebyr for byggesagsbehandling efter tidsforbrug vil i de fleste tilfælde blive opkrævet i to rater. Første rate forfalder til betaling, når der træffes en afgørelse eller når byggetilladelsen eller dispensationen meddeles. Anden rate forfalder til betaling, når bygningen endeligt kan tages lovligt i brug.
Ved anmeldelsessager, hvor gebyret opkræves efter tidsforbrug, forfalder gebyret til betaling, når byggearbejdet lovligt kan påbegyndes.
Byggesager med fast gebyr bliver opkrævet, når der er truffet en afgørelse.
   
Til top    
Bidrag til Parkeringsfond    
Vejen bys centerområde i henhold til kommuneplanen 58.630,00 57.200,00
Vejen bys øvrige byzoneområder i henhold til kommuneplanen 45.208,00 44.105,00
Brørup, Holsted og Rødding byers centerområder i.h.t. kommuneplanen 37.920,00 36.995,00
Øvrige områder 27.706,00 27.030,00
Bliver den anlagte parkeringsplads almindelig tilgængelig for offentlig benyttelse, nedsættes beløbet til halvdelen af de anførte takster    
Til top    
Gebyr for vandløbsreguleringer, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.    
Gebyrets størrelse er 2% af anlægsudgiften. Der opkræves et minimumsgebyr. 7.386,08 6.772,15
Gebyr for miljøgodkendelser og -tilsyn af virksomheder og husdyrbrug.    
Timesatser på brugerbetaling for godkendelse og tilsyn, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen. * 440,78
Administrationsgebyr ved stillingstagen af private fællesveje    
Gebyr for opkrævning af administrativ tid for tilsyn, rådgivning, mv. jf. privatvejsloven. Pris pr. time 617,00 602,00
Administrationsgebyr for behandling af ansøgning om kommerciel servicevejvisningsskilte (blå/hvide skilte)    
Administrationsgebyr for behandling af ansøgning 900,00 900,00
Årlig udgift til driftsvedligeholdelse pr. skilt  200,00 200,00