Priser under Teknik og Miljø

Byggesagsgebyrer
Ejendomsoplysninger
Bidrag til Parkeringsfond
Gebyr vandløbsreguleringer og miljøgodkendelser

Kommunale priser, som er momsfrie 2022 2021
Gebyrer for byggesagsbehandling
Der opkræves gebyr for byggesager i henhold til gældende bygningsreglement. For de fleste byggesager faktureres efter medgået tid på basis af tidsregistreringen
   
Simple konstruktioner    
Garager, carporte, udhuse mv.    
Beskrevet i Bygningsreglement 2015, kap. 1.12 stk. 6    
Fast gebyr 1.071,00 1.050,00
Øvrige sagstyper    
Erhvervsbyggeri, etagebyggeri, enfamiliehuse mv.    
Gebyr pr. time
Efter medgået tid for hver påbegyndt 15 minutter.
602,00 590,00
Byggetilladelser til nedrivninger, skilte legepladser, motionsredskaber samt transportable telte og konstruktioner
Intet gebyr
  0,00
Gebyr for byggesagsbehandling efter tidsforbrug vil i de fleste tilfælde blive opkrævet i to rater. Første rate forfalder til betaling, når der træffes en afgørelse eller når byggetilladelsen eller dispensationen meddeles. Anden rate forfalder til betaling, når bygningen endeligt kan tages lovligt i brug.
Ved anmeldelsessager, hvor gebyret opkræves efter tidforbrug, forfalder gebyret til betaling, når byggearbejdet lovligt kan påbegyndes.
Byggesager med fast gebyr bliver opkrævet, når der er truffet en afgørelse.
   
Til top    
Ejendomsoplysninger    
Vurderings- og ejendomsskatteattest * 35,00
     
Bidrag til parkeringsfond    
Vejen bys centerområde i henhold til kommuneplanen 57.200,00 56.100,00
Vejen bys øvrige byzoneområder i henhold til kommuneplanen 44.105,00 43.240,00
Brørup, Holsted og Rødding byers centerområde i henhold til kommuneplanen. 36.995,00 36.270,00
Øvrige områder 27.030,00 26.500,00
Bliver den anlagte parkeringsplads almindelig tilgængelig for offentlig benyttelse, nedsættes beløbet til halvdelen af de anførte takster    
Til top    
Gebyr for vandløbsreguleringer, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.    
Gebyrets størrelse 2% af anlægsudgiften. Der opkræves et minimumsgebyr. * 6.556,96
     
Gebyr for miljøgodkendelser og -tilsyn af virksomheder og husdyrbrug.    
Timesatser på brugerbetaling for godkendelse og tilsyn, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen. 438,18 433,41
     
Administrationsgebyr ved stillingtagen af private fællesveje    
Gebyr for opkrævning af administrativ tid for tilsyn, rådgivning mv. jf. privatvejsloven, Pris pr. time 602,00 590,00
     
Administrationsgebyr for behandling af ansøgning om kommerciel servicevejvisningsskilte (blå/hvide skilte)    
Administrationsgebyr for behandling af ansøgning 900,00 900,00
Årlig udgift til driftsvedligeholdelse pr. skilt 200,00 200,00

 

Til top