Tilskud til voksenundervisning

Undervisning af voksne

Undervisning af voksne forstås som undervisning af hold, der oprettes i Vejen Kommune af de i Vejen Kommune godkendte foreninger.

Eventuel dispensation fra kommunegrænsen skal være godkendt i Fritidsrådet, inden holdet påbegyndes.

Eventuel tvivl om hold som almindelig handicapundervisning eller instrumentalundervisning kan sendes til afgørelse i Fritidsrådet.

Tilskud

Tilskuddet udgør:
Almen undervisning + foredrag max. 1/3 af lønudgifter.
Handicapundervisning max. 8/9 af lønudgifter.
Instrumentalundervisning max. 5/7 af lønudgifter.

Der ydes ikke tilskud til:

 • Agitation
 • Behandling
 • Overtro
 • Spil
 • Idræt
 • Fremstilling af alkohol
 • Undervisning, der hører under anden lovgivning.
10 procents-puljen

10 procent af det udmeldte tilskud reserveres til debatskabende aktiviteter.

Der ydes ikke tilskud til:

 • Overtro
 • Behandling
 • Underholdning
 • Valgkampe
 • Forkyndelse
 • Befordring af deltagere
 • Forplejning og overnatning
 • Materiel af blivende værdi for alle
 • Entréudgifter.

Der kan uden særlig dokumentation anvendes:

 • 10 procent til administration
 • 20 procent til markedsføring
 • 20 procent til lederhonorar.

Grænsen for uforbrugte midler, der kan overføres til efterfølgende budgetår fastsættes til kr. 3.000. Beløbet kan kun overføres et enkelt år.

Der aflægges særskilt regnskab for puljen.

40 procents-puljen

40 procent af det resterende tilskud til undervisning kan anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer. Lederhonorar kan max. udgøre 20 procent.
Tilskudsprocenterne følger den øvrige undervisning med 1/3, 5/7 og 8/9.

Der fastsættes ikke maksimumsgrænse for gennemsnitlig timesats.

Opgørelse af timetallet ved fleksible tilrettelæggelsesformer sker ligesom ved traditionel aftenskoleundervisning som lektioner à 45 minutter.

Alle udgifter skal kunne dokumenteres afholdt.

Der aflægges særskilt regnskab for puljen, bilag skal medsendes.

Ansøgning om tilskud

Hvert år, senest den 1. oktober, indsendes ansøgning om tilskud til aftenskoleundervisning til det efterfølgende budgetår.

Ansøgningen indeholder oplysning om senest afsluttede regnskabsårs lønudgifter opgjort pr. tilrettelæggelsesform samt begrundet budget for tilskudsåret. Der søges samtidig om tilskud til lokaler.

Forvaltningen tilser, at de indsendte ansøgninger er realistiske og sender forslag til fordeling af midlerne til høring i Aftenskolernes Samråd. Herefter foretager Fritidsrådet endelig fordeling af tilskuddet.

Inden årets udgang modtager aftenskolerne meddelelse om det kommende års tilskud.

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales i to rater (januar og juli) til de foreninger, der selv står for lønudbetalingen.

10 procents-puljen udbetales til samtlige foreninger i januar.

For 40 procents-puljen gælder:

 • De foreninger, der selv administrerer lønudbetalingen, beslutter selv, om der skal anvendes op til 40 procent af den resterende pulje til fleksible tilrettelæggelsesformer.
 • De foreninger, hvor Vejen Kommune foretager lønudbetalingen kan efter anmodning få op til 40 procent af den resterende pulje udbetalt, men såfremt Vejen Kommune skal varetage lønudbetalingen, sker det ligesom ved traditionel aftenskoleundervisning som lektioner à 45 minutter.

Afregning for undervisning under fleksible tilrettelæggelsesformer opgøres på særskilt skema som supplement til opgørelse over almen undervisning.

Kommunen står for lønudbetalingen

Foreninger, for hvem kommunen står for lønudbetaling, skal for hvert hold, der anmodes om lønudbetaling for, indbetale henholdsvis 2/3, 1/9 og 2/7 af lønnen.

Indbetalingen skal ske i forbindelse med anmodningen om lønudbetalingen.

Mellemkommunale betalinger

Efter takster fastsat af Kommunernes Landsforening.

Sammen med indsendelse af regnskab, skal der for deltagere fra andre kommuner indsendes oplysninger om navn, ti-cifret CPR-nummer og bopælskommune på kursets startdato.

Lokaler

Offentlige lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed.

Hvis ikke der kan stilles egnede offentlige lokaler til rådighed, ydes der 75 procent af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr.

Handicaperklæring

Der skal afgives erklæring om handicap i relation til undervisning.

Markedsføring

Der ydes årligt et tilskud på kr. 10.000 til fælles hjemmeportal og til fælles markedsføring af alle aftenskoler i kommunen. Beløbet administreres af Aftenskolernes Samråd og udbetales i januar.

Det er ikke en betingelse at være medlem af samrådet. Aftenskolernes Samråd fremsender regnskab for tilskuddets anvendelse til Vejen Kommune med skæringsdato 31. december.

Regnskab: 10 procent-puljen

Inden udgangen af marts måned det efterfølgende kalenderår skal samtlige tilskudsmodtagere indsende revideret regnskab.

Regnskab: 40 procent-puljen

Inden udgangen af marts måned det efterfølgende kalenderår skal samtlige tilskudsmodtagere indsende revideret regnskab.

Regnskab: Undervisning

Inden udgangen af marts måned det efterfølgende kalenderår skal samtlige tilskudsmodtagere indsende revideret regnskab samt handicaperklæring. Det skal tydeligt fremgå, hvordan de ydede tilskud er anvendt.

Foreninger, der selv står for lønudbetalingen, skal endvidere oplyse, hvor meget der er udbetalt i løn til undervisning – fordelt på undervisningsformer.

Gennemgang af regnskab

April – juli vil regnskaberne blive gennemgået som kontrol for, at det, man har søgt tilskud til, er i overensstemmelse med aktiviteten for tilskudsåret.

Såfremt der ikke er afviklet undervisning/afholdt lønninger i et omfang af mindst den størrelse, til hvilket der er bevilget tilskud, vil det for meget udbetalte beløb blive opkrævet hos initiativtageren/modregnet i næste udbetaling.

Regnskaberne offentliggøres på kommunens hjemmeside - skriv ikke cpr-numre på regnskabet.

Revision af regnskab

Revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet.

Grænsen for krav om registreret revisor til revision af foreningers regnskaber er en årlig tilskudsstørrelse på kr. 300.000.

Udelukkelse fra tilskud

Foreninger, der ikke indsender ønskede oplysninger til dokumentation af seneste års aktiviteter, udelukkes fremover fra tilskud.

Såfremt foreningen atter ønsker tilskud, skal denne på ny ansøge herom.

Tilsyn

Der vil blive foretaget stikprøver hos tilskudsmodtagerne. Det vil sige, at der indkaldes supplerende oplysninger, herunder dokumentation for, hvorledes tilskud er anvendt, kvitteringer for deltagernes indbetalinger til initiativtagerne, lønudbetalinger og kursusbeskrivelser der matcher indholdet.

Såfremt en stikprøve viser uoverensstemmelser, der ikke er forklarlige, vil der kunne kræves dokumentation fire år tilbage.

Der vil ske både anmeldte og uanmeldte tilsyn.

Ved ansøgning om godkendelse fra en ny forening inviterer administrationen til møde, hvor vedtægten gennemgås og aktiviteter mm. drøftes.