Elsikkerhed

Elsikkerhedsattest

For forsamlingslokaler til flere end 150 personer.

Link til attest

Alle forsamlingslokaler til over 150 personer skal hvert andet år have udført en kontrol af de elektriske installationer samt nød- og panikbelysningen.
Et kontrolbesøg af en autoriseret elinstallatørvirksomhed omfatter

 • De elektriske installationer
 • Elektriske brugsgenstande og apparater,
 • Nød- og panikbelysningsanlæg,
 • Eventuelle automatiske dørlukningsanlæg (ABDL)
 • Varslingsanlæg

Eftersynet skal sikre, at elinstallationerne er forsvarlige, så der ikke opstår brande og elulykker, og at nød- og panikbelysningen fungerer, så tragiske ulykker kan undgås.

Kontrolordningen gælder for:

 • teatre
 • biografer
 • restaurationer
 • diskoteker
 • selskabslokaler
 • koncertsale
 • udstillingslokaler
 • idrætshaller

Derudover skal andre bygninger og lokaler, der anvendes til lignende formål med gange og flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til det pågældende forsamlingslokale og tjekkes

Elsikkerhedsattesten skal fremstå i en holdbar stand, og den ansvarlige for lokalerne har pligt til at anbringe attesten, så den er let tilgængelig og synlig for publikum. Attesten er et udtryk for, at elsikkerheden er kontrolleret og i orden.

Det er til enhver tid ejerens (brugerens) ansvar, at de elektriske installationer og apparater er i orden. Det betyder, at eventuelle fejl eller mangler imellem de toårige kontroller naturligvis løbende skal afhjælpes for at undgå fare for personer og gods.

El attest - standard

Link til standard el-attest


Der skal hvert 3. år indsendes en attest til Trekantbrand fra en autoriseret el-installatør om,

 • Flugtvejsbelysningen er i driftsklar stand, herunder at panikbelysningen har en belysningsstyrke på mindst 1 lux på gulvarealet i flugtveje.
 • varslingsanlæg er i driftsklar stand, herunder at varslingssignalet har den krævede lydstyrke, og
 • automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) er funktionsdygtige.

Disse regler gælder kun de steder hvor der ikke i følge lovgivningen er krav til en El-sikkerhedsattest, som anført øverst på siden.