Beskæring af beplantning langs fortove, stier og veje

Skitse over vores krav til beskæring af beplantning langs fortove, stier og veje

Langs fortove, stier og veje har du som grundejer en række pligter. Du skal blandt andet klippe din hæk, buske, læhegn og træer ud mod fortov, sti og vej.

Din beskæringspligt er lovbefalet i henhold til privatvejsloven og vejloven.

Beskæring af beplantning i byområder

Langs fortove, stier og veje i byområder har du som grundejer pligt til at beskære dine buske, hæk, træer og levende hegn, hvis din beplantning generer fodgængere, bilister, cyklister med flere, dækker for færdselstavler, gadelys, signalanlæg med mere.

Som udgangspunkt skal du holde din hæk, buske, levende hegn og træer inde på din egen grund.

Vi tillader dog, at beplantning vokser ud over fortov, sti og vej. På fortove og stier skal der dog minimum være en fri højde på 275 cm mellem fortovet eller stien og op til de nederste grene. På vejarealer skal der minimum være en fri højde på 450 cm fra kørebanen eller vejrabatten og op til de nederste grene.

Beskæring af beplantning i landområder

Langs de mindre veje i landområder har du som grundejer pligt til at beskære dine buske, hæk, træer og levende hegn, hvis din beplantning generer fodgængere, bilister, cyklister med flere, dækker for færdselstavler med mere.

Ved mindre veje forstås lokalveje og sekundære lokalveje. Der er udarbejdet et oversigtskort over lokale veje, sekundære lokalveje med flere vejklasser.

Som udgangspunkt skal du holde din hæk, buske, levende hegn og træer inde på din egen grund.

Vi tillader dog, at beplantning vokser ud over sti og vej. På stier skal der dog minimum være en fri højde på 275 cm mellem stien og op til de nederste grene. På vejarealer skal der minimum være en fri højde på 450 cm fra kørebanen eller vejrabatten og op til de nederste grene.

Langs de større veje, gennemfartsveje og fordelingsveje, beskærer vi beplantningen langs de veje.

Beskæring af beplantning i oversigtsarealer

Er der på din ejendom tinglyst en oversigtsservitut, skal du holde din beplantning nedklippet i oversigtsarealet, så beplantningen ikke tager oversigten i eksempelvis et vejkryds. Typisk må beplantningen i oversigtsarealer højst være 80 – 100 cm høj.

Vores mulighed for at udføre arbejdet

Undlader du at beskære din beplantning, giver privatvejsloven og vejloven os mulighed for, at vi beskærer din beplantning for din regning.

Du er i øvrigt også velkommen til at kontakte os på 79 96 50 00 eller via Digital Post.

Lovgrundlag
  • Privatvejsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015
  • Vejloven – Lov nr. 1520 af 27. december 2014