Beskæring af beplantning langs fortove, stier og veje

Langs fortove, stier og veje har du som grundejer en række pligter. Du skal blandt andet klippe din hæk, buske, læhegn og træer ud mod fortov, sti og vej.

Din beskæringspligt er lovbefalet i henhold til privatvejsloven og vejloven.

Beskæring af beplantning i byområder

Langs fortove, stier og veje i byområder har du som grundejer pligt til at beskære dine buske, hæk, træer og levende hegn, hvis din beplantning generer fodgængere, bilister, cyklister med flere, dækker for færdselstavler, gadelys, signalanlæg med mere.

Som udgangspunkt skal du holde din hæk, buske, levende hegn og træer inde på din egen grund.

Vi tillader dog, at beplantning vokser ud over fortov, sti og vej. På fortove og stier skal der dog minimum være en fri højde på 275 cm mellem fortovet eller stien og op til de nederste grene. På vejarealer skal der minimum være en fri højde på 450 cm fra kørebanen eller vejrabatten og op til de nederste grene.

Beskæring af beplantning i landområder

Vejen Kommune genoptager pr. 1. januar 2024 opgaven med at beskære hegn langs klasse 3 og 4 veje i kommunen, som en del af kommunens driftsopgave. Denne service er for at sikre gode trafikale forhold, så trafikanter kan passere hinanden. På den måde kan bløde trafikanter trække ud i rabatten, og store køretøjer kan trække ud i rabatten på de mindre veje.

I 2024 har vi særligt fokus på at klippe de steder, der trænger mest, og som ikke har fået tilstrækkelig opmærksomhed de seneste år. De veje, der prioriteres, udpeges af faglige medarbejdere i driften og administrationen.

Forud for klipning orienteres de grundejere, der har hegn ud til de prioriterede veje med et brev i e-Boks. Brevet giver grundejere mulighed for at framelde opgaven. Såfremt opgaven om beskæring af hegn fravælges, skal borger selv udføre opgaven.

Beskæringen udføres som udgangspunkt jf. Vejen Kommunes fritrumsprofil. Hvor der ikke er 1,5 meter til skel, klippes hegnet ind til skel. Er der mere end 1,5 meter ind til skel, kan det forekomme, at hegn klippes tilbage til skel.

Hegn ved grusveje skal som tidligere fortsat beskæres af grundejere.

Beskæring af beplantning i oversigtsarealer

Er der på din ejendom tinglyst en oversigtsservitut, skal du holde din beplantning nedklippet i oversigtsarealet, så beplantningen ikke tager oversigten i eksempelvis et vejkryds. Typisk må beplantningen i oversigtsarealer højst være 80 – 100 cm høj.

Vores mulighed for at udføre arbejdet

Undlader du at beskære din beplantning, giver privatvejsloven og vejloven os mulighed for, at vi beskærer din beplantning for din regning.

Du er i øvrigt også velkommen til at kontakte os på 79 96 50 00 eller via Digital Post.

Lovgrundlag
  • Vejloven: Lovbekendtgørelse 2023-04-25 nr. 421 om offentlige veje m.v.
  • Privatvejsloven: Lovbekendtgørelse 2023-04-25 nr. 422 om private fællesveje