Retningslinjer for tilskud til socialt frivilligt arbejde - støtte til frivillige sociale foreninger i Vejen Kommune

Lovgrundlag

Efter Servicelovens (SEL) § 18 skal kommuner yde økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde.

I Barnets Lov (BL) § 17 præciseres, at kommunerne skal yde støtte til frivilligt socialt arbejde målrettet børn og unge.

Vejen Kommune afsætter således årligt et samlet beløb til støtte efter Barnets Lov § 17 og Serviceloven § 18. Det samlede beløb fordeles efter følgende fordelingsnøgle besluttet af Byrådet den 4. juni 2024.

Byrådet har valgt en fordelingsnøgle, hvor 75 % af det samlede budget til frivilligt socialt arbejde tildeles gennem Servicelovens § 18 og 25 % af det samlede beløb tildeles gennem Barnets Lov §17. Hvis der ikke kommer tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgninger til §17 kan resterende midler anvendes til § 18 og omvendt.

Hvis de samlede midler ikke anvendes inden for et år, overføres det resterende beløb til uddeling af midler det følgende år.

For at komme i betragtning til tilskud skal nedenstående kriterier være opfyldt.

Ansøgninger til § 17 og § 18 skal tilgodese borgere i Vejen Kommune

De aktiviteter, der søges midler til, skal komme borgere i Vejen Kommune til glæde, for at en ansøgning til § 17 og § 18 midlerne kan imødekommes.

Målgruppen for tildeling af § 17 midler i Vejen Kommune

§ 17 midlerne kan søges af frivillige sociale foreninger, som arbejder med socialt vanskeligt stillede børn, unge og familier. Midlerne kan søges til aktiviteter, der har til formål at forebygge eller afhjælpe et socialt eller sundhedsmæssigt problem.

Eksempelvis foreninger der arbejder med:

 • Sårbare børn, unge og familier

 • Børn og unge med et handicap

 • Børn og unge med mistrivsel

 • Børn og unge med sindslidelse

 • Udsatte børn og unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund

 • Børn og unge med misbrug 

Målgruppen for tildeling af § 18 midler i Vejen Kommune

§ 18 midlerne kan søges af frivillige sociale foreninger, som arbejder med socialt vanskeligt stillede borgere, til aktiviteter, der har til formål at forebygge eller afhjælpe et socialt eller sundhedsmæssigt problem eksempelvis foreninger, der arbejder med:

 • Borgere med et handicap

 • Borgere med sindslidelser

 • Sårbare borgere

 • Sårbare ældre

 • Udsatte flygtning og indvandrer

 • Borgere med misbrug

§ 17 og § 18 midler kan anvendes til

Der kan søges om midler til drift og udvikling af nye og eksisterende aktiviteter på frivillighedsområdet, herunder:

 • Aktiviteter: Der kan ansøges om midler til arrangementer og løbende aktiviteter.

 • Hus-/lokaleleje: Der kan søges om midler til at dække udgifter til hus- og lokaleleje. For at nedbringe udgifterne til husleje bør alle foreninger undersøge muligheden for at afholde aktiviteter i kommunale lokaler.

 • Kørsel: Der kan ansøges om midler til kørselsgodtgørelse ifm. transport af borgere, der ikke selv kan transportere sig hen til en aktivitet. Der kan også søges om midler til kørselsgodtgørelse til frivillige, der besøger borgere, som ikke kan deltage i aktiviteter uden for deres eget hjem.

 • Kompetenceudvikling til frivillige: Hvis kompetenceudvikling er en forudsætning for frivilligfunktionen, kan der ansøges om midler til dette.

 • Annoncering: Der kan ansøges om midler til annoncering i f.eks. lokalpressen og digitalt.

 • Anskaffelse af inventar/materiale: Der kan ansøges om midler til dette i begrænset omfang. Ved større anskaffelser anbefales det at ansøge private fonde.

 • Forplejning: Der kan ansøges om midler til forplejning af frivillige, der i forbindelse med deres frivillige arbejde deltager i møder, generalforsamlinger og aktiviteter.

Der kan ikke søges støtte til

 • Driftsunderskud af allerede afholdte aktiviteter

 • Der ydes som hovedregel ikke støtte til forplejning af deltagere ved aktiviteter og arrangementer med undtagelse af aktiviteter, hvor spisning er hovedaktiviteten (eks. madlavningskurser osv.)

 • Løn

 • Rejser

En frivillig organisation eller forening har følgende kendetegn

 • Den er frivilligt grundlagt, hvilket vil sige, at foreningen ikke må være fastlagt i lovgivningen og organisationen skal kunne nedlægge sig selv.

 • Den må ikke have økonomisk vinding som sit primære formål.

 • Der er frivillig deltagelse og/eller medlemskab.

 • Den frivillige indsats skal være en betydningsfuld del af organisationens grundlag.

 • Den frivillige indsats skal have formel karakter, dvs. være organiseret, aftalt og der skal foreligge vedtægter for foreningen.

Tildelingskriterier

Følgende tildelingskriterier anvendes med det formål, at alle indsendte ansøgninger, vurderes og at puljens samlede værdi overholdes.

Aktiviteterne der søges midler til, skal overordnet set:

 • Have et konkret formål.

 • Primært udføres af frivillige.

 • Være til gavn for andre end én selv, og udføres for andre end familie og slægt.

Regnskab mv.

Når der søges støtte efter Barnets Lov § 17 eller Serviceloven § 18 skal foreningens/organisationens seneste regnskab og vedtægter vedlægges ansøgningen.

Evaluering

Foreninger og organisationer, der får støtte, skal ligeledes indsende en Evaluering for støtteåret, senest den 1. maj året efter bevillingen.

Ansvar for indstilling

Frivilligrådet i Vejen Kommune gennemgår ansøgningerne og kommer med en indstilling til fordeling af § 17 og § 18 midler til Udvalget for social og ældre. Udvalget for social og ældre beslutter den endelige fordeling af midlerne.

Hvordan søges om tilskud?

Ansøg om tilskud til frivilligt socialt arbejde

Hjælp til ansøgning og evaluering

Hvis I som foreningen har brug for hjælp til ansøgning og evaluering, kan der søges vejledning hos HUSET frivilligcenter og selvhjælp.

Ansøgningsfrist

Der kan årligt ansøges midler via Barnets Lov § 17 og Servicelovens  § 18 med ansøgningsfrist den 1. november.