Lavbundsprojekter

 

 

Læs mere om landbrug og udvikling af landdistrikter på EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

 

Aktuelle forundersøgelser

Blåkjær

Vejen Kommune gennemfører i 2024-2026 en forundersøgelse, som skal kortlægge mulighederne for at etablere et lavbundsprojekt ved Blåkjær. Undersøgelsesområdet er på ca. 242 ha.

Formålet med lavbundsordningen er at nedbringe udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer fra kulstofrige lavbundsarealer.

Forundersøgelsen gennemføres i samarbejde med en eksterne konsulent, og består af en teknisk- og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse skal beskrive de eksisterende forhold, opstille scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi og ekstensivering af landbrugsdriften samt give et overslag over anlægsomkostningerne.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.

Forundersøgelse og evt. realisering af projektet gennemføres med tilskud fra EU’s Landdistriktsprogram og Miljø- og Fødevareministeriet. 

Læs mere om landbrug og udvikling af landdistrikter på EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Gennemførte forundersøgelser

Vejen Mose

Vejen Kommune gennemførte i 2017-2019 en forundersøgelse, som skulle kortlægge mulighederne for at etablere et lavbundsprojekt i Vejen Mose. Projektområdet var på 140 ha.

Formålet med lavbundsordningen er at nedbringe udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer fra kulstofrige lavbundsarealer.

Forundersøgelsen blev gennemført i samarbejde med en ekstern konsulent, og består af en teknisk- og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse beskriver de eksisterende forhold, opstiller scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi og ekstensivering af landbrugsdriften samt giver et overslag over anlægsomkostningerne.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse beskriver de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklarer lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.

Forundersøgelse af projektet blev gennemført med tilskud fra EU’s Landdistriktsprogram og Miljø- og Fødevareministeriet. 

Læs mere om landbrug og udvikling af landdistrikter på EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Du kan se den tekniske forundersøgelse her.

Kragelund Mose

Vejen Kommune fik midler fra staten til at foretage forundersøgelse af et lavbundsprojekt på 488 ha ved Kragelund Mose, Bække.

Forundersøgelsen bestod af to undersøgelser, en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse. Begge forundersøgelser blev gennemført i perioden fra efteråret 2021 til foråret 2023.

På lavbundsjorder, der tages ud af drift og hvor de naturligt våde forhold genskabes, vil nedbrydningen af tørv blive bremset. Dette vil reducere udledningen af drivhusgasser til gavn for klimaet og samtidig fjerne kvælstof fra det vand, som ender i Vadehavet. Lavbundsprojekter bidrager samtidig til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed.

Projektet kan ved realisering således bidrage til opfyldelsen af Danmarks nationale og EU-forpligtelser på natur-, miljø- og klimaområdet.

Lavbundsprojekter gennemføres med fuld kompensation til lodsejerne og er et af de kollektive virkemidler til at sikre et bedre vandmiljø.

Læs mere om landbrug og udvikling af landdistrikter på EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Du kan se den tekniske forundersøgelse her.

Aktuelle realiseringer

Vejen Mose

I samarbejde med lodsejerne vil Vejen Kommune etablere et lavbundsprojekt ved Vejen Mose. I april 2020 er der modtaget tilsagn fra Landbrugsstyrelsen til realisering af projektet. I 2020 startes en jordfordeling op med Jordfordelingskontoret under Landbrugsstyrelsen, hvor lodsejernes ønsker til erstatningsjord og anden jordfordeling forsøges imødekommet.

Formålet med lavbundsprojektet er at genskabe naturlige vandstandsforhold og derved mindske udledningen af drivhusgasser og kvælstof til Vadehavet.

Projektet er på ca. 140 ha og indeholder bl.a. følgende tiltag:
• Sløjfning af interne dræn, grøfter og brønde
• Ekstensivering af landbrugsjord
• Diverse afværgeforanstaltninger

Projektet finansieres af EU’s Landdistriktsprogram (75 %) og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (25 %).

Kortudsnittet viser projektets udbredelse.

Gennemførte realiseringer

Der er i øjeblikket ikke nogle gennemførte realiseringer