Vedligeholdelse

Hvorfor skal vandløb vedligeholdes?

Vandløb skal vedligeholdes, så det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres. Vedligeholdelsen skal udføres under hensyntagen til vandløbets dyr og planter.

Manglende eller mangelfuld vedligeholdelse kan medføre erstatningspligt for skader på opstrømsliggende ejendomme, hvis skaden kan henføres til den manglende/mangelfulde vedligeholdelse.

Åbne vandløb

Åbne vandløb vedligeholdes ved:

  • grødeskæring, hvor vandplanterne bortskæres
  • oprensning af løse aflejringer af sand, mudder, planterester og lignende
  • etablering af skyggegivende beplantninger på vandløbets bredder

Det grøde, der afskæres, skal tages op af vandløbet, så det ikke skader vandmiljøet eller ophober sig ved stemmeværker, broer eller andre bygværker.

Hvis et vandløb ikke har været vedligeholdt i mange år, kan dets form have ændret sig så meget, at genoptagelse af vedligeholdelsen kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 

Rørlagte vandløb og dræn 

Vedligehold af rørlagte vandløb og dræn omfatter:

  • spulinger af sandaflejringer
  • rodskæringer af indtrængende rødder
  • udskiftning af udtjente rør

Hvis der er tale om udskiftning af en rørledning til anden beliggenhed, dybde og/eller en anden rørdiameter betragtes arbejdet ikke som vedligeholdelse, men som en ændring af vandløbet. I sådanne tilfælde skal du søge om en tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

  

Hvem vedligeholder vandløbene?

Vandløbsloven opdeler vandløb i offentlige og private vandløb efter hvem, der er ansvarlig for vedligeholdelsen. Opdelingen har intet at gøre med hvem, der ejer vandløbene. Vandløbene ejes altid af bredejerne.

Offentlige vandløb

De offentlige vandløb bliver vedligeholdt af vandløbsmyndigheden. Vedligeholdelsen betales af vandløbsmyndigheden og udføres som beskrevet i vandløbsregulativerne - hverken mere eller mindre.

Bredejerne skal tåle, at vandløbsmyndigheden udfører dette arbejde. Samtidig er bredejerne ansvarlige for at modtage og bortskaffe det fyld og afskåret grøde, som fremkommer ved vandløbsmyndighedens vedligeholdelsesarbejde.

Den vedligeholdelse som er beskrevet i et vandløbsregulativ kan kun ændres, når det er besluttet gennem en ændring af regulativet.

Private vandløb

De private vandløb omfatter typisk dræn, rørledninger, grøfter og små vandløb. Her er det bredejerne, der er ansvarlige for at udføre og betale for vedligeholdelsen.

Hvis et vandløb danner skel mellem to ejendomme, skal vedligeholdelsen og  omkostningerne deles mellem ejendommenes ejere.

Der udarbejdes ikke regulativer for private vandløb. Her gælder alene vandløbslovens bestemmelser. Kun i helt særlige tilfælde kan vandløbsmyndigheden fastsætte bestemmelser for vedligehold af private vandløb.