Hvordan vedligeholdes private vandløb?

Hvem vedligeholder private vandløb?

Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne. Det betyder, at hver enkelt bredejer er ansvarlig for at vedligeholde alle private vandløb på egen ejendom - det vil sige både at udføre og betale for vedligeholdelsesarbejdet.

Hvis vandløbet ligger i skel, skal vedligeholdelsen og udgifterne deles mellem ejerne af de tilgrænsende arealer.

Hvordan skal et privat vandløb vedligeholdes?

Vandløb skal vedligeholdes så det enkelte vandløbs skikkelse (form) eller vandføringsevne opretholdes. Enhver ændring i vandløbets form, placering eller vandføringsevne er ikke tilladt, og betragtes som en regulering, der kræver vandløbsmyndighedens godkendelse.

Vedligeholdelsen af åbne vandløb kan omfatte:

 • Grødeskæring, hvor grøden i vandløbene begrænses ved bortskæring. Grødeskæring er den mest almindelige form for vedligeholdelse af åbne vandløb.
  Afskåret grøde skal fjernes, medmindre grøden ikke er til skade for vandløbet eller det vandområde, vandløbet udmunder i.
  Ved vandløb, der er omfattet af 2 m bræmmer, må der ikke ske oplagring af grøde, sand, mudder m.v. inden for 2 m fra vandløbets øverste kronekant.
  Slam, grøde og andet, der ophobes ved stemmeværker eller andre anlæg, skal fjernes, så det ikke føres videre til skade for vandløbet eller for det vandområde, vandløbet løber ud i.
 • Oprensning af løse aflejringer (sand, mudder/slam, planterester og lignende).
  Der må ikke graves i den faste bund eller fjernes sten eller grus.


Vedligeholdelsen af rørlagte vandløb kan omfatte:

 • Spulinger og tømning af brønde for sand.
  Såfremt der indenfor en afstand af 6 km oven for et registreret dambrug foretages spuling, skal der med mindst en uges varsel gives ejeren eller brugeren af dambruget underretning om, hvornår spulingen påbegyndes.
 • Bortskæring af indtrængende rødder.
 • Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med nye rør i samme beliggenhed og koter samt med samme diameter betragtes som reparation, der ikke kræver vandløbsmyndighedens godkendelse.

Hvor ofte skal et privat vandløb vedligeholdes?

Vedligeholdelsen kan gennemføres efter behov. Der skal dog være tale om sædvanlig vedligeholdelse, der har til hensigt at opretholde den hidtidige tilstand.

I tilfælde, hvor vandløbet igennem længere tid ikke er blevet vedligeholdt eller hvor der kun har fundet en begrænset vedligeholdelse sted, kan vandløbet have ændret skikkelse så væsentligt, at genoptagelse af tidligere vedligeholdelsespraksis kræver vandløbsmyndighedens godkendelse.

Kan der blive tale om erstatningsansvar?

Manglende/mangelfuld vedligeholdelse kan medføre bøde og erstatning for skader på anden mands ejendom, hvis skaderne er opstået som følge af den manglende/mangelfulde vedligeholdelse.

Krav om erstatning kan rejses ved civilt søgsmål eller ved taksationskommissionen.

Hvor kan man finde oplysninger om et privat vandløbs dimensioner eller vandføringsevne?

Der udarbejdes ikke regulativer med bestemmelser om dimensioner eller vandføring for private vandløb. Det er alene vandløbslovens almindelige bestemmelser, der gør sig gældende.

Hvis et offentligt vandløb privatiseres, vil regulativet udgå som et samlet regelsæt for vandløbet. Men dimensionerne vil fortsat være gældende for det private vandløb.

Hvis vandløbet er blevet reguleret, vil der findes et projekt og en afgørelse, hvor vandløbets dimensioner normalt vil fremgå. En afgørelse er gældende uanset hvor gammel den er. Den bortfalder først, når den ophæves af vandløbsmyndigheden.

Hvis der hverken findes et udgået regulativ eller en afgørelse, der beskriver dimensioner eller vandføring, vil vandløbets nuværende naturlige tilstand være den tilstand, som vandløbet skal have.