Hvordan vedligeholdes offentlige vandløb?

Hvad er offentlige og private vandløb?

Vandløb opdeles i to klasser: offentlige og private vandløb.

 • Offentlige vandløb er vandløb, som byrådet har besluttet skal optages som offentlige.
 • Private vandløb er vandløb, som ikke er optaget som offentlige eller som byrådet har besluttet skal udgå som offentligt vandløb (nedklassificerede vandløb).

Ligheder mellem offentlige og private vandløb:

 • Vandløbslovens regler gælder for alle vandløb i begge klasser. Herunder er vandløbsvedligeholdelsen beskrevet i vandløbslovens kapitel 5: Alle vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.
 • Vandløbene ejes altid af bredejerne. Vandløbsmyndigheden ejer intet.

Forskelle på offentlige og private vandløb:

 • Offentlige vandløb: Vandløbsmyndigheden udarbejder regulativer samt udfører og betaler for vedligeholdelsen af vandløbene.
 • Private vandløb: Ingen regulativer. Bredejerne vedligeholder vandløbene på egen ejendom og afholder omkostningerne i den forbindelse.

Hvem vedligeholder offentlige vandløb?

Vandløbsmyndigheden vedligeholder offentlige vandløb enten ved egne åmænd eller ved vandløbsentreprenører. Vedligeholdelsen kan udføres manuelt eller med maskine.

Bredejere må ikke foretage vedligeholdelse af offentlige vandløb.

Hvilke regler findes for vedligeholdelse af offentlige vandløb?

Bestemmelser for vedligeholdelsen beskrives i vandløbsloven og uddybes for det enkelte vandløb i vandløbsregulativerne.

Vandløbsloven beskriver vedligeholdelse som opretholdelse af vandløbets skikkelse eller vandføringsevne gennem:

 • Skæring og fjernelse af grøde
 • Opgravning af løse aflejringer
 • Etablering af skyggegivende beplantning langs vandløb

Vandløbsregulativerne udarbejdes for de enkelte vandløb. De kan betragtes som er en slags kontrakter mellem vandløbsmyndigheden og bredejerne.

I regulativerne beskrives:

 • Vandløbets dimensioner og/eller vandføring
 • Hvor mange gange grøden skal slås
 • Hvornår grøden skal slås
 • Hvordan grøden skal slås
 • Hvilke betingelser der skal være til stede for at foretage oprensning af vandløbet
 • Hvornår der skal renses op
 • Hvordan der skal renses op.

Vandløbsmyndigheden har pligt til at udføre vedligeholdelsen som beskrevet i loven og i regulativerne – hverken mere eller mindre.

Hvornår udføres grødeskæringen?

Grøden skæres normalt en eller to gange om året inden for nærmere bestemte perioder. Skæres grøden to gange sker det oftest ved en sommerskæring og en efterårsskæring.

Hvornår udføres oprensningerne?

Vandløbsmyndigheden foretager ikke oprensninger, før opmålinger har vist, at det lovede profil eller den lovede vandføring ikke kan overholdes ved almindelig grødeskæring.
Opmålingerne foretages i den grødefrie vinterperiode, mens oprensningen normalt udføres om efteråret.

Hvordan med drænudløb?

Drænudløb skal normalt placeres et stykke over den regulativmæssige bund. Den mindste afstand mellem vandløbets bundkote og rørudløbenes underside er normalt beskrevet i regulativerne.

Det er ikke tilladt at placere drænudløb lavere end beskrevet i regulativet.
Der kan heller ikke stilles krav om, at drænudløb skal ligge over vandspejlet i vandløbet.

Hvordan vedligeholdes offentlige rørlagte vandløb?

Rørledninger vedligeholdes med spulinger og eventuelt rodskæringer efter behov. Udskiftning af enkelte rør og brønde indgår i vedligeholdelsen. 

Omlægning af offentlige rørlagte vandløb kan ikke betragtes som reparation, men derimod regulering. Det betyder, at der skal udarbejdes projekter med partsfordelinger til de der har nytte af foranstaltningen inden omlægningerne kan gennemføres.