Hvordan udarbejder jeg en ansøgning?

Hvad er reguleringer?

For åbne vandløb
Enhver ændring af skikkelsen, dvs. både forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg skal behandles som reguleringer

For rørlagte vandløb og dræn
Alle ændringer af rørledningers placering (trace) og/eller dimensioner skal behandles som reguleringer uanset vandløbets klassifikation.

Dog gælder der særlige regler for omlægning af rørlagte strækninger:

For offentlige rørlagte vandløb
Omlægning af hele eller dele af rørlagte strækninger med samme dimension og i samme trace skal behandles som reguleringer.

For private rørlagte vandløb
Omlægning af hele eller dele af rørlagte strækninger med samme dimension og i samme trace kan betragtes som reparationer.

Andre ændringer, der skal behandles som reguleringer

 • Rørlægninger af åbne vandløb
 • Genåbninger ar rørlagte vandløb
 • Anlæg af nye vandløb
 • Udpumpningsanlæg - etablering eller ændringer
 • Indpumpning af vand fra vandløb til vandingsanlæg
 • Opstemningsanlæg
 • Fastsættelse af flodemål
 • Broer og overkørsler - etablering og ændringer
 • Vandstandssænkning af søer

Hvorfor skal reguleringer godkendes?

Godkendelsesproceduren skal sikre:

 • At der tages hensyn til vandløbets afstrømning og miljø.
 • At alle berørte parter har mulighed for at få medindflydelse på projektet.

Berørte parter er: De, der er ansvarlige for projektet, berørte bredejere, nabokommuner, Staten, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, andre klageberettigede organisationer samt andre med en væsentligt individuel interesse i projektet.

Hvad skal et projekt indeholde?

Forslag til reguleringsprojekt skal indeholde en beskrivelse af det planlagte arbejde:

 • En redegørelse for formålet med og begrundelse for projektet.
 • Oversigtskort og detailplaner.
 • Oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet
 • Overslag over samt forslag til fordeling af udgifterne.
 • En tidsplan for arbejdets udførelse.

Det kan være nødvendigt for vandløbsmyndigheden at indsamle supplerende oplysninger.
Der kan ved nogle projekter være behov for yderligere oplysninger, som ansøger skal fremsende.

Hvad er ansøger ansvarlig for?

Ansøger er ansvarlig for:

 • Udarbejdelse af projektforslag efter ovenstående beskrivelse.
 • Udlevering af enhver oplysning, som vandløbsmyndigheden finder relevant.
 • Indhentning af nødvendige godkendelser efter andre love.
 • Indberetning om arbejdets igangsætning og afslutning.

Hvad er vandløbsmyndigheden ansvarlig for?

Vandløbsmyndigheden er ansvarlig for:

 • At gennemgå projektforslag og projekt samt at indhente supplerende oplysninger hos ansøger
 • At indhente udtalelser fra andre interesserede myndigheder, bl.a. nabokommuner.
 • At forsøge at tilvejebringe forlig om økonomiske spørgsmål.
 • Evt. at afholde offentligt møde.
 • At tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser og til miljøet.
 • At sende skriftlig meddelelse om afgørelser til berørte myndigheder og til de projektansvarlige.
 • At afholde de lovpligtige offentliggørelsesperioder.