Hvordan behandles min ansøgning?

Hvordan godkendes en reguleringssag?

Det indsendte forslag til reguleringsprojekt skal ifølge loven behandles på følgende måde:
Forslaget gennemgås af vandløbsmyndigheden. Der kan indhentes yderligere oplysninger til belysning af forslaget. Ansøger er ansvarlig for at fremskaffe de nødvendige oplysninger.

Høring
Vandløbsmyndigheden skal sende projektforslaget i høring hos berørte myndigheder.
Det kan blandt andet være andre kommuner, Miljøministeriet og Fiskeridirektoratet.

Fremme og offentliggørelse
Hvis der i projektforslaget tages de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning og miljø, kan vandløbsmyndigheden beslutte, at projektforslaget skal fremmes (= foreløbig accepteret). Derefter skal det offentliggøres med 4 ugers indsigelsesperiode. Offentliggørelsen sker normalt ved annoncering i lokale ugeaviser eller på kommunens hjemmeside.

Indsigelser
Vandløbsmyndigheden skal vurdere rettidigt indsendte indsigelser og kan justere projektforslaget efter indsigelserne, hvis de er relevante for vandløbets afstrømning og miljø.

Projekt
Projektforslaget kaldes derefter et projekt.

Andre forhold
Inden vandløbsmyndigheden kan godkende et projekt, skal to forhold være bragt i orden:

  • Der skal være givet nødvendige godkendelser efter anden lovgivning, herunder bl.a. naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, ferskvandsfiskeriloven, vandforsyningsloven og museumsloven. Hvis der ikke kan opnås godkendelse efter andre love f.eks. naturbeskyttelsesloven kan vandløbsmyndigheden ikke godkende projektet.
  • Der skal være opnået enighed om økonomiske spørgsmål, herunder bl.a. spørgsmål om partsfordelinger og erstatninger. Uenighed afgøres af Taksationsmyndighederne.

Godkendelse og offentliggørelse

Reguleringsprojekter skal:

  • Godkendes af vandløbsmyndigheden.
  • Offentliggøres med de lovpligtige 4 ugers klagefrist.
  • De berørte parter orienteres skriftligt.
  • Derudover sker offentliggørelsen normalt ved annoncering i husstandsomdelt avis eller på kommunens hjemmeside.

En godkendelse af et reguleringsprojekt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvad skal en godkendelse indeholde?

En godkendelse skal være skriftlig, og den skal indeholde:

  • En beskrivelse af projektet.
  • Vilkår for arbejdets udførelse og bestemmelser om tilsyn.
  • Frist for arbejdets udførelse og for indberetning til vandløbsmyndigheden.

Hvor lang tid tager en godkendelse?

Høring
Høring er afhængig af sagsbehandlingstiden hos de berørte parter. Der er i loven ikke fastsat tidsfrist for høringsperiodens længde.
Høringssvar skal foreligge, før vandløbsmyndigheden kan behandle projektforslaget.

Fremme
Projektforslag og høringssvar skal behandles hos vandløbsmyndigheden med henblik på fremme og offentliggørelse med 4 ugers indsigelsesperiode.

Godkendelse
Godkendelse efter anden lovgivning er afhængig af de enkelte myndigheders sagsbehandlingstider.
Projekt og andre godkendelser skal behandles hos vandløbsmyndigheden med henblik på godkendelse og offentliggørelse med 4 ugers klagefrist.

Ingen klager
Hvis der ikke indkommer klager inden for klagefristen, kan reguleringsarbejdet udføres efter klagefristens ophør.

Klager
Hvis der indkommer klager inden for klagefristen, skal disse behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet, inden reguleringsarbejdet må sættes i gang.