Skip til hoved indholdet

Ændring af vandløb

Det kræver kommunens godkendelse, hvis du vil ændre på forholdene i et vandløb. På denne side kan du læse om, hvad der typisk skal søges tilladelse til.

Enhver ændring i et vandløb kaldes for en regulering og skal godkendes af kommunen før arbejdet må udføres. Hvis du fx ønsker at rørlægge et vandløb, udlægge gydegrus og sten eller på anden måde ændre på vandløbets skikkelse (forløb, bredde, bundkote eller skråningsanlæg) skal du søge kommunen om en tilladelse.

Eksempler på projekter, der kræver tilladelse:

 • åbning af rørlagte vandløb
 • rørlægning af vandløb
 • anlæg af nye vandløb
 • udlægning af grus og sten
 • etablering og ændring af broer, overkørsler og vandingssteder
 • nedgravning af rørledninger og kabler i vandløb
 • omlægning af offentlige vandløb 

Læs mere om ændring af vandløb

Ændringer i vandløb skal godkendes, så det sikres at:

 • der tages hensyn til vandløbets afstrømning og miljø
 • alle berørte parter har mulighed for at få medindflydelse på projektet
 • der indhentes nødvendige tilladelser efter anden lovgivning fx naturbeskyttelsesloven

Hvordan søger jeg?

Hvis du ønsker at lave ændringer i vandløb, skal du udarbejde et projektforslag. Forslaget skal indeholde:

 • formålet med projektet og en begrundelse herfor
 • oversigtskort og detailplaner
 • oversigt over de ejendomme, der bliver berørt af projektet, og de grundejere, der ønskes inddraget i projektet
 • overslag over projektets udgifter og et forslag til fordelingen heraf
 • en tidsplan for arbejdets udførelse

Forslaget sendes til kommunen med henblik på nærmere godkendelse.

Godkendelsen skal sikre, at der tages hensyn til vandløbets afstrømning og miljø samt at alle berørte parter har mulighed for at få medindflydelse på projektet.

Hvordan behandles mit projekt?

Når kommunen har modtaget dit projektforslag, bliver det gennemgået og om nødvendigt indhentes supplerende oplysninger. Derefter påbegyndes sagsbehandlingen, som omfatter følgende proces:

Forhøring

Projektforslaget sendes i forhøring hos berørte myndigheder fx Naturstyrelsen, Fiskeridirektoratet og andre kommuner.

Offentliggørelse og partshøring

Hvis projektforslaget tager hensyn til vandløbets afstrømning og miljø, fremlægger vi det for offentligheden i fire uger, hvor det er muligt at komme med bemærkninger til projektet. Samtidig foretages partshøring af berørte personer.

Behandling af fremsendte bemærkninger

Eventuelle bemærkninger behandles og projektforslaget tilpasses i forhold til relevante bemærkninger.

Vurdering af andre forhold

Projektet vurderes i forhold til fx beskyttet natur, bilag IV-arter og natura 2000-områder.

Afgørelse og offentliggørelse

Der træffes afgørelse i sagen, som offentliggøres med en 4 ugers klageperiode.

Klage

Eventuelle klager modtages og videresendes til Miljø- & Fødevareklagenævnet med henblik på behandling af klagesagen. Projektet må ikke igangsættes før klagenævnet har afsluttet klagesagens behandling.

 

Mere information

Fiskepleje

Kontakt Team Natur & Vandmiljø

Her kan du finde medarbejdere og opgaver inden for Team Natur & Vandmiljø

Søren Winsløv

Teknik & Miljø

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 16-07-2024 17.31

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen