Rotter

Rotten er et alvorligt skadedyr. Det er derfor vigtigt, at du anmelder det, hvis du har set rotter, ekskrementer fra rotter, huller eller andre tegn på rotter.

Skriv gerne så mange oplysninger som muligt i anmeldelsen.

Du foretager anmeldelsen via linket her på siden.
Husk! Det er ikke en skam at have rotter – det er en skam ikke at anmelde det.

Anmeld rotter

Rottebekæmpelse

Se herunder, hvornår rottebekæmperen kommer i dit område:

Ugedag Område
Tirsdage Brørup og Holsted
Onsdage Vejen
Torsdage Rødding

Fredage og mandage bruges til opsamling af tidligere anmeldelser.

Vi kontakter dig

Vi forsøger at ringe til dig inden vi kommer. Vær opmærksom på, at opkaldet kommer fra et hemmeligt telefonnummer.

Du skal være hjemme, når rottebekæmperen kommer, for at vi må starte bekæmpelsen.

Det er kun rottebekæmperen, der må bruge gift til at bekæmpe rotter.


Rotter indenfor i beboelsen

Har du rotter indendørs i beboelses- og opholdsrum, hvor du fysisk kan komme i kontakt med rotten, betragter vi det som en hastesag.

Anmeldelserne behandles dagligt og efter aftale med rottebekæmperen. Anmelder du det inden kl. 12.00 på hverdage foretager vi bekæmpelsen samme dag eller senest efterfølgende dag.

Anmeld rotter

Rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme. Det er derfor lovpligtigt, at du hurtigst muligt melder det til kommunen, hvis du ser en rotte eller tegn på rotter. Det gælder, ligegyldigt om det er indenfor eller udenfor, eller om det er på et privat eller et offentligt område.

Du skal anmelde rotter digitalt. Dog skal du følge din kommunes anvisning, hvis du ser en rotte indendørs og har brug for akut hjælp.

En anmeldelse af rotter resulterer altid i et besøg fra den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmperen vurderer, om der er tale om rotter og giver råd om, hvad der skal gøres. Typisk vil der blive stillet rottefælder eller gift op på udvalgte steder.

Udgifterne til selve rottebekæmpelsen dækkes via kommuneskatten eller et gebyr opkrævet via ejendomsskatterne, men du har som grundejer pligt til, og skal selv betale for, reparation af din del af kloakken samt andre tiltag fx tætning af huller i vægge, der er nødvendige for at bekæmpelsen bliver effektiv.

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fakta om rotter

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter og mus på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvordan forebygger jeg problemer med rotter?

Du kan gøre en del selv for at undgå rotter:

 • Vedligehold dine stikledninger til kloaksystemet.
 • Bor du i et rotteplaget område, kan du med fordel montere en godkendt rottespærrer i afløbsrørene.
 • Undlad at friste rotterne med madrester eller andet spiseligt affald.
 • Undlad at fodre fx fugle så meget, at der er tilgængeligt foder for rotterne ved dagens ophør.
 • Ryd op. Undgå at have genstande og affald stående, hvor rotterne kan gemme sig.
 • Anmeld straks til kommunen, når du ser en rotte eller spor efter rotter.

Besøg af kommunen på tilsynspligtige ejendomme

Der føres kommunalt tilsyn med:

 • erhvervsejendomme med dyrehold
 • primærproduktion af fødevarer og foder til dyr
 • opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

Disse ejendomme vil den kommunale rottebekæmper besøge en gang om året i vinterperioden fra oktober til og med februar.

Den kommunale rottebekæmper vil sammen med ejer, lejer eller dennes repræsentant, undersøge, om der er rotter på ejendommen. Hvis der ikke træffes nogen hjemme på ejendommen, undersøger den kommunale rottebekæmper tilgængelige udendørsarealer for tegn på rotter.

Konstateres der ikke rotter, afleveres en skriftlig meddelelse herom, sammen med oplysning om, at en eventuel forekomst af rotter skal anmeldes til kommunen.

Hvis der er rotter iværksætter rottebekæmperen en bekæmpelse efter gældende regler.

R1- og R2-autorisation til bekæmpelse af rotter

I Danmark kræver det autorisation at bekæmpe rotter. Der findes to autorisationer:

 • R1-autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter
 • R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom

Når du har bestået enten R1- eller R2-autorisationskurset, kan du få din autorisation mod at betale et gebyr på 466 kr. (2024) 

Autorisationsbeviset bliver tilsendt som Digital Post.

Du kan læse mere om autorisationskurserne til rottebekæmpelse på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over bekæmpelsen af rotter, skal du klage til kommunen. Du kan ikke klage over kommunens afgørelse.

Hvad sker der i kloakkerne?

Populært sagt findes der køkkenrotter og kloakrotter. Vejen Forsyning bekæmper allerede en del af kloakrotterne, da de ikke kan passere kloakrørene der, hvor der er en pumpestation. Her bliver de nemlig slået ihjel af knive, der roterer i pumpen.

I de områder, hvor der er størst udfordringer med rotter, er der i udvalgte strækninger monteret elektroniske fælder, der dræber rotterne med en række spyd, som bliver skudt ned, når en rotte forsøger at passere i kloakken. På den måde bekæmpes rotterne i de offentlige kloakledninger. De elektroniske fælder flyttes rundt alt efter hvor udfordringerne er størst.

Hvordan får jeg en rottespærrer?

Skal rotterne helt forhindres i at bygge rottereder i kloakkerne, så er det ikke kun Vejen Kommune og Vejen Forsyning, der skal gøre en indsats.

Hvis du som grundejer ønsker at sikre din bolig yderligere mod rotteangreb, kan du vælge at isætte en rottespærrer i husets skelbrønd. Den person, der opsætter en rottespærrer ved din bolig, skal være ansat hos en autoriseret kloakmestervirksomhed og have en R1-autorisation som rottebekæmper eller et certifikat som rottespærremontør.

Nogle steder kan én fornuftigt placeret rottespærrer sikre flere private boliger på én gang. I andre tilfælde er det muligt at opnå en fordelagtig aftale på opsætning og servicering af rottespærrer, hvis flere grundejere går sammen om at indhente et tilbud. Derfor opfordrer vi til, at I tager en snak om det i grundejerforeningen.