Visitationsprocedure på 0-6 års området

Forord

Vejen Kommune har en politisk ambition om, at flere børn skal lykkes i almene rammer. I den forbindelse er der udarbejdet en sammenhængende børne- og ungepolitik og efterfølgende en handleguide som beskriver tværfaglige trivselsindsats.

Handleguiden skal blandt andet kvalificere det tværfaglige arbejde via fællesfaglige forebyggelsesmøder og indsatsplanen. Indsatsplanen er vil understøtte systematikken i det arbejde med tiltag og evaluering der foretages rundt om barnet.

Denne beskrivelse af processen for visitation på 0-6 års området har til formål at efterleve den politiske ambition med udgangspunkt i Vejen Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik, som sætter fokus på tidlig indsats, sammenhænge, forældreskab og fælles fagligheder.

Visitationsbeslutningerne foretages på baggrund af det tværfaglige samarbejde efter rammerne beskrevet i handleguiden.

Visitationsudvalgets formål

Visitationsudvalget har til opgave, at vurdere hvilken støtteforanstaltning, der giver barnet den bedste mulighed for udvikling.

Visitationsudvalget skal handle med de indsatser der er mindst indgribende, men dog tilstrækkelige i de fællesskaber barnet begår sig i.

Beslutningsgrundlag

Den tværfaglige udviklingsindsats i barnets netværk, som beskrives, arbejdes med og evalueres i indsatsplanen centreret omkring de fælles faglige forebyggelsesmøder er grundlaget for visitationsudvalgets beslutning. Både indsatsplanen og selve systematikken omkring den tværfaglige indsats er afgørende for beslutningen.

Beslutningen skal altid tage udgangspunkt i et støttebehov og indsatsplanen med henblik på en indsats der giver barnet den bedste mulighed for udvikling.

Kompetencer i udvalget

Der indstilles på baggrund af et støttebehov, hvortil der ønskes en særlig foranstaltning. Visitationsudvalget behandler sagen og har mulighed for i iværksætte flere særlige foranstaltninger, som beskrives i følgende afsnit.

Dobbeltplads

For børn i dagpleje kan der i særlige tilfælde give et barn den bedste mulighed for udvikling, hvis barnet får en dobbeltplads. En dobbeltplads tildeles for en afgrænset periode af visitationsudvalget og evalueres i det fællesfaglige forebyggelsesmøde.  

Udsættelse af opstart i Børnehave

Som udgangspunkt starter alle børn i Vejen Kommunes i børnehave, når de er 2år og 9 måneder.

Udsættelse af opstart i børnehave efter barnet er fyldt 3 år vurderes i visitationsudvalget.

Udsættelse af opstart i børnehave op til at barnet fylder 3 år vurderes af leder af Dagplejen leder af vuggestue. Her skal visitationsudvalget orienteres.

Såfremt der tildeles udsættelse af opstart i børnehave, orienterer visitationsudvalget pladsanvisningen samt den modtagende institution.

Ressourcer

Visitationsudvalget har mulighed for at tildele ressourcer til en institution for bedst at kunne imødekomme en særlig opgave. En særlig opgave kan have udgangspunkt i ét barns særlige behov, eller i en gruppe af børn med et særligt fokus.

Økonomiske ressourcer:

Økonomiske ressourcer kan tildeles over en periode som et led barnets indsatsplan, når det økonomiske tilskud har til formål at opkvalificere et professionelt netværk omkring barnet.

De økonomiske ressourcer bevilges af visitationsudvalget til dagtilbuddet.

Ressource teamet:

Ressourcerne kan også tildeles i form af ressource pædagoger, som tilknyttes en særlig opgave i en bestemt periode. Ressource pædagogerne indgår i tæt samarbejde med indsatsplanen og personalet omkring barnet. Ressource pædagogerne arbejder praksisnært og har derfor til opgave at udvikle de eksisterende læringsmiljøer omkring barnet eller en børnegruppe med henblik på at skabe de bedste muligheder for børns udvikling.

Visitationsudvalget afgør om en tildeling af ressource pædagoger giver barnet den bedste mulighed for udvikling. Visitationsudvalget udarbejder desuden i samarbejde med fagkoordinatoren for ressource teamet en plan for indsatsen

En særlig indsats

Visitationsudvalget har mulighed for at visitere til en særlig indsats omkring et barn.

En særlig indsats kan iværksættes for et barn, der i en kortere periode har behov for en særlig støtte, og som opleves svær at imødekommes i rammerne i det almene tilbud.

En særlig indsats vil være individuel og tiltagene vil derfor variere. En særlig indsats vil være en kombination af eksisterende tiltag, som for en periode arbejder intensivt sammen.

Perioden for den særlige indsats fastsættes af visitationsudvalget.

Barnet skal følges og evalueres i det fællesfaglige forebyggelsesmøde. Hvis det fællesfaglige team vurderer, at der kan være behov for at forlænge en periode med en særlig indsats, kontaktes visitationsudvalget.

Specialpædagogisk plads i Sløjfen efter servicelovens §32

Et barn visiteres til Sløjfen, hvis visitationsudvalget vurderer, at det er omfattet af målgruppen for et § 32 tilbud jf. ” Bekendtgørelse af lov om social service”, §32: Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte”.

Et barn, som vurderes til at være i målgruppen for et §32 tilbud må formodes at have et meget lavt udviklingsniveau og derved meget lavt potentiale for udvikle sig blandt alderssvarende. Der må yderligere formodes at være et massivt behov for specialpædagogisk støtte, som ikke kan varetages i et alment dagtilbud.

En specialpædagogisk plads i Sløjfen vil være en friplads, hvor der samtidigt kan visiteres til kørsel.

To gange årligt gennemføres der revisitation af de børn, som er visiteret til et §32 tilbud. Dette foregår i et særligt udvalg, som er nævnt herunder.

Når et barn med en visitation til §32 tilbud flytter til Vejen Kommune, visiteres det ligeledes til et §32 tilbud i Vejen Kommune.

Friplads

Visitationsudvalget har til opgave at vurdere om et barn har behov for en behandlingsmæssig friplads samt kvalificere den faglige vurdering omkring en socialpædagogiske friplads.

Vurderingen kan foregå udenom visitationsmøderne og påhviler to medlemmer i udvalget.

Vurdering af friplads sker i samarbejde med pladsanvisningen.

Deltagere i visitationsudvalget

Visitationsudvalget er tværfagligt og vil derfor være sammensat af samtlige relevante af enheder og institutioner på 0-6 års området. Visitationsudvalget består af:

 • Leder af barnets tilbud og indstiller
 • Leder af psykologteamet, ressource team og tale/høreteam
 • Fagkoordinator af psykologteamet
 • Fagkoordinator af ressource temaet
 • Fagkoordinator af tale/høreteamet
 • Leder af Børn & Ungeenheden
 • Leder i Handicap & psykiatri
 • Leder af Sundhedsplejen
 • Leder af Dagplejen
 • Specialpædagogisk konsulent ved Skoler, Kultur & Fritid

Chefen for Børn og Familien har videregivet opgaven som formand for udvalget til den specialpædagogiske konsulent ved Skoler, Kultur & Fritid.

Deltagere i revisitationsudvalget til Sløjfen
 • Leder af Sløjfen
 • Psykolog ved Sløjfen
 • Fagkoordinator af psykologteamet
 • Fagkoordinator af ressourcetemaet
 • Fagkoordinator af Tale-høre teamet
 • Specialpædagogisk konsulent ved Skoler, Kultur og Fritid
Indstilling

Der indstilles til visitation med henblik på særlig støtte.

Ved indstilling fremsendes:

 • Indstillingsskema med samtykke, underskrevet af forældremyndighed samt indstiller
 • Indsatsplanen, som er arbejdet med og løbende er evalueret

Desuden fremsendes, såfremt det er muligt også, vurderinger fra:

 • Psykologteamet
 • Tale-høre teamet
 • Børnefysioterapeutteamet
 • Sundhedsplejen
 • Sygehus
 • Beskrivelser omkring barnet
 • DPU’er, som er brugt i vejledningen

Dokumenter til halvårlige revisitation i §32 tilbud

 • Status fra Sløjfen
 • Indsatsplanen
 • øvrige beslutninger

Dokumenterne sendes samlet til visitation0-18@vejen.dk inden deadline for indstilling. Deadlines fremgår af skemaet under ”vigtige datoer”.  

Afgørelse
 • Beslutningen i visitationsudvalget er en myndighedsafgørelse.
 • Udvalget visiterer til et eller flere af udvalgets kompetencer eller giver afslag på visitation til særlig støtte.
 • Ved visitation til periodebestemt foranstaltning skal dette fremgå af afgørelsen
 • Ved visitation til et særligt tilbud skal opstartsdato fremgå af afgørelsen
 • Beslutningen sendes til forældrenes E-boks.
 • Klagevejledning henviser i første omgang til Vejen Kommune – herefter til Ankestyrelsen
 • Det er kun forældremyndighed, der som part i sagen har mulighed for at klage over afgørelsen
 • Kopi af afgørelsen sendes til indstiller. Hvis der er tale om et plejebørn, sendes en kopi af afgørelsen til barnets rådgiver.
 • En klage til Vejen Kommune behandles af Visitationsudvalgets formand.
Vigtige datoer
Visistation dato Deadline for indstilling Dato for forventet dagsorden
30.08.2021 16.08.2021 23.08.2021
01.10.2021 17.09.2021 24.09.2021
29.10.2021 15.10.2021 22.10.2021
29.11.2021 15.11.2021 22.11.2021
20.12.2021 06.12.2021 13.12.2021
24.01.2022 10.01.2022 17.01.2022
28.02.2022 14.02.2022 21.02.2022
27.04.2022 13.04.2022 20.04.2022
30.05.2022 16.05.2022 23.05.2022
20.06.2022 06.06.2022 13.06.20200

Revisitation af børn med en specialpædagogisk plads i Sløjfen

Dato Deadline for indsendelse af statusbeskrivelse
30.11.2021 23.11.2021
23.05.2022 16.05.2022