Visitationsprocedure på 0-6 års området

Forord

Vejen Kommune har en politisk ambition om, at flere børn skal lykkes i almene rammer. I den forbindelse er der udarbejdet en sammenhængende børne- og ungepolitik og efterfølgende en handleguide som beskriver den tværfaglige trivselsindsats.

Handleguiden skal blandt andet kvalificere og rammesætte det tværfaglige arbejde via fællesfaglige forebyggelsesmøder og en indsatsplan. Indsatsplanen vil understøtte systematikken i arbejdet med tiltag og evaluering der foretages rundt om barnet.

Denne beskrivelse af processen for visitation på 0-6 års området har til formål at udmønte den politiske ambition med udgangspunkt i Vejen Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik, som sætter fokus på tidlig indsats, sammenhænge, forældreskab og fælles fagligheder.

Visitationsbeslutningerne foretages på baggrund af det tværfaglige samarbejde efter rammerne beskrevet i handleguiden.

Visitationsudvalgets formål

Visitationsudvalget har til opgave at vurdere hvilken støtte og indsats, der giver barnet den bedste mulighed for udvikling.

Visitationsudvalget skal reagere med de indsatser der er mindst indgribende, men dog tilstrækkelige i de fællesskaber barnet begår sig i.

Beslutningsgrundlag

Grundlaget for visitationsudvalgets beslutning findes i barnets indsatsplan samt i den tværfaglige indsats. Både indsatsplanen, selve indsatsen og systematikken omkring det tværfaglige samarbejde er afgørende for beslutningen.  

Beslutningen skal altid tage udgangspunkt i et støttebehov og den indsats der giver barnet den bedste mulighed for udvikling.

Drøftelsen på visitationen er afgørende for at få uddybet selve vurderingsgrundlaget.

Kompetencer i udvalget

Der indstilles på baggrund af et støttebehov, hvortil der ønskes en særlig foranstaltning. Visitationsudvalget behandler sagen og har mulighed for at iværksætte flere særlige foranstaltninger, som beskrives i følgende afsnit.

Dobbeltplads

For børn i dagpleje kan der i særlige tilfælde gives den bedste mulighed for udvikling for et barn, hvis der visiteres til en dobbeltplads. En dobbeltplads tildeles for en afgrænset periode af visitationsudvalget og evalueres i det fællesfaglige forebyggelsesmøde.  

Udsættelse af opstart i Børnehave

Som udgangspunkt starter alle børn i Vejen Kommunes i børnehave, når de er 2år og 9 måneder.

Udsættelse af opstart i børnehave efter barnet er fyldt 3 år vurderes i visitationsudvalget.

Udsættelse af opstart i børnehave op til at barnet fylder 3 år vurderes af leder af Dagplejen og leder af vuggestue. Her skal visitationsudvalget orienteres.

Såfremt der tildeles udsættelse af opstart i børnehave, orienterer visitationsudvalget pladsanvisningen samt den modtagende institution.

Ressourcer

Visitationsudvalget har mulighed for at tildele ressourcer til en institution for bedst at kunne imødekomme en særlig opgave. En særlig opgave kan have udgangspunkt i ét barns særlige behov, eller i en gruppe af børn med et særligt fokus.

Økonomiske ressourcer:

Økonomiske ressourcer kan tildeles over en periode som et led i barnets indsatsplan, når det økonomiske tilskud har til formål at opkvalificere et professionelt netværk omkring barnet.

De økonomiske ressourcer bevilges af visitationsudvalget til dagtilbuddet.

Ressourceteamet:

Ressourcerne kan også tildeles i form af ressourcepædagoger, som tilknyttes en særlig opgave i en bestemt periode. Ressourcepædagogerne indgår i tæt samarbejde med indsatsplanen og personalet omkring barnet. Ressourcepædagogerne arbejder praksisnært og har derfor til opgave at bidrage til udviklingen af de eksisterende læringsmiljøer omkring barnet eller en børnegruppe med henblik på at skabe de bedste muligheder for børns udvikling.

Visitationsudvalget afgør om en tildeling af ressourcepædagoger giver barnet den bedste mulighed for udvikling. Visitationsudvalget udarbejder desuden i samarbejde med fagkoordinatoren for ressourceteamet en plan for indsatsen.

En særlig indsats

Visitationsudvalget har mulighed for at visitere til en særlig indsats omkring et barn.

En særlig indsats kan iværksættes for et barn, der i en kortere periode har behov for en særlig støtte og som opleves svær at imødekomme i rammerne i det almene tilbud.

En særlig indsats vil være individuel og tiltagene vil derfor variere. En særlig indsats vil være en kombination af eksisterende tiltag, som for en periode arbejder intensivt sammen.

Perioden for den særlige indsats fastsættes af visitationsudvalget.

Barnet skal følges og evalueres i det fællesfaglige forebyggelsesmøde. Hvis det fællesfaglige team vurderer, at der kan være behov for at forlænge en periode med en særlig indsats, kontaktes visitationsudvalget.

Specialpædagogisk plads i Sløjfen efter Barnets Lov § 83

Et barn visiteres til Sløjfen, hvis visitationsudvalget vurderer, at det er omfattet af målgruppen beskrevet i Barnets Lov, §83, stk. 1: ” Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven.”.

Et barn vurderes til at være i målgruppen på baggrund af funktionsniveau og udviklingsmuligheder.

Funktionsniveauet beskrives både af de fagprofessionelle og barnets forældre. Beskrivelsen kan suppleres med beskrivelser fra læge, sygehus mm. Barnets funktionsniveau kan omhandle både de fysiske og de psykiske funktioner.

Udviklingsmulighederne for det enkelte barn vurderes i sammenhæng med det læringsmiljø, der har været sat op om barnet. Miljøet skal tilrettelægges med den nødvendige støtte, der skaber betingelser for progression i barnets udvikling og deltagelsesmuligheder.

Den samlede vurdering omkring målgruppen til §83 tilbuddet tager afsæt i barnets funktionsniveau og udviklingsforløb i det særligt tilrettelagte læringsmiljø.

En specialpædagogisk plads i Sløjfen vil være en friplads, hvor der samtidigt kan visiteres til kørsel.

To gange årligt gennemføres der revisitation af de børn, som er visiteret til et §83 tilbud. Dette foregår i et særligt udvalg, som er nævnt herunder.

Når et barn med en visitation til §83 tilbud flytter til Vejen Kommune, visiteres det ligeledes til et §83 tilbud i Vejen Kommune.

Friplads

Visitationsudvalget har til opgave at vurdere om et barn har behov for en behandlingsmæssig friplads.

Vurdering af friplads sker i samarbejde med pladsanvisningen.

Deltagere i visitationsudvalget

Visitationsudvalget er tværfagligt og vil derfor være sammensat af samtlige relevante af enheder og institutioner på 0-6 års området. Visitationsudvalget består af:

 • Leder af barnets tilbud og indstiller
 • Leder af PPU
 • Fagkoordinator af ressourcetemaet
 • Leder i Familie, Handicap og Socialpsykiatri
 • Chefkonsulent på det specialpædagogiske område ved Skoler, Kultur & Fritid

Leder af Dagplejen og Leder af Sundhedsplejen er medlæser på sagerne og bidrager om nødvendigt.

Chefen for Børn, PPU og Sundhedspleje har videregivet opgaven som formand for udvalget til chefkonsulent ved Skoler, Kultur & Fritid.

Deltagere i revisitationsudvalget til Sløjfen
 • Leder af Sløjfen
 • Psykolog ved Sløjfen
 • Fagkoordinator af ressourcetemaet
 • Chefkonsulent ved Skoler, Kultur & Fritid
Indstilling

Indstilling til visitation på 0-6 års området

Der indstilles til visitation med henblik på særlig støtte.

Ved indstilling fremsendes:

 • Indstillingsskema med samtykke, underskrevet af forældremyndighed samt indstiller
 • Indsatsplanen, som er arbejdet med og løbende er evalueret

Desuden fremsendes, såfremt det er muligt også, vurderinger fra:

 • Psykologteamet
 • Tale-høre teamet
 • Børnefysioterapeutteamet
 • Sundhedsplejen
 • Sygehus
 • Beskrivelser omkring barnet
 • DPU’er, som er brugt i vejledningen

Dokumenter til halvårlige revisitation i §83 tilbud

 • Status fra Sløjfen
 • Indsatsplanen
 • øvrige beslutninger

Dokumenterne sendes samlet via Digital Post til visitationen for 0-18 år inden deadline for indstilling. Deadlines fremgår af skemaet under ”vigtige datoer”.

Afgørelse
 • Beslutningen i visitationsudvalget er en forvaltningsafgørelse.
 • Udvalget visiterer til et eller flere af udvalgets kompetencer eller giver afslag på visitation til særlig støtte.
 • Ved visitation til periodebestemt foranstaltning skal dette fremgå af afgørelsen
 • Ved visitation til et særligt tilbud skal opstartsdato fremgå af afgørelsen
 • Beslutningen sendes til forældrenes Digitale Postkasse på Borger.dk.
 • Klagevejledning henviser i første omgang til Vejen Kommune – herefter til Ankestyrelsen
 • Det er kun forældremyndighed, der som part i sagen har mulighed for at klage over afgørelsen
 • Kopi af afgørelsen sendes til indstiller. Hvis der er tale om plejebørn, sendes en kopi af afgørelsen til barnets rådgiver.
 • En klage til Vejen Kommune behandles af visitationsudvalget.
Vigtige datoer

Møder i visitationsudvalget

Måned Dato for visitation Deadline for indstilling
August 30.08.23 16.08.23
September 29.09.23 15.09.23
Oktober 26.10.23 12.10.23
November 28.11.23 14.11.23
December 19.12.23 05.12.23
Januar 22.01.24 08.01.24
Februar 29.02.24 15.02.24
Marts 20.03.24 06.03.24
April 23.04.24 09.04.24
Maj 27.05.24 13.05.24
Juni 20.06.24 06.06.24

Revisitation af børn med en specialpædagogisk plads

Måned Dato for visitation Deadline for indstilling
Efterår 28.11.23 14.11.23
Forår 30.05.24 16.05.24