Hjernen og Hjertet - vurderinger

Vi ønsker at skabe sammenhæng i samarbejdet om dit barns læring, trivsel og udvikling. Et af redskaberne hertil er Hjernen og Hjertet.

Forældrebrev

Kære forældre

I kraft af databeskyttelsesforordningen 1 er det et lovkrav, at I skal informeres om, hvilke oplysninger vi indsamler og behandler om jeres barn. Vores praksis har hidtil været, at I er blevet inddraget i forbindelse med, at jeres barn har deltaget i en vurdering. Det bliver I selvfølgelig stadig.

Retsgrundlag

Selve lovgrundlaget for de opgaver, der berettiger behandling af personoplysninger, findes i den danske dagtilbudslov 2 . I Dagtilbudsloven § 7 står der, at dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Hjernen & Hjertet

Oplysningerne om jeres barn behandles i ”Hjernen & Hjertet”, der er Rambølls IT-system til understøttelse af arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i den offentlige sektor. Der er fokus på børns udvikling, læring, sundhed og trivsel. Målinger/vurderinger, refleksioner og handlinger foretages primært af fagprofessionelle og kan deles imellem relevante fagprofessionelle og forældre. Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om jeres barn Med afsæt i ovenstående lovgivning, har vi i Vejen Kommune valgt at benytte følgende:

  • Sprogvurderinger 
  • Vurdering af barnets alsidige udvikling i samarbejde med forældrene

Sprogvurderinger

Formålet med sprogvurderinger er at opnå viden om barnets sproglige udvikling på forskellige alderstrin. Sprogvurderingen anvendes til at identificere sproglige udfordringer og ressourcer. Sprogvurderinger skal sikre tidlig sprogindsats og danne grundlag for sprogstimulering med afsæt i det enkelte barns forudsætninger og behov. Sprogvurderingerne anvendes til pædagogisk planlægning og tilrettelæggelse af pædagogiske sprogindsatser i dagtilbud, skole og hjem. Sprogvurderingen laves som individuel vurdering for alle 3- og 5-årige børn i dagtilbud og som gruppetest i børnehaveklassen.

Vurdering af barnets alsidige udvikling og dialog

Formålet er at rette fokus imod understøttelse af barnets alsidige udvikling. Vurderingen kan give viden om, hvordan barnets udvikling støttes mest optimalt. Forældrene inddrages. En individuel vurdering af barnets alsidige udvikling laves for de 5-årige børn i dagtilbud og som gruppevurdering i børnehaveklassen.

Farvel og Goddag – vurderingsværktøj ift. et barns styrker og udfordringer

Værktøjet anvendes kun, hvis vurderingen af barnets alsidige udvikling giver anledning til en yderligere afdækning. Formålet er at lave en dybdegående kortlægning af et barns styrker og udfordringer ud fra begreberne robusthed og forandringsparathed som afsæt for understøttelse af barnets udvikling i samarbejde med forældrene.

Videregivelse af oplysninger ved institutionsskifte

Ved institutionsskifte til anden kommunal daginstitution, privat daginstitution eller skole videregives oplysningerne fra ”Hjernen og Hjertet” til den nye institution ved jeres samtykke. I modtager en samtykkeerklæring.

Kontaktinformationer ved uddybende spørgsmål

Ved uddybende spørgsmål angående Vejen Kommunes brug af vurderinger i ”Hjernen & Hjertet” kan henvendelse rettes til Børn, PPU & Sundhedspleje

Ved uddybende spørgsmål angående Vejen Kommunes behandling af personoplysninger kan Vejen Kommunes Databeskyttelsesrådgiver kontaktes

Jeres rettigheder

Som forældremyndighedsindehaver har I ret til at få indsigt i institutionens behandling af oplysninger om jeres barn. I har ret til at gøre indsigelse til jeres dagtilbud/børnecenteret, hvis I mener, at dagtilbuddet/børnecentret behandler for mange oplysninger eller har noteret ukorrekte oplysninger.

Klagevejledning

Kan vi ikke imødekomme din indsigelse, eller er du utilfreds med Vejen Kommunes besvarelse af din indsigelse, har du mulighed for at klage til Datatilsynet over dagtilbuddets/børnecentrets behandling af personoplysninger om jeres barn. I kan finde klagevejledning og anden vejledning om databeskyttelse på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Med venlig hilsen

Afdelingschef for Skoler, Kultur og Fritid Regin Holm Nielsen

Afdelingschef for Børn, PPU & Sundhedspleje

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (2016/679) 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

 

Hvad er Hjernen og Hjertet

Hjernen & Hjertet er et digitalt system fra Rambøll, der indeholder forskellige vurderingsværktøjer. Vi anvender vurderingerne til at understøtte det pædagogiske arbejde omkring dit barns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Forældreportal

Hjernen og Hjertet indeholder en forældreportal. Her kan du tilgå de vurderinger, som du bliver inviteret til at udfylde. Du kan også modtage rapporter over vurderinger, der er foretaget i forhold til dit barn. Du modtager besked fra dagtilbuddet, når der er nyt til dig. Først herefter kan du tilgå Forældreportalen.

Du skal gerne registrere en mailadresse i Forældreportalen, så dagtilbuddet kan kommunikere med dig vedrørende vurderinger og rapporter.

Du kan logge ind på https://rambollportal.dk eller via kontrolpanelet ”Forældreportalen” i Aula.

Vejledning til forældreportalen

 

Videregivelse af oplysninger i Hjernen & Hjertet

I forbindelse med at dit barn starter i skole eller i et andet dagtilbud i kommunen, vil vurderinger fra Hjernen og Hjertet blive videregivet til skolen eller det nye dagtilbud. Dette sker kun ved dit samtykke, som du vil modtage besked omkring.

Formålet er, at skolen eller dagtilbuddet med udgangspunkt i vurderingerne kan fortsætte det pædagogiske arbejde vedrørende dit barns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med videregivelse af oplysninger om dit barn, kan du kontakte lederen af dit dagtilbud.

Om dialogvurderingen (Vedrørende barnets grundlæggende udvikling)

Hvad er en dialogvurdering?

Dialogvurderingen giver dig og dagtilbuddets personale mulighed for at have en dialog om dit barns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Dialogen understøtter det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet.

Hvad viser Dialogprofilen om mit barns grundlæggende udvikling?

Dialogprofilen vurderer dit barns udvikling, hvad angår:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Der er et særligt fokus på den alsidige personlige udvikling og på relationer.

Om sprogvurderingen

Hvad er en sprogvurdering?

Vejen Kommune sprogvurderer alle børn i dagtilbud, når de er omkring 2,6 år og i begyndelsen af 0. klasse.

Sprogvurderingen anvendes til at vurdere dit barns sproglige udvikling i dagtilbud og skole.

Sprogvurderingen foretages af det pædagogiske personale i barnets dagtilbud og af børnehaveklasselederen i 0. klasse. Du vil efterfølgende blive orienteret om resultatet af sprogvurderingen.

Hvis dit barn ikke går i dagtilbud, skal der laves en sprogvurdering, når barnet er 3 år. Du vil blive kontaktet af en tale-hørekonsulent, som vil aftale tid til sprogvurderingen.

Ressourcevurdering

Hvad er en ressourcevurdering?

Ressourcevurderingen kan udføres ved formodning om behov for understøttelse ift. barnets trivsel, udvikling og læring.

Hvorfor vurderes mit barns ressourcer?

Ressourcevurderingen anvendes i det videre pædagogiske arbejde i dagtilbuddet, i forældresamarbejdet og det tværfaglige samarbejde.