Friplads

Der kan søges friplads til dagtilbud og kommunal SFO.

Økonomisk friplads søges via Digital Pladsanvisning, og beregnes ud fra aktuel husstandsindkomst.

 • Socialpædagogisk friplads kan søges, hvis dit barn har et særligt behov af sociale/pædagogiske grunde og hvor betalingen er vanskeliggjort. Du kan søge via Borger.dk og skal være forberedt på, at du skal udfylde jeres månedlige  indtægter og udgifter.
 • Behandlingsmæssig friplads ydes automatisk, hvis dit barn er berettiget. Dit barn er berettiget, når dit barn har et betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud /SFO.
Hvilke forældre er berettiget?

Du er berettiget når

 • Du bor i Vejen Kommune, og dit barn er indmeldt i dagtilbud eller SFO
 • Dit barn er indmeldt i en kommunal institution, kommunal dagpleje, SFO på en kommunal skole eller i en privat institution. Du kan ikke få økonomisk fripladstilskud til en privat pasningsordning, fleksibel pasningsordning eller SFO på en privatskole
 • Du/I har en husstandsindkomst indenfor fripladsskalaens indtægtsgrænse

Husstandsindkomst beregnes ud fra begges personlige indkomst som samlevende

 • Hvis du er gift/i et registreret partnerskab uanset, om I bor på samme adresse eller ej, med mindre I lever adskilt pga. uoverensstemmelser
 • Hvis du bor sammen med en person, som du har mulighed for at indgå ægteskab med, og som du har et økonomisk og eller praktisk fællesskab med
 • Hvis du har et økonomisk eller praktisk fællesskab med en person, som du har mulighed for at indgå ægteskab med, også selvom I ikke bor sammen
Som enlig forsørger

Kan du søge økonomisk friplads som enlig og få et fradrag i din indkomst. Du bliver dermed berettiget til et højere økonomisk fripladstilskud.

Bliver du enlig, skal du selv lave en ny ansøgning og udfylde feltet ”enlig” for at blive tilkendt fradraget.

Formålet med at forhøje det økonomiske fripladstilskud ved at give et fradrag i din indkomst er, at give dig en form for kompensation for de fordele, som gifte og samlevende har ved at være to om udgifter og praktiske gøremål.

Du betragtes som enlig

 • Hvis du er enlig på bopælen og ikke har økonomiske eller praktiske fordele med en anden, der kan betragtes som din samlever
 • Hvis du er separeret, og I ikke har fælles bopæl
 • Du er samboende med en person, du ikke kan indgå ægteskab/registeret partnerskab med, fx dine forældre eller dine søskende
 • Du har lejet et værelse ud/lejer et værelse, der kan fremvises en lejekontrakt og der ikke er fælles økonomi i øvrigt.
 • Hvis du dokumenterer, at du bor midlertidigt hos en, pga. boligmangel, og som du ikke er samlevende med
 • Hvis din ægtefælle/partner er indsat udover 3 måneder i institutioner under Kriminalforsorgen.

Der er ikke faste grænser for, hvornår en person er enlig eller samlevende. Det vil altid være en individuel vurdering. Er du i tvivl, kan du kontakte Pladsanvisningen.

Hvis du ikke længere er berettiget til fradrag som enlig forsørger, skal du

 • Stoppe dit fripladstilskud fra udgangen af måneden via Digital Pladsanvisning
 • Koble evt. samlever på dit familiebillede via Digital Pladsanvisning
 • Kontakte Pladsanvisningen om nye familieforhold, hvis der er fælles børn, der skal ændres betaler for. (For at beregne søskendetilskud, skal alle børn have samme betaler).
 • Søge friplads som samlevende, hvis I ønsker at søge

Det er IKKE nok, du har givet besked til fx Udbetaling Danmark, idet Udbetaling Danmark og Vejen Kommune er forskellige myndigheder med hver deres lovgivning.

Digital Pladsanvisning

Ændring i beregningsgrundlag

Hvis du bliver samboende, har du stadig mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud, hvis jeres samlede indkomster berettiger jer til det.

Digital Pladsanvisning kan du:

 • stoppe dit økonomiske fripladstilskud
 • søge som enlig eller som samboende
 • lave en ny ansøgning, hvis der sker ændring i jeres indkomster

En ny ansøgning gælder fra måneden efter vi har modtaget din ansøgning.

Ansøgning og bevilling
 • Du skal søge om økonomisk fripladstilskud på Digital Pladsanvisning.
 • Ansøgningen kan blive bevilget fra måneden efter din ansøgning er modtaget. Dog ikke ved nyoptagelse. Her får bevillingen virkning fra optagelsestidspunktet, hvis vi har modtaget din ansøgning inden for rimelig tid, efter du er informeret om muligmn ørn, der bor på din adresse. Det gælder også sammenbragte børn, hvis de bor på din og din partners adresse
 • Du skal ikke søge igen, hvis dit barn skifter dagtilbud eller skifter fra dagtilbud til SFO.
Oplysningspligt

Du har pligt til:

Når du modtager økonomisk fripladstilskud, skal du vide, at du har pligt til at oplyse Pladsanvisningen om ændringer i dine personlige forhold;

 • Du har pligt til at oplyse os om, hvis du bliver gift/indgår registreret partnerskab eller bliver samboende med en person over 18 år, som du har mulighed for at indgå ægteskab/registreret partnerskab med.
 • Hvis du fx lejer et værelse ud, skal du indsende en lejekontrakt.
 • Er du selvstændig, har du pligt til at indsende dit skatteregnskab, når du bliver anmodet om det i forbindelse med den årlige efterregulering af dit økonomiske fripladstilskud
 • Har du indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet, har du pligt til at oplyse om dette

Hvis du undlader at give Pladsanvisningen besked om ændringer, der har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, vil du modtage et krav om tilbagebetaling på det beløb, du uretmæssigt har modtaget.

Hvis du er i tvivl, om ændringer har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen

Stop af økonomisk fripladstilskud

Du kan selv stoppe dit økonomiske fripladstilskud på Digital Pladsanvisning;

 • Dit økonomiske fripladstilskud ophører med udgangen af den måned, du stopper det
 • Hvis du fraflytter Vejen Kommune, ophører retten til økonomiske fripladstilskud med udgangen af den måned, du fraflytter
 • Hvis du bliver samboende, ophører retten til økonomiske fripladstilskud som enlig den sidste dag i den måned, hvor du bliver samboende. Er I berettiget til økonomisk friplads som samlevende, skal du koble en samlever på dit familiebillede, og søge økonomisk friplads med begge jeres indkomster
 • Bliver du samboende fx den 10. november, stopper dit økonomisk fripladstilskud den 1. december
 • Bliver du samboende fx 1. november, stopper dit økonomiske fripladstilskud den 31. oktober

Digital Pladsanvisning

Beregningsgrundlag

Her kan du se, hvilke indkomster, der indgår i beregningsgrundlaget af dit økonomiske fripladstilskud.

 • Personlig indkomst: Din bruttoindkomst fratrukket pension, ATP og AM-bidrag (det beløb der beregnes skat af)
 • SU (studielån indgår ikke som en indkomst)
 • Dagpenge, overførselsindkomst og andre ydelser
 • Feriepenge, når de fremgår af SKAT’s indkomstregister (fx hvis du stopper i et job, vil dine feriepenge blive overført fra din tidligere arbejdsgiver til Feriekonto til brug i det kommende ferieår)
 • Engangsbeløb (fx særlig feriegodtgørelse, 6. ferieuge, en bonus eller et honorar), når de fremgår af SKATs indkomstregister
 • Indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed
 • Skattepligtige erstatninger (kan deles ud på dokumenteret perioder i løbet af året)
 • Indkomst fra udlandet (indkomst, der ikke beskattes i Danmark)
 • Aktieudbytte udover 5.000 kr.
 • DIS-indkomst (omregnes efter Skatteministeriets tabel for at kunne sidestille denne skattefrie indkomst med en almindelig skattepligtig persons indkomst før skat og AM-bidrag)

Beløb, der ikke indgår i beregningsgrundlaget

 • Studielån (og andre lån)
 • Arv
 • Lottogevinster mv.
 • Afgiftsfrie gaver

DIS-Indkomst

Hvis du arbejder på et dansk skib, der er registreret i DIS (Dansk Internationalt Skibsregister), fx på en færge mellem Danmark og Tyskland, vil du få din løn udbetalt uden, der trækkes A-skat og AM-bidrag. For at sidestille din indkomst med en persons indkomst før skat og AM-bidrag (bruttoindkomst), tillægges din DIS-indkomst et beløb, der svarer til A-skat og AM-bidrag.

Det er Skatteministeriet, der udarbejder tabellen til omregningen.

Fradrag

Når du er bevilget et økonomisk fripladstilskud, vil din husstandsindkomst være grundlaget for, hvor meget du selv skal betale for en dagtilbudsplads eller en SFO-plads. Derudover er der forskellige fradrag, der kan påvirke dit tilskud;

 • Er du enlig, og har søgt enlig-fradrag, fratrækkes en årsbestemt sats dit beregningsgrundlag. Det betyder, at du er berettiget til et højere økonomisk fripladstilskud.
  Ex: Har du en indkomst årligt på 450.000 kr., vil beregningsgrundlaget for dit økonomiske fripladstilskud være 450.000 kr. – 62.139 kr. = 387.861 kr.
  (De 62.139 kr., der er brugt i dette eksempel er enligfradraget for 2019. For at se det aktuelle enligfradrag, klik på Fripladsskalaen)
 • Uanset om du er enlig eller samboende og er bevilget økonomisk fripladstilskud, får du et fradrag i din husstandsindkomst på 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første.
  Det vil sige, at hvis du fx har 3 børn, får du et fradrag på 14.000 kr. Det gælder for børn tilmeldt din adresse jf. folkeregisteret.
Fripladsskala

Ministeriet offentliggør hvert år en fripladsskala, som fastlægger indtægtsgrænserne for økonomisk fripladsstilskud. Størrelsen af det økonomiske fripladstilskud er afhængig af forældrenes indtægt.

Fripladsskala

Økonomisk fripladstilskud reguleres automatisk

Genberegning

Hver måned bliver dit økonomiske fripladstilskud kontrolleret, hvis du har en indkomst registreret hos Skat, kaldet E-indkomst. Din faktiske indkomst bliver sammenlignet med den indkomst, du har søgt med. Er der udsving over 5 trin på fripladsskalaen, vil du modtage et brev med korrigeret beregning til høring. Det betyder, at den årlige omberegning til årsopgørelsen, kun vil indeholde de månedlige reguleringer under 5 trin på fripladsskalaen og eventuel forskel til årsopgørelsen.

Bevilget indkomst

Din bevilgede indkomst er den indkomst, du oplyste, da du søgte om økonomisk fripladstilskud. Du kan se i dit bevillingsbrev, hvad din bevilgede indkomst er.

 • Pladsanvisningen ændrer IKKE din bevilgede indkomst, når vi genberegner dit økonomiske fripladstilskud hver måned. Er din bevilgede indkomst fx 18.000 kr. om måneden, og du en måned tjener 25.000 kr., er det KUN den måned, dit økonomiske fripladstilskud vil blive genberegnet med 25.000 kr. Næste måned vil vi igen genberegne dit økonomiske fripladstilskud ud fra din bevilgede indkomst på 18.000 kr.
 • Du vil hver måned modtage det økonomiske fripladstilskud, du er berettiget til. Dette uanset om du er berettiget til et større eller et mindre økonomisk fripladstilskud. Reguleringen sker automatisk 3 måneder efter beregningsmåneden.
 • Hvis du har tjent mere end din bevilgede indkomst og overskredet grænsen for fripladstilskud 3 måneder i træk, vil du modtage brev med påtænkt stop af dit fripladstilskud.
 • Ændringer i din indkomst, der er højere eller mindre end 5 trin på fripladsskalaen, reguleres ikke i den månedlige genberegning. Disse ændringer vil blive reguleret i den årlige efterregulering af dit økonomiske fripladstilskud
 • Hvis du eller din partner er selvstændig erhvervsdrivende, vil dit økonomiske fripladstilskud IKKE blive genberegnet hver måned. Har I begge en indkomst hver måned udover virksomhedsresultatet, vil indkomsten blive genberegnet uden resultat af virksomhed. Dit økonomiske fripladstilskud vil blive reguleret ud fra årsopgørelsen og skattemæssigt regnskab.
 • Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, udlejer en ejendom eller har et skattemæssigt fradrag for solcelleanlæg, bliver dit økonomiske fripladstilskud ikke reguleret automatisk. Læs mere under punktet: Økonomisk fripladstilskud - selvstændig erhvervsdrivende.

Årlig efterregulering

Uanset, om du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, vil dit økonomiske fripladstilskud blive reguleret én gang om året. Selvom dit økonomiske fripladstilskud er blevet genberegnet hver måned igennem året, vil ændringer i din husstandsindkomst svarende til +/- 5 trin på Fripladsskalaen første reguleret i den årlige efterregulering. Beløb, der fremgår af årsopgørelsen, som ikke vises i E-indkomst hos Skat, vil blive medtaget i den årlige efterregulering.

Økonomisk fripladstilskud - selvstændig erhvervsdrivende

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du være opmærksom på, at der i forhold til dit økonomiske fripladstilskud, er andre retningslinjer, end hvis du er lønmodtager.

De væsentligste forskelle

 • Dit økonomiske fripladstilskud bliver ikke genberegnet hver måned medmindre du har lønindkomst indberettet hos Skat
 • Dit økonomiske fripladstilskud bliver efterreguleret for alle årets måneder på én gang. Dette vil ske i efteråret året efter reguleringsåret og seneste 3½ år efter omberegningsårets udløb.

Som selvstændig erhvervsdrivende har du først et overblik over dit virksomhedsresultat, når året er gået og du eller din revisor har indberettet tallet til SKAT. Derfor bliver dit økonomiske fripladstilskud ikke genberegnet automatisk hver måned, men bliver i stedet for reguleret i den årlige efterregulering.

I forbindelse med den årlige efterregulering, vil du blive bedt om at indsende dit skatteregnskab for det år.
Du har pligt til at indsende dit skatteregnskab, når vi beder om det. Hvis vi ikke modtager skatteregnskabet inden den angivne frist, vil du blive frataget dit økonomiske fripladstilskud for det pågældende regnskabsår, og du vil modtage krav om tilbagebetaling.

Der er ikke revisorpligt for enkeltmandsvirksomheder, men du har pligt til at udarbejde et skattemæssigt årsregnskab. Det er det regnskab, vi beder om i forhold til den årlige efterregulering af dit økonomiske fripladstilskud.

Hvis den faktiske indtægt pr. måned for personer med indkomst fra selvstændig virksomhed, grundet specielle skattetekniske fradrag, væsentligt overstiger husstandsindkomsten pr. måned ud fra årsopgørelsen, vil beregningsgrundlaget blive beregnet ud fra en samlet vurdering af familiens økonomiske forhold.

Vi beder derfor om dit skatteregnskab for at beregne den faktiske indkomst. Der er nogle skattetekniske fradrag, man som selvstændig erhvervsdrivende har mulighed for at fratrække sit virksomhedsresultat, som vi ikke accepterer, i forhold til reguleringen af dit økonomiske fripladstilskud.

Forskelle på, hvad SKAT og Pladsanvisningen accepterer

 • Afskrivninger på bygninger (vi accepterer 2%)
 • Afskrivninger på driftsmidler (vi accepterer 10%)
 • Afskrivninger på maskiner (vi accepterer 10%)
 • Afskrivninger på biler ((vi accepterer 10%)
 • Afskrivninger på inventar (vi accepterer 10%)
 • Afskrivninger på goodwill (vi accepterer 10%)
 • Nedskrivning på besætning (vi tillægger 100%)
 • Kørsel (vi tillægger 100%)

Desuden kigger vi på privattegnede pensionsordninger, hvor der skal være et rimeligt forhold mellem indkomst og pensionsbidrag.

Forskellen på et årsregnskab og et skatteregnskab

Årsregnskab (Årsregnskabsloven)

Et årsregnskab viser din virksomheds aktiver, passiver, økonomiske forhold og årets resultat. Årsregnskabet viser desuden, hvilke værdier, der er i virksomheden, fx bygninger, varelager og maskiner, og den gæld til SKAT eller kreditorer, som du måtte have. Årsregnskabet vil typisk være det, du viser til offentligheden – fx din bank, hvis du vil låne penge, eller investorer.

Skatteregnskab (Skattelovgivningen)

Et skatteregnskab udarbejdes for at give dig (din virksomhed) en beregning af, hvad du skal betale i skat. Tallene i dit årsregnskab og dit skatteregnskab kan være meget forskellige. Skatteregnskabet er ikke offentligt og er primært interessant for dig selv og Skat.