Vil du være dagplejer?

Her på siden kan du finde informationer om jobbet som dagplejer.

Dagplejen skal jævnfør §7 i dagtilbudsloven fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Hvis du, efter at have fået et indblik i jobkravene, stadig er interesseret i at blive dagplejer, vil vi glæde os til at læse din ansøgning.

Vær opmærksom på, at vi ikke modtager uopfordrede ansøgninger. Hold derfor øje med ledige stillinger.

Se ledige stillinger

Med venlig hilsen

Dagplejen

Forventninger til dig som dagplejer

At være dagplejer er et ansvars- og betydningsfuldt job, hvorfor vi stiller krav om at dagplejeren skal:

 • Være empatisk
 • Se verden gennem barnets øjne og følge barnets intentioner
 • Skabe zoner af fælles opmærksomhed, så barnet lærer og udvikler sig
 • Sætte grænser for barnet på en god og hensigtsmæssig måde
 • Skabe en god stemning for alle børnene
 • Skabe tillid og etablere en tæt relation til det enkelte barn
 • Udfordre og understøtte barnets generelle udvikling
 • Understøtte barnet når det møder ting, det endnu ikke kan mestre
 • Give barnet mulighed for at spejle sig i dig som primær omsorgsperson
 • Skabe tryghed gennem fysisk nærhed
 • Reflektere over egen praksis
 • Skabe inkluderende børnefællesskaber
 • Samarbejde bredt med forældre, kollegaer, dagplejepædagogen og øvrige samarbejdspartnere
Ansættelsesforhold

Alder ved ansættelse

Du skal som hovedregel være fyldt 24 år for at blive ansat som dagplejer.

Børne- og straffeattest

Der indhentes børne- og straffeattest på alle i husstanden over den kriminelle lavalder på ansættelsestidspunktet. Flytter der på et senere tidspunkt en person ind på adressen over den kriminelle lavalder, er du forpligtet til at oplyse herom, da lovgivningen forpligter os til at indhente straffe- og børneattest på evt. tilflyttere.

Bijob

Ved ansættelse forpligter du dig til at oplyse om evt. bijob, som f.eks. plejefamilie eller aflastningsfamilie. Hvis dette under ansættelsen bliver et ønske, er du forpligtet til at orientere dagplejekontoret herom, idet et evt. bijob skal være foreneligt med dit job som dagplejer.

Løn

Vi følger gældende overenskomst.

SKAT

Som dagplejer er der et højere skattefradrag af lønnen. Fradraget skal dække omkostninger forbundet med varetagelsen af erhvervet, f.eks. forplejning, plast- og papirvarer, varme, vand, renovation, slitage og forsikringer og til ting som går i stykker i arbejdstiden.

I 2024 udgør fradraget 60%. Læs mere på SKATs hjemmeside.

Referencer

Vi indhenter referencer fra tidligere ansættelsesforhold.

Åbningstid

Åbningstiden er på 48 timer ugentligt mellem kl. 6 og 18, afhængig af forældrenes behov. Derfor er det ikke muligt for dagplejeren at ønske en bestemt åbningstid.

Uddannelse, vejledning og netværk

Uddannelse

Det er ikke en forudsætning at have en pædagogisk uddannelse eller anden uddannelse. Det er din lyst til at arbejde pædagogisk og dit engagement omkring børns trivsel og udvikling, der er afgørende.

Som nyansat dagplejer skal du på grunduddannelse af 3 ugers varighed.

Livslang læring

I jobbet som dagplejer skal du kunne reflektere over egen praksis og være omstillings– og udviklingsparat. Det er dig, der har ansvaret for at give omsorg, og dig som skal sikre børnenes trivsel, udvikling og læring.

Førstehjælp

Førstehjælpskurser tilbydes løbende.

Møder og kurser

Der afholdes 4 aftenmøder årligt, som dagplejerne har mødepligt til. Her gives der en ½ dags afspadsering pr. møde som kompensation. 

Det forventes, at du deltager i kompetencegivende kurser.

Tilsyn

Dagplejepædagogen fører tilsyn med forholdene i dagplejen. Dette sker i overensstemmelse med dagtilbudslovens §5, ved anmeldte såvel som uanmeldte besøg. 

Tilsynet sker for at støtte og vejlede dig, og for at sikre børnenes trivsel, udvikling, læring og sikkerhed.

Legestue

Dagplejerne og børnene mødes jævnligt i legestue med kollegaer fra lokalområdet. Der er mødepligt i legestuen, medmindre andet er aftalt med dagplejepædagogen.

Legestuen har det formål at lære børnene at begå sig i et større fællesskab, hvilket du som dagplejer skal understøtte.

I legestuen foregår der sparring og vidensdeling med dine kollegaer.

Familiære forhold

Ansættelsens betydning for familien

Det er vigtigt, at hele familien er indstillet på, at hjemmet nu også bliver din arbejdsplads.

Egne børn i arbejdstiden

Egne børn under 3 år kan passes hjemme som indskrevne børn, og under forudsætning af at hele børnegruppen og du trives med det.

Børn under skolealderen

Børn under skolealderen kræver opsyn, hvorfor børn i denne aldersgruppe betragtes som ”indskrevne” børn. Ikke indskrevne børn under skolealderen kan derfor kun være til stede, når børnetallet ikke overstiger 5 børn og skal altid være aftalt med dagplejekontoret.

Ledsagelse af egne børn

Det er ikke muligt at følge egne børn til og fra pasning og fritidsaktiviteter i arbejdstiden.

Retningslinjer

Dyr

Husdyr skal altid godkendes af dagplejekontoret, således at dagplejens politik for husdyr overholdes. 

Det betyder at hundens primære opholdsrum skal være adskilt fra de rum, som er godkendt til børnene.

Rygning, alkohol og rusmidler

Dagplejens rygepolitik er i henhold til Vejen Kommunes overordnede rygepolitik.

Dagplejens alkohol- og rusmiddelpolitik er i henhold til Vejen Kommunes overordnede rusmiddelpolitik.

Tavshedspligt

I henhold til straffelovens §152 og forvaltningslovens §27 har du i lighed med andre offentligt ansatte tavshedspligt, som betyder at du ikke må videregive personfølsomme oplysninger om forhold vedrørende børn og forældre. Dette gælder både under og efter ansættelsen.

Underretningspligt

Hvis du som dagplejer får kendskab til forhold, hvor et barn har behov for social bistand, har du ifølge Servicelovens §153 en skærpet forpligtigelse til straks at meddele dette til kommunen/din dagplejepædagog.

Holdninger til børn og forældre

Du eller dit dagplejemiljø må ikke præge hverken børn eller forældre religiøst eller politisk.